Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
JAK POZNAT BOŽÍ VŮLI

HOW TO KNOW THE WILL OF GOD
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle of Los Angeles
neděle ráno 15. května 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 15, 2016

“Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!” (Jakub 1:22).


A. W. Pink (1886-1952) řekl, “Jsou mnozí ‘posluchači’ slova, pravidelní posluchači, zbožní posluchači, zaujatí posluchači; ale bohužel to co slyší [neovlivňuje] jejich život: neusměrňuje to jejich způsob [života]. A Bůh říká, že ti, kdo nejsou činitelé slova klamou sami sebe!...Tam, kde není vzrůstající [podřízení se] srdce a života Božímu slovu, pak vzrůstající poznání přinese jen vzrůstající odsouzení...Bůh nám dal Své slovo...z toho důvodu, aby nás nasměrovalo: abychom poznali, co On po nás požaduje” (Arthur W. Pink, “The Scriptures and Obedience,” in Profiting From the Word, Free Grace Broadcaster, Summer 2015, pages 1, 2).

“Bůh nám dal Své slovo... proto, aby nás nasměrovalo.” Já zcela souhlasím s panem Pinkem. Toto jsem si myslel dokonce předtím, než jsem se obrátil. Baptistiská církev, kterou jsem navštěvoval v huntingtonském parku jako teenager byla v několika věcech špatná, ale nikoliv v tomto bodě. Byl jsem učen, že Bůh k nám mluví a ukazuje nám Jeho vůli jen z Písma. A učil jsem se, abych nehledal Boží vůli skrze pocity nebo dojmy. Zejména jsem se to naučil později od mého pastora, Dr. Timothy Lina, a také od Dr. J. Vernon McGee. Z Boží milosti jsem mohl říci se Žalmistou, “Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.” (Žalm 119:105). V Přísloví 6:22 se píše o Božím slově, “Povedou tě, kamkoli půjdeš, když budeš ležet, budou tě střežit, procitneš a budou s tebou rozmlouvat.” Proto se v našem textu píše, “Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!” (Jakub 1:22). V tomto verši se píše jak poznat Boží vůli.

I. Za prvé - text hovoří o těch, kdo klamou sami sebe ohledně Boží vůle.

Nejdříve budu komentovat druhou část textu, “klamali sami sebe.” Ti, kteří odmítnou být “činitelé slova” budou podvedeni. Nebudou schopni znát Boží vůli pro jejich životy. Toto je velmi běžné mezi lidmi v církvích v dnešní době. Jsou často oklamáni a nejsou schopni znát Boží vůli pro jejich životy.

Zapomínají, že ďábel je velký podvodník. Bible nám říká, že satan klame národy světa (Zjevení 20:3). On je nazýván “ďábel a satan, který svádí celý svět” (Zjevení 12:9). “Satan” znamená “protivník” nebo “nepřítel.” Odporuje Bohu. Jeho nejstarší trik je oklamat lidi. On “oklamává celý svět.” Řecké slovo pro “deceiveth” je “planaō.” Znamená to “vest na scestí,” “svádět,” “oklamat,” přilákat a odvést na scestí.” Toto satan udělal na samém počátku. Oklamal naše první rodiče, svedl je na scestí, svedl je, aby jedli zakázané ovoce v zahradě. Mnoho vyznávajících křesťanů v dnešní době si myslí, že znají Boží vůli pro jejich životy. Ale jsou opravdu svedeni satanem. Mnozí si myslí, že je vede Duch svatý, ale je to opravdu ďábel. Nesmíte to nikdy zapomenout. Apoštol Peter mluvil ke křesťanům, když je varoval, “Buďte střízlivý, buďte bdělí! Váš protivník, ďábel ... obchází, jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil” (I. Petrova 5:8). Dr. McGee řekl, “Nemyslím si, že můžete odolat ďáblu sami ...potřebujete další věřící, aby stáli s vámi” (Thru the Bible; všimni si I. Petrova 5:9). Myslím si, že má přesně pravdu. Ďábel tě oklame a svede, pokud zůstaneš stát sám, nebo pokud máš blízké přátelství s nespaseným člověkem, dokonce pokud je to pokrevní bratr nebo sestra. V Bibli se píše,

“Kdo chodívá s moudrými, stane se moudrým: ale kdo se stýká s hlupáky, tomu se bude dařit zle” (Přísloví 13:20).

Poznámka Scofielda je dobrá na definování “hlupáka.” Říká to (s. 678) “‘Hlupák’ v Písmu není nikdy člověk s omezením, ale spíše ten, který je arogantní a sebedostačující; ten, který uspořádává svůj život jako by nebyl Bůh.” Arogantní člověk je blázen, dokonce v církvi. Ujistěte se, že máte přátelství s moudrým člověkem a nikoliv s blázny! Blázny bude používat ďábel, aby vás svedli od Boží vůle.

Potom, také, můžete být oklamáni falešnými křesťany. Toto platí zvláště v těchto posledních dnech. V Bibli se píše,

“Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe” (II. Timoteova 3:13).

Falešní křesťané vás určitě oklamou a svedou z cesty. Ale odpověď na II. Timoteovi 3:13 je ve verších 14 a 15. Boží slovo je jistý průvodce v těchto zlých dnech. Držte se blízko těch, kteří poslouchají Bibli. Neposlouchejte ty, kteří jsou “klamou sami sebe i druhé.”

Také můžete být oklamáni takzvanými “vedeními” Ducha svatého. Toto je v dnešní době hlavní past pro nové evangelikály. Byli učeni, že každá myšlenka, která projde jejich myslí je “vedení” Božího ducha. Mnozí z nich o tom hodně mluví. Říkají, “Bůh mě vedl, abych toto udělal,” nebo “Bůh mě vedl, abych udělal tamto.” Slyšíte to pořád. Zní to velmi duchovně. Můžete si myslet, že ten člověk je silný křesťan. Ale Bible je nazývá “hlupáky.” V Bibli se píše,

“Kdo spoléhá na svůj rozum, je hlupák” (Přísloví 28:26).

Budete je slyšet říkat dokonce venku na ulici, “Pán mě vedl, abych toto udělal.” “Pán mě sem vedl.” “Pán mě vedl, abych šel.” Téměř pokaždé, když slyšíte tato slova tato slova tak je slyšíte od “hlupáka.”

“Kdo spoléhá na svůj rozum, je hlupák” (Přísloví 28:26).

Bible jasně říká, “Na svoji rozumnost nespoléhej” (Přísloví 3:5). Když lidé odmítají to udělat tak otevírají sami sebe klamu, což nás přivádí zpět k našemu textu,

“Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!” (Jakub 1:22).

II. Za druhé - text hovoří o těch, kteří opravdu hledají Boží vůli.

“Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači ...” (Jakub 1:22).

Abyste slyšeli Boží slovo a našli jeho vedení, musíte chtít poslouchat to, co slyšíte. Podmínka pro slyšení je dána v předchozím verši, Jakub 1:21.

“Protož odvrhouce všelikou nečistotu, a ohyzdnost zlosti, s tichostí přijímejte vsáté slovo, kteréž může spasiti vase duše.” (Jakub 1:21).

Pro jasnost to napíšeme z moderního překladu.

“Proto odložte veškerou nečistotu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc zachránit vaše duše” (ČSP).

Člověk se musí zbavit morální nečistoty a zla, které je tak běžné. Toto zahrnuje pornografii a hořkost. Někteří lidé očekávají, že budou znát Boží vůli, zatímco jsou otroky nečistých myšlenek. Někteří očekávají, že budou znát Boží vůli, zatímco žijí v hořkosti se svými rodiči, s pastorem, nebo s jinými vedoucími v církvi. Mají zahořklá srdce. Jiní mají blízká přátelství s lidmi, kteří jsou proti Bohu, kteří jsou světští. Mají toho člověka tak rádi, že zapomínají, že “přátelství se světem je nepřátelství s Bohem?” (Jakub 4:4). Další jsou plni závisti a pýchy. Musíte vyznat tyto věci Bohu a požádat Jej, aby to odstranil z vašeho srdce. Jen pak budete dost pokorní, abyste přijali Boží slovo jako průvodce pro vaše životy. Jen pak budete “činitelé slova a nejen posluchači.” Komentujíce tento verš velký Spurgeon řekl, “Je to téměř vždy ten případ [že když lidé, kteří jednou prohlašovali, že jsou křesťané], a začali si vybírat z toho nebo onoho, je tajné zlo v jejich životech, které tak zkouší zakrýt před svým vlastním svědomím. Ďábel je pokouší, aby je ohradil ve službě, protože evangelium tlačí tvrdě proti jejich špatným svědomím a způsobuje, že se v jejich hříších cítí nepříjemně. Pokud máte poslouchat Boží slovo s radostí a užitkem pro vás samotné, musíte ‘odložit všechnu nečistotu a nadbytek nemravnosti’; protože tyto věci způsobí předpojatost proti Božímu slovu” (C. H. Spurgeon, “Before Sermon, At Sermon, and After Sermon,” MTP, No. 1,847). Musíte odložit stranou všechnu nečistotu, jestli si přejete získat prospěch z Božího slova. Jen pak můžete “být činitelé slova.”. Jen když posloucháte Boží slovo, můžete znát Jeho vůli pro váš život. Nyní vám dám šest způsobů v Bibli jak znát Boží vůli.

1. Opět, a toto je nejdůležitější, abyste znali Boží vůli tak se nesmíte spoléhat na svůj rozum. Tak jak jsem vám předtím řekl, tak Bible říká velmi jasně,

“Kdo spoléhá na svůj rozum, je hlupák” (Přísloví 28:26).

Proč je to tak důležité? Protože,

“Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?” (Jeremjáš 17:9).

Není divu, že člověk, který důvěřuje svému vlastnímu rozumu, je nazýván “hlupákem.”.

2. Abyste znali Boží vůli tak musíte chtít činit Boží vůli, nikoliv vaši vlastní.

“Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe.” (Jan 7:17).

Dr. John R. Rice řekl, “To znamená, že jestli si člověk vybere činit Boží vůli, Bůh mu ji zjeví” (The Son of God, commentary on the Gospel of John, Sword of the Lord Publishers, 1976, p. 162). Dr. Henry M. Morris řekl, “Toto by mohlo být čteno: ‘Jestli jakýkoliv člověk upřímně chce činit Jeho vůli, bude vědět …Tedy, první předpoklad jak zjistit Boží vedení v některé věci…je opravdová poslušnost následovat Boží vůli, i když odpověď jde proti naší volbě” (The Defender’s Study Bible; note on John 7:17).

3. Abyste znali Boží vůli, tak musíte vyznat a opustit vaše hříchy.

“Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování. Blaze člověku, který se stále bojí Boha, ale kdo zatvrdí své srdce, upadne do neštěstí.” (Přísloví 28:13, 14).

4. Abyste znali Boží vůli, tak nesmíte pohrdat domluvami vašich křesťanských otců.

“Pošetilec znevažuje otcovské kárání, kdežto kdo na domluvy dbá, jedná chytře.” (Přísloví 15:5).

“Syn otcovským káráním zmoudří, kdežto posměvač pohrůžky neposlouchá.” (Přísloví 13:1).

5. Abyste znali Boží vůli tak musíte poslouchat rady vašich duchovních vedoucích v církvi.

“Poslouchejte ty, kteří vás [vedou, Scofield] a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí, a ne s nářkem; to by vám nebylo na prospěch....” (Židům 13:17).

Co se týče Židům 13:17, tak v Reformation Study Bible se píše, “Poslouchejte své vůdce a buďte poddajní, neboť bdí nad vašimi dušemi jako ti, kdo budou vydávat počet, ať to mohou dělat s radostí, a ne se vzdycháním, neboť to by vám nebylo k užitku.”

6. Abyste znali Boží vůli tak musíte zasvětit váš život Bohu a nepoddávat se světu.

“Vybízím vás tedy, bratři, skrze Boží milosrdenství, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu, to je vaše rozumná služba Bohu” (Římanům 12:1, 2).

“Proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle” (MacArthur Study Bible; povšimni si v Římanům 12:2).


Prosím postavte se a zpívejte píseň číslo 4 ve vašich listech s písněmi.

