Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
ZACHRAŇTE UMÍRAJÍCÍHO

RESCUE THE PERISHING
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, February 14, 2016
Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 14.února 2016

“A ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím”
(Lukáš 22:32).


Anglický překlad NIV a většina dalších moderních překladů to překládají jinak. Píše se tam: “Když jsi se otočil zpět, posilňuj své bratry” (NIV). Dnes ráno jsem vám řekl, že věhlasný učenec Nového zákona s nimi nesouhlasí. Řekl jsem vám, že Dr. Markus Bockmuehl řekl: “‘Když jsi se znovu otočil [nebo otočil zpět],’ i když je to oblibováno mnoha překladateli, tak to nemá podporu v řečtině” (Markus Bockmuehl, Ph.D., Simon Peter in Scripture and Memory, Baker Academic, 2012, p. 156). Bockmuehl pokračoval, aby ukázal, že řecké slovo “epistrephō” znamená “obrácený” v Lukášově evangeliu (ibid.). Dr. Bockmuehl je profesorem biblických a raně křesťanských studií na universitě v Oxfordu. Zdůrazňuje, že Petr se obrátil, když prošel obviněním z hříchu a setkal se se vzkříšeným Kristem. Toto byl vždy můj pohled, ale byl jsem šťasten, že jsem to dostal podpořené učencem z Oxfordu! Takže ještě jednou, překlad KJV je správně a moderní překlady jsou špatně.

Proč se moderní překladatelé mýlí? Je to proto, že nerozumí “obrácení.” Přemýšlejí o tom ve smyslu “rozhodnutí.” Ale staří překladatelé KJV věděli o skutečných obráceních – tak překládali “epistrephō” správně – jako “obrácený.”

“A ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím” (Lukáš 22:32).

Toto je úžasný text a já z něj vyvodím dva body.

I. Za prvé - Kristus mluvil o skutečném obrácení, kterým prošel Petr.

První část obrácení je usvědčující dílo Božího ducha.

“On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud” (Jan 16:8).

Puritánský autor William Guthrie (1620-1665) řekl:

“Bůh běžně připravuje duchovní cestu člověka k Sobě tak, že pracuje na jeho pokoření, a odkrývá člověku jeho vlastní hřích a bídu, zároveň ho vystavuje takovým zkouškám, že zatouží po Lékaři - Ježíši Kristu.” (William Guthrie, The Christian’s Great Interest, The Banner of Truth Trust, 1969 reprint, page 193).

To je to, co se stalo Petrovi noc před Kristovým ukřižováním. Slova - “když se obrátíš ...” ukazují, že Petr nebyl ještě obrácen, i když následoval Krista po tři roky. Té noci, kterou někteří nazývají “Velký pátek,” bylo Petrovi konečně ukázáno, že je pyšným a samospravedlivým hříšníkem. Předstíral, že miluje Ježíše celým svým srdcem. Ale když byl zkoušen, zapřel Hospodina. Mladá dívka řekla, že je následovníkem Krista. Petr zapřel Krista. Jiná mladá dívka řekla: “Tenhle byl s tím Nazaretským Ježíšem” (Matouš 26:71). Petr se zaklínal a přísahal: “Neznám toho člověka.” (26:72). Ve skutečnosti Petr řekl: “Jestli lžu, ať jsem proklet” (Thomas Hale).

Ježíš Petrovi řekl, že Jej třikrát zapře předtím než kohout zakokrhá. Právě tehdy kohout zakokrhal! “Vyšel ven a hořce se rozplakal.” (Lukáš 22:62). Řecké slovo pro “plakal” znamená “nahlas bědovat, vzlykat” (Strong). Řecké slovo pro “hořce” je “pikrōs.” Znamená to “silně” (Strong). Neříkám, že každý kdo prožívá evangelikální usvědčení silně nahlas běduje a vzlyká. Ale obvykle vidíme slzy ve tvářích těch, kteří jsou usvědčeni. A ve skutečných klasických probuzeních se u usvědčených často projevuje bědování a silné vzlykání. Díval jsem se na videa z ohromného probuzení probíhajícího v Číně, kde je vidět jak současně hořce pláčou desítky lidí pod usvědčením z hříchu. V cornwallském probuzení v roce 1823 v Anglii, William Carvosso mluvil o ztracených lidech “padajících na kolena v bolesti duší, zápasící s Bohem za spasení jejich duší” (Paul E. Cook, Fire From Heaven, p. 87). Toto se v dnešní době děje často v Číně a dalších zemích třetího světa, když Bůh sesílá probuzení. Dokonce i zde v naší bezbožné a materialistické zemi Americe jsem viděl stovky mladých lidí naříkajících pod hlubokým usvědčením z hříchu v probuzení v pozdních šedesátých létech dvacátého století. A dokonce i dnes v naší církvi slzy vcházejí do očí těch, kteří vstupují do naší pastorační místnosti pod usvědčením z hříchu. Ti lidé, u kterých by se to nejméně očekávalo, tiší introverti - jsou často těmi, kteří naříkají nejvíce, když Boží Duch způsobuje, že vidí své hříchy v hluboké hořkosti. Povšimněte si – není jim líto jen sebe samých. Pokud ti je líto tebe samého, pak nebudeš obrácený. Musí to být zármutek nad tvým hříchem.

