Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
MODLENÍ ZA PROBUZENÍ

PRAYING FOR REVIVAL
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tebernacle v Los Angeles
Pátek večer, 19. Srpna 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Friday Evening, August 19, 2016


Prosím, podívejte se na Skutky 1:8. Je to na straně 1148 ve Scofield Study Bible. Prosím postavte se, když to budu číst. Toto jsou slova, která určil Kristus prvním křesťanům:

“Ale přijmete moc Ducha svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země” (Skutky 1:8).

Můžete se posadit.

Někteří kazatelé říkají, že se to vztahuje jen na vylití Ducha svatého o letnicích. Říkají, že nemůžeme očekávat, že Duch svatý na nás sestoupí tak jak to udělal tehdy. Mnozí z nich se obávají, že jejich členové by se stali letničními, pokud by jim řekli, že vylití Ducha svatého by mohlo přijít i v této době. Tak tedy hasí dílo usvědčení z hříchu a obrácení, protože se obávají letničního hnutí. Mýlí se však, když říkají, že nemůžeme očekávat, že Duch svatý sestoupí i v dnešní době. Posledních osm slov našeho textu ukazuje, že se mýlí: “A až po nejvzdálenější část světa.” Vzhledem k tomu, že raní křesťané nešli na “nejzazší” nebo “nejvzdálenější” část světa, mluví Ježíš mluvil ke všem křesťanům neustále. On řekl jim a nám: “Ale přijmete moc Ducha svatého, který na vás přijde.” Je to vysloveno Petrem, který řekl o něco později, ve Skutcích 2:39 toto:

“Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem, kteří jsou daleko a které si povolá Pán, náš Bůh” (Skutky 2:39).

A tak učedníci se vrátili do Jeruzaléma a vešli do vrchní místnosti, aby se modlili. Za co se modlili? Modlili se za moc Ducha svatého, kterou Ježíš zaslíbil, když řekl: “Ale přijmete moc Ducha svatého, který na vás přijde” (Skutky 1:8). Zcela souhlasím s Iainem H. Murrayem. Řekl:

Zatímco letniční zahájili novou éru, Kristovo dílo v udělování Ducha neskončilo. Plnější komunikace Ducha, která označuje tu celou [křesťanskou] dobu, začala o letnicích, nebyla stálá a neměnná; protože kdyby tomu tak bylo, jaký smysl by měly modlitby za více Ducha Božího, k čemuž jsou učedníci vedeni? Bylo to jako odpověď na požadavek ‘nauč nás se modlit’, který Ježíš řekl: “Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kteří ho žádají” (Lukáš 11:13). Tento slib by neměl platné pokračování a důležitost pro křesťany, pokud by nebylo více toho, co je možno ještě přijmout (Iain H. Murray, Pentecost Today? The Biblical Understanding of Revival, The Banner of Truth Trust, 1998, p. 21).

Alexander Moody Stuart řekl: “Duch svatý je vždy přítomný ve své církvi, existuje doba, kdy se přiblíží a vynaloží ještě větší energii a moc” (Murray, ibid., p. 22).

My jsme z toho viděli od velkého probuzení z roku 1859, opravdu jen zlomek. Jsem přesvědčen, že hlavním důvodem je skutečnost, že většina evangelikálních křesťanů už nevěří, že obrácení je zázrak. Většina evangelikálů si dnes myslí, že obrácení není nic více, než lidské rozhodnutí. Myslí si, že všechno co musíte udělat je přesvědčit ztraceného člověka, aby řekl slova takzvané “modlitby hříšníka.” Jen řekněte tato slova a budete zachráněni! Joel Osteen to říká na konci každého kázání. Přiměje lidi, aby řekli slova modlitby. Potom řekne: “Věříme, že pokud jsi řekl tato slova, tak ses právě znovuzrodil.” Říká tím, že není potřeba, aby Duch Svatý učinil zázrak! Pokud jste řekli tato slova “tak jste se právě znovuzrodili.”

