Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
VIZE PROBUZENÍ

A VISION OF REVIVAL
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle of Los Angeles
neděle večer, 3. července 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, July 3, 2016


Podívejte se se mnou do Izajáše 64:1. V Scofield Study Bible je to na straně 768 Scofield Study Bible.

“Jako oheň zapaluje suché roští a uvádí do varu vodu, dej poznat svým protivníkům své jméno a národy se před tebou budou třást. Když jsi konal hrozné věci, které jsme neočekávali, sestoupil jsi a hory se před tebou zapotácely. Od věků lidé neslyšeli ani nezaslechli, oko to nevidělo, aby byl Bůh – kromě tebe – který by dělal něco pro toho, kdo na něj očekává. Vycházíš vstříc tomu, kdo s radostí koná spravedlnost a na tvých cestách pamatuje na tebe. Hle, ty ses hněval, že jsme proti nim dávno hřešili, a jak budeme zachráněni” (Izajáš 64:1-4).

Amen. Posaďte se prosím.

Probuzení obvykle přichází nejdříve k těm, kteří jsou už obráceni. Ale oni nemají skutečné povědomí Boží přítomnosti ve svých životech. Přicházejí do církve ze zvyku, ale nemají hmatatelný pocit Boží přítomnosti. Modlí se, ale vypadá to, jako by jen říkali slova. Ve skutečnosti nevnímají, že by je Bůh slyšel. Necítí, že jejich modlitby budou zodpovězeny. Nevnímají, že by jim Bůh naslouchal. Dokonce se mohou úžasně modlit na modlitebních setkáních. Jejich modlitby mohou znít mocně. Ale oni nemají vnitřní komunikaci s Bohem. Často v probuzení ti, kteří vypadají, že vedou v modlitbě s velkou mocí jsou ti první, kteří si uvědomí, že jejich “hříchy skryly jeho tvář před [vámi], aby neslyšel” (Izajáš 59:2).

Často probuzení začíná, když nějaký vedoucí, který je dobrým křesťanem cítí, že jeho hřích způsobil, že ztratil svatý a křehký pocit Boží přítomnosti. Za chvíli přečtu zprávu o velkém probuzení. Jak to začalo? Začalo to na modlitebním setkání v sobotu večer. Byly obvyklé modlitby, ale na setkání žádný pocit Boží přítomnosti. “Potom se jeden pastor zlomil a naříkal. Byla to velmi neobvyklá věc.” Otevřeně před celým shromážděním přiznal “že měl tvrdé srdce.” Když mluvil se slzami v očích, usvědčení “se rozšířilo do té míry, že na celém tom setkání bylo vzlykání, lkání a sténání.” Toto byli všichni obrácení lidé, ale otevřené přiznání pastora způsobilo, že si uvědomili, že oni také měli srdce, která byla zatvrzena. “Setkání pokračovalo do dvou hodin do rána.. A v tomto okamžiku Duch svatý sestoupil na setkání.”

Když připomínám probuzení, tak někteří, kteří jsou zde hodně let, to nechtějí slyšet. To je proto, že jste nikdy neviděli probuzení a nevíte, co nám chybí. John Cagan mi řekl, že chci probuzení, protože to mohu “ochutnat.” Viděl jsem probuzení a měl jsem rád “chuť” toho a znovu jsem to chtěl. Vy jste to nikdy nezakusili a tak si myslíte: “O čem ten pastor mluví? Proč pořád mluví o probuzení?” Pokud to někdy zakusíte, budete to chtít také. Budete po tom také toužit. Budete toužit po Boží přítomnosti, aby k nám sestoupila.