To není nic nového. Petr nebyl jediným, kdo prošel přes usvědčení předtím, než se obrátil. Apoštol Pavel prošel tímto. Pavel byl tak usvědčený, že mohl říci:

“Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?” (Římanům 7:24).

Usvědčení z hříchu se dokonce stalo třem tisícům lidí ve dni letnic.

“Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat, bratří?” (Skutky 2:37).

Komentátor dávných dob Matthew Henry řekl: “Když jsou otevřeny oči hříšníků, tak musí být zákonitě zasaženi v srdci...Ti, kterým je opravdu líto jejich hříchů a stydí se za ně, se obávají jejich důsledků, jsou zasaženi v srdci... ‘Všechny mé dobré názory o mně samotném a důvěra v sebe samého se zhroutily’” (Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible; note on Acts 2:37). Lidé plakali, když byli pod Božím usvědčením. Žena hříšnice stále za Ježíšem a plakala. Řekl jí: „Jsou ti odpuštěny hříchy.“ (Lukáš 7:48).

Očekávalo se, že konvertité v dávných dobách přijdou k Ježíši se silným usvědčením z hříchu. Nejen Petr a Pavel ale také většina dalších. Přečtěte si příběhy o obrácení Augustina. Přečtěte si o obrácení Luthera. Přečtěte si o obrácení Johna Bunyana, George Whitefielda, Johna Wesleye, Howella Harrise, Spurgeona, mladých lidí na ostrově Lewis v létech 1949-52. Všechny stejně začaly hlubokým usvědčením z hříchu. Slyšel jsem, jak jedna dívka řekla: “Byla jsem tak zhnusena sama sebou” předtím, než začala důvěřovat Ježíši.

Poslechněte si nyní dopis Petera Boehlerse, určený hraběti Zinzendorfovi, týkající se obrácení Johna Wesleye.

Vstal a řekl:, “Zpívejme píseň číslo 456, ‘My Soul Before Thee Prostrate Lies.’” Během zpěvu opakovaně utíral slzy ze svých očí a ihned poté mě zavolal do své ložnice a vyznal, že byl nyní usvědčen pravdou, kterou jsem mu řekl o [zachraňující] víře a že ji už dále nebude zpochybňovat, ale že on nedosáhl této milosti. Jak si měl zajistit takovou víru? On nezhřešil tak výrazně jako druzí. Odpověděl jsem, že nevěřit ve Spasitele je už sám o sobě velký hřích a nabádal jsem jej, aby hledal Krista až do té doby než Ho najde. Byl jsem silně pohnut, abych se za něj modlil a volal na Spasitele, aby dal milost tomuto hříšníkovi. Po modlitbě Wesley řekl, že kdyby byl dar zachraňující víry jeho tak by nekázal o žádném jiném předmětu... Naléhavě jsem ho žádal, aby nepřemýšlel o milosti Spasitele tak vzdáleně a do budoucnosti, ale aby věřil, že to je přítomné, jemu blízko, že srdce Ježíše je otevřené a jeho láska k němu velmi obrovská. Hořce plakal a žádal mě, abych se s ním modlil. Mohu pravdivě říci, že John Wesley je chudý a v srdci zlomený hříšník, hladovějící po lepší spravedlnosti, než po té, kterou dosud měl, dokonce po spravedlnosti Ježíše Krista. Ten večer kázal na I. Korintským 1:23, 24, “my kážeme Krista ukřižovaného...” Měl vice než čtyři tisíce posluchačů a mluvil takovým způsobem, že byli všichni udiveni...Jeho první slova byla: “Upřímně vyznávám, že nejsem hoden kázat o ukřižovaném Ježíši.” Mnohé lidi toto kázání probudilo (quoted in John Greenfield, When the Spirit Came: The Moravian Revival, Strategic Press, no date, p. 28).

Tak tam stojí John Wesley se slzami tekoucími z jeho tváří a káže spasení skrze Krista – předtím než se sám obrátil! O vice než padesát let později, když byl na smrtelné posteli, tak jej slyšeli znovu a znovu šeptat:

Já jsem největší z hříšníků,
Ale Ježíš zemřel za mě.

To byla ta zkušenost, kterou měl Petr té noci, kdy byl Ježíš zatčen. Dr. Thomas Hale přidal toto rčení:

Starověký spisovatel napsal, že po zbytek Petrova života, kdykoliv uslyšel zakokrhat kohouta, tak plakal, protože si vzpomněl na tu noc, kdy zapřel svého Pána (Thomas Hale, M.D., The Applied New Testament Commentary, Kingsway Publications, 1997, p. 286; note on Mark 14:72).

II. Za druhé – Kristus mluvil o tom, co má Petr udělat po svém obrácení.

“Až se obrátíš, buď posilou svým bratřím.” (Lukáš 22:32).

