Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
VSTOUPIT DO KRÁLOVSTVÍ
SKRZE MNOHO SOUŽENÍ

ENTERING THE KINGDOM
THROUGH MUCH TRIBULATION
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle ráno, 24. dubna 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, April 24, 2016

“Když onomu městu oznámili evangelium a získali dosti učedníků, vrátili se do Lystry, Ikonia a Antiochie. Upevňovali duše učedníků, povzbuzovali je, aby setrvávali ve víře, říkali, že musíme skrze mnohá soužení vejít do Božího království” (Skutky 14:21-22).


Nedávno jsem slyšel dva mladé muže říkat, že bych měl přestat mluvit o velkém rozdělení, kterým naše církev před 25 roky prošla. Říkali, že bych měl kázat o budoucnosti a nekázat o těchto hrozných věcech, kterými naši lidé v minulosti procházeli. Vždy naslouchám kritice, zvláště kritice od přátel. A tito mladí muži byli moji přátelé. Ale oni přemýšlejí špatně! Zcela špatně! Ve skutečnosti jsem nekázal o tomto hrozném církevním rozdělení dost. Bůh mi ukázal, že o tom musím kázat znovu a znovu a znovu – do té doby než ta zpráva pronikne vaším srdcem a změní váš život! A pak o tom musím kázat ještě více! Ano, více a více a více – znovu, znovu a znovu!

Příběh je jednoduchý. Do naší církve se pak vrátilo asi 500 lidí. Ale jeden “vůdce” naší církve řekl, že jsem byl příliš negativní. Řekl, že jsem od lidí požadoval příliš mnoho.

Nazval mě despotou a diktátorem, protože jsem kázal to, co kázal Kristus – “Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem” (Lukáš 14:27). A tak čtyři stovky lidí opustilo naši církev, aby měli “lehčí” život. Co se jim stalo? “Bývalý vedoucí” ponechal tohoto nedělního rána ve své bývalé “jednoduché” malé církvi asi čtrnáct nebo patnáct z nich. Další byli rozptýleni a žádný z nich se nikdy nestal opravdovým křesťanem, který se obětuje prací pro Boha. Jejich duchovní životy vyschly a byli odváti jako podzimní listí. Kristus řekl, “Nikdo, kdo vloží svou ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro Boží království” (Lukáš 9:62).

Ano, budu kázat o “těch 39” lidech, kteří zachránili tuto budovu. Budu kázat o těch čtyřech stech, kteří opustili církev a šli zpět do světa! Ano, budu! Některé vzdorovité církevní děti a odpadlíci řeknou, “On, ten starý nemocný muž toho už moc neřekne.” Ale s tím nepočítejte! Nejsem ještě mrtvý! A nenávidím antinomianismus (odmítnutí jakýchkoli zákonů pro život) a slabý nový evangelikalismus stejně dnes jako před čtyřiceti roky! Ano, nenávist je správné slovo. Nenávidím to! NENÁVIDÍM – nenávidím! svatou nenávistí, protože Kristus sám to nenávidí! Bible říká, “Nenáviďte zlo a milujte dobro” (Amos 5:15).

Kristus řekl slabým v Laodicey, antinomianistům a evangelikálům: “Vyvrhnu tě ze svých úst” (Zjevení 3:16). Ano! “Vyzvracím tě ze svých úst” (Ryrie, NASV margin). “Vyzvracím tě! Vyzvracím tě! Vyzvracím tě, vyplivnu tě – ze svých úst!” Dr. Charles C. Ryrie řekl o tomto verši, “Vlažná nebo neutrální církev nebo církev, která dělá kompromisy jen vzdoruje Pánu a škodí Jeho záměru” (Ryrie Study Bible; Zjevení 3:16).

Co je lékem na vlažnost v Laodiceji? Co je lékem na lenost a vzpouru nových evangelikálů? Lék je právě zde v našem textu:

“Musíme skrze mnohá soužení vejít do Božího království” (Skutky 14:22).

Apoštol Pavel a jeho asistent Barnabáš se vrátili do Lystry, Iconia a Antiochie. Vrátili se tam proto, aby tam učili nové křesťany. Dr. Thomas Hale to komentoval takto:

      Nestačí kázat evangelium na místě jen jednou. Je nutné také učit nové věřící a vybudovat je ve víře. A to je to, co dělali Pavel a Barnabáš. Varovali nově [obrácené], že pokud chtějí vstoupit do Božího království, musejí projít utrpením. Jestli chtějí být spoludědici s Kristem, tak pro Něj musí trpět (Thomas Hale, M.D., The Applied New Testament Commentary, Chariot Victor Publishing, 1997; Skutky 14:22).

