Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
DVA DŮVODY, PROČ CÍRKVE V AMERICE
A NA ZÁPADĚ NEZAKOUŠEJÍ PROBUZENÍ

THE TWO REASONS WHY THE CHURCHES IN AMERICA
AND THE WEST DON’T EXPERIENCE REVIVAL
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Losa Angeles
neděle večer, 25. září 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 25, 2016


Tento večer budu mluvit o dvou hlavních důvodech, proč církve v Americe a západním světě nemají probuzení. Slovem “probuzení” myslím klasická probuzení, o kterých čteme v 18. století a v první polovině 19. století. Neodkazuji se zde na takzvaná “probuzení” evangelikálních a letničních ve 20. století a první části 21. století, ve kterém žijeme.

Prosím, najdi si ve své Bibli II. Timoteovi 3:1 (je na straně 1280 ve Scofield Study Bible). Chci, abys se mnou přečetl prvních 7 veršů kapitoly.

“Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň. Patří k nim ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými touhami, které by se pořád chtěly učit, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy” (II. Timoteovi 3:1-7).

Nyní čti 13. verš.

“Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe” (II. Timoteova 3:13).

Tyto verše nám říkají o velkém odpadlictví v církvích v “posledních dnech” (3:1). Verše 2 až 4 popisují stav odpadlíků většiny takzvaných “křesťanů” v naší době. 5. verš udává důvod, proč tito falešní “křesťané” jsou tak zlí a vzpurní:

“Budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat” (II. Timoteova 3:5).

Předtím, než vysvětlím ten verš řeknu ti něco z toho, co Dr. J. Vernon McGee řekl o tomto oddílu. Co se týče “posledních dní” z 1. verše, tak Dr. McGee řekl: „Poslední dny je technický termín používaný... [pro] mluvení o posledních dnech církve.” Co se týče veršů 1 až 4 tak Dr. McGee řekl: “Máme k dispozici devatenáct různých popisů...Je to hnusná [skupina]...Představují nejlepší biblický obraz toho, co se děje [v] posledních dnech církve” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, poznámka ke II. Timoteovi, 3. kapitola). Potom Dr. McGee vysvětlil 5. verš: “Budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat...” Dr. McGee řekl: “Budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat! Procházejí skrze náboženské obřady, ale postrádají život a skutečnost” (ibid.). Tito takzvaní “křesťané” mají “formu zbožnosti” – to znamená, že mají vnější formu, ale svým jednáním to popírají. To znamená, že nebyli nikdy opravdu obrácení mocí Boží a krví Krista. Toto vysvětluje, proč 7. verš je pravdou o ohromné většině evangelikálů v dnešní době. Oni se “Stále učí a nikdy nejsou schopni přijít k poznání pravdy.” Někteří lidé tohoto druhu jsou zde dnes večer!

Mohou studovat Bibli po desetiletí, ale nejsou nikdy obráceni. Dr. Charles C. Ryrie řekl, že to znamená: “Oni [nejsou] nikdy schopni přijít k zachraňujícímu poznání Krista” (Ryrie Study Bible; poznámka k 7. verši). V tomto stavu jsou milióny evangelikálů v dnešní době. Jsou to neobrácení, přirození lidé. I. Korintským 2:14 je popisuje: “Přirozený [neobrácený] člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha... a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.” Nyní ti dám dva důvody, proč nebylo významné probuzení v Americe a na západě více než 140 let.

I. Za prvé – nebylo významné probuzení po více než 140 let, protože křtíme v podstatě jen ztracené lidi!

Milióny evangelikálů se nikdy neobrátilo, protože byli podvedeni “decisionismem”, přineseným do církví Charlesem G. Finneym. Jeho učení vniklo do církví tak silně, že si milióny myslí, že jsou zachráněni, protože “učinili rozhodnutí,” modlili se slova “modlitby hříšníka,” nebo uvěřili verši v Bibli. Ale oni nebyli obráceni působením Ducha svatého. První práce Božího ducha je přivést hříšníka k usvědčení z hříchu. V Janovi 16:8, 9 se píše: “On [Duch svatý] přijde a ukáže [usvědčí] svět z hříchu... Hřích je v tom, že ve mne nevěří.” Pokud ztracený člověk není hluboce usvědčen ze svého hříchu, nikdy neuvidí svoji skutečnou potřebu Krista, Jeho oběti na kříži a svoji potřebu očištění v Kristově krvi. Mnohokrát vidíme lidi, kteří říkají, že chtějí být zachráněni, ale pokud nebyli usvědčeni ze svého hříchu, tak nikdy nejsou schopni důvěřovat Kristu.

Druhé dílo Ducha svatého je oslavovat Krista. Ježíš řekl: “On mě oslaví: neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne [vezme co je moje]” (Jan 16:14), nebo jak Ježíš řekl v Janovi 15:26: Duch svatý “o mně vydá svědectví.” Po prodělaném usvědčení z hříchu potom Duch svatý, a jen potom, ukáže hříšníkovi, že jen sám Ježíš může odpustit jeho hřích. Posledním bodem obrácení je Bůh, který přitahuje hříšníka ke Kristu. Ježíš řekl: “Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec...” (Jan 6:44). Člověk, který říká: “Jak já přijdu ke Kristu?” neporozuměl, že nejdříve musí být usvědčen z hříchu a potom vidět Krista jako svoji jedinou naději pro vykoupení z hříchu a potom být přitáhnut ke Kristu. Celé dílo vykoupení spočívá na Boží moci. Učedníci se ptali Ježíše: “Kdo tedy může být spasen?” Ježíš odpověděl: “U lidí je to nemožné, ale ne u Boha” (Marek 10:26, 27).

V klasických protestantských obráceních je první věcí, která se stane hluboké usvědčení z hříchu, které vede hříšníka k poznání, že sám sebe nemůže zachránit. Teprve potom vidí hříšník Krista jako svoji jedinou naději a přichází ke Kristu, když jej Bůh přitahuje k Vykupiteli. Samozřejmě všechno toto odmítá moderní “decisionismus.” Dnes vše, co je potřeba, je říci slova modlitby, nebo jít uličkou dopředu. Boží dílo v duši člověka je zcela opomíjeno. To je první důvod, proč nemáme probuzení.

John Cagan je mladým mužem v naší církvi, který zamýšlí jít do služby. Obrátil se ve věku 15 let. Zde uvádím jeho celé svědectví ze dvou důvodů. Za prvé, protože je to dokonalá “stará škola” obrácení toho druhu, které se stalo předtím, než Finney změnil obrácení na pouhé rozhodnutí, druhu, které dnes zoufale potřebujeme. A za druhé, protože jeden student vysoké školy, který vzdoroval Kristu více než dva roky se obrátil minulou sobotu poté, co mě slyšel toto svědectví číst. Ve skutečnosti vím o velmi málo svědectvích, která by přispěla k obrácení. Zde je svědectví o tom, jak byl John Cagan vykoupen.

      Na okamžik svého obrácení vzpomínám tak živě a věrně, že slova se zdají malá v porovnání s tím, jak velkou věc Kristus učinil. Před svým obrácením jsem byl plný hněvu a nenávisti. Byl jsem pyšný na své hříchy a těšilo mě způsobovat lidem bolest a ztotožňoval jsem se s těmi, kteří nenáviděli Boha; pro mě hřích nebyl nějakou “chybou”, které bych musel litovat. Záměrně jsem šel touto cestou. Bůh však začal na mně pracovat způsoby, které jsem nikdy nepředvídal, neboť můj svět se začal rychle rozpadat. Ty týdny před svým obrácením jsem se cítil jako bych umíral: Nespal jsem, nemohl jsem se usmívat, nemohl jsem najít žádný klid. Naše církev měla evangelizační setkávání a jasně si vzpomínám, jak jsem si z nich dělal legraci a jak jsem naprosto nerespektoval svého pastora ani svého otce.
      V té době mě začal Duch svatý zcela rozhodně usvědčovat z mého hříchu, ale já jsem celou vůlí odmítal všechny myšlenky o Bohu a o obrácení. Odmítl jsem o tom přemýšlet, přesto jsem se cítil neustále mučený. V tu neděli dopoledne dne 21. června 2009 jsem byl zcela vyčerpán. Byl jsem z toho všeho tak unaven! Začal jsem sám sebe nenávidět, nenávidět svůj hřích a trápení, které mi způsoboval.
      Zatímco Dr. Hymers kázal, moje pýcha to stále zoufale zkoušela odmítat, neposlouchat, ale když kázal, doslova jsem cítil všechen ten hřích ve své duši. Počítal jsem vteřiny do konce kázání, ale pastor pokračoval v kázání a moje hříchy se stávaly nekonečně horšími a horšími. Už jsem nemohl déle odolávat, musel jsem být zachráněn! Dokonce i když byla výzva, stále jsem odolával, ale už jsem to nemohl vydržet. Věděl jsem, že jsem ten nejhorší hříšník, a že Bůh byl spravedlivý, když mě odsoudil do pekla. Byl jsem tak unavený ze zápasení, byl jsem tak unavený ze všeho, čím vlastně jsem. Pastor mi radil, že mám přijít ke Kristu, ale nepřišel jsem. I když mě všechen můj hřích usvědčoval, stále jsem neměl Ježíše. Tyto okamžiky byly to nejhorší ze všeho, protože jsem cítil, že už nemohu být zachráněn a musím jít do pekla. “Zkoušel jsem” být zachráněn, “zkoušel jsem” důvěřovat Kristu a nemohl jsem, prostě jsem nemohl oddat sám sebe Kristu, nemohl jsem se rozhodnout stát se křesťanem a to způsobilo, že jsem se cítil tak beznadějně. Cítil jsem, jak mě můj hřích táhne dolů do pekla, přesto však moje tvrdohlavost odmítala mé slzy. Uvízl jsem v pasti.
      Najednou mi vstoupila na mysl slova kázání před několika roky: “Odevzdej se Kristu! Odevzdej se Kristu!” Myšlenka, že se musím vzdát Ježíši mě tak vylekala, že to, co vypadalo jako na vždy, jsem jednoduše nemohl udělat. Ježíš pro mě obětoval svůj život. Opravdový Ježíš přišel, aby byl pro mě ukřižován, i když jsem byl Jeho nepřítelem a neodevzdal se Mu. Tato myšlenka mě zlomila; musel jsem to vše nechat plynout. Už jsem se déle nemohl udržet, musel jsem mít Ježíše! V tom okamžiku jsem se mu odevzdal a přišel jsem k Ježíši s vírou. V tom okamžiku jsem musel nechat sám sebe umřít a potom mi Kristus dal život! To nebyl čin nebo vůle mé mysli, ale jednoduše spočinutí mého srdce v Kristu. On mě zachránil! On smyl můj hřích Svou krví! Právě v tom okamžiku jsem přestal odporovat Kristu. Bylo to tak jasné, že vše, co jsem musel dělat, bylo Mu důvěřovat; vím přesně ten okamžik, kdy jsem to přestal být já a byl to jen Kristus. Musel jsem se odevzdat! V tom okamžiku jsem neměl fyzický pocit nebo oslepující světlo, nepotřeboval jsem pocit, měl jsem Krista! V důvěře Kristu jsem měl pocit, jako by byl můj hřích byl vyzvednut z mé duše. Odvrátil jsem se od svého hříchu a podíval se na samotného Ježíše! Ježíš mě zachránil.
      Jak mě Ježíš musel milovat, aby odpustil hříšníku, který si to nejméně zasloužil a který vyrůstal v dobré církvi a stále byl proti Němu! Slova nikdy nevystihnou okamžik mého obrácení a nemohou vyjádřit mou lásku ke Kristu. Kristus dal svůj život za mě, a proto já dávám sebe Jemu. Ježíš obětoval Svůj trůn za kříž kvůli mně, i když jsem plival na Jeho církev a vysmíval se Jeho spasení; jak bych kdy mohl dostatečně vyhlašovat Jeho lásku a milost? Ježíš mi odebral moji nenávist a hněv a místo toho mi dal lásku. On mi dal více než jen nový začátek – On mi dal nový život. Je to jen vírou, že vím, že Ježíš smyl všechny mé hříchy a já se sám divím, jak to vím při nedostatku konkrétních důkazů, ale já si vždy připomínám, že “víra je podstatou věcí neviditelných” a nalézám pokoj, když vím, že i po pozorném promyšlení moje víra spočívá jen na Ježíši. Ježíš je má jediná odpověď.
      Jsem velice vděčný za milost, kterou mi Bůh dal, za mnoho šancí, které mi dal a za to, že mě tak rozhodně vedl ke Svému synu, protože já bych nikdy nepřišel k Ježíši sám od sebe. Toto jsou jen slova, ale má víra spočívá v Ježíši, protože On mě změnil. On tam vždy byl, můj Osvoboditel, můj Odpočinek a můj Spasitel. Moje láska k Němu je tak malá v porovnání s tím, jak velmi On miloval mě! Já nikdy nemohu žít dost dlouho pro Něj nebo dost upřímně, nikdy nemohu udělat příliš mnoho pro Krista. Sloužit Ježíši je moje radost! On mi dal život a pokoj, i když vše co já jsem znal byla nenávist. Ježíš je moje ambice a směr. Já nedůvěřuji sám sobě, ale skládám svoji naději jen v Něm, protože On mě nikdy nezklamal. Kristus ke mně přišel, a proto Jej neopustím.


Toto jsou slova při obrácení Johna Samuele Cagana ve věku 15 let. Nyní plánuje jít do služby. To co se stalo Johnu Caganovi je to, co se stane při skutečném obrácení! Bůh musí pro tebe udělat to, co udělal pro Johna!

Většina kazatelů dnes by po něm ihned chtěla, aby řekl modlitbu a potom jej pokřtila – a udělali by z něj jednoho z miliónu ztracených lidí v našich církvích! První důvod, proč v dnešní době nemáme probuzení je ten, že kazatelé nenechají Boha pracovat v srdci hříšníka. Vyrvou hříšníka pryč z Boží práce a pokřtí jej ztraceného! Věřím, že téměř všechny křty v dnešní době jsou křty ztracených lidí. To je první důvod, proč nemáme probuzení! V podstatě o každém je prosloveno, že je zachráněný a je pokřtěný bez skutečného obrácení! Vyznávám, že já sám jsem dělal také tento hřích. Bože, odpusť mi. Z jakého jiného důvodu by Bůh nám zadržoval probuzení po více než 140 let? Z jakého? Tedy je zde ještě jeden další důvod!

II. Za druhé – nebylo zde probuzení po dobu 140 let, protože my zdůrazňujeme Ducha svatého více než křesťané vyznávají své hříchy a jsou očištěni Ježíšovou krví.

To bylo něco, co jsem už věděl. Ale nedávno se mi to objasnilo daleko více. Byl jsem očitým svědkem u tří probuzení. První bylo daleko nejmocnější – a nezáleželo to na “křtu” duchem, jazycích, uzdraveních, nebo zázracích. Záleželo to zcela na křesťanech, kteří vyznávali své hříchy a byli znovu očišťováni Kristovou krví.

V dnešní době v našich církvích lidé, kteří jsou skutečně obráceni se stále nedovedou oprostit od svých hříchů – hříchů srdce, hříchů mysli, hříchů těla. V prvním probuzení jsem viděl, jak téměř celá církev vyznávala své hříchy Bohu u oltáře a ronila hořké slzy tak dlouho, než jim Bůh dal pokoj skrze Ježíšovu krev. Apoštol Jan řekl:

“Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti” (I. Janova 1:9).

A jak Bůh očistí hříchy křesťanů? “Krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu” (I John 1:7).

Za prvé - vyznání všech hříchů, vnitřní a zevní. Za druhé - očištění našich hříchů Ježíšovou krví. To zní jednoduše, že? Přesto kolik církví to v dnešní době zdůrazňuje? Nevím o žádných. A to je druhý důvod, proč jsme neměli probuzení po dobu více než 140 let!

Naslouchej slovům Briana Edwardse, který prostudoval mnoho o tématu skutečného probuzení. Řekl:

Probuzení...začíná hrozným usvědčením z hříchu. Je to často forma, kterou bere toto usvědčení z hříchu, která trápí ty, kteří čtou o probuzení. Někdy je zkušenost zdrcující. Lidé nekontrolovaně naříkají, a hůře! Ale není taková věc jako [skutečné] probuzení bez slz usvědčení a zármutku (Edwards, Revival, Evangelical Press, 2004, p. 115).

Není probuzení bez hlubokého, nepohodlného a zahanbujícího usvědčení z hříchu (Edwards, ibid., p. 116).

První probuzení, které jsem viděl, začalo s několika málo křesťany, kteří plakali a vyznávali své hříchy. Brzy byla celá církev plná lidí, kteří naříkali, vyznávali své hříchy a někteří jemně vzdychali. To bylo vše. Žádné jazyky. Žádná naplnění duchem. Žádná uzdravení. Žádné zavraždění ducha. Jen vyznání, nářek, modlitby a jemné vzdychání. Trvalo to hodiny.

Potom se to na den nebo dva zastavilo – ale potom přišel duch znovu – znovu a znovu v obdobích delších než tři roky. V době, kdy probuzení končilo, bylo více než 3,000 lidí připojeno k církvi, církvi, který začala s méně než 150 lidmi. A místo jedné bohoslužby musely být čtyři, každou neděli dopoledne dvě a každou neděli večer dvě.

Nevěřím, že bychom se měli modlit za probuzení jen proto, abychom dostali více lidí do našich církví. Skutečným motivem by mělo být mít očištěnou církev! Musíme mít očištěnou církev!

Organizovali jsme obrovské kampaně. Měli jsme naše křesťanské televizní programy. Měli jsme naše uzdravující bohoslužby. Viděli jsme církve, které měly jazyky a další zkušenosti. Ale neměli jsme klasické, historické probuzení v Americe po dobu více než 140 let! Tyto další věci nám odvedly pozornost. Nedovolili jsme Duchu svatému, aby nás křesťany usvědčil z našich hříchů. Nenaříkali jsme k Ježíši, aby nás znovu očistil Svou vzácnou, svatou krví!

V naší církvi jsem zažili “dotek” probuzení. V průběhu asi 4 večerů setkání se obrátilo 11 lidí, což dvakrát zkontroloval Dr. Cagan, který je na toto odborník. A řekl, že všech těchto 11 lidí se obrátilo. U nás také asi 8 křesťanů vyznalo své hříchy a se slzami se modlili každý večer. Nikdy jsme neměli takováto setkání v průběhu 41 let, od té doby, co začala naše církev.

Ale potom jsem zhřešil. Dr. Cagan mi řekl, že to nemám nazývat “hříchem.” Ale myslím, že jsem zhřešil. Byl jsem pyšný, pyšný na to, že máme probuzení! Probuzení opravdu právě začalo. Ale já jsem přestal kázat o usvědčení a Ježíšově krvi. Předal jsem setkání někomu jinému a důraz se odvrátil od Ježíše na Ducha svatého. Měl jsem si vzpomenout, že Ježíš řekl o Duchu svatém: “On o mně vydá svědectví” (Jan 15:26). Nikdy jsem neměl nechat někoho jiného přijít a kázat o Duchu svatém. To byly mé hříchy. Hřích pýchy a hřích domněnky. A dnes večer je před vámi vyznávám. Můj hřích pýchy a můj hřích domněnky. Prosím každého, modlete se, aby mi Bůh odpustil za to, že jsem zanedbával Ježíše a vyznání (lidé se modlí). Nyní se prosím modlete, aby se k nám Bůh vrátil, tak jak to udělal v prvním probuzení, které jsem viděl. Modlete se, aby se k nám vrátila Boží přítomnost. Prosím modlete se v slzách, tak jak to dělají v Číně (lidé se modlí). Prosím postavte se a zpívejte: “Hallelujah, jaký Spasitel.” Nyní zpívejte “Duch živého Boha.” Nyní zpívejte “Hledej Mě, Bože.” Nyní zpívejte první a poslední sloku z “Naplň všechny mé vize.” Paní Nguyen, prosím modlete se, aby Bůh znovu sestoupil. Tak mnoho lidí je stále ztraceno a odpadají. Modlete se, aby Bůh pro ně sestoupil.

Ať ti, kteří se chtějí modlit za to, aby k nám přišlo probuzení se postaví a modlí se k Bohu, aby znovu sestoupil. Modlete se tak, jak to dělají v Číně. Ať ti, kteří chtějí vyznat své hříchy sestoupí dolů k oltáři. Ať ti, kteří chtějí být očištěni Ježíšovou krví sestoupí sem dolů a vyznají své hříchy. Ať ti, kteří chtějí, aby je Ježíš zachránil, přijdou také. Laický jižní baptista, který navštěvoval naši církev po dobu 25 let co by ztracený muž, přišel a svěřil se Ježíši ve skutečné zkušenosti obrácení. Amen.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Aaronem Yancym: II. Timoteova 3:1-5.
Sólová píseň před kázáním od pana Benjamina Kincaida Griffitha: “Farther Along”
   (by W. B. Stevens, 1862-1940; arranged and altered by Barney E. Warren, 1867-1951).


NÁSTIN Z

DVA DŮVODY, PROČ CÍRKVE V AMERICE
A NA ZÁPADĚ NEZAKOUŠEJÍ PROBUZENÍ

THE TWO REASONS WHY THE CHURCHES IN AMERICA
AND THE WEST DON’T EXPERIENCE REVIVAL

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň. Patří k nim ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými touhami, které by se pořád chtěly učit, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy” (II. Timoteovi 3:1-7).

(II. Timoteovi 3:13, 5; I. Korintským 2:14)

I.   Za prvé – nebylo významné probuzení po více než 140 let, protože
křtíme doslova jen ztracené lidi! Jan 16:8, 9, 14; 15:26; 6:44;
Marek 10:26, 27.

II.  Za druhé – nebylo zde probuzení po dobu 140 let, protože my
zdůrazňujeme Ducha svatého více než křesťané vyznávají své
hříchy a jsou očištěni Ježíšovou krví, I. Janova 1:9, 7; Jan 15:26.