Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
SEDM POSLEDNÍCH SLOV
JEŽÍŠE NA KŘÍŽI

THE SEVEN LAST WORDS
OF JESUS ON THE CROSS
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 20, 2016
Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 20. března

“Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici”
      (Lukáš 23:33).


Tělesné utrpení Ježíše bylo veliké. Začalo bičováním, kdy mu ze zad odpadávaly pruhy kůže a zůstávaly hluboké rány. Mnoho lidí při takovém bičování zemřelo. Dále mu dali trnovou korunu na hlavu. Ostré trny mu probodly kůži a po Jeho tváři stékala krev. Také ho tloukli do tváře, plivali na Něj a vytrhávali mu vousy. Pak jej přiměli nést Jeho vlastní kříž po ulicích Jeruzaléma až na místo popravy nazvané Kalvárie. A nakonec byly Jeho nohy a dlaně probodeny hřeby. Tak byl přibit ke kříži. Bible říká:

“Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku, jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem” (Izajáš 52:14).

Zvykli jsme si na to, že herci z Hollywoodu znázorňují Ježíše ve filmech. Tyto filmy nikdy přiměřeně neukáží hlubokou hrůzu a hrubou brutalitu ukřižování. To co vidíme ve filmu je nic ve srovnání s tím, co Ježíš skutečně prožil na kříži. Do doby filmu “The Passion of the Christ” (Umučení Krista) jsme neviděli, co se Mu skutečně stalo. Bylo to skutečně hrozné.

Kůže na jeho hlavě byla poseta otevřenými ranami. Krev kanula z Jeho tváře i krku. Oči mu téměř nešly otevřít, protože byly silně nateklé. Pravděpodobně měl bolestivě zlomený nos i lícní kost. Rty mu krvácely z mnoha popraskaných a roztržených míst. Bylo obtížné Jej poznat.

A právě tento obraz byl přesně tím, co předpověděl prorok Izajáš, když hovořil o trpícím služebníkovi, “Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku, jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem” (Izajáš 52:14). Dokonce i všechny posměšky a plivance, které utrpěl, byly předpovězeny: “Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním” (Izajáš 50:6).

A tohle přesně nás přivádí ke kříži. Ježíš je na něm ukřižován, je promáčen krví, která se z Něj řine. Visí tam umírající, a přesto sedmkrát krátce promluví. Přemýšlejme tedy o těchto sedmi posledních slovech Ježíše před Jeho smrtí na kříži.

I. První slovo – odpuštění.

“Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl, Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí” (Lukáš 23:33-34).

To je důvod, proč šel Ježíš na kříž – aby odpustil náš hřích. Dlouho předtím, než odešel do Jeruzaléma věděl, že bude zabit. Nový zákon vyučuje, že On záměrně dovolil, aby Jej ukřižovali, aby zaplatil za tvůj hřích.

“Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu” (I. Petrova 3:18).

“Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem” (I. Korintským 15:3).

Ježíš se modlil: “Otče, odpusť jim,” když visel na kříži. Bůh odpověděl na Jeho modlitbu. Každému člověku, který plně důvěřuje v Ježíše, je odpuštěno. Jeho smrt na kříži zaplatila za tvůj hřích. Jeho krev smývá tvé hříchy.

II. Druhé slovo – záchrana.

Také dva zločinci byli ukřižováni, jeden po Jeho pravici a druhý po levici.

“Jeden z těch zločinců [kriminálníků], kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás! Tu ho ten druhý okřikl: „Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu? A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal. A řekl: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji” (Lukáš 23:39-43).

Obrácení toho druhého zločince je velmi důležité. Ukazuje to:

1. Záchrana není ani ve křtu ani v členství v církvi – ten zločinec neměl ani jedno z toho.

2. Záchrana není v dobrých pocitech – ten zločinec měl jen špatné pocity – byl ukřižován a byl usvědčen z hříchu.

3. Záchrana nepřichází tím, že jdete dopředu nebo zvednete ruce – jeho ruce byly přibité na kříž, stejně tak jako jeho nohy.

4. Záchrana nepřichází tím, že “pozveme Ježíše do svého srdce.” Zločinec by byl udiven, kdyby mu někdo řekl, že to má udělat!

Záchrana nepřichází tím, že řekneš “modlitbu hříšníka.” Zločinec se nemodlil tuto modlitbu. Jen požádal Ježíše, aby na něj pamatoval.

5. Záchrana nepřichází tím, že změníme způsob, kterým žijeme. Zločinec neměl čas to udělat.

Ten zločinec byl zachráněn stejným způsobem, jakým musíš být zachráněn i ty:

“Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen” (Skutky 16:31).

Věř celým srdcem v Ježíše a On tě zachrání Svojí krví a spravedlností, právě tak jako zachránil křižovaného zločince.

III. Třetí slovo – láska.

“U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě” (Jan 19:25-27).

Ježíš řekl Janovi, aby se postaral o jeho matku. V křesťanském životě i ty potřebuješ, aby o tebe bylo postaráno. Kristus svěřil svoji vzácnou matku apoštolu Janovi. On tě svěřuje do péče místní církve. Nikdo to nemůže zvládnout v křesťanském životě bez péče a lásky místní církve. To je pravda, na kterou se v naší době často zapomíná.

“A Pán denně přidával k jejich společenství ty [v Jeruzalémě], které povolával ke spáse” (Skutky 2:47).

