Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
KRISTOVY RÁNY

THE WOUNDS OF CHRIST
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle ráno, 26. června 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, June 26, 2016

“Ukázal jim ruce a nohy.” (Lukáš 24:40).


Budu kázat o Kristových ranách. Ježíš byl přibit ke kříži. I když byl vzkříšen z mrtvých, stále zůstaly v Jeho rukou a nohou rány. Poté, co byl vzkříšen z mrtvých, ukázal tyto rány učedníkům. Byl přibit na kříž, aby zaplatil plnou cenu za tvůj hřích. Jediná cesta, jak můžeš být zachráněn ze svého hříchu je přijít k Ježíši a důvěřovat Mu.

Ale do té doby, než budeš obviněn ze svého hříchu, nebudeš nikdy Ježíši důvěřovat. Budeš se snažit zachránit sám sebe tím, že se staneš lepším člověkem. Nechceš totiž přiznat, že jsi ztraceným hříšníkem. Nechceš přiznat, že Ježíš je ten jediný, kdo tě může zachránit Svou smrtí na kříži. Nechceš si přiznat, že jsi hříšník jako to udělal Kai Perng did. Kai řekl: “Věděl jsem, že jsem hříšník. Zkoušel jsem být dobrým dítětem, ale i když jsem se velmi snažil, nemohl jsem se změnit. Uvědomil jsem si, že jsem jenom padlým hříšníkem, který zhřešil proti Bohu....Cítil jsem, že nemám žádnou naději.” Četl jsem tato slova ve svém posledním kázání v neděli ráno. Nemohl jsem změnit sám sebe. Uvědomil jsem si, že jsem hříšník. Cítil jsem, že nemám naději. Ano, o několik hodin později jsem se zeptal dívky z Číny, jestli je zachráněna. Řekla: “Ano.” Zeptal jsem se jí, jak byla zachráněna. Řekla, že změnila sama sebe a stala se lepším člověkem. Řekla, že začala poslouchat své rodiče. Sama udělala ze sebe lepšího člověka! Těžko jsem mohl uvěřit tomu, co řekla! Změnila sama sebe. Udělala sama sebe lepším člověkem! Neuvěřitelné!

Byla v naší církvi dlouhou dobu. Slyšela opakovaně moje kázání, ve kterých jsem říkal, že nemůžeš být zachráněn tím, že změníš sám sebe a staneš se lepším člověkem. Slyšela mne pořád opakovat, že můžeš být zachráněn jen Ježíšem, který zemřel na kříži, aby zaplatil za tvůj hřích. Jako kdyby nic neslyšela, stále si myslela, že se může sama změnit, a tak se zachránit. Nikdy nezmínila Ježíše ani Jeho krev očišťující od hříchu! Ani jednou! Ani jednou neřekla jméno Ježíš!

Říkám ti toto ráno – jestliže nebudeš cítit, že jsi beznadějným hříšníkem, nebudeš nikdy zachráněn. Nebudeš totiž vnímat, že potřebuješ Ježíše – který zemřel na kříži aby zaplatil za tvůj hřích. A moje kázání toto ráno pro tebe nebude mít význam, pokud Duch svatý v tobě nezpůsobí, že se budeš cítit plný hříchu a beznaděje. Jen pokud se cítíš plný hříchu a beznaděje, porozumíš, proč Ježíš ukázal Svoje rány po hřebech.

“Ukázal jim ruce a nohy.” (Lukáš 24:40).

Proč jim ukázal tyto rány ve Svých rukou a nohou? Jaký k tomu byl důvod? Proč jim Ježíš ukázal Své rány? Ukážu vám vám tyto důvody.

“Ukázal jim ruce a nohy” (Lukáš 24:40).

I. Za prvé – Ježíš ukázal Své rány, abychom věděli, že právě On byl tím člověkem, ukřižovaným na kříži.

Gnostičtí heretikové tvrdí, že Ježíš na kříži ve skutečnosti nezemřel. V muslimském koránu se píše, že Ježíš nezemřel na kříži. V dnešní době jsou mnozí lidé, kteří nevěří, že by Bůh nechal Svého syna zemřít tak strašnou smrtí. Ježíš věděl, že ve věci jeho ukřižování budou pochybnosti. To je první důvod, proč ukázal Své rány.

“Ukázal jim ruce a nohy” (Lukáš 24:40).

Ježíš chtěl, aby každý věděl, že On opravdu trpěl a zemřel na kříži. Učedníci viděli Jeho rány a dokonce se jich mohli dotknout. Apoštol Jan, který byl očitým svědkem, mluvil o tom takto: “co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme spatřili a čeho se naše ruce dotýkaly” (I. Janova 1:1). Dr. Watts řekl,

Viz z Jeho hlavy a údů,
   žalu a lásky proudí směs.
Setkal se kdo s tou láskou a žalem
   či s trny tvoříc korunu?
(“When I Survey the Wondrous Cross,” Isaac Watts, D.D., 1674-1748).

Ve kříži, ve kříži,
   má věčná sláva je;
má uchvácená duše má
   spočinutí pokoje.
(“Near the Cross,” Fanny J. Crosby, 1820-1915).

“Ukázal jim ruce a nohy” (Lukáš 24:40).

II. Za druhé – Ježíš ukázal Své rány, abychom věděli, že On sám trpěl místo nás na kříži za naše hříchy.

Jan Křtitel řekl:

“Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa” (Jan 1:29).

On však neupřesnil, jak se to stane. Teprve, až byl Ježíš vzkříšen z mrtvých, pochopili Jeho učedníci, že:

“…on sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže”
(I. Petrova 2:24).

Když uviděli otisky hřebů na Jeho rukou a nohou, poznali:

“Vždyť i Kristus jednou provždy trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby náš přivedl k Bohu” (I. Petrova 3:18).

To je druhý důvod,

“Ukázal jim ruce a nohy” (Lukáš 24:40).

Chtěl, abychom docela jistě věděli, že trpěl a zemřel na kříži, aby zaplatil trest za náš hřích, abychom mohli být zachráněni z hříchu a pekla. Chtěl, abychom viděli otisky hřebů na Jeho rukou a nohou a abychom tak věděli, že na Něj padl na kříži Boží hněv, abychom mohli vědět :

“…vykoupení, které je v Kristu Ježíši: Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev” (Římanům 3:24-25).

To proto,

“Ukázal jim ruce a nohy” (Lukáš 24:40).

Zpívejte píseň Dr. Wattse!

Viz z Jeho hlavy a údů
   žalu a lásky proudí směs.
Setkal se kdo s tou láskou a žalem
   či s trny tvoříc korunu?

“In the Cross.” Zpívejte to!

Ve kříži, ve kříži
   má věčná sláva je;
má uchvácená duše má
   spočinutí pokoje.

“Ukázal jim ruce a nohy” (Lukáš 24:40).

III. Za třetí – Ježíš ukázal Své rány, abychom věděli, že On je Spasitelem napříč věky.

Kristus vzal Své rány a Svoji krev s sebou do nebe, aby nám poskytl věčné vykoupení.

“Neboť Kristus nevešel do svatyně udělané lidskýma rukama, která je předobrazem té pravé, nýbrž do samého nebe, aby se nyní za nás ukázal před Boží tváří” (Židům 9:24).

Ježíš sedí v nebi po pravici Boha a Jeho rány jsou navždy připomínkou Bohu a andělům, že :

“On je smírčí obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa” (I. Janova 2:2).

Přesto většina lidí v dnešním světě odmítá Ježíše. Většina lidí chce být zachráněna svými vlastními dobrými skutky a svojí vlastní náboženskou vírou. Odmítají tak Ježíše, který je Boží mocí k záchraně. Ježíš je jediná cesta k Bohu, protože On je ten jediný, kdo trpěl a zemřel, aby zaplatil za naše hříchy. Žádný jiný náboženský vůdce to neudělal – ani Konfucius, ani Buddha, ani Mohamed, ani Jozef Smith, ani nikdo jiný! Jen o Ježíši Kristu mohlo být řečeno:

“Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni” (Izajáš 53:5).

Jen o Ježíši mohlo být řečeno:

“Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky”
(I. Timoteova 1:15).

Jen o Ježíši mohlo být řečeno:

“Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní” (Římanům 5:8).

Proto:

“Ukázal jim ruce a nohy” (Lukáš 24:40).

Znovu zpívejte píseň Dr. Wattse!

Viz z Jeho hlavy a údů,
   žalu a lásky proudí směs:
Setkal se kdo s tou láskou a žalem,
   či s trny tvoříc korunu?

“In the Cross.” Znovu to zpívejte!

Ve kříži, ve kříži,
   má věčná sláva je;
má uchvácená duše má
   spočinutí pokoje.

Dokonce i tehdy, když Ježíš přijde podruhé, ponese známky ukřižování na Svých rukou a nohou. Kristus řekl skrze proroka Zacharjáše:

“Pohledí na mě, toho, kterého probodli, a budou ho oplakávat” (Zacharjáš 12:10).

Ti, kteří se neobrátí ke Kristu v průběhu života, budou truchlit v utrpení po celou věčnost v pekle. Velký Spurgeon řekl: “Ty otevřené ruce a ten probodený bok by měly být svědkové proti tobě, dokonce proti tobě, pokud zemřeš v odmítnutí Krista a vstoupíš k věčným nepřátelům Krista zlými skutky” (C. H. Spurgeon, “The Wounds of Jesus,” The New Park Street Pulpit, Pilgrim Publications, volume V, p. 237).

“Ukázal jim ruce a nohy” (Lukáš 24:40).

Ale opět, Spurgeon řekl:

Ubohý hříšníku…obáváš se přijít [k Ježíši]? Pak se podívej na jeho ruce – podívej se na jeho ruce, nepřesvědčí tě to?...Podívej se na jeho bok, k jeho srdci je jednoduchý přístup. Jeho bok je otevřený. Jeho bok je otevřený [pro tebe]… Ó hříšníku, kéž ti je pomoženo, abys věřil v Jeho rány! Ty nemohou selhat; Kristovy rány uzdraví ty, kteří v něj složí svoji důvěru (ibid., page 240).

“Ukázal jim ruce a nohy” (Lukáš 24:40).

Evangeline Booth, z Armády spásy, to řekla dobře:

Otevřené rány Krista
   jsou, hříšníku, pro tebe;
otevřené rány Krista
   pro tvůj únik do nebe.
(“The Wounds of Christ,” Evangeline Booth, 1865-1950).

Pojď k Ježíši. Důvěřuj Ježíši. Ježíš zemřel na kříži, aby zaplatil za tvůj hřích. Pojď k Ježíši. Důvěřuj Ježíši. Přestaň zkoušet být lepším člověkem. To tě nikdy nezachrání. Jen Ježíš tě může zachránit od hříchu a pekla! Amen.

Pokud tě toto kázání požehnalo, pak Dr. Hymers by to od tebe rád věděl. KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Můžeš napsat email Dr. Hymersovi na rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here)
nebo mu můžeš napsat na P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Nebo mu
zatelefonovat na (818)352-0452.

Tyto rukopisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je používat
bez povolení Dr. Hymerse. Přesto všechna video poselství Dr. Hymerse jsou
chráněna autorskými právy a mohou být použity jen při povolení.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Abelem Prudhommem: Jan 20:24-29.
Sólová píseň před kázáním od pana Benjamina Kincaida Griffitha:
“The Wounds of Christ” (Evangeline Booth, 1865-1950).


NÁSTIN Z

KRISTOVY RÁNY

THE WOUNDS OF CHRIST

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Ukázal jim ruce a nohy” (Lukáš 24:40).

(Jan 19:34, 35, 41; 20:1, 5, 6-7, 9, 19;
Lukáš 24:37-40; Jan 20:27)

I.   Za prvé – Ježíš ukázal své rány, abychom věděli,
že právě on byl tím člověkem, ukřižovaným na kříži.
I. Janova 1:1.

II.  Za druhé – Ježíš ukázal Své rány, abychom věděli
že On sám trpěl místo nás na kříži za naše hříchy. Jan 1:29;
I. Petrova 2:24; 3:18; Římanům 3:24-25.

III. Za třetí – Ježíš ukázal Své rány, abychom věděli, že On je
Spasitelem napříč věky. Židům 9:11-12, 24; I. Janova 2:2; Jan 14:6;
Izajáš 53:5; I. Timoteova 1:15; Římanům 5:8; Zacharjáš 12:10.