Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
PŮST A MODLITBA V POSLEDNÍCH DNECH

FASTING AND PRAYER IN THE LAST DAYS
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, April 24, 2016
Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
Neděle večer, 24.dubna 2016


Prosím najděte si se mnou Matouše 24:12. Tento verš pro mě byl útěchou po více než padesát let. Prosím přečtěte to nahlas.

“A protože se rozmůže nepravost, [vychladne] láska mnohých.” (Matouši 24:12).

Proč je pro mě tento hrozný verš útěchou? Protože to jasně ukazuje stav církví v posledních dnech. Není nic, čeho by se dobří křesťané měli obávat. Ježíš řekl, že se toto bude dít na konci časů. Slovo překládané jako “hanebnost” znamená “bezpráví.” Je to “anomia” – a to znamená “násilí” nebo “prohřešení se” vůči pravidlům Nového zákona. To naznačuje, že se církve v posledních dnech nebudou držet učení Bible. Jako výsledek tohoto bezpráví “[vychladne] láska mnohých.” Jeden moderní překlad to překládá ještě silněji, “láska většiny vychladne” (NIV). Slovo překládané jako “láska” je velmi důležité. Pochází to z řeckého slova “agape” – což je slovo používané výhradně pro křesťanskou lásku. Vine to nazývá “charakteristické slovo křesťanství.” Dr. Henry M. Morris řekl tuto poznámku o Laodicejských církvích v posledních dnech, “V této době existuje množství obrovských a bohatých církví, které jsou evangelikální a nominálně biblické ...a přesto duchovně zbídačené” (The Defender’s Study Bible; note on Revelation 3:17). Popis těchto evangelikálních a fundamentálních církví nalezneme ve Zjevení 3:17, “nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý.”

Jedna z nejjednodušších zkoušek pro aplikaci na církve je – mají oni lásku “agape”? Milují to, že jsou v církvi? Milují to, když jsou ve společenství se svými bratry a sestrami v Kristu? Většina z nich nikoliv. Jedna z největších tragédií v naší baptistické církvi je, že ruší nedělní večerní bohoslužby. Je to tak běžné, že Dr. Cagan nemohl najít jedinou baptistickou církev v Dallasu ani Texasu s nedělní večerní bohoslužbou! Možná že jedna taková církev je, ale on ji nemohl najít! Obrovská první baptistická církev Dr. W. A. Criswellse v těchto dnech nemá nedělní večerní bohoslužby. Obrovská církev Dr. Jimmy Draperse na předměstí Dallasu v této době nemá nedělní večerní bohoslužby. Obrovská první baptistická církev Dr. J. Franka Norrise ve Fort Worth v této době nemá nedělní večerní bohoslužby. Velká galilejská baptistická církev Dr. Johna R. Riceho na předměstí Dallasu zjevně zrušila své nedělní večerní bohoslužby také. Dr. Cagan řekl, “Je překvapující, jak malé skutečné starodávné křesťanství dokonce na místě jako Dallas, Texas – hluboko propadlo.”

Dokonce i některé z většiny fundamentálních církví jdou tímto směrem. Nedávno jsem byl šokován tím, že jsem slyšel, že slavná církev ve Fundamentálním baptistickém společenství zrušila své nedělní večerní bohoslužby. Nyní mají po ranní bohoslužbě bagety a pak ve 13.30 následuje Bible study. Jeden kazatel řekl, “Jim se dostane tak mnoho z Bible” – jako by “dostat znalosti z Bible” bylo jediným důvodem chození do církve! Starodávní baptisté měli evangelizační bohoslužby každou neděli večer a lidé z církve přiváděli ztracené, aby slyšeli evangelium. Starodávní baptisté měli velká společenství v neděli večer. Jsem dost starý, abych na to vzpomínal. Nyní to vypadá tak, že všechno co chtějí je “dostat znalost Bible.” Mohli “dostat” dokonce více Bible, pokud by zůstali doma a poslouchali Dr. J. Vernona McGee v rádiu! Ale v Matouši 24:12 se nepíše, “Protože se bude hojně vyskytovat hanebnost, dostanou méně znalostí z Bible.” Ne! Ne! Píše se zde, “Protože hanebnost se bude hojně vyskytovat, [agape] láska mnohých [vychladne].” Agape společenství je prakticky nepřítomné v baptistických církvích, které zrušily své nedělní večerní bohoslužby. Během několika málo let tyto baptistické církve budou tak neplodné a bez života jako United metodisté a United presbyteriáni, kteří zrušili své nedělní večerní bohoslužby asi před 50 lety. Vypadalo to, že zrušit bohoslužby je tak chytrá věc, ale zabilo je to! Během let ztratili mnoho miliónů členu. Není divu, že jižní baptisté minulý rok přišli o 250,000 členů! Nebylo tam žádné společenství, žádná láska a žádný důvod pro lidi, aby přišli do svých církví. A fundamentální baptisté si nevedou o nic lépe.