IV. Čtvrté slovo – mučivá bolest.

“V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin. Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“, to jest: ‚Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?” (Matouš 27:45-46).

Tento zmučený výkřik Ježíše ukazuje skutečnost trojice, Bůh hlava. Bůh Otec se odvrátil, když Bůh Syn nesl tvé hříchy na kříži. Bible říká:

“Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš” (I. Timoteova 2:5).

V. Páté slovo – utrpení.

“Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až do konce splnilo Písmo, řekl: „Žízním.“ Stála tam nádoba plná octa; namočili tedy houbu do octa a na yzopu mu ji podali k ústům” (Jan 19:28-29).

Tento verš nám ukazuje velké utrpení, kterým Ježíš prošel, aby zaplatil za naše hříchy:

“On byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost” (Izajáš 53:5).

VI. Šesté slovo – vykoupení.

“Když Ježíš okusil octa, řekl: „Dokonáno jest” (Jan 19:30).

Mnoho z toho co jsem dosud řekl může kázat i katolický kněz. Ale na tomto šestém slově visí protestantská reformace, stejně tak jako baptistická víra. Ježíš řekl: “Je dokonáno.”

Měl Ježíš pravdu, když řekl: “Je dokonáno”? Katolická církev říká “ne.” Říká, že musí být znovu ukřižován a při každé mši znovu obětován. Ale Bible říká, že je to špatně.

“Tou vůlí jsme posvěceni, neboť Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo (Židům 10:10).

“Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje” (Židům 10:14).

“Každý kněz stojí a koná denně bohoslužbu, znovu a znovu přináší tytéž oběti, ale ty nikdy nemohou navždy zahladit hříchy. [Ježíš] však přinesl za hříchy jedinou oběť, navěky usedl po pravici Boží” (Židům 10:11-12).

Ježíš zaplatil výkupné za naše hříchy, jednou provždy, na kříži.

Ježíš za všechno zaplatil,
   všechno Jemu dlužím já;
Po hříchu zbylou skvrnu rudou omyl,
   jako sníh do běla.
(“Jesus Paid It All,” Elvina M. Hall, 1820-1889).

VII. Sedmé slovo – závazek Bohu.

“A Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Po těch slovech skonal” (Lukáš 23:46).

Ježíš ukázal Svoje plné oddání Bohu Otci ve Svých posledních slovech před smrtí. Tak jak ukázal velký Spurgeon, toto odráží úplně první zaznamenaná Ježíšova slova: “Což jste [nevěděli], že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?” (Lukáš 2:49). Od začátku do konce Ježíš činil Boží vůli.

Jeden z těch hrubých setníků, který Jej přibil na kříž stál a naslouchal těmto sedmi výrokům. Ten setník viděl mnohá ukřižování, ale nikdy neviděl žádného člověka zemřít tím způsobem, jak zemřel Ježíš, kázaje úžasné kázání, když vytékala jeho krev, přinášející život.

“Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: „Tento člověk byl vskutku spravedlivý” (Lukáš 23:47).

Tento setník přemýšlel o trochu více o Ježíši a pak řekl:

„Ten člověk byl opravdu Syn Boží” (Marek 15:39).

On je Boží Syn! On je vzkříšen – je tělesně obživený – z mrtvých. Vystoupil do nebe. Sedí na pravici Boží. “Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen” (Skutky 16:31).

Jsou lidé, kteří si myslí, že stačí věřit v Boha. Ale mýlí se. Nikdo není zachráněn jen tím, že bude věřit v Boha. Sám Ježíš řekl: “Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne” (Jan 14:6). Dr. A. W. Tozer řekl: “Kristus není jednou z mnoha cest, jak se dostat k Bohu, ani není tou nejlepší z několika cest; On je jediná cesta” (That Incredible Christian, p. 135). Pokud nesložíš důvěru v Ježíše, jsi ztracen. Nezáleží na tom, jak jsi “dobrý”, nezáleží na tom, jak často chodíš do církve nebo čteš Bibli, pokud jsi nesložil důvěru v Ježíše, jsi ztracen. “Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.” Ježíš je ten jediný, který svou krví očistí tvé hříchy. Amen.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním: Marek 15:24-34.
Sólo zpívané před kázáním:
“Blessed Redeemer” (Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).


NÁSTIN Z

SEDM POSLEDNÍCH SLOV
JEŽÍŠE NA KŘÍŽI

THE SEVEN LAST WORDS
OF JESUS ON THE CROSS

od R. L. Hymerse, ml.

“Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici”
     (Lukáš 23:33).

(Izajáš 52:14; 50:6)

I.   První slovo – odpuštění, Lukáš 23:33-34; I. Petrova 3:18;
I. Korintským 15:3.

II.  Druhé slovo – záchrana, Lukáš 23:39-43; Skutky 16:31.

III. Třetí slovo – láska, Jan 19:25-27; Skutky 2:47.

IV. Čtvrté slovo – mučivá bolest, Matouš 27:45-46; I. Timoteova 2:5.

V.  Páté slovo – utrpení, Jan 19:28-29; Izajáš 53:5.

VI. Šesté slovo – vykoupení, Jan 19:30; Židům 10:10;
Židům 10:14, 11-12.

VII. Sedmé slovo – závazek Bohu, Lukáš 23:46;
Lukáš 2:49; 23:47; Marek 15:39; Skutky 16:31; Jan 14:6.