Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
PŘIVEĎ JE DOVNITŘ Z OBLASTI HŘÍCHU!

BRING THEM IN FROM THE FIELDS OF SIN!
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 7.srpna 2016
A sermon given to the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, August 7, 2016

“Vyjdi na cesty a k ohradám a přinuť je vejít, aby se můj dům naplnil” (Lukáš 14:23).


Mnoho let jsem nevěděl, jak získat duše. Nevěděl jsem, jak získat ztracené lidi pro záchranu a do církve. Zkusil jsem téměř každou možnou metodu. Zkoušel jsem rozdávat naše traktáty. Ale rozdávání traktátů nedostalo ztracené lidi do církve. Zkoušel jsem kázat na ulici. Ale to nedostalo ztracené lidi do církve. Zkoušel jsem svědčit lidem na ulici nebo před dveřmi. Ale to také nefungovalo. Lidé řekli modlitbu spasení, ale nepřišli do církve. Zkoušel jsem “je sledovat” poté co se modlili. Ale práce “sledování” je rovněž nedostala do církve. Cítil jsem se velmi frustrovaný a poražený.

Přesto jsem odmítl se vzdát. Věděl jsem, že musí být nějaký způsob, abychom dostali ztracené lidi k obrácení a do církve. To bylo, když jsem četl náš text. Předtím jsem to četl, ale najednou se zdálo, že to na mě vyskakuje. V tom okamžiku se zrodila naše metoda evangelizace. Ježíšova slova se stala naším průvodcem v získávání duší.

“Vyjdi na cesty a k ohradám a přinuť je vejít, aby se můj dům naplnil” (Lukáš 14:23).

Místo toho, abychom chodili za lidmi a nutili je říci “modlitbu hříšníka” – a pak je zkusili dostat do naší církve, udělali jsme něco nového. Přiměli jsme je, aby přišli do církve předtím, než jsme je zkoušeli zachránit. A fungovalo to! Nyní jsme dělali to, co Ježíš řekl, že máme dělat. Přinucovali jsme “je vejít”, předtím než byli konfrontování evangeliem v mých kázáních.

Mnoho lidí nepřišlo do církve. Ale někteří přišli. A někteří z nich mě potom slyšeli kázat a došli záchrany. Ale oni byli lidé, kteří byli přinuceni vejít a získali přátele v církvi. Už byly pravidelnými návštěvníky církve předtím než byly konfrontováni s evangeliem.

Jak jsem řekl, ne každý člověk, kterého jsme pozvali do církve přišel. Ježíšovo podobenství nám řeklo, že většina lidí nepřijde. Verš 18 říká: “Oni všichni se začali vymlouvat” že nepřijdou. Většina lidí vůbec nepřijde. “Přinutili” jsme je přijít do naší církve, ale jen málo z nich skutečně přišlo. Požádali jsme je, “aby vešli.” Aby vešli kam? Samozřejmě, aby přišli do církve! Kam jinam by “vešli”? Ale jen málo jich skutečně přijde do církve. Slyšeli dynamická kázání evangelia. Skutečně jedli “velkou večeři” s námi – jak říká verš 16. Užívali si jídla s námi – následovala krátká narozeninová párty pro jednoho z našich členů. Mají s námi skvělý čas na párty! Další neděli jsme je pozvali zpět.

Mnozí, kteří přišli už znovu nepřišli. Ale někteří ano. A potom jsme jim kázali evangelium, znovu a znovu, v každé bohoslužbě. Po čase začali rozumět evangeliu. Po delší době byli někteří usvědčeni z hříchu a někteří pak důvěřovali Ježíši a byli zachráněni. Kolik z vás, kteří jste tento večer tady, jste právě tímto způsobem přišli do církve? I když nejsi ještě obráceným hříšníkem, kolik z vás přišlo tímto způsobem do naší církve? Postavte se prosím. (Postaví se.) Vidíte? Většina lidí v naší církvi přišlo tímto způsobem! Přišli jste do naší církve, protože jste poslechli Krista. Řekl:

“Vyjdi na cesty a k ohradám a přinuť je vejít, aby se můj dům naplnil” (Lukáš 14:23).

“Přiveď je dovnitř” – zpívejte refrén se mnou!

Přiveď je dovnitř, přiveď je dovnitř,
   Přiveď je dovnitř z oblasti hříchu;
Přiveď je dovnitř, přiveď je dovnitř,
   Přiveď potulné k Ježíši.
(“Bring Them In,” Alexcenah Thomas, 19th century).

Když jsme následovali Kristovu metodu evangelizace, učili jsme se postupně další věci. Naučili jsme se být selektivní, co se týče toho, koho přivedeme. Ze začátku jsme přivedli každého. Ale naše církev je ve vnitřní části města. Jsme právě uprostřed centra Los Angeles. Je zde velký počet lidí, kteří nemají dobré vyhlídky. Někteří berou drogy. Moc jim nemůžeme pomoci. Někteří jsou staří a uzavření ve svých způsobech. Také jsme jim nemohli pomoci. V době Ježíše, On jim řekl, aby přivedli “zmrzačené, chromé a slepé” (v. 21). Ale ti lidé v době Ježíše byli daleko více civilizovaní a vážní než v naší době. Takové lidi jste mohli přivést do církve a oni nedělali bláznivé věci. Ale mnozí lidé v dnešní době jsou příliš divocí a neukáznění na to, abychom je přivedli do církve. Ježíš sám řekl učedníkům, aby dobře vybírali:

“Nechoďte na cestu pohanů a do samařského města nevstupujte: ale jděte raději k zahynulým ovcím domu Izraele” (Matouš 10:5, 6).

Později jim řekl, aby byli ještě více selektivní. Ježíš jim řekl, aby stále neevangelizovali jisté lidi a celá města. Řekl:

“A když vás někdo nepřijme a nevyslechne vaše slova, při odchodu z toho domu nebo onoho města vytřeste prach se svých nohou. Amen, pravím vám, v den soudu bude snesitelněji sodomské a gomorské zemi než onomu městu” (Matouš 10:14, 15).

Kristus byl takto selektivní a my musíme být také. Někdo řekl: “Když zkusíte získat každého, tak nezískáte nikoho.” Zjistili jsme, že pro nás evangelizovat naší metodou je nejlepší skupina mladých vysokoškoláků od 16 do 24 let. Většina naší církve je postavena na této věkové skupině. Také jsme zjistili, že čínští mladí lidé, kteří jsou vysokoškolskými studenty se dají získat snadněji než jiní. Přesto získáme i několik jiných. V naší církvi máme přes 20 etnických skupin. Ale jednota naší církve spočívá ve skutečnosti, že oni jsou (nebo byli) vysokoškolští studenti. Oni nejsou jen jacíkoliv vysokoškolští studenti. Ale vkusně ostříhaní mladí lidé, kteří nebrali tvrdé drogy. Oni vytvářejí to, co my nazýváme naší “cílovou skupinou.” Soustředíme naši evangelizaci na ně. V posledních několika málo dnech jsme přidali asi 50 těchto mladých lidí do naší církve.

“Vyjdi na cesty a k ohradám a přinuť je vejít, aby se můj dům naplnil” (Lukáš 14:23).

Znovu zpívejte tento refrén!

Přiveď je dovnitř, přiveď je dovnitř,
   přiveď je dovnitř z oblasti hříchu;
Přiveď je dovnitř, přiveď je dovnitř,
   přiveď potulné k Ježíši.

Slýchávám, jak evangelikálové říkají, že je příliš těžké v této době získat lidi. Říkají, že každý rok je to těžší. Říkají, že žijeme v posledních dnech. A to dělá příliš těžké získat duše ze světa. Jiní nám říkají, že nikdo nedá své telefonní číslo cizinci, kterého potkají v universitním kampusu nebo v nákupním středisku. Ale jejich teorie není založená na skutečnostech. Nezkoušeli to tak jako my. Víme ze zkušenosti, že mnoho mladých lidí skutečně dají své jméno a telefonní číslo přátelské osobě v universitním kampusu. Dělají to každý týden. Nemyslím si, že by to dělali před dvaceti lety a zde získávají kazatelé svoji myšlenku, že to nebude fungovat. Neuvědomují si, že jsme vstoupili do nové oblasti s chatem a facebookem a vším dalším. V této době mladí lidé, lidé “milénia” skutečně dají své telefonní číslo cizímu člověku, který je přátelský. Stovky z nich to dělají skrze naši církev každý týden. Ale musíte se zaměřit na mladé lidi z univerzit, protože starší lidé nedají své telefonní číslo. Kazatelé si myslí, že nic nebude fungovat, že každá evangelizační metoda je příliš těžká. Ale mýlí se. Ježíš řekl:

“Pozvedněte své oči a pohleďte na pole, že se bělají ke žni”
       (Jan 4:35).

Univerzity, nákupní střediska a ulice jsou plné mladých lidí. Ale my po nich musíme jít. Musíme za nimi jít s nadšením a odhodlaností. Město je jich plné. Žeň je vždycky velká. Vždy to vzrůstá, když noví univerzitní student přichází každý semestr. Ježíš řekl,

“Žeň je velká, dělníků je však málo. Proste tedy Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň” (Matouš 9:37, 38).