Dr. J. Vernon McGee řekl: “Petr byl později schopen posilnit své bratry. Člověk, který je zkoušen, je člověkem, který je skutečně schopen pomoci dalším” (Thru the Bible; note on Luke 22:32). Člověk, který si prošel usvědčením z hříchu je člověkem, který může pomoci dalším, kteří jsou usvědčeni z hříchu. Člověk, který byl zachráněn Ježíšem je člověkem, který může pomoci dalším, aby byli zachráněni Ježíšem. Člověk, který ví, jak je slabý, může pomoci druhým, kteří jsou slabí.

Vždy jsem miloval Johna Wesleye. Jeden z důvodů, proč jej miluji je, protože tak jako já i on si myslel, že může být spasen tím, že bude žít přísný život. To bylo přesně to, co jsem si také myslel. Řekl moravskému misionáři, Petru Boehlerovi, že neměl zachraňující víru. Boehler však řekl Wesleymu: “Jak si měl zajistit takovou víru? On přeci nezhřešil tak hodně jako druzí.” To byl kámen úrazu u Wesleye a také u mě. Boehler mu řekl, že nedůvěřovat Ježíši je dostatečně velký hřích. “On hořce plakal a žádal mě, abych se za něj modlil.” Poté, co byl John Wesley spasen Ježíšem, strávil zbytek svého života pomocí ztraceným hříšníkům a posilováním bratří. Cestoval na hřbetu koně 4,500 mil každý rok a kázal dvě nebo více kázání každý den po zbytek svého života! Chvalozpěv, který pan Griffith zpíval před chvílí mohl klidně napsat Wesley.

Zachraňuj hynoucí, umírající,
   vyrvi je soucitně hříchu a smrti;
Plač nad chybujícím, pozdvihni padlé,
   zvěstuj jim Ježíše, spasení mocné.
Zachraňuj hynoucí, umírající,
   Ježíš je soucitný, Ježíš spasí.

Zpívejte refrén se mnou!

Zachraňuj hynoucí, umírající,
   Ježíš je soucitný, Ježíš spasí.
(“Rescue the Perishing” by Fanny J. Crosby, 1820-1915).

“Až se obrátíš, buď posilou svým bratřím.” (Lukáš 22:32).

Jak můžeme říci, že někdo je skutečně obrácený? Jak můžete říci, jestli jsou skutečně spaseni? “Až se obrátíš, buď posilou svým bratřím.” Když se obrátíš, tak Kristus změní tvé touhy. To, co jsi miloval předtím, budeš milovat méně než miluješ bratry. Budeš milovat církev celým svým srdcem. Budeš milovat skutečné křesťany celou svou duší. Budeš chtít dělat vše co můžeš, abys je posilnil a pomohl jim. Budeš se za ně modlit a pomáhat jim a milovat je takovým srdcem, jako má Kristus. Apoštol Jan to zcela objasnil, když řekl:

“My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti.” (I. Janova 3:14).

To je jeden způsob jak říci, jestli jsi obrácen. Je to tak, že skutečně miluješ bratry a sestry v církvi a děláš vše co můžeš, aby jim pomohl. Podívej se jak Lara a Karen a další nová děvčata pomáhají panu Hymersovi! Nemůžeme si pomoci, ale prostě víme, že ony jsou obrácené!

Ale je také další způsob, jak říci, jestli jsi obrácený. Nalistujte ve svých Biblích Lukáše 14. Ve Scofieldově studijní Bibli je to na straně 1096. Toto je podobenství o velké hostině. Tím “člověkem” který pořádal tu velkou hostinu je Kristus. Služebník, kterého vyslal ven, aby pozval lidi je skutečný křesťan. Nyní se podívejme na to, co Ježíš říká skutečnému křesťanovi. Je to ve 23. verši. Postavme se a přečtěme to nahlas.

“Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil.” (Lukáš 14:23).

Můžete se posadit. Vezměte si tužku nebo propisku a podtrhněte slova: “Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil.” (Lukáš 14:23). To je to, co děláme každý čtvrtek večer, každou sobotu večer a každou neděli odpoledne. Vysíláme každého ven, aby získával duše.

Ale já zjišťuji, že jsou někteří, kteří stojí opodál a mluví nebo dělají něco jiného, aby zaplnili čas. Ti nám nikdy nepřinesou jméno člověka, abychom se o něj mohli zajímat, nebo přinesou velmi málo jmen. Co je problémem lidí, kteří nepřinášejí jména? Jedna nebo dvě věci: buďto jsou sami ztraceni, nebo odpadají. Dobří křesťané jdou za ztracenými lidmi. Nespasení a odpadající pošetile postávají kolem a vyplňují čas. Pokud odpadáš, tak si dávej pozor! Pokud nebudeš činit pokání, ztratíš radost ze svého spasení. Ježíš ti říká: “Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív.” (Zjevení 2:5). “Dělej první skutky.” Vrať se k získávání duší. Přinášej jména. Dