Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
JEŽÍŠ – UTRPENÍ V ZAHRADĚ

JESUS – SUFFERING IN THE GARDEN
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle ráno, 28. února 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, February 28, 2016

“Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům: „Počkejte tu, než se pomodlím.“ Pak vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost. A řekl jim: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte!” (Marek 14:32-34).


Kristus jedl velikonoční večeři se svými učedníky. Na konci večeře jim Kristus dal chléb a pohár – což my nazýváme “večeře Páně.” Mluvil o chlebu jako o Svém těle, které mělo být následujícího rána ukřižováno. O poháru mluvil jako o Své krvi, která se prolévá na očištění z hříchu. Potom Ježíš a učedníci zpívali chvalozpěv a opustili místnost, aby vešli do noci.

Šli dolů po východním úbočí Jeruzaléma a překročili potok Cedron. Pak šli ještě kousek dál až k zahradě Getsemane. Ježíš zanechal osm učedníků na okraji zahrady a řekl jim, aby se modlili. Potom šel hlouběji do zahrady a nechal tam Petra, Jakuba a Jana. Sám potom kráčel dále do tmy pod olivovníky. Bylo to tam, kde “ho začala přepadat hrůza [velká omráčenost] a úzkost [velká sklíčenost]; A řekl jim, Má duše je smutná až k smrti... Poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li možné, minula tato hodina” (Marek 14:33, 35).

Biskup J. C. Ryle z anglikánské církve řekl, “Příběh Pánovy agónie v zahradě Getsemane je hlubokým a tajemným oddílem z Písma. Jsou zde věci, které nejmoudřejší [teologové] nemohou plně vysvětlit. Přesto jsou v tomto příběhu prosté pravdy [velké] důležitosti” (J. C. Ryle, Expository Remarks on Mark, The Banner of Truth Trust, 1994, p. 316; notes on Mark 14:32-42).

Pojďme dnes ráno ve svých myšlenkách do Getsemane. Marek nám říká, že byl Ježíš “v hrůze a úzkosti” (Marek 14:33). Řecké slovo zde je “ekthambeisthai” – což znamená “velmi ohromen, velmi sklíčený, ohromený a znepokojený.” “Poodešel od nich, padl na zem ”... A řekl jim, “Má duše je smutná až k smrti” (Marek 14:34, 35).

Biskup Ryle řekl, “Pro tyto výrazy existuje jen jedno rozumné vysvětlení. Nebyl to pouze strach z fyzického utrpení...Byl to pocit enormního nákladu lidské viny, který začal v té době na Ježíše tlačit zvláštním způsobem. Byl to pocit [nevyslovitelné] tíhy našich hříchů a přestoupení, které na Něj pak byly naloženy. Byl ‘pro náš učiněn prokletím.’ Nesl naše smutky a trápení...Byl ‘pro náš učiněn hříchem, i když sám nepoznal hřích.’ Jeho svatá přirozenost cítila [hluboce] strašné břemeno, které na Něj bylo vloženo. Toto byly důvody pro Jeho výjimečné utrpení. Měli bychom vidět v agónii našeho Pána v Getsemane nesmírnou špatnost hříchu. [Myšlenky evangelistů v dnešní době] jsou daleko pod tím co by měli obsahovat ve vztahu k hříchu” (Ryle, p. 317).

Kéž nebereme na lehkou váhu jakýkoli hřích, zanedbávání čtení Bible a místo toho utrácení času videohrami, pornografii, tancem a pitkami. Všechny tyto vaše hříchy byly vloženy na Ježíše v Getsemane. Ale je zde ještě více – daleko více. Největší hřích, který byl vložen na Ježíše v zahradě Getsemane je náš původní hřích, naše celková mravní zkaženost, která pochází z toho, že jsme zcela zvrácení hříšníci. Je to “zhouba, do níž svět ženě jeho zvrácená touha” (II. Petrova 1:4). Je skutečností, že “že jsme všichni jako nečistí” (Izajáš 64:6). Je to sobectví, chamtivost a vzpoura v našich přirozenostech proti Bohu. Je to vaše “tělesná mysl [která] je v odporu vůči Bohu”, která se vzpouzí proti Bohu a chce žít bez Něj (Římanům 8:7). Je to to škaredé, hnusné srdce, které máte (Římanům 8:7). Je to to hříšné srdce, které máte, které na vás sestoupilo od Adama, prvního hříšníka. Sestupuje to na vás ve vašich genech, ve vaší krvi a ve vaší duši. (Římanům 5:12) – “Jako... se neposlušností jednoho člověka [mnozí] stali hříšníky” (Římanům 5:19).