Toto všechno se děje v církvích ve stejné době, když Amerika morálně a duchovně upadá. Síly satana a jeho démonů vládnou našemu národu. Zatímco baptisté ruší své nedělní večerní bohoslužby, lidé se mohou dívat na harampádí v televizi a mohou jít brzy spát! Bože pomoz nám! Těch sedm církví v knize Zjevení bylo zcela zničeno muslimy. Nebylo by překvapující, kdyby muslimové přišli a také zničili naše baptistické církve! Co by je mohlo zastavit? Lidé, kteří jsou příliš líní na to, aby přišli do církve v neděli večer by je jistě nemohli zastavit! Jak by je mohli zastavit?

Démonické síly satana uchopily za krk Ameriku a Evropu! Uškrcují naše církve ke smrti! Zde je popis lidí v posledních dnech, který je napsán ve II. Timoteovi 3:1-5.

“Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.” (II. Timoteovi 3:1-5).

Tito apostaté, takzvaní “křesťané” oslabují skutečnou morální podstatu Ameriky a Západu. Milují jen sami sebe. Milují jen peníze. Jsou vzpurní, nevděční a nesvatí. Mají vnější formu zbožnosti, ale žádnou moc od Boha.

Nyní poslouchej ze II. Timoteovi 3:12, 13.

“A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe.” (II. Timoteova 3:12, 13).

To jsou ti lidé, které se snažíme získat pro Krista v naší církvi! Jak to můžeme udělat! Je to po lidsku nemožné! My pracujeme, abychom je přiměli přijít do církve – ale jejich mysli jsou tak otupené videohrami a podivnými filmy, že se na mě dokonce ani nemohou dívat, když káži. Dívají se prázdným pohledem na své ruce, které se třesou, protože nemají svůj mobilní telefon, se kterým by si hráli! Jejich mysl je prázdná, tak jako Morlocks v H. G. Wells’ “The Time Machine.” Oni jsou tak mrtví jako zombies na které se dívají pozdě v noci v televizi!

Nyní se podívejme do Lukáše, kapitola 4, verse 18-19. Toto přišel udělat Ježíš Kristus pro hříšné mladé lidi v dnešní době. Přečtu to. Ježíš řekl,

“Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.” (Lukáš 4:18-19).

Ježíš přišel, aby v dnešní době dělal pro mladé lidi tyto věci. Ale síly satana jsou tak silné, že Kristova zachraňující milost se ke většině z nich nedostane. Musíme mít moc Boží přítomnosti nebo jim nikdy nemůžeme pomoci! Můžeme jich přivést do církve plná auta – ale velmi málo z nich zakusí zachraňující milost Ježíše! Velmi málo bude zachráněno – pokud Bůh nepošle moc, větší než moc satana, do naší církve!

A v tomto bodě přichází půst a modlitba! Učedníci nemohli pomoci mladému muži v evangeliu Marka, deváté kapitole. Byl zajat démony – tak jako tolik dětí, které přivedeme do naší církve, aby slyšeli evangelium. Ten chlapec byl ovládán démony. Bible říká, že každá ztracená mladá osoba, kterou přivedeme do naší církve – každá z nich – je zaslepena a do nějaké míry ovládána satanem – “v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu.” (Efezským 2:2). Ten mladý muž v evangeliu Marka v kapitole 9 byl také démonizován. A učedníci byli bezmocní v tom, aby mu mohli pomoci. Podívejme se do Marka 9:28, 29. Postavme se a přečtěme nahlas tyto dva verše.

“Když vešel do domu a jeho učedníci s ním byli sami, ptali se ho: „Proč jsme ho nemohli vyhnat my?“ Řekl jim: “Takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou a půstem” (Marek 9:28, 29).

Můžete se posadit. “Tento druh [démona] nemůže vyjít jinak než modlitbou a půstem.”

Jsem přesvědčen o tom, že nebudeme schopni získat většinu mladých lidí jinak než modlitbou. “Tento druh nemůže vyjít jinak než modlitbou a půstem.” Můžete si být zcela jisti, že slova “a půstem” byly v originálním řeckém rukopisu. Démonizovaní gnostičtí mniši vyjmuly tato dvě slova. Moderní církve s jejich takzvanými moderními Biblemi odstranily tato dvě slova. Proč? Protože ďábel chtěl okrást církve v posledních dnech o Boží moc pro záchranu démonsky zmatených mladých lidí – a proč!

“Takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou a půstem” (Marek 9:29).

Můžete se posadit.

Amen! Proto se musíme postit a modlit! To je způsob, jak získat Kristovu moc! To je způsob, jak získat ztracené lidi pro obrácení. To je způsob, jak otevřít dveře Boží moci a milosti! To je způsob, jak překonat satana a démonské moci!

“Takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou a půstem”!!

Hallelujah! Bůh nám dal meč, abychom porazili nepřítele. A tím mečem je “modlitba a půst.” Nyní se podívejme do Izajáše 58:6.

“Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít?” (Izajáš 58:6).

Můžete se posadit. Tento verš ukazuje, že půst vyvolených Božích přinese Kristovu moc ztraceným hříšníkům. Půst a modlitba uvolní okovy zkaženosti a odstraní ta těžká břemena – a dá utlačovaným svobodu – a zlomí každé démonské jho! Je to půst a modlitba, co přináší Kristovu ctnost k satanem oslepeným a démonem utlačeným lidem! Ježíš řekl,

“Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.” (Lukáš 4:18-19).

A je to půstem a modlitbou, jak je Kristova ctnost dána ve známost satanem ovládaným hříšníkům!

Arthur Wallis řekl, “Bůh zjevuje skrze Izajáše, že přirozenost půstu, který On vybral, je [to] osvobození...má jistě uplatnění v duchovní oblasti. Lidé jsou svázáni, nikoliv kovovými řetězy nebo železnými pouty, ale neviditelnými pouty zla. [Ti, kteří se postí] bojují proti utlačování, které není sociální, ale duchovní, dokonce satanistické...Zdravě kritické oko může rozpoznat, že mnoho těch, které potkáme na cestě života jsou utlačování ďáblem, otravováni démony, svázáni silami, kterým nerozumí a od kterých se nemohou osvobodit” (God’s Chosen Fast, pp. 63, 64). Půst a modlitba mohou pomoci zlomit okovy, které svazují muže a ženy v otroctví ďáblu. Půst je mocná zbraň stanovená Bohem, by zlomila satanovo sevření lidských srdcí.

Když se postíme, tak bychom se měli modlit, aby Bůh poslal hluboké usvědčení z hříchu. Lidé nikdy nejsou přirozeně usvědčeni z hříchu. Lidskou přirozeností je ospravedlňovat sami sebe. Je nutná práce Ducha Svatého. Když pracuje Duch Svatý, tak lidé nenávidí svůj hřích a opouští hříšné praktiky. Jsou usvědčeni ze svých vlastních hříšných srdcí. Když se postíme, tak bychom se měli modlit, aby Bůh seslal hlubší usvědčení z hříchu. Lidé, kteří právě zkouší se “naučit, jak být zachráněni” musejí být usvědčeni, že mají hříšná a vzpurná srdce. Půst a modlitba mohou být Bohem použity k tomu, aby přinesly takové usvědčení. Bez usvědčení z hříchu pro ně Kristovo evangelium nemá žádný smysl. To je to, co je špatně u mnoha “dětí církve.” Jeden večer jsem je počítal. Jen několik málo z nich se stalo následovníky Krista. Žádné další nebyli usvědčeni ze svého hříchu a světskosti. Musíme se postit a modlit, aby je Bůh přesvědčil a zlomil jejich srdce a změnil je na pokorné učedníky Ježíše!

Jen Boží duch může způsobit, že lidé činí pokání. Půst a modlitba často přivedou bláznivé lidi k tomu, že uvidí svoji potřebu Kristovy krve, která je očistí v očích hřích nenávidějícího Boha. Půst a modlitba jsou způsoby, které nám Bůh dal, abychom vyprosili na Duchu svatém, aby působil v srdcích vzpurných hříšníků mezi námi!

Dr. John R. Rice řekl, “Jsou období, kdy bychom se měli obrátit zády ke všemu ostatnímu ve světě a hledat jen Boží tvář. Takové časy by měly být časy půstu a modlitby” (Prayer: Asking and Receiving, p. 216).

Myslím si, že ti z vás, kteří jsou zachráněni si uvědomují, že potřebujeme více Ducha svatého v naší církvi. Potřebujeme Jeho přítomnost, když se modlíme. Potřebujeme Ho, aby nám ukázal co On chce, abychom dělali se svými životy. Potřebujeme, aby ukázal pastorovi, o čem má kázat. Potřebujeme Ho, aby z nás udělal modlitební bojovníky. Potřebujeme Ho, abychom nabrali ztracené a udrželi je zde poté, co se obrátí. Potřebujeme Ho, aby přinesl dlouho chybějící probuzení mezi nás. Potřebujeme Ho my sami, aby nás ohnul, zlomil a vytvaroval nás k činění Jeho vůle. Často zpíváme,

Duchu živého Boha, sestup, modlíme se.
Duchu živého Boha, sestup, modlíme se.
Roztav mě, vytvaruj mě, zlom mě, ohni mě.
Duchu živého Boha, sestup, modlíme se.
   (“Spirit of the Living God,” Daniel Iverson, 1899-1977;
      altered by Dr. Hymers).

Tato malá píseň se stane skutečnou modlitbou, když se budeme postit a budeme se za to modlit. Vy kteří jste duchovní křesťané víte, že potřebujeme, aby mezi nás sestoupil Boží duch - aby změnil srdce našich světských mladých lidí, a to jak světských církevních dětí tak světských dětí, kteří jsou vně církve. Proto vás žádám, abyste oddělili příští sobotu jako den půstu a modlitby – do té doby, než se zde sejdeme společně v církvi v 17:30 k modlitebnímu setkání. Po modlitebním setkání budeme mít lehkou večeři. Příští sobotu večer nebude žádná evangelizace, jen čas modliteb po dni postu. Udělali jsme velký kus evangelizace – ale dosud jsme z toho neměli mnoho ovoce. Paul G. Cook ve své knize Fire From Heaven řekl, “Samotná evangelizace nemůže vyvolat přetrvávající výsledky, pokud není doprovázena vanutím Ducha svatého” (p. 108). Řekl, že raní metodisté “věděli, že blahobyt jejich církví a jejich vlastní požehnanosti závisel na tom, jestli Bůh sestoupí a navštíví je.” Řekl, “Tito jednoduší věřící muži a ženy vyhlíželi úžasné Boží dílo mezi nimi. Věřili, že pokud by Bůh nepracoval, tak by jejich jakákoliv snaha byla marná. Toto vysvětluje, proč se modlili tak moc a s tak velkou upřímností” (s. 105). “Věřili, že rozšíření evangelia a zdraví církve závisí zcela na náklonnosti a moci Boží” (s. 28).