Znovu to zpívejte!

Přiveď je dovnitř, přiveď je dovnitř,
   přiveď je dovnitř z oblasti hříchu;
Přiveď je dovnitř, přiveď je dovnitř,
   přiveď toulající se k Ježíši.

Toto není lehká práce. Byl jsem šokován, když jsem zjistil, že máme lidi, kteří jdou na evangelizaci a přinesou velmi málo jmen a telefonních čísel. Někteří z evangelizace nikdy nepřinesou jména a telefonní čísla. Toto mě minulou noc trápilo. Pravdou je, že pole žně jsou plné mladých lidí. Ježíš řekl, že se máme modlit, aby Bůh “poslal dělníky na žeň.” Někteří z vás vycházejí na evangelizaci, ale nepřinesete mnoho jmen. Nepřinesete mnoho jmen, protože “nepracujete”, abyste jména získali. Ztracených mladých lidí jsou tam stovky. Ale vy “nepracujete”, abyste získali jejich jména! Slovo překládané “dělníci” by mohlo být překládané jako “pracovníci.”

Když jdete na evangelizaci, musíte na tom pracovat! Musíte těžce pracovat, nebo nezískáte jména. Musíte těžce pracovat na získávání duší, abyste přinesli mnoho jmen a telefonních čísel. Modlím se, abyste na tom pracovali příští týden! Nebuďte líní! Nebuďte roztěkaní! Nestůjte jen kolem a nečekejte, až uplyne čas! Musíte těžce pracovat, abyste získali jejich jména!

“Vyjdi na cesty a k ohradám a přinuť je vejít, aby se můj dům naplnil” (Lukáš 14:23).

Zpívejte to!

Přiveď je dovnitř, přiveď je dovnitř,
   přiveď je dovnitř z oblasti hříchu;
Přiveď je dovnitř, přiveď je dovnitř,
   přiveď toulající se k Ježíši.

Minulou neděli ráno Noah Song kázal velké kázání. Bylo to teprve jeho druhé kázání. Ale bylo to mocné! Noah Song řekl:

Největším problémem, kterému v této době mladí lidé čelí, je osamocení. Vím, že je to pravda! Můžete být v zástupu. Ale vy opravdu neznáte lidi osobně. Můžete jít na schůzku s děvčetem, ale víte, že to dlouho nevydrží. Můžete se zamilovat. Ale brzy to pomine. Můžete jít skrze nákupní centrum, ale nikdo vás nezná nebo se o vás netará. Můžete jít na facebook, nebo chatovat – ale víte, že ti, které kontaktujete, se o vás nezajímají. Jsou to jen kybernetiční přátelé – nikoliv skuteční přátelé. Jaká je odpověď? Odpověď je právě zde v “nové” Baptist Tabernacle! (Noah Song, “God Hates Loneliness!”).

Ano, Noah měl pravdu! Děti jsou dnes osamělé. Nejen někteří z nich. Všichni zakouší osamocení. Jděte přímo k nim. Usmívejte se a řekněte jim “ahoj”. Nebojte se! John Cagan mi řekl: “Děláme jim laskavost tím, že je pozveme na párty v naší církvi.” Měl pravdu! Děláme jim velkou laskavost, protože jim nabízíme to, co potřebují. To, co potřebují, aby léčili svoji osamělost. To, co potřebují, aby měli lepší život. To, co potřebují, aby našli pokoj s Bohem skrze Ježíše Krista! Nemluvíte k nim jako prodavači, jako prodavači, kteří od nich zkouší něco získat. Ne! Ne! Nejste vůbec prodavači! Jste tam na evangelizaci, nikoliv proto, abyste si od nich něco vzali! Nikoliv, abyste je oklamali! Nikoliv, abyste jim prodali něco, co nepotřebují! Jste tam proto, abyste jim něco dali. Abyste jim dali něco, co zoufale potřebují! Jste tam proto, abyste je přivedli na párty do naší církve. Jste tam proto, abyste je přivedli, aby našli dobré přátele. Jste tam proto, abyste je přivedli domů do církve, tak aby mohli slyšet o Ježíši Kristu – a získali zdarma dar záchrany a Jeho nekončící lásku!

“Vyjdi na cesty a k ohradám a přinuť je vejít, aby se můj dům naplnil” (Lukáš 14:23).

Zpívejte to!

Přiveď je dovnitř, přiveď je dovnitř,
   přiveď je dovnitř z oblasti hříchu;
Přiveď je dovnitř, přiveď je dovnitř,
   přiveď toulající se k Ježíši.