Podívejte se, jak se drobná čerstvě narozená děťátka rodí v hříchu. A. W. Pink řekl, “Zkaženost lidské přirozenosti se sama odhaluje v malých dětech..A jak brzy se to objevuje! Pokud by byla nějaká [zděděná] dobrota v člověku tak by se jistě projevila [v novorozeňatech], předtím, než jsou vytvořeny zlé zvyky ve styku se světem. Ale zjišťujeme, že jsou [děťátka] dobrá? Zdaleka ne. Neměnný výsledek růstu v lidských bytostech je, že jakmile jsou dost staré [tak jsou] zlé. Projevují sebevůli, zlobu a pomstu. Volají a trucují pro to, co pro ně není dobré a jsou [naštvaní na své rodiče], když jsou odmítáni, často se pokouší je [kousnout]. I ti, kteří se narodili a byli vychováváni v dobrém prostředí, jsou přesto vinni [krádeží] ještě předtím než se stanou svědky nějaké krádeže. Těmito [chybami]...je viděna lidská přirozenost jako [hříšná] od začátku existence” (A. W. Pink, Gleanings from the Scriptures, Man’s Total Depravity, Moody Press, 1981, pp. 163, 164). Komise kriminality z Minnesoty to dokonce objasnila v jedné ze svých zpráv. “Každé novorozeně začíná život jako malý divoch. Je zcela sobecké a sebestředné. Chce, co chce, když to chce...pozornost své matky, hračku svého kamaráda, hodinky svého strýce. Odepři mu tyto [věci] a bude řvát a bude agresivní. Tato agresivita by byla vraždící, kdyby to novorozeně nebylo tak bezmocné...To znamená, že všechny děti, nejen některé děti se rodí jako hříšníci” (quoted by Haddon W. Robinson, Biblical Preaching, Baker Book House, 1980, pp. 144, 145). Dr. Isaac Watts řekl,

Sotva začali jsme dýchat,
smrtelný hřích se rozdmýchal;
zákon Tvůj chce srdce skvělé
a ne naše poskvrněné.
   (“Psalm 51,” Dr. Isaac Watts, 1674-1748).

Novorozeně řve, jakmile se narodí. Žádné zvířecí mládě to nedělá. Kdyby řvali, tak jak to dělají lidská novorozeňata, tak by byli zabiti rychle v lese jinými zvířaty. Ale lidská novorozeňata řvou proti Bohu, autoritě a životu jako takovému ihned po narození. Proč? Protože se narodila s vrozeným hříchem od našeho praotce Adama. To proto, že náš sklon je bouřit se, nesouhlasit s křesťanskými vedoucími, požadovat svoji vlastní cestu a odmítat činit co je správné. Toto je případ kořene celosvětového utrpení a smrti – je to vrozený hřích. To je důvod proč hřešíme dokonce i po svém obrácení. Vaši rodiče si mohou myslet, že jste mladí křesťané, ale vy jste ve skutečnosti mladí hříšníci, kteří nenávidí činit Boží vůli!

Přidej všechen tento původní hřích ke hříchům, které lidé konají v myšlenkách, slovech a skutcích a pak je jednoduché vidět, proč byl Ježíš v šoku! Byl rozdrcený, když na Něj Bůh vložil hříchy světa.

Prosím otevřete své Bible na Lukášův popis tohoto. Ve 1108 in the Scofield Study Bible je to na straně 1108. Je to Lukáš 22:44. Prosím postavte se a přečtěte nahlas.

“Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve.” (Lukáš 22:44).

Můžete se posadit.

Biskup Ryle řekl, “Jak můžeme [vysvětlit] hlubokou agónii, kterou náš Pán podstoupil v zahradě? Jaký [byl] důvod pro silné utrpení, jak duševní tak tělesné, které snášel? Je zde jen jedna uspokojující odpověď. Bylo to břemeno [toho] připisovaného hříchu světa, které na Něj začalo tlačit...Byla to enormní tíha těchto [hříchů], které způsobily tuto jeho agónií. Byla to tíha [té] viny světa, která Jej tlačila dolů, což způsobilo, že věčný Boží syn potil velké kapky krve” (J. C. Ryle, Luke, Volume 2, The Banner of Truth Trust, 2015 edition, pp. 314, 315; note on Luke 22:44).

“[Bůh] toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem” (II. Korintským 5:21).

“Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.” (Izajáš 53:6).

“On ‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž” (I. Petrova 2:24).

Biskup Ryle řekl, “Musíme se pevně držet té staré doktríny, že Kristus ‘nesl naše hříchy,’ jak v zahradě [Getsemane] tak na kříži. Žádná jiná doktrína nemůže nikdy vysvětlit [Kristův krvavý pot] nebo uspokojit svědomí hříšného člověka” (ibid.). Joseph Hart řekl,

Hle, jak Boží Syn trpí,
bolestí sténá, krev potí!
Utrpení jeho velké
nechápou ni andělé.
Jedině Bůh samotný
plně zná to trápení.
   (“Thine Unknown Sufferings” by Joseph Hart, 1712-1768;
      to the tune of “‘Tis Midnight, and on Olive’s Brow”).

A Jozef Hart řekl,

Tam Syn Boží nes’ můj hřích;
milostí tomu věřím;
Hrůza, již pociťuje,
jak nesmírná v představě.
Nik’ nemůže proniknout
Getsemanou žalostnou.
   (“Many Woes He Had Endured” by Joseph Hart, 1712-1768;
   to the tune of “Come, Ye Sinners”).

A William Williams řekl,

Nesmírné vin břemeno, bylo na něj vloženo
trápení šat jej zahalil,
když za nás Spasitel se pokořil.
   (“Love in Agony” by William Williams, 1759;
      to the tune of “Majestic Sweetness Sits Enthroned”).

“Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve” (Lukáš 22:44).

“Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.” (Izajáš 53:6).

Toto je začátek zprostředkovaného vykoupení smrtí Ježíše Krista. “Zprostředkovaný” znamená nést utrpení jiného člověka. Kristus trpí na tvém místě, za tvůj hřích, protože On svůj vlastní hřích nemá. Kristus se stal v Getsemane o půlnoci pod olivovníky nositelem našich hříchů. Ráno byl přibyt na kříž a tím zaplatil plnou cenu za tvůj hřích. Jak můžeš odmítat takovou lásku – lásku, kterou má Ježíš pro tebe? Jak můžeš zatvrdit své srdce a odmítnout takovou lásku? Toto je Bůh syn, trpící na tvém místě, aby odčinil tvůj hřích. Jsi tak studený a tvrdý, že Jeho láska pro tebe nic neznamená?

Jednou jsem potkal majitele pohřebního ústavu, který mě zkoušel najmout, abych vedl pohřby pro lidi, kteří neměli pastora. Vzal mě na oběd. Bylo to nejdivnější jídlo, které jsem kdy jedl. Měl podivný pohled, když mi říkal, že často jedl sendvič, když pracoval na mrtvých tělech v márnici. Nevzal jsem tuto práci! V hrůze jsem utekl z restaurace. Jak mohl ten člověk jíst sendvič, když balzamoval mrtvé tělo? Hrozné! Později jsem si uvědomil, že jeho mysl se stala tak studenou a tvrdou, že mu to nevadilo. Mohu se tě zeptat, stal jsi se také tak studeným a tvrdým, že když slyšíš, jak Ježíš místo tebe trpěl, už to s tebou nic nedělá? Stal jsi se tak podivným, že když mluvím o Ježíšově agónii na odčinění tvého hříchu, nemá to pro tebe význam? Stal jsi se tak tvrdým jako vojáci, kteří přibíjeli Ježíše na kříž – a potom metali los o Jeho plášť, zatímco On hned vedle umíral? Oh, možná tomu tak nebylo! Naléhavě tě toto ráno žádám, abys důvěřoval Spasiteli a nechal se obmýt od svého hříchu Jeho svatou krví!

Říkáš “Je toho příliš mnoho, čeho se musím vzdát.” Oh, kéž přestaneš naslouchat Ďáblu! Nic v tomto světě není tak důležité jako toto!

Běda! Můj Spasitel krvácel? Můj Panovník mřel?
Obětoval by se vůbec za červa – to jest mne?

Bale slzy zármutku nesplatí ten lásky dluh.
Zde, Pane, Ti dávám sebe, toť vše, co dát mohu.
   (“Alas! And Did My Saviour Bleed?”, Dr. Isaac Watts, 1674-1748).

Jsi připraven důvěřovat Ježíši? Jsi připraven sám sebe Jemu odevzdat? Jsi ve svém srdci pohnut láskou k Němu? Pokud ne, tak prosím nechoď. Ale pokud ano tak jdi nyní dozadu v posluchárně a Dr. Cagan tě vezme na klidné místo, kde můžete mluvit. Amen.

Pokud tě toto kázání požehnalo, pak Dr. Hymers by to od tebe rád věděl. KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Můžeš napsat email Dr. Hymersovi na rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here)
nebo mu můžeš napsat na P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Nebo mu
zatelefonovat na (818)352-0452.

Tyto rukopisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je používat
bez povolení Dr. Hymerse. Přesto všechna video poselství Dr. Hymerse jsou
chráněna autorskými právy a mohou být použity jen při povolení.

Místo čtené z Písma před kázáním panem Abelem Prudhommem: Marek 14:32-34.
Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Many Woes He Had Endured” (Joseph Hart, 1712-1768).