Postěme se a modleme se, aby Bůh mocně sestoupil do naší církve a měnil srdce našich světských mladých lidí a to jak církevních dětí, tak nových dětí. Pokud jste dost zdraví, tak prosím se zdržte všeho jídla až do doby po našem modlitebním setkání zde v církvi v 17:30 příští sobotu. Pokud nejste dost zdraví na to, abyste se postili tak se jen modlete během toho dne, aby Boží duch sestoupil do naší církve. Pokud máte dotaz, zda jste dost zdraví na to, abyste se postili tak se prosím nejdříve zeptejte Dr. Chana nebo Dr. Juditha Cagana. Oni vám řeknou, zda jste dost zdraví na to, abyste se postili. Pokud jste zvyklí na pití kávy nebo čaje tak můžete pokračovat v tom, že budete mít jeden šálek nebo dva, abyste předešli bolestem hlavy. Zbytek času pijte pouze vodu. Dbejte na to, abyste pili hodně vody během dne, zvláště pokud pracujete. Pijte zhruba každou hodinu sklenici vody. Postavme se společně a zpívejme píseň číslo 6.

Když tu s Pánem vpřed jdem, jak nám dí v Slovu svém,
   Jakým blahem nám plní se hruď!
Když Mu poslušni jsme, má nás v náruči své,
   Nuže, věř Mu a poslušen buď.
Věř, poslouchej, tak své spásy vždy dbej.
   Jest to jediná cesta, věřit, poslouchat Jej.

Není břemen víc, slza neskropí líc
   Bez své odměny dobře to znej!
Není ztráta ni žal, ani kříž, slunce pal.
   Jen když věříš a posloucháš Jej.
Věř, poslouchej, tak své spásy vždy dbej.
   Jest to jediná cesta, věřit, poslouchat Jej.

V společenství s Ním být, v Jeho slávu pak vjít,
   Ten svůj cíl vždy jen na mysli měj!
Kam chce On, jdi ždy rád, cestou trnitou snad.
   Jen jdi, neboj se, poslouchej Jej.
Věř, poslouchej, tak své spásy vždy dbej.
   Je to jediná cesta, věřit, poslouchat Jej.
(“Trust and Obey,” John H. Sammis, 1846-1919).

Vezměte si dnes večer toto kázání s sebou domů. Předtím, než půjdete do postele každý večer v příštím týdnu, tak si to čtěte nahlas. Když se modlíte před ulehnutím do postele, tak zpívejte ten refrén a chvalozpěv. Znovu si to v sobotu přečtěte a zpívejte ten chvalozpěv a refrén, když se během dne modlíte. Znovu zpívejte tento refrén,

Duchu živého Boha, sestup dolů, modlíme se.
Duchu živého Boha, sestup dolů, modlíme se.
Roztav mě, vytvaruj mě, zlom mě, ohni mě.
Duchu živého Boha, sestup dolů, modlíme se.

Pokud ještě nejste zachráněni, tak se modlíme, abyste činili pokání a důvěřovali Ježíši. Jeho krev vás očistí od všeho hříchu. Jeho vzkříšení z mrtvých vám dá věčný život. Důvěřujte Mu a On vás zachrání od hříchu a přicházejícího soudu. Amen.

Pokud tě toto kázání požehnalo, pak Dr. Hymers by to od tebe rád věděl. KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Můžeš napsat email Dr. Hymersovi na rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here)
nebo mu můžeš napsat na P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Nebo mu
zatelefonovat na (818)352-0452.

Tyto rukopisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je používat
bez povolení Dr. Hymerse. Přesto všechna video poselství Dr. Hymerse jsou
chráněna autorskými právy a mohou být použity jen při povolení.

Místo z Písma čtené před kázáním od pana Abela Prudhommeho: Matouš 17:14-21.
Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Come, My Soul, Thy Suit Prepare” (John Newton, 1725-1807).