Ve svých komentářích k verši 23 Dr. Hale poukázal na to, že všichni ti, které Pavel a Barnabáš vyučovali, byli zcela noví křesťané. Řekl, že dokonce i “starší” v těchto církvích “byli sami o sobě noví věřící” (tamtéž, verš 23). Pavel a Barnabáš učily tyto zcela nové křesťany “že musíme skrze mnohá soužení vejít do Božího království” (Skutky 14:22). Komentář Matthew Henryho říká, “Nejen oni musí, ale my musíme: musí se počítat s tím, že všichni, kdo půjdou do nebe, musejí očekávat trápení a pronásledování ...Člověk by si myslel, že to bude jenom vyčerpávající šok, ale opak je pravdou – bude to znamenat posílení pro Krista... ‘Všichni, kteří budou žít zbožně v Kristu Ježíši [budou] snášet pronásledování’...všichni Kristovi učedníci musí vzít svůj kříž” (Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible; Skutky 14:22).

Ježíši, beru na se kříž, vše opouštím pro Tebe;
   Chudý, pohrdán, zrazen byl’s, od teď jsi vše, co mám, Ty jen.
Rušíš slastné ctižádosti, vše, co hledám, touhy, co znám;
   A přece jsem tak bohatý, Boha, Nebe ve vlastnictví mám!
(“Jesus, I My Cross Have Taken,” Henry F. Lyte, 1793-1847).

“Musíme skrze mnohá soužení vejít do Božího království” (Skutky 14:22).

I. Za prvé – soužení obrácení.

Text o tom mluví, “Musíme skrze mnohá soužení vejít do Božího království.” Řecké slovo překládané “soužení” je “thlipsis.” Znamená to “tlak, úzkost, soužení, břemeno” (Strongova konkordance). Přemýšlej o velkých ukázkových obráceních v Bibli. Jedním z nich je obrácení Jákoba.

“Pak Jákob zůstal sám a zápasil s ním nějaký muž až do východu jitřenky...a Jákobovi se vykloubil kyčelní kloub, když s ním zápasil” (Genesis 32:25, 26).

Ten “muž”, který zápasil s Jákobem, byl Bůh Syn a Jákob to místo pojmenoval Peníel, neboť řekl: Viděl jsem Boha tváří v tvář a můj život byl zachráněn [kulhal na, NASV] svoji stehenní kost” (Genesis 32:30, 31). Jákob kulhal po zbytek svého života, protože byl zraněn tu noc, kdy se obrátil a když se jeho jméno změnilo z Jákoba na Izrael “což znamená ‘on bojuje s Bohem’” (Ryrie Study Bible). Přemýšlej, jak to bylo s tvým obrácením. Nebojoval jsi s Bohem? Neprožil jsi zápas předtím, než jsi začal důvěřovat Kristu?

Potom přemýšlej o Pavlově obrácení. Byl konfrontován Kristem, který řekl, “Těžko je ti vzpínat se proti bodcům” (Skutky 9:5). Dr. Henry M. Morris řekl, že se “choval jako tvrdohlavé zvíře, vzdorující proti bolesti způsobené bodci ve svém postroji” (The Defender’s Study Bible). “Saul se třásl a děsil se. Řekl: „Pane, co chceš, abych učinil?” (Skutky 9:6). Následně pak Pavel prošel třídenní slepotou a půstem, než byl plně proměněn (Skutky 9:8,9 a 17).

Potom čti o velkých obráceních křesťanské historie – o Augustinovi, o Lutherovi, o Bunyanovi, o Whitefieldovi, o Wesleym, o Spurgeonovi. Všichni z nich procházeli skrze soužení, tlak, utrpení, zatíženi hříchem a hluboce zarmouceni. Myslíte si, že skutečně můžete být obráceni bez přinejmenším nějakého pociťování tlaku, utrpení a břemene svého hříchu? Můžete udělat špatné rozhodnutí. Ale žádný člověk nebude skutečně obrácen bez usvědčení z hříchu. Ďábel říká některým mužům, že jsou slabí, pokud roní slzy. Tak oni “statečně” odolávají usvědčení. To není mužné! Je to tvrdohlavé bláznovstvví – odolávat Božímu duchu - odolávání Kristu, který zemřel na kříži, aby člověka zachránil. Takový člověk není lepší než muslim, který si myslí, že je statečný, když vyhazuje do vzduchu malé děti, okrádá ženy a odřezává hlavy mladých mužů mečem. Už jste někdy uronili slzu za vaše hříchy? “Vy nikdy nezpůsobíte, abych to dělal,” říká. “Vy mě neoslabíte. Já nejsem ubrečenec!” chlubí se. Říkám, že takový není lepší než ďábel – který se odmítl poklonit před všemohoucím Bohem! Muž, který se obává uronit slzu pro své hříchy je v srdci zbabělec. To není “ten-muž.” To není “macho-muž.” To je fňukající zbabělec, který se obává vyznat své hříchy před všemohoucím Bohem!

“Musíme skrze mnohá soužení [utrpení a zarmoucená srdce] vejít do Božího království” (Skutky 14:22).

II. Za druhé – soužení posvěcení.

Soužení není jen v době obrácení – soužení je také potřeba, aby se člověk stal dospělým křesťanem. Apoštol Pavel řekl,

“Soužení působí vytrvalost; vytrvalost osvědčenost a osvědčenost naději. A naděje nezahanbuje, neboť Boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha svatého, který nám byl dán” (Římanům 5:3-5).

Vůbec nesouhlasím s Johnem MacArthurem o krvi Krista. V tomto důležitém předmětu je na tom velmi špatně! Ale jeho komentáře k Římanům 5:3-5 jsou velmi správné. Řekl, “Soužení, slovo používané pro tlak, nejsou běžné tlaky života, ale nevyhnutelná trápení, která prožívají Kristovi následovníci...Takové těžkosti vytvářejí bohaté duchovní užitky... trpělivost, toto slovo znamená vytrvalost, schopnost zůstat pod ohromnou váhou a tlakem, aniž bychom podlehli...Křesťané mohou i v souženích chválit Krista” (The MacArthur Study Bible).

Silnými křesťany se stáváme skrze soužení, skrze tlak a zkoušky a zlomené srdce. Když jsem slyšel tyto dva mladé muže říkat, že bych neměl mluvit o rozdělení, věděl jsem, že je to hlas satanův, který to vložil do jejich myslí. Věděl jsem, že jsou mrtvi. A to mě tím více posílilo v tom, kázat o strašné zkoušce, kterou prošli naši věrní lidé, aby zachránili tuto církev. Jak můžete vůbec doufat, že se stanete silnými křesťany, pokud sami odmítnete procházet zkouškami? Lidi, kteří zachránili naši církev nazýváme “39.” Asi 39 lidí trpělo, abyste mohli mít tuto pěknou církevní budovu. Pro vás obětovali své životy. Jak se odvažujete mi říct, abych o nich nemluvil? Jak se to odvažujete! Nikdy jste nic neobětovali pro Boha! Není divu, že Bůh se vám nezdá skutečný! Není divu, že se cítíte špatně sami ze sebe a ztratili jste vaše nadšení a víru! Abyste byli dobrými křesťany jako “39”, musíte projít soužením. Jakým soužením jste prošli? Žádným! To, že je pro vás všechno zabezpečeno, berete jako samozřejmost! Pokud odmítnete projít zkouškami, nést svůj kříž a přinášet oběti, tak se nikdy nestanete silnými křesťany jako paní Salazar nebo Carla Bebout, nebo Dr. Cagan, nebo Ben Griffith, nebo Abel Prudhomme, nebo pan Song, nebo paní Hymers. Pokud odmítnete obětovat svůj život pro Ježíše Krista, nikdy nebudete dobrými křesťany!

Některým z vás se nelíbilo kázání, které kázal minulý večer Dr. Cagan o mém životě. Někteří z vás si mysleli, že to bylo příliš negativní. “Kdo by chtěl tímto vším projít?” mysleli jste si. Tedy, řeknu vám, pokud bychom neprošli tímto vším, tak by zde toto ráno nebyla žádná církevní budova! Ani vy “církevní děti” byste tu nebyly! Pokud já bych tímto vším neprocházel, tak byste ani neexistovaly! Vedl jsem vaše rodiče ke Kristu. Oddával jsem je a navštěvoval v dobách strašného církevního rozdělení. Ani vy byste tady nebyli, pokud bych neprocházel vší tou bolestí a utrpením!

Jen jedno církevní dítě mi poslalo pohled k mým 75 narozeinám! Všech “39” mi poslalo pohledy s vyjádřením díků. Ale jen jedno církevní dítě mi poslalo pohled. Jen jediné dítě, které se narodilo a bylo zachráněno v naší církvi mi poslalo narozeninový pohled s těmito slovy, která potěšila moje srdce,

Vážený Dr. Hymersi,

      Radostné 75té narozeniny. Bůh vám žehnej za všechnu vaši věrnou službu Ježiši! Jsem vděčný Bohu za pastora, jako jste vy! Děkuji vám za to, že jste zůstávali v té věci a žili pro Ježíše. Váš život je úžasné svědectví pro Ježíše! Děkuji vám za to, že jste věrným křesťanským příkladem. Kvůli Ježíši je váš život nádherným životem, protože váš život se dotýká tak mnoha dalších. “Buďte pevní, nepohnutelní, vždy přebývající v práci Pána.” Dr. Hymersi, připomínáte mi ten verš a je to moje modlitba, aby tato církev šla dopředu a bojovala, aby vzala vaši vizi pro tuto církev a zapálila ji pro Ježíše! Bůh vám žehnej a uchovej vás, ve jménu Ježíše, (a on se podepsal). Pod své jméno dal I. Janova 2:17,

“Svět pomine a jeho chtivost: ale ten, který činí Boží vůli zůstává navěky.”