Když jdete evangelizovat, tak se nebojte! Lidé potřebují to, co nabízíme. Potřebují to zoufale! Děláte jim laskavost. Jste tam proto, abyste jim pomohli. Abyste jim dali to, co potřebují. Abyste získali jejich jména, abychom je mohli přivést. Tak jim můžeme dát lásku a přátelství, které nikdy neznali – lásku Boha, úžasnou lásku Otce a Syna a Ducha svatého – přátelství, teplo, společenství a radost “nového” Baptist Tabernacle!

Pole již zbělela ke žni! Jděte příští týden a přineste mnohá jména a telefonní čísla z osobní evangelizace! Pojďte s námi na evangelizaci ve středu večer! Pojďte s námi na evangelizaci ve čtvrtek večer! Pojďte znovu v sobotu večer! Ano – a pojďte znovu v neděli odpoledne! Přineste zpět spoustu jmen, nejen jedno nebo dvě. Přineste zpět spoustu jmen! Zvládnete to! Nebojte se. Máte to, co tito mladí lidé zoufale potřebují! Jděte a dělejte to! Jděte a dělejte to! Jděte a dělejte to!

“Vyjdi na cesty a k horám a přinuť je vejít, aby se můj dům naplnil” (Lukáš 14:23).

Prosím postavte se a zpívejte píseň číslo 8. Jmenuje se “Bring Them In.” Zpívejte to, je to číslo 8 ve vašich lístečcích. Zpívejte to a potom to dělejte celý příští týden!

Slyš!, volá mě hlas Pastýře,
   z pouště temné a chmurné,
Volá ovci zaběhnuvší
   dál od stáda Pastýře.
Přiveď ji, přiveď ji,
   přiveď ji, ať již nehřeší.
Přiveď ji, přiveď ji,
přiveď bloudící k Ježíši.

Kdo Pastýřovi pomůže,
   Pomůže a zbloudilou nalezne?
Kdo přivede Mu ztracenou,
   aby ochránil ji před zimou?
Přiveď ji, přiveď ji,
   přiveď ji, ať již nehřeší;
Přiveď ji, přiveď ji,
   přiveď bloudící k Ježíši.

Z pouště poslyš její křik,
   z hor bouřlivých a vysokých;
Slyš! Hovoří ti Mistr tvůj,
   “Ovečku mou opatruj.”
Přiveď ji, přiveď ji,
   přiveď ji, ať již nehřeší.
Přiveď ji, přiveď ji,
   přiveď bloudící k Ježíši.
(“Bring Them In,” Alexcenah Thomas, 19th century).

Povzbudilo tě toto kázání, abys přinesl více jmen? Vidíte dnes večer tu potřebu? Řeknete: “Ano, Dr. Hymersi, příští týden udělám daleko více.” Pokud je toto vaše touha, pak opusťte své místo a přijďte sem dopředu. Přijďte právě sem na podium a dolů také! Emi bude hrát “Bring Them In” během toho, co budete přicházet. (Přicházejí).

Johne Samueli Cagane, prosím modlete se, aby Bůh pomohl každému přinést více jmen příští týden. (John Cagan se modlí). Nyní ať se modlí Noah Song (modlí se). Když Emi hraje refrén, zpívejte to zatímco jdete zpět na svá sedadla.

Přiveď je dovnitř, přiveď je dovnitř,
   přiveď je dovnitř z oblasti hříchu;
Přiveď je dovnitř, přiveď je dovnitř,
   přiveď toulající se k Ježíši.

Můžete se posadit. Hlavním úkolem Ježíše Krista bylo zachraňovat ztracené duše. Ježíš řekl, že přišel “vyhledat a zachránit, co je ztraceno” (Lukáš 19:10).

Pokud ještě nejste zachráněni, tak jsem zde proto, abych vám řekl, že Ježíš vás může zachránit. Odvraťte se od hříchů ve svém životě a přijďte “tváří v tvář” k Ježíši Kristu – jako to udělala Noah Song. Ježíš trpěl a zemřel na kříži. On zemřel na tvém místě, aby zaplatil trest za tvůj hřích. On prolil Svoji krev na kříži, aby tě očistil od každého hříchu. Pokud chcete důvěřovat Ježíši, prosím jděte dnes večer za Dr. Caganem, nebo mu zatelefonujte do jeho domácí kanceláře a sjednejte si schůzku s Dr. Caganem, aby vám mohl poradit v tom, jak být zachráněn. Bůh vám všem žehnej! Amen.

KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Abelem Prudhommem: Lukáš 14:16-23.
Sólová píseň před kázáním od pana Benjamina Kincaida Griffitha:
“Bring Them In” (Alexcenah Thomas, 19th century).