Toto dopoledne jsem kázal o “The New Baptist Tabernacle.” Ale my nemůžeme vytvořit novou církev tím, že změníme několik málo věcí a vrtáním se v “aparátu” církve. Musíme mít nový život! A nový život může dát jen Bůh. Dr. A. W. Tozer řekl: “Bůh nabízí život, ale nikoliv zlepšený starý život. On nabízí nový život. Pro život jsme zcela a nepřetržitě závislí na Bohu, protože On je zdrojem a proudem života.” Nemůžeme mít “nový” Baptist Tabernacle do té doby, než naše srdce budou obnovena Božím Duchem svatým. Popisuje to jedno slovo. Toto slovo je probuzení! Probuzení je to, za co se Izajáš modlil v našem textu:

“Jako oheň zapaluje suché roští a uvádí do varu vodu, dej poznat svým protivníkům své jméno a národy se před tebou budou třást. Když jsi konal hrozné věci, které jsme neočekávali, sestoupil jsi a hory se před tebou zapotácely. Od věků lidé neslyšeli ani nezaslechli, oko to nevidělo, aby byl Bůh – kromě tebe – který by dělal něco pro toho, kdo na něj očekává. Vycházíš vstříc tomu, kdo s radostí koná spravedlnost a na tvých cestách pamatuje na tebe. Hle, ty ses hněval, že jsme proti nim dávno hřešili, a jak budeme zachráněni” (Izajáš 64:1-4).

Stále musím zpívat “Fill All My Vision.” Zpívám to, když se procházím po parku a modlím se. Zpívám to, když připravuji kázání. Přistihuji se, že si to broukám celý den. Je to poslední věc, kterou si zpívám, když jdu večer spát.

Spasiteli, naplň mé vize,
   ať můj duch Tvou slávu vyzařuje.
Naplň mé vize, ať všichni zří
   odraz Tvé podoby na mé tváři.
(“Fill All My Vision,” Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).

Postavte se a zpívejte se mnou tento chorus.

Spasiteli, naplň mé vize,
   Ať můj duch Tvou slávu vyzařuje.
Naplň mé vize, ať všichni zří
   Odraz Tvé podoby na mé tváři.

Posaďte se prosím.

Izajáš se modlil: “Ó kéž bys protrhl nebesa [doširoka je rozerval], abys sestoupil dolů, aby se hory před tebou zapotácely” (Izajáš 64:1). Dr. Lloyd-Jones to nazýval “vrcholná modlitba [za] probuzení” (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Revival, Crossway Books, 1992 edition, strana 305).

Hluboce lituji, že jsem si nenechal časopis o probuzení, které přišlo do mé církve, první čínské baptistické církve v Los Angeles. Dalo by vám to letmý pohled na to, za co se modlit. Ale bohužel jsem si o tom neponechal písemnou zprávu. To nejlepší co mohu udělat, je podat vám záznam jiného probuzení, takového, které bylo docela podobné velkému probuzení, které jsem viděl v čínské církvi v pozdních šedesátých létech. Tento záznam byl podán Rev. Davidem Daviesem v roce 1989. Dávám z toho výtažky. Rev. Davies řekl:

     …toto není evangelizační kampaň a také to není něco, co může být smeteno. Probuzení je, když Bůh sestupuje dolů ve Své přítomnosti.

Řekl:

     Byl jsem vedoucím několika církví v naší oblasti. Byly to zaneprázdněné církve s mnohými činnostmi. Měli jsme mnohá setkání…Ale lidé vychládali; už nechodili tak nadšeně na modlitební setkání, jak byli zvyklí. Bez pochyb tam byla záchrana a lidé byli obrácení, ale něco chybělo. Jeden kazatel mi řekl: “Pro lidi zvenčí vypadáme dobře.” [Můj komentář: Necítíte někdy, že něco v našich bohoslužbách chybí?]
     Někdo pobízel vedoucí, aby strávili jeden celý den každý měsíc v modlitbě. Udělali jsme to. Mnoho z nás si uvědomilo, že jsme nebyli na Božím ohni. Uvědomili jsme si, že jsme měli špatné vztahy a jeden s druhým jsme se usmířili.
     Probuzení vlastně začalo na biblickém studiu v sobotu večer a na modlitebním setkání. Na nějakou dobu byla studie v knize Skutků zaměřena na chválu Boha v rané církvi. Kazatelé měli obavy, že v modlitbě nebyla svoboda a setkání byla chladná. Potom byl jeden pastor zlomen a naříkal. Byla to velmi neobvyklá věc. Vysvětlil, že měl tvrdé srdce, a když mluvil, tak se usvědčení šířilo – do té doby než bylo vzlykání, bědování, sténání a dokonce ječení na celém setkání. Lidé naříkali a modlili se. Vzpomněl jsem si, že Spurgeon se jednou modlil takto: “Pane, sešli nám období nádherného chaosu.” Vedoucí zkoušeli všechno uklidnit, ale selhali a setkání pokračovalo do dvou hodin do rána.
     Můj vlastní bratr uslyšel o probuzení a postavil se proti tomu, protože to vypadalo, že to bude nadměrná emoce. Modlil se za probuzení a řekl Bohu, že to nebylo to, co chtěl. Potom k němu Bůh mluvil o ohni probuzení, který byl ochlazen v jeho kamenném srdci nevěry. A v tomto bodě na setkání sestoupil Duch. [Můj komentář: To se děje, když se Bůh dostane do toho a dojde k tomu, co Spurgeon nazval “nádherný chaos.”]

Rev. Davies řekl:

     Nyní jsem dostal pochybnosti. Byl jsem znepokojený, když můj bratr použil extrémní jazyk, aby popsal to, co se stalo. Ale přeci probuzení je vždy jiné, protože to není organizované člověkem. Probuzení se šířilo jako oheň v keři na stovky mil a byly tím zasaženy i jiné církve.
     Mladý kazatel měl mocné kázání, ale nic se nestalo. Tak jsem rozhlásil poslední píseň a s modlitbou jsem uzavřel setkání. Když shromáždění odcházelo, přišel mladý učitel a posadil se dopředu. Nekontrolovaně se třásl a vzlykal. Mladá dívka začala křičet: “Co mám dělat? Co mám dělat? Půjdu do pekla!” Lidé běželi zpět do církve. Dívka byla známa jako dobrá křesťanka. Ale byla obviněna z hříchu podvodu. Mladý muž byl vinen žárlivostí, malou věcí pro mnohé, ale vyděsilo jej to.
     Dával jsem poradenství těm, kteří plakali po pomoci, když mi někdo řekl, že mě má žena potřebuje v domě. Našel jsem na chodbě v agónii dobrého křesťanského muže neustále dokola plačícího: “Co mám dělat? Co mám dělat?” Po chvíli otevřeně vyznal své hříchy a řekl s radostí: “Moje srdce je čisté skrze krev Ježíše.” Všichni jsme se vrátili do církve na další setkání. Další den byl dnem otevřených vyznání a vyrovnávání věcí jeden s druhým. Najednou Bůh sestoupil a byla to návštěva z Nebe.
     Neměli jsme kontrolu nad situací. Bůh měl kontrolu a všechno bylo v dokonalém pořádku. Všiml jsem si, že první den byli ovlivněni vedoucí církve. Druhého dne byli usvědčeni pracovníci. Třetí den to byly ženy, čtvrtého dne školní chlapci a pátého dne školní děvčata. My kazatelé jsme byli jako diváci, pozorující Boha při práci.
     V té době bylo mezi lidmi, kteří byli obrácení, probuzení. Za první dva nebo tři měsíce bylo zachráněno velmi málo nevěřících. Bůh nejdříve očišťoval církev. Byla zkoumána srdce. Někteří lidé měli hříchy, které byly ukryty po roky; a měli pocit, že na tom nezáleží. Bůh bolestně jednal s jednotlivci. Velký, silný kazatel lomil v slzách rukama. Tento muž vedl mnohé ke Kristu. Ale musel vyznat hřích a nemohl najít pokoj do té doby, než se postavil a vyznal to vše před celou církví. Jeho slova byla jako elektrický šok a lidé padali na zem v pokání. V té době o Bohu mluvilo celé město. [Můj komentář: Když se křesťané otevírají a jsou k sobě navzájem opravdoví tak ztracení jsou dotčeni.]
     Někdy by usvědčení mohla být hrozná věc a ti, kteří otevřeně odolávali v otevřeném vyznávání svých hříchů, trpěli nejvíce. Jeden muž zemřel. Žena cítila, že by se zbláznila pod usvědčením do té doby, než vyznala svůj hřích přede všemi. To byla cena za některé, kteří zkoušeli zakrýt svůj hřích a vzdorovali Bohu. Jevy brzy pominuly, ale trvalé ovoce probuzení bylo svatost, jemnost, láska k Bibli a modlitba a povznesení člověka a Kristova díla. [Můj komentář: Když křesťané sundávají své masky a jsou k sobě navzájem opravdoví tak to vyvolá novou jemnost a lásku v církvi. Staré žárlivosti Staré závisti, strachy a předsudky jsou nahrazovány skutečným slitováním a jemnou láskou.]
     Všichni přišli na setkání, která pokračovala dlouhou dobu. Nebylo to obvyklé - setkání začínala v 6:30 ráno a pokračovala až do poledne. Lidé šeptali, protože cítili, že je Bůh blízko. Jeden muž řekl: “Vypadá to, že jsme obklopeni Boží přítomností.” Byl jsem na setkáních, kde Bůh byl tak skutečný, že jsme se sotva odvážili sedět na křeslech. Byl mi připomenut Jób 42:5, “Moje uši slyšely o vás, ale nyní vás viděly mé oči.”
     Lidé se modlili tak jako nikdy předtím. Souběžná modlitba byla v probuzení běžnou věcí, ale přesto nikdy nedošlo k chaosu. Lidé také měli vášeň pro hlásání evangelia. Lidé byli zachráněni po stovkách a tisících. [Můj komentář: Viděl jsem, že se to stalo ve dvou probuzeních.]

Rev. Davies řekl:

     Vydrželo to? Nechal jsem si diář po osmnáct měsíců a na konci té doby tam byla stále Boží moc. O třicet let později jsou vedoucími církve ti, kteří byli probuzením požehnáni. Ale je zde nová generace, která potřebuje své vlastní probuzení – protože: “povstala jiná generace, která neznala Hospodina ani dílo, jež pro Izrael vykonal” (Soudců 2:10). Ale nemůžete se modlit za to, aby probuzení přišlo do vaší církve, pokud si nechcete pro to přijít osobně – pokud my “nevyznáváme [své] hříchy jeden druhému a nemodlíme se jeden za druhého” (Jakub 5:16).

Tento záznam je od Rev. Davida Daviese. Na některých místech jsem to parafrázoval a vynechal některá slova pro jednodušší porozumění, citovaná Brianem H. Edwardsem, Revival! A People Saturated With God, Evangelical Press, 1991 edition, pp. 258-262.

Rev. Davies řekl, “Když Bůh přichází v moci probuzení, je to odlišné od čehokoliv, co si umíte představit…probuzení je, když Bůh sestupuje ve své přítomnosti. Začalo to, když se jeden církevní vedoucí zhroutil a naříkal. Vysvětlil, že měl tvrdé srdce, a když mluvil, rozšířilo se usvědčení mezi dalšími obrácenými lidmi. Lidé naříkali a modlili se, setkání pokračovalo až do dvou hodin do rána.”

Bylo to velmi podobné jako probuzení, které jsem viděl v čínské baptistické církvi na konci šedesátých let dvacátého století. Hlavními znaky probuzení byly slzy, modlitby a otevřené vyznání hříchu před celou církví. Bylo to velmi odlišné od charismatického nebo letničního setkání. Nebyli tam žádné “jazyky” nebo uzdravení nebo zvláštní hudba. Nebylo žádné “uctívání.” Bylo to jen otevřené vyznání hříchů, pláč a lidé žádali o vzájemné odpuštění. Po několika týdnech přišlo hodně necírkevních lidí a byli zachráněni. John Cagan se mě ptal, jak se tam ti ztracení lidé dostali. Bylo pro mě těžké odpovědět. Lidé k nim jen přivedli přátele a rodinné členy. Nebyly domluveny žádné svozy. Jen se to stalo. Nakonec přišlo asi 2,000 lidí do této čínské církve a byli zachráněni, pokřtěni a stali se řádnými členy církve. Stovky z nich tam jsou až dodnes! Z tohoto vylití Ducha svatého vznikly čtyři nové církve.

“Jako oheň zapaluje suché roští a oheň uvádí do varu vodu, dej poznat svým protivníkům své jméno a národy se před tebou budou třást. Když jsi konal hrozné věci, které jsme neočekávali, sestoupil jsi a hory se před tebou zapotácely. Od věků lidé neslyšeli ani nezaslechli, oko to nevidělo, aby byl Bůh – kromě tebe – který by dělal něco pro toho, kdo na něj očekává” (Izajáš 64:1-3).

Prosím postavte se a zpívejte píseň číslo osm.

Spasiteli, naplň mé vize,
   Ať vidím dnes Ježíše pouze;
Přes údolí vedeš mě,
   Tvá neslábnoucí sláva obklopuje mě.
Spasiteli, naplň mé vize,
   ať můj duch Tvou slávu vyzařuje.
Naplň mé vize, ať všichni zří
Odraz Tvé podoby na mé tváři.

Naplň mé vize, každou touhu
   uchovej pro svou slávu,
inspiruj dokonalostí duši mou,
   Tvá láska osvěcuje cestu mou.
Spasiteli, naplň mé vize.
   ať můj duch Tvou slávu vyzařuje.
Naplň mé vize, ať všichni zří
   odraz Tvé podoby na mé tváři.

Naplň mé vize, ať žádný hřích
   nezastíní Tvé světlo z výšin.
Dovol mi hledět na tvář Tvou,
   a sytit se stále milostí Tvou.
Spasiteli, naplň mé vize,
   ať můj duch Tvou slávu vyzařuje.
Naplň mé vize, ať všichni zří
   odraz Tvé podoby na mé tváři.
(“Fill All My Vision,” Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).

Nepřestaňte se modlit, aby Bůh poslal probuzení. Nepřestaňte se modlit, aby Bůh roztrhl nebesa a sestoupil dolů mezi nás! Nepřestávejme se modlit, aby Bůh způsobil, že “vyznáváme [své] hříchy jeden druhému a modlíme se jeden za druhého, abychom [my] byli uzdraveni” z naší chladnosti a našich hříchů (Jakub 5:16). To je znak probuzení, ke kterým nyní dochází v Číně a dalších částech třetího světa. Nepřestávejte se modlit, aby Bůh sestoupil a uzdravil naše srdce a dal nám nový a více milující a mocnější Baptist Tabernacle! Chci, aby se Aaron Yancy a John Cagan postavili a vedli nás v modlitbě, aby Bůh sestoupil mezi nás. Nejdříve Aaron, potom John. Ještě někdo? Prosím postavte se a hlasitě se modlete!

Ježíš Kristus sestoupil dolů na zem, aby trpěl a zemřel na kříži místo hříšníků. Pokud ještě nejsi zachráněn, tak se musíš odvrátit pryč od svého hříšného a sobeckého životního stylu. Musíš činit pokání a důvěřovat Ježíši, jednorozenému Božímu synu. Jen On může smýt všechny Tvé hříchy Svou krví. Jen On tě může zachránit z plamenů pekla. Jen Ježíš tě může zachránit ze tvých hříchů. Pokud se chceš poradit, musíš si domluvit schůzku, abys ve čtvrtek večer mluvil s Dr. Caganem. Kvůli domluvě schůzky mu můžeš zatelefonovat nebo s ním o tom mluvit po této bohoslužbě. Amen.

Pokud tě toto kázání požehnalo, pak Dr. Hymers by to od tebe rád věděl. KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Můžeš napsat email Dr. Hymersovi na rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here)
nebo mu můžeš napsat na P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Nebo mu
zatelefonovat na (818)352-0452.

Tyto rukopisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je používat
bez povolení Dr. Hymerse. Přesto všechna video poselství Dr. Hymerse jsou
chráněna autorskými právy a mohou být použity jen při povolení.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Abelem Prudhommem: Izajáš 64:1-3.
Sólová píseň před kázáním od pana Benjamina Kincaida Griffitha:
“Fill All My Vision” (by Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).