Nezlobím se na zbytek vás, děti. Vůbec ne. Jen se obávám o vaše duše. Jen se za vás modlím, někdy celou noc. Bojím se za vás, protože vím,

“Musíme skrze mnohá soužení vejít do Božího království” (Skutky 14:22).

Vím, že pokud se staráte o “39” – pokud je nemilujete a nenásledujete jejich příklad sebeobětování – tak nikdy nebudete částí velké církve mých snů a vizí. Člověk, který zatvrdí svůj krk a říká, “Nikdy to neudělám,” je člověk, který je v nebezpečí, že nevstoupí do Božího království. Bible říká, “Kdo po mnohém pokárání zatvrzuje šíji, bude v okamžiku rozdrcen a nebude pro něj uzdravení” (Přísloví 29:1). Ježíš řekl,

“Rozpomeň se, odkud jsi spadl, učiň pokání a začni jednat jako dřív! Ne-li, přijdu k tobě brzy a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže neučiníš pokání” (Zjevení 2:5).

Prosím postavte se a zpívejte píseň číslo 3 ve vašich zpěvnících.

Pro Ježíše! Všechno pro Něj! Celý vykoupen jsem mocí:
   Myšlenky, slova a skutky, všechny dny, všechny noci.
Pro Ježíše! Všechno pro Něj! Všechny dny, všechny noci;
   Pro Ježíše! Všechno pro Něj! Všechny dny, všechny noci.

Kéž mé nohy běží v Něm, Kéž mé ruce činí, co chce;
   Kéž mé oči Jeho vidí. Kéž mé rty chválí pouze.
Pro Ježíše! Všechno pro Něj! Kéž mé rty chválí pouze;
   Pro Ježíše! Všechno pro Něj! Kéž mé rty chválí pouze.

Co jsem upřen na Ježíše, nevidím nic jiného;
   Duchovním zrakem já vidím jen Ukřižovaného.
Pro Ježíše! Všechno pro Něj! Pro Ukřižovaného;
   Pro Ježíše! Všechno pro Něj! Pro Ukřižovaného.
(“All For Jesus,” Mary D. James, 1810-1883).

Kristus zemřel na kříži, aby zaplatil za vaše hříchy. On prolil Svoji krev, aby vás očistil z každého hříchu. On byl vzkříšen z mrtvých, aby vám dal věčný život. On je nahoře v nebi na pravici Boha. Když se odvrátíte od hříchu a důvěřujete Ježíši tak On vás ihned zachrání. Pokud byste s námi chtěli mluvit o tom, jak být zachráněn Ježíšem tak prosím následujte Dr. Cagana nyní dozadu v posluchárně. Amen.

Pokud tě toto kázání požehnalo, pak Dr. Hymers by to od tebe rád věděl. KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Můžeš napsat email Dr. Hymersovi na rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here)
nebo mu můžeš napsat na P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Nebo mu
zatelefonovat na (818)352-0452.

Tyto rukopisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je používat
bez povolení Dr. Hymerse. Přesto všechna video poselství Dr. Hymerse jsou
chráněna autorskými právy a mohou být použity jen při povolení.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Abelem Prudhommem: Skutky 14:19-23.
Sólová píseň před kázáním od pana Benjamina Kincaida Griffitha:
“Living For Jesus” (Thomas O. Chisholm, 1866-1960).


NÁSTIN Z

VSTOUPIT DO KRÁLOVSTVÍ
SKRZE MNOHO SOUŽENÍ

ENTERING THE KINGDOM
THROUGH MUCH TRIBULATION

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Když onomu městu oznámili evangelium a získali dosti učedníků, vrátili se do Lystry, Ikonia a Antiochie. Upevňovali duše učedníků, povzbuzovali je, aby setrvávali ve víře, říkali, že musíme skrze mnohá soužení vejít do Božího království” (Skutky 14:21-22).

(Lukáš 14:27; 9:62; Amos 5:15; Zjevení 3:16)

I.   Za prvé – soužení obrácení, Genesis 32:24, 25, 30, 31;
Skutky 9:5, 6, 17.

II.  Za druhé - soužení posvěcení, Římanům 5:3-5;
I. Janova 2:17; Přísloví 29:1; Zjevení 2:5.