Toto je návrat k antickému kacířství Pelagianismu – doktríně, která učí, že člověk je schopen způsobit své vlastní spasení – v tomto případě tím, že řekne několik slov! Nebo tím, že jde “dopředu” na křesťanské bohoslužbě – nebo tím, že zvedne svoji ruku! “Všichni z vás, kteří chcete být zachráněni, jen zvedněte svoji ruku.” Toto je syrový pelagianismus! Návrat k antickému kacířství, které učí, že ztracený člověk se může sám zachránit nějakou činností nebo tím, že řekne slova modlitby. Nazývám to “kouzelná modlitba.” Je to skutečně “kouzelné” více než křesťanské. V kouzlech říkáte jistá slova nebo děláte jisté činy a tato slova nebo činy vytvářejí nadpřirozený výsledek. “Kouzelné” myšlenky procházejí také celým našim moderním evangelikalismem také! Pro důkladné prozkoumání tohoto problému čtěte knihu Davida Malcolma Bennetta, The Sinner’s Prayer: Its Origins and Dangers, dokonce před vydáním dostupná na amazon.com.

Každé opravdové obrácení je zázrak. Prosím podívejte se se mnou na Marek 10:26. Je to na straně 1059 v Scofield Study Bible.

“Oni byli velice ohromeni a říkali si mezi sebou: “A kdo může být zachráněn? Ježíš na ně pohleděl a řekl: “U lidí je to nemožné…” (Marek 10:26, 27).

Ptali se: “Kdo může být zachráněn?” Ježíš odpověděl: “U lidí je to nemožné.” Člověk ve stavu hříchu nemůže dělat nic aby byl zachráněn nebo dokonce pomohl sám sobě, aby byl zachráněn! Ježíš však potom dodal: “ale ne u Boha. Neboť u Boha je možné všechno.” Záchrana jednoho člověka je zázrak od Boha! Viděli jsme několik nadějných obrácení tento rok, jedno z nich včera večer. Každé opravdové obrácení je zázrak. Paul Cook správně řekl: “Vlastnosti probuzení nejsou odlišné od vlastností jakéhokoliv normálního díla Ducha svatého. Liší se jenom intensitou a rozsahem.” (Fire From Heaven, EP Books, 2009, p. 117).

Když se jeden člověk obrátí, je to zázrak od Boha. Když se mnoho lidí obrátí v krátké době, je to zázrak od Boha. Jediný rozdíl je “co se týče intenzity a rozsahu.” Když se modlíme za probuzení, tak se modlíme za Ducha svatého, aby pracoval v srdcích mnoha lidí.

Co dělá Duch svatý při obrácení? Za prvé: “A on, až přijde, přinese světu důkaz (usvědčení)... z hříchu” (Jan 16:8). Paul Cook řekl: “Lidé nejsou nikdy přirozeně usvědčeni ze svého hříchu; od přirozenosti jsou sebeospravedlňující. Je požadováno konkrétní dílo Ducha. A když pracuje Duch, tak hřích se stává odpudivým [hrozným, odporným], a vede člověk k tomu, aby ho nenáviděl a opustil.” Jak řekla jedna dívka: “Byla jsem znechucena sama sebou.” To je tak dobrá definice usvědčení, že lepší jsem nikdy neviděl. “Byla jsem znechucena sama sebou.” Pokud nemáte alespoň nějaké usvědčení z hříchu jako toto, tak nezažijete opravdové obrácení. Musíme se proto modlit za to, aby Duch svatý dával usvědčení z hříchu těm, kteří nejsou zachráněni.

Druhá věc, kterou dělá Duch svatý při obrácení je to, že dává poznat Krista člověku, který byl usvědčen z hříchu. Ježíš řekl: “On mne oslaví, neboť z mého vezme a oznámí vám to” (Jan 16:14). Moderní překlad by to mohl dát takto: “On ...vezme to, co je moje a obeznámí vás s tím.” Ztracený člověk nikdy nepozná Krista osobně, pokud se mu Duch svatý nedá poznat. Pokud nejsi usvědčen z hříchu, Duch svatý ti nezjeví Krista Zachránce.

