Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
Písně zpívané před kázáním, vedené Dr. Hymersem:
“Fill All My Vision” (by Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985)
“Search Me, O God” (Psalm 139:23-24).

SATAN A PROBUZENÍ

SATAN AND REVIVAL
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Thursday Evening, September 15, 2016
Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
Čtvrtek večer, 15. září 2016


Prosím postavte se a otočte na stranu 1255 ve Scofieldově studijní Bibli. Je to Efezským 6:11 a 12.

“Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti Ďáblovým nástrahám. Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech” (Efezským 6:11-12).

Můžete se posadit.

Tyto verse ukazují, jak satanští démonské armády satana jsou nepřátelé skutečného křesťanství. Verze Bible New American Standard Bible překládá verš 12 takto,

“Náš zápase není proti tělu a krvi, ale proti vládám, proti autoritám, proti světo [“vládcům,” Unger] této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech”

   (Efezským 6:12, NASB).

Dr. Merrill F. Unger řekl, “Nejzajímavější pojmenování sil zlého ducha... je ‘Světoví vládcové této temnoty’...tito zlé vládnoucí duchové” (Biblical Demonology, Kregel Publications, 1994, p. 196). Dr. Charles Ryrie pronesl tento komentář na Daniele 10:13, “Kníže království Persie...Nadpřirozený tvor, který zkoušel řídit vládce Persie, aby odporovali Božímu plánu. Zlí andělé [démonské ‘světové síly’] usilují vládnout záležitostem národů... boj mezi dobrými a zlými anděly nad ovládáním národů pokračuje” (Ryrie Study Bible; note on Daniel 10:13).

Jsem přesvědčen, že existuje vládnoucí démon, který převzal vládu nad Amerikou a Západním světem. Ve středové myšlence Scofieldova překladu knihy Daniel 10:20 se říká, “démoni jsou zainteresovaní jménem světového systému satana.” Tato poznámka odkazuje na “kníže království Persie.” Tento “kníže” byl vedoucí démon, který ovládal království Persie. V dnešní době “kníže Západu” ovládá Ameriku a její spojence. A hlavnímu démonovi ovládajícímu Ameriku a Západ byla dána moc vypůsobit, aby se naše kultura stala zcela materialistická. Tento vládnoucí démon materialismu zabraňuje probuzením, zabraňuje našim modlitbám a zotročuje naše lidi. Co udělal tento vládnoucí démon našim lidem? Když mluvil o démonech, tak nám Dr. Lloyd-Jones řekl, co dělá tato démonská moc. Řekl, že démonská moc oslepila mysl našich lidí. Řekl, ‘celá [myšlenka] duchovního je pryč. Opravdová víra v Boha je doslova pryč...tato víra o Bohu a náboženství a záchrana [byla] zavržena a zapomenuta” (Revival, Crossway Books, 1992, p. 13). Toto se stalo kvůli práci “knížete Západu” a menších jemu podřízených démonů.

To neplatí o dalších národech. Existují národy Třetího světa, kde velký démon “materialismu” nevládne stejnou mocí, kterou vládne v Americe a na Západě. Milióny mladých lidí v Číně, v Africe, v Indočíně, dokonce v muslimských národech – milióny mladých lidí se obrací. Milióny z nich se stávají opravdovými křesťany. Ale v Americe a na Západě mladí lidé po miliónech opouštějí církve. A velmi málo mladých lidí v Americe a Západním světě se stávají skutečnými křesťany. Naše církve jsou bezmocné. Naše modlitební setkání jsou opouštěna. Naši mladí lidé nemají vášeň pro Boha. Zjistilo se, že 88% z nich opouští naše církve ve věku 25, “s tím, že se nikdy nevrátí,” jak říká osoba provádějící výzkum veřejného mínění George Barna. Jsou lapeni v pornografii, na kterou se dívají čtyři hodiny denně na internetu. Jsou chyceni v drogách, jako je marihuana a extáze. Vysmívají se modlitbě, ale jsou nepřetržitě hypnotizovány sociálními médii. Pořád mají ve svých rukou chytré telefony. Jsou doslova pod kontrolou těchto přístrojů. Tráví každý volný okamžik civěním na ně. Civěním na ně, tak jako starověcí Izraelité civěli na své modly v čase proroka Ozeáše. Sociální média jsou modlou, kterou satan používá, aby ovládal mladé lidi. A téměř všichni naši pastoři v Americe a na Západě si dokonce neuvědomují, proč jsou jejich církve tak světské a slabé! Neuvědomují si, že jednají s démonskýma mocnostma, jak řekl Dr. Lloyd-Jones!

V době Ozeáše se to stalo tak špatné, že Bůh řekl, “[Izrael] se připojil k modlám: nech ho být” (Ozeáš 4:17). Bůh se vzdal toho národa. Byli opuštěni Bohem. Byli ponecháni sami, pod mocí démonů. Pod mocnými démony, kteří zotročují naše mladé lidi k pornografii, marihuaně a sociálním médiím! Pod démony, kteří způsobují, že mladí lidé ztratí přátele. Typem démonů, který zotročuje mladé lidi k materialismu, který zotročuje některé z nich pro kariéry, které jim zabraňují v tom, aby se stali duchovními křesťany, které zotročují druhé k nekonečnému provozování sexu mimo manželství a k pornografii. “[Izrael] se připojil k modlám: nech ho být” (Ozeáš 4:17). Někteří z vás, kteří jste dnes večer zde jste zotročeni démonskými mocnostmi.

Přijdete do naší církve. Ale Bůh zde není. Můžete cítit, že Bůh zde není! Prorok Ozeáš řekl, že oni jdou ... “hledat Hospodina; ale nenajdou ho; vzdálil se od nich” (Ozeáš 5:6). Bůh se vzdálil! Opustil naše církve. Opustil naši cíkrev. Chybí. On nechybí, protože neexistuje. Chybí, protože existuje! Bůh existuje – a proto nás opustil! On je naprosto svatý. On je naprosto rozčilený s našim hříchem. A proto tě On nechal být. Samotného ve tvém domě. Samotného ve tvých modlitbách. Samotné dokonce v naší církvi. Samotného bez pociťování Boží přítomnosti. Vím ze svojí vlastní zkušenosti, jak hrozně jsem se cítil, když jsem přišel do církve jako dospívající v kavkazské církvi a Bůh tam pro mě nebyl. Byl jsem samotný – právě tam v církvi. Samotný, jak to skupina Green Day dala do populární písně,

Někdy si přeji, aby mě někdo tam venku našel
Do té doby jdu samotný.
   (Green Day, “Boulevard of Broken Dreams,” 2004).

Vím, jak se cítíte. Když jsem byl dospívající, procházel jsem se samotný po ulicích Los Angeles, samotný, když jsem byl mladý jako vy! Byl jsem samotný dokonce, když jsem byl v kavkazské církvi, předtím než jsem se připojil k čínské baptistické církvi. Oh, ano! Vzpomínám si, jaký to byl pocit! A nenávidím to! Nenávidím démona materialismu, který zničil lásku ve vašem domě, který zničil vaši radost, který zničil vaše srdce a učinil vás tak osamocené. Nenávidím démona, který učinil naši církev studenou a nepřátelskou. Nenávidím hřích Ameriky, který od vás ukradl dobré věci, které Bůh pro vás chtěl! Někteří z vás nadbíhali jednomu prezidentskému kandidátu, protože vám slíbil všechno. Ale odešel pryč a zanechal vás s prázdnou! Tak to udělala většina kazatelů. Slíbili vám vše. Ale neměli pro vás nic skutečného! Jste pod oslepujícím vlivem démonů! A kvůli těmto satanským vlivům jste osamocení! Bůh odešel pryč od Ameriky a Západu! Bůh nás zanechal samotné kvůli našemu hříchu! A Bůh zanechal osamoceného kvůli tvému hříchu.

Musíme mít Boha v naší církvi! Musí s námi být Jeho přítomnost! My vám nemůžeme pomoci, mladí lidé. Vůbec vám nemůžeme pomoci. Nemůžeme vám pomoci, pokud Bůh nesestoupí. Musíme činit pokání z našich hříchů! Musíme plakat, když se modlíte. Naše modlitby jsou jen slova, pokud nepláčeme! Lidé v Číně pláčou a Bůh sestupuje! Bez Boha nemáme nic, co bychom vám mohli dát, mladí lidé! Můžeme vám dát večírky. Ale nemůžeme vám dát Boha! Můžeme vám dát basketball game. Ale nemůžeme vám dát Boha! A pokud vám nemůžeme dát Boha, tak pro vás nic nemáme. Nic, co by vyléčilo vaši osamocenost! Nic, co by povzbudilo vaše srdce! Nic, co by zachránilo vaše duše! Vy k nám přicházíte a my nemáme nic, co bychom před vás mohli postavit. Nic jiného než večírky. Nic jiného než narozeninový dort! Nic jiného než starý kreslený film. Nemáme nic, co bychom před vás mohli postavit, nic co by vám pomohlo, nic co by vás zachránilo od ohně pekla! Nemáme pro vás nic, pokud nemáme Boha! Nic než jednu nebo dvě písně, nic než slova modlitby. Nic než polomrtvé kázání. Jsme neplodní. Jsme bezmocní. Nemáme nic, co potřebujete. Pokud nemáme Boha tak nemáme nic co bychom vám mohli dát!

Minule jsem vás požádal, abyste přednesli naše verše, které umíme zpaměti. Někteří z vás je přednesli.

“Jako oheň zapaluje suché roští a oheň uvádí do varu vodu, dej poznat svým protivníkům své jméno a národy se před tebou budou třást. Když jsi konal hrozné věci, které jsme neočekávali, sestoupil jsi a hory se před tebou zapotácely. Od věků lidé neslyšeli ani nezaslechli, oko to nevidělo, aby byl Bůh – kromě tebe – který by dělal něco pro toho, kdo na něj očekává” (Izajáš 64:1-3).

Když někteří z vás přednášeli nazpaměť tato slova, tak jsem mohl pociťovat, jak Bůh sestupuje. Byl jsem uvnitř pohnut. Moje srdce bylo pohnuto Boží mocí. Dal jsem pozvání. Nebylo kázáno žádné kázání. Nebyla dána žádná modlitba. Jen tato slova,

“Jako oheň zapluje suché roští a oheň uvádí do varu vodu, dej poznat svým protivníkům své jméno a národy se před tebou budou třást. Když jsi konal hrozné věci, které jsme neočekávali, sestoupil jsi a hory se před tebou zapotácely. Od věků lidé neslyšeli ani nezaslechli, oko to nevidělo, aby byl Bůh – kromě tebe – který by dělal něco pro toho, kdo na něj očekává” (Izajáš 64:1-3).

A paní _____ se modlila se slzami! A potom Jason ______ sténal a hlasitě vykřikl. Rebeka ______ přišla plačící k oltáři. Někdo zvolal, “Jak to bylo s Abrahamem ______?” On začal přicházet. Ale otočil se a utekl. Tři muži běželi za ním. Démoni vyšli. Byly prolity slzy. Byly činěny úpěnlivé prosby. Konečně k němu přišel pokoj. O několik dní později byl zachráněn! Potom Kristýna ______ přišla. John Cagan jí řekl několik slov předtím, než jsem ho zavolal, aby mluvil s jinou osobou. Ona přišla k Ježíši sama od sebe – a Dr. Cagan slyšel její svědectví a řekl, “Ona přešla ze smrti do života.” Byla zachráněna krví ukřižovaného Spasitele. Poté co se modlil s Abrahamem ______, Jack Ngann a já jsme zpívali Doxology. Během tří dní jsme měli 13 nadějných rozhovorů, Bylo to 18., 27. a 28. srpna. Řekl jsem to jednomu kazateli a on řekl, “Vy zakoušíte nějaké probuzení.” Skutečně, ale začalo to s obrácenými lidmi. Obvykle to začíná u křesťanů, kteří vyznávají své hřích. Ale jen 4 křesťané vyznali své hříchy a byli obnoveni. Jen čtyři křesťané! Zbytek z vás byl tak chladný a bez života jako vždy.

Q_____ ______ má výšku přes šest stop. Velký Afroameričan s rozzuřenou tváří. Ten padnul na kolena a plakal, až celá jeho tvář byla pokryta slzami. On byl posledním člověkem, který byl minulou neděli večer zachráněn.

Ale já jsem si všimnul na těchto setkáních dvou věci, které mi dělali starosti a stále dělají. První věcí, která mi dělala starosti, byla skutečnost, že jste se neradovali z těch více než 13 lidí, kteří se obrátili. Dr. Cagan to asi dvakrát nebo třikrát ověřil. Řekl, že byli zachráněni. Vy jste se neradovali. Dokonce ani tehdy, když jsem vám řekl, že Dr. Cagan je slyšel a řekl, že byli snad zachráněni. Jen Jack a já jsme doxologii zpívali spontánně! Žádné výkřiky chvály. Žádné chvály Bohu. Jen vlažný potlesk. Jen mírný, vlažný potlesk. Žádný výkřik radosti, o kterých čtete v probuzeních. Vy, kdo jste křesťané, jste se neradovali ze 13 obrácení na těchto krátkých setkáních! Žádný úsměv! Žádné Hallelujah! Žádné výkřiky radosti, které jsem viděl v probuzeních. Žádné výbuchy vděčnosti, o kterých jste četli v písemných záznamech o probuzeních v minulosti! Nic radostného. Jen malý vlažný potlesk, když jsem četl jména těch, kteří byli zachráněni. Myslel jsem, že vstanete a zařvete “Chvála Bohu” s hromovým potleskem. Ale nestalo se. Jen malý, zdvořilý potlesk – nad tak ohromným vítězstvím! To byla první věc, která mi dělala starosti.

Druhou věcí, která mě obtěžovala, byla skutečnost, že jen čtyři dlouhodobí křesťané v naší církvi byli probuzeni na těchto setkáních. Jen čtyři! Každý další křesťan zůstal tak studený a bez emocí jako vždy! Jeden člověk řekl, “Byl jsem probuzen. Ale ne tak jako paní. _____.” Moji drazí bratři a sestry, pokud jste na tom nebyli jako paní. _____, tak jste vůbec nebyli oživeni! Vůbec jste nebyli dotčeni Bohem, pokud jste neprožili to co paní. _____!

Zeptal jsem se Johna Cagana proč bylo tak málo oživení mezi těmi z vás, kteří jste zachráněni. Řekl, že jste byli cyničtí a nevěřící. Myslím, že měl pravdu. Přišlo velké vanutí Ducha a 13 lidí se obrátilo, ale vy jste byli cyničtí. Nevěřili jste tomu. Zažili jsme velké Boží vanutí, ale vy jste tomu ve skutečnosti nevěřili. Proč jste tomu opravdu nevěřili? Řeknu vám proč. Je to proto, že je s vámi něco špatně! Je s vámi něco strašně špatně! Neměli jste slzy radosti. Neměli jste radostnou odpověď. Neměli jste radost, protože vaše srdce je špatné. A vaše srdce je špatné, protože jste jej pozorně nevyzkoušeli. Byli jste podvedeni satanem. Dokonce si to neuvědomujete. Dokonce si neuvědomujete, že jste byli podvedeni “mocnostmi ďábla.” Dokonce si neuvědomujete, že ďábel vás oklamal a podvedl! Oh, jak se kdy můžete stat “silnými v Hospodinu a v síle jeho moci”? Jak můžete někdy “bojovat proti” ďáblu, když dokonce nevíte, že on vás oklamal a podvedl? (cf. Efezským 6:10-11). Dr. Merrill F. Unger z teologického semináře v Dallasu řekl, “[Křesťané], kteří jsou duchovní a žijí vítězně, čelí ohromnému konfliktu se satanem a démony, [démony], kteří vehementně odporují skutečné duchovnosti a křesťanské učitečnosti” (Biblical Demonology, Kregel, 1994, p. 101).

Bratři a sestry, musíme zkomat naše srdce. Musíme vyznat naše hříchy, “Abychom nebyli oklamáni od satana: vždyť jeho úmysly nám jsou neznámy” (II. Korintským 2:11). Dr. Lloyd-Jones řekl, “Jedna z hlavních příčin [špatného] stavu církve dnes je to, že zapomínáme na ďábla...Církev je omámena a oklamána; vůbec si není vědoma toho konfliktu” (Christian Warfare, Banner of Truth, 1976, pp. 292, 106). Vůbec si není vědoma konfliktu. Vůbec si není vědoma, že vaše hříchy oklamaly vaše srdce. Vůbec si není vědoma toho, že nevyznaný hřích vás oddělil od Boha!

Jak můžeme překonat ďábla? Nejdříve musíme žádat Boha, aby nám ukázal hříchy v našich srdcích. Musíme se pravdivě modlit,

“Vyzpytuj mě, Bože, a poznej mé srdce, zkoumej mě a poznej mé myšlení a pohleď, není-li ve mně cesta trápení” (Žalm 139:23, 24).

Neodpočívejte v práci, kterou děláte pro církev. Mnozí z vás v naší církvi těžce pracují. Těžce pracujete, ale máte hříchy ve svých srdcích. Dokonce neodpočívejte ve svých modlitbách. Můžete se modlit každý den a stejně mít ve svých srdcích zlomyslnost. Zeptal jsem se jednoho člověka v naší církvi, “Jsi v pořádku” Řekl, “Jsem v pořádku.” Skutečně si myslel, že je v pořádku. Ale potom jsem ukázal na silný hřích, který jej ničil. Řekl, “Nikdy jsem o tom nepřemýšlel jako o hříchu.” Mohly by toto být pravda ve vašem srdci? Mohl by ve vašem srdci být hřích, o kterém jste nikdy nepřemýšleli?

Když ostatní odešli při rozdělení církve tak vy jste naší církvi zůstali věrní. Neodpočívejte v tom! Mohli byste zůstat pevní v naší církvi a stále mít hřích ve svém srdci, o kterém jste “nikdy nepřemýšleli.” Někteří z vás se modlí, aby vaše děti byly zachráněny. Ale vaše modlitby nebyly odpovězeny. Mohlo by se stát, že by byl ve vašem srdci nějaký skrytý hřích? Některý hřích, o kterém jste nikdy nepřemýšleli. Ale je to hřích a nyní se budu modlit, abyste to ucítili. Vaše modlitby za vaše děti nebudou zodpovězeny, pokud nevyznáte svůj hřích. Boží slovo říká, “Kdybych viděl ve svém srdci nepravost, Panovník by mě nevyslyšel” (Žalm 66:18). Jen očištění křesťané mohou mít jejich modlitby zodpovězeny. Modlili jste se za to, aby váš bratr nebo sestra byli zachráněni. Ale vaše modlitby nebyly zodpovězeny. Můžete sami sebe utěšit tím, že řeknete, že se “promodlíte” do té doby co přijde odpověď. Ale vy se nikdy nemůžete za ně “promodlit” když jste na tom tak jak jste. “Kdybych viděl ve svém srdci nepravost, Panovník by mě nevyslyšel” (Žalm 66:18). Ale vy říkáte, “To je jen malý hřích.” Ďábel vám řekl, že to byl “malý” – ale vy musíte vidět, že to brání vašim modlitbám. Musíte vyznat hříchy vašeho srdce Bohu. Musíte je vyznat nebo vás Hospodin nevyslyší.

Mladý evangelista Evan Roberts byl ohromně použit v roce 1904 v probuzení ve Walesu. Evan Roberts řekl, předtím než Duch přijde v probuzení, “Musíme zbavit církev všech špatných pocitů – každé zloby [nenávisti, hořkosti], závisti, předsudků [souzení druhých], a nedorozumění [spory, pýcha]. Nemodlete se do té doby, než všechny útoky [s druhými v církvi] byly [vyznány] a odpuštěny, ale pokud cítíte, že nemůžete odpustit, tak se skloňte na [svá kolena], a požádejte o odpouštějícího ducha. Pak to dostanete” (Brian H. Edwards, Revival, Evangelical Press, 2004, p. 113)... “V běžných dobách se křesťané drží těchto věcí...Ale ve skutečném probuzení jsou tajné hříchy přineseny...do myslí křesťanů a nebudou mít pokoj do té doby, než bude vše vyznáno” (Edwards, ibid., p. 114).

V čínské baptistické církvi v roce 1969 a 1970 bylo mezi křesťany hrozné usvědčení z hříchu. Viděl jsem to. Někdy to usvědčení z hříchu zdrcovalo. Lidé nekontrolovaně plakali. Ale není taková věc jako probuzení [mezi křesťany] bez usvědčení a zármutku. Na jedné straně posluchárny někdo začal plakat. Pak plakali všichni. Setkání trvala čtyři hodiny s vyznáváním, pláčem, modlitbami a jemným zpěvem. Každý zapomněl, co si ten druhý o něm myslí. Všichni byli tváří v tvář k Bohu.

Nemůže být probuzení, pokud křesťané nemají hluboké, nepohodlné a pokořující usvědčení z hříchu. Ticho bylo přerušeno vzlykáním těch křesťanů, se kterými Bůh jednal. Můj čínský pastor, Dr. Timothy Lin, věděl co dělat. Dovolil, aby se toto dělo, protože věděl ze své zkušenosti v Číně, že toto byl Bůh, kdo se pohyboval mezi Jeho lidmi. Byla to nejkrásnější série setkání, kterou jsem kdy viděl. Jak já se modlím, abychom viděli Boha, jak toto dělá v naší církvi. Zažili jsme “dotek probuzení”, když čtyři křesťané byli usvědčeni z hříchů v jejich srdcích a vyznali je. Duch svatý sestoupil a obrátilo se 13 ztracených lidí. Ale každý další člen naší církve byl zcela nepohnut. Pokud se 13 lidí obrátilo, když jen čtyři křesťané se probudili, přemýšlejte o tom, co by se mohlo stát v naší církvi, pokud 15 nebo 20 z vás by vyznalo hříchy vašeho srdce, jako to udělala paní. _____! Vyznáte dnes večer své hříchy? Nebo půjdete dnes večer domů bez radosti? Bez vyznání? Bez slz? Bez oživení v srdci? Tak studení a mrtví jako vždy?

Pan. Kyu Dong Lee řekl, “Já jsem jeden z ‘těch 39.’ Když moji přátelé a další odešli při tom velkém církevním rozdělení, tak já jsem zůstal v naší církvi. Byl jsem zachráněn. Když Dr. Hymers řekl, že jsem odpadal, myslel jsem si, ‘Co více já potřebuji? Už jsem obrácen. Co více potřebuji?’ Neuvědomil jsem si, že jsem ztratil moji první lásku pro Ježíše. Dr. Hymers citoval Zjevení 2:4 a 5, ‘Ale to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. Rozpomeň se, odkud jsi spadl, učiň pokání’ (Zjevení 2:4, 5). Potom jsem si uvědomil, že jsem na tom nebyl tak, jako když jsem byl poprvé zachráněn. Obvykle jsem plakal slzami radosti, když jsme zpívali písně jako ‘Just As I Am’ a ‘Amazing Grace.’ Nyní jsem jen zpíval ta slova bez jakékoliv lásky nebo radosti. Nyní mé modlitby byly hlasité, ale mé modlitby byly jen slova, dobrá slova, ale jen prázdné modlitby. Stále jsem se modlil s řádem, ale jen jsem se modlitby modlil bez toho, že bych očekával Boží odpověď. Moje hlasité modlitby byla jen slova. Byly to prázdné modlitby. Věděl jsem, že jsem potřeboval vyznat své hříchy, hříchy mého srdce. Vzpomínám si, že v Bibli se píše,

‘Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil, a očistil nás od každé nepravosti’ (I. Janova 1:9).

Vzpomínám si, že žalmista se modlil, ‘Vrať mi veselí ze své spásy’ (Žalm 51:14). Vzpomínám si, že řekl, ‘Oběť Bohu je zkroušený duch. Bože, ty nepohrdneš zkroušeným a pokořeným srdcem’ (Žalm 51:19).”

Mr. Lee byl jedním z “těch 39”, kteří zachránili naši církev od krachu. On byl věrný kandidát na diakona. On za mnou udělal podium, když jsem kázal. On byl příkladem pro naše lidi. Řekl, “Co více já potřebuji?” Potom mu Bůh ukázal, že potřeboval vyznat hříchy svého srdce. Přišel dopředu a vyznal své hříchy. Plakal tak usedavě, že jeho tvář zčervenala. A Bůh mu odpustil a obnovil radost do jeho srdce. Nyní se modlí se slzami a radostí, které ztratil. Řekl, “My máme prázdné modlitby. Máme voskové úsměvy, umělé úsměvy, když si ve společenství podáváme ruce. Žádná opravdová láska. Jen umělé úsměvy.”

Mr. Lee je vedoucí v církvi. Ala jak můžete vest církev, když jste ztratili svoji první lásku? Můžete vést mladé lidi jen do stejného prázdného náboženství, které máte. Každý vedoucí v naší církvi potřebuje vyznat svůj hřích, jinak není pro naši církev naděje. Řekl jsem, “Lidé, kteří nás navštíví tak si myslí, že naše církev je obrovská. Neuvědomují si, že máme jen umělé náboženství bez opravdové lásky. Naše církev se brzy stane další mrtvou evangelikální církví, pokud naši vedoucí a naši členové nebudou cítit svoji potřebu Boha, nevyznají své hříchy v slzách a nebudou obnoveni krví Ježíše, který prolil svoji krev, aby uzdravil naše srdce a dal nám svatou lásku, kterou jsme měli, když jsme byli poprvé zachráněni. Ježíš řekl, “Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým” (Jan 13:35). Bratři a sestry, nikdy nebudeme mít skutečnou lásku v naší církvi, pokud mnozí z nás, staří a mladí, nevyznají své hříchy.

Modlím se, abyste mě uslyšeli a vyznali dnes večer své hříchy. Prosím postavte se a zpívejte, “Search Me, O God.”

“Vyzpytuj mě, Bože, a poznej mé srdce:
Zkoumej mě a poznej mé myšlení:
A poznej mé srdce;
Zkoumej mě a poznej mé myšlení;
A pohleď, není-li ve mně cesta trápení,
a veď mě cestou věčnosti.”
   (Žalm 139:23, 24).

Nyní zpívejme, “Fill all my vision, let naught of sin.”

Fill all my vision, let naught of sin
   Shadow the brightness shining within.
Let me see only Thy blessed face,
   Feasting my soul on Thy infinite grace.
Fill all my vision, Saviour divine,
   Till with Thy glory my spirit shall shine.
Fill all my vision, that all may see
   Thy Holy Image reflected in me.
(“Fill All My Vision,” Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).

Prosím nebojte se přijít a vyznat své hříchy zde u oltáře. Prosím nebojte se přijít. Prosím udělejte to, aby naše církev mohla znovu žít.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Revive Thy Work” (Albert Midlane, 1825-1909).