Když tu s Pánem vpřed jdem, jak nám dí v Slovu svém,
   Jakým blahem nám plní s hruď!
Když Mu poslušni jsme, má nás v náruči své,
   Nuže, věř a poslušen buď.
Věř, poslouchej, tak své spásy vždy dbej.
   Jest to jediná cesta, věřit, poslouchat Jej.

Není břemene víc, slza neskropí líc,
   Bez své odměny dobře to znej!
Není ztráta ni žal, ani kříž, slunce pal,
   Jen když věříš a posloucháš Jej.
Věř, poslouchej, tak své spásy vždy dbej.
Jest to jediná cesta, věřit, poslouchat Jej.

V společenství s Ním být, v Jeho slávu pak vjít,
   Ten svůj cíl vždy jen na mysli měj!
Kam chce On, jdi vždy rád, cestou trnitou snad.
   Jen jdi, neboj se, poslouchej Jej.
Věř, poslouchej, tak své spásy vždy dbej.
   Jest to jediná cesta, věřit, poslouchat Jej.
(“Trust and Obey,” John H. Sammis, 1846-1919).

Prosím zůstaňte stát.

V Římanům 10:16 apoštol Pavel řekl, “Ale ne všichni uposlechli evangelium.” Dr. Martyn Lloyd-Jones řekl, “Povšimni si jak to Pavel pokládá. On neříká, že oni všichni neuvěřili evangeliu, ale ne všichni ho poslechli.. Evangelium volá po odpovědi. Volá to po činu ...volá to po poslušnosti. Evangelium je myšleno, aby ovlivnilo celý život člověka. Je to myšleno, aby to bylo ovládající, centrální věcí v životě, to co ovládá celé vzezření jednotlivce. Toto je myšleno slovem poslušnost...Poslušnost je nezbytná, protože hlavní podstata hříchu je neposlušnost Bohu” (“Boží evangelium a poslušnot”).

Kristus tě volá, abys činil pokání ze svých hříchů a přišel k Němu. On zemřel na kříži, aby zaplatil za tvé hříchy. On tě volá, abys poslechl evangelium – On tě volá, abys přišel k Němu v poslušnosti k Jeho příkazu. Pokud odmítneš přijít k Němu, pak neposloucháš Jeho příkaz. Ty musíš vrhnout sám sebe. “To je poslušnost evangeliu. To je to, co tě dělá křesťanem” (Lloyd-Jones, ibid.). Pokud bys s námi chtěl mluvit o poslouchání evangelia ve skutečném spasení, prosím sleduj písně Dr. Cagana a Noaha a John Cagana vzadu v auditoriu. S každým okem zavřeným prosím jděte za nimi dozadu. Oni vás vezmou do kanceláře, kde můžeme mluvit a modlit se. Amen.

Pokud tě toto kázání požehnalo, pak Dr. Hymers by to od tebe rád věděl. KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Můžeš napsat email Dr. Hymersovi na rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here)
nebo mu můžeš napsat na P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Nebo mu
zatelefonovat na (818)352-0452.

Tyto rukopisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je používat
bez povolení Dr. Hymerse. Přesto všechna video poselství Dr. Hymerse jsou
chráněna autorskými právy a mohou být použity jen při povolení.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Abelem Prudhommem: Jakub 1:21-25.
Sólová píseň před kázáním od pana Benjamina Kincaida Griffitha:
“Trust and Obey” (John H. Sammis, 1846-1919).


NÁSTIN Z

JAK POZNAT BOŽÍ VŮLI

HOW TO KNOW THE WILL OF GOD

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe” (Jakub 1:22).

(Žalm 119:105; Přísloví 6:22)

I.   Za prvé - text hovoří o těch, kteří klamou sami sebe ohledně Boží vůle, Zjevení 20:3; 12:9; I. Petrova 5:8; Přísloví 13:20;
II Timoteovi 3:13; Přísloví 28:26; 3:5.

II.  Za druhé - text hovoří o těch, kteří opravdu hledají Boží vůli,
Jakub 1:21; 4:4; Přísloví 28:26; Jeremiáš 17:9; Jan 7:17;
Přísloví 28:13, 14; 15:5; 13:1; Židům 13:17; Římanům 12:1, 2;
Římanům 10:16.