Takže pokud se modlíme, aby Duch svatý sestoupil v moci, žádáme hlavně Boha, aby poslal Ducha, aby (1) usvědčil ztraceného člověka z jeho hnusné hříšné přirozenosti, a (2) musíme se modlit, aby Duch svatý zjevil člověku Krista, aby poznal očišťující moc Kristovy krve. Usvědčení z hříchu a očištění Kristovou krví jsou dvě hlavní díla Božího Ducha při opravdovém obrácení, jak je to napsáno v 16. kapitole Jana. Brian H. Edwards řekl: “Mnoho křesťanů v dnešní době neví, za co se modlit, když se mají modlit za probuzení” (Brian H. Edwards, Revival, Evangelical Press, 2004 edition, p. 80).

Jeden z důvodů, že neví za co se modlit je to, že dnes většina křesťanů nevidí potřebu ztracených lidí, aby byli usvědčeni z hříchu, a nevěří v “krizové obrácení”, jak tomu věřili naši předkové. Ale jak jsem vám řekl, musíme se modlit, aby Duch svatý sestoupil a usvědčil ztracené lidi navštěvující naši církev. Pokud nebudou usvědčeni z hříchu, pak nebudou zachráněni.

A pak existuje ještě další důvod, proč většina evangelikálů neví, za co se modlit. Nevěří totiž v “krizi” obrácení, jak tomu věřili naši předkové. Naši předkové řekli, že člověk usvědčený z hříchu byl “probuzen,” ale ještě ne zachráněn. Naší předkové říkali, že probuzený člověk potřebuje projít agónií odvrácení od hříchu, což se přirovnává k ženě v bolestech rodící miminko. Jen tímto způsobem, jak říkali naši předkové, mohl člověk skutečně prožít obrácení (cf. the conversion of “Christian” in Pilgrim’s Progress).

John Samuel Cagan zažil jasnou krizi obrácení. Jeho obrácení u Johna Bunyana, bylo něco jiného, než takzvaná záchrana u moderních evangelikálů.

      Před svým obrácením jsem se cítil, jako bych umíral...nemohl jsem najít žádný pokoj...Duch svatý mě začal silně usvědčovat z mého hříchu zrovna v době, kdy jsem veškeré myšlenky na Boha a obrácení odmítl. Odmítl jsem o tom přemýšlet, presto jsem však byl stále obviňován. V neděli ráno 21.června 2009 jsem byl zcela vyčerpán. Byl jsem z toho všeho příliš unavený. Začal jsem sám sebe nenávidět, nenávidět svůj hřích a ty pocity, které mi to způsobovalo.
      Zatímco Dr. Hymers kázal, moje pýcha to zkoušela zoufale odmítatt, neposlouchat, ale když kázal, mohl jsem doslova cítit všechny své hříchy ve své duši. Počítal jsem vteřiny do konce kázání, ale pastor pořád kázal a moje hříchy se staly nekonečně horšími a horšími. Už jsem nemohl vzdorovat, musel jsem být zachráněn! Dokonce když byla výzva, bránil jsem se, ale už jsem to prostě nemohl vydržet. Věděl jsem, že jsem nejhorší možný hříšník, jaký kdy byl a to, že spravedlivý Bůh mě musí odsoudit do pekla. Byl jsem tak unavený z bojování, byl jsem tak unavený ze toho, jaký jsem byl. Pastor mi dělal poradce a řekl mi, že mám přijít ke Kristu, ale já jsem nepřišel. Dokonce když mě všechen můj hřích usvědčoval, stále jsem nemohl přijmout Ježíše. Tyto okamžiky byly nejhorší ze všech, jelikož jsem cítil, jako bych nemohl být zachráněn a musel jít do pekla. “Zkoušel jsem” dojít záchrany, “Zkoušel jsem” důvěřovat Kristu a nemohl jsem, prostě jsem se nemohl odhodlat pro Krista a to způsobilo, že jsem se cítil tak beznadějně. Cítil jsem svůj hřích, jak mě tlačí dolů do pekla, ale přesto jsem byl tvrdohlavý a nutilo mne to brečet.. Byl jsem zaseknut v tomto problému.
      Najednou slovo kázání, které bylo kázáno před lety, vstoupilo do mé mysli: “Podvol se Kristu! Podvol se Kristu!” Myšlenka, že bych se musel odevzdat Kristu mě tak vystresovala, že to co vypadalo, jako navždy, to jsem jednoduše nemohl udělat. Ježíš dal svůj život za mě. Opravdový Ježíš šel, aby byl za mě ukřižován, když jsem byl Jeho nepřítel a nepodvoloval jsem se Mu. Tato myšlenka mě zlomila; musel jsem toto všechno pustit. Už jsem prostě nemohl patřit sám sobě, musel jsem mít Ježíše! V tom okamžiku jsem se Mu podvolil a přišel jsem k Ježíši s vírou. V tom okamžiku to vypadalo, jako kdybych dovolil sám sobě zemřít a potom mi Kristus dal život! Nebyl tam čin nebo vůle mé mysli, ale s mým srdcem, s jednoduchým odpočinkem v Kristu Mě Ježíš zachránil! Smyl můj hřích Svou krví! V tom jediném okamžiku jsem přestal odporovat Kristu. Bylo tak jasné, že všechno, co jsem musel dělat, bylo Mu důvěřovat; Mohu určit přesný okamžik, když jsem to přestal být já a byl to jen Kristus. Musel jsem se podvolit! V tom okamžiku tam nebyl fyzický pocit nebo oslepující světlo, nepotřeboval jsem pocit, měl jsem Krista! Přesto důvěra v Krista způsobila pocit, jako by můj hřích byl vynesen z mé duše. Odvrátil jsem se od svého hříchu a podíval jsem se na samotného Ježíše! Ježíš mě zachránil.
      Jak mě Ježíš musel milovat, aby odpustil poslednímu hříšníku z těch, kteří by si to zasloužili, který vyrůstal v dobré církvi a pořád se obracel proti Němu! Vypadá to, že slova nestačí na popis mé zkušenosti obrácení a na vyjádření mé lásky ke Kristu. Kristus za mě obětoval Svůj život, a proto já dávám celého sebe Jemu. Ježíš vyměnil Svůj trůn za kříž kvůli mně, když jsem plival na Jeho církev a vysmíval se Jeho záchraně; jak bych kdy mohl dostatečně vyvyšovat Jeho lásku a milost? Ježíš odňal moji nenávist a hněv a místo toho mi dal lásku. Ježíš mi dal více než jen nový začátek – On mi dal nový život.

Souhlasím s Dr. Martyn Lloyd-Jonesem, že apoštol Pavel nám dává příklad opravdového obrácení v posledních dvou verších v Římanům 7. Dr. Lloyd-Jones řekl tyto verše popisující Pavlovo vlastní obrácení. Souhlasím. Pavel řekl:

“Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti?” (Římanům 7:24).

To je usvědčení! – když se hříšník vzdává sám sebe a je znechucen svým hříšným srdcem, které jej zotročilo. Ale potom Pavel řekl:

“Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, našeho Pána”
       (Římanům 7:25).

To je obrácení – když je soužený hříšník spasen Pánem Ježíšem Kristem! Hříšník, který uvidí, že je beznadějným otrokem hříchu, se konečně obrátí k Ježíši a je obmyt z hříchu Jeho krví. Jedna z největších tragédií naší doby je to, že většina evangelikálů nikdy nedovolí komukoliv, aby prošel skrze tyto dvě ze všeho nejdůležitější zkušenosti. Při první výčitce svědomí, nebo i předtím ten, který rozhoduje, nechá vyslovit modlitbu hříšníka. Věřím, že to je nejdůležitější důvod toho, že jsme neměli probuzení měnící národ od roku 1859.

Tak toto jsou ty věci, za které se musíš modlit nejvíce, pokud chceš, aby naše církev zažila probuzení. Za prvé se modli, aby Bůh seslal Svého Ducha, aby usvědčil ztracené lidi z hříchu. Za druhé se modli, aby Boží Duch jim zjevil Ježíše a přitáhl je k Němu pro odpuštění skrze Jeho smrt na kříži a obmytí z hříchu skrze Jeho vzácnou krev!

Pastor Brian H. Edwards řekl, že modlitby probuzení jsou zaměřeny na “obrácené, dychtící (probuzené), a neprobuzené” (Revival, Evangelical Press, 2004 edition, p. 127). Proč jsou modlitby probuzení zaměřeny na “obrácené” stejně tak jako na “dychtící” a “neprobuzené”? Protože ti, kteří se obrátí, mohou odpadávat. Při prvním čínském probuzení v baptistické církvi začalo probuzení mezi zachráněnými lidmi, kteří měli hřích ve svých srdcích. Začali otevřeně přede všemi se slzami vyznávat svůj hřích. Někteří měli hořkost vůči jiným v církvi. Někteří dovolili tajným hříchům vstoupit do jejich životů. Omluvili své hříchy a řekli, že na nich nezáleží. Ale když Duch svatý sestoupil, tak měli zlomené srdce. Uvědomili si, že byli studení a mrtví ve svých modlitbách. Uvědomili si, že byli zahořklí a hněviví vůči druhým v církvi. Jiní odmítli udělat něco, co věděli, že Bůh chce, aby udělali.

V naší církvi může být křesťan, který odmítá v něčem poslouchat Boha. To může zabraňovat probuzení! Když přišlo probuzení do Asbury College ve Wilmore, Kentucky v roce 1970, tak stovky opravdově obrácených studentů cítilo, že mají vyznat… otevřeně. Stáli v řadě, někdy celé hodiny a čekali, až dostanou v modlitebně mikrofon, aby mohli vyznat…svoji [neposlušnost] a požádat o modlitbu.

Muž, který vedl setkání v Asbury nekázal. Místo toho měl krátké svědectví a potom vyzval studenty, aby mluvili o svých vlastních křesťanských zkušenostech. Na tom nebylo nic neobvyklého. Jeden student na tuto nabídku odpověděl. Potom další. Potom další. “Potom začali proudit k oltáři,” řekl. “Prostě se to prolomilo.” Postupně, nevysvětlitelně studenti a členové fakulty byli v tichosti v modlitbách, pláči, zpěvu. Vyhledali druhé, kterým udělali špatné věci a požádali o odpuštění. Bohoslužba v kapli pokračovala osm dní [24 hodin denně].

To je přesně to, co se stalo také v první čínské baptistické církvi, asi ve stejnou dobu jako probuzení v Asbury. Pokračovalo to dlouhé hodiny, když mladí lidé z Číny vyznávali a modlili se. Otevřené vyznání bylo běžné v roce 1910 při probuzení v Koreji. V této době je otevřené vyznání křesťany se slzami běžné v Číně ve velkém probuzení, které tam pokračuje. Evan Roberts plakal: “Pane, ohni mě,” když se podvolil Bohu a stal se vůdcem v probuzení ve Welshi v roce 1905. Jak je to s tebou? Budeš se modlit k Bohu, aby tě ohnul? Zpívejte “Search Me, O God.”

“Zpytuj mě, Bože, a poznej mé srdce:
zkoumej mě a poznej mé myšlení:
a poznej mé srdce;
zkoumej mě a poznej mé myšlení;
A pohleď, není-li ve mně cesta trápení,
a veď mě cestou věčnosti.”
   (Žalm 139:23, 24).

Duchu Boha živého, sestup, prosím.
Duchu Boha živého, sestup, prosím.
Tav mě, formuj, zlom mě, skloň mě.
Duchu Boha živého, sestup, prosím.

To se může stát v naší církvi, když Bůh sešle Svého Ducha v probuzení. “Search Me, O God.” Jemně to zpívejte.

“Zpytuj mě, Bože, a poznej mé srdce:
zkoumej mě a poznej mé myšlení:
a poznej mé srdce;
zkoumej mě a poznej mé myšlení;
a pohleď, není-li ve mě cesta trápení,
a veď mě cestou věčnosti.”
    (Žalm 139:23, 24).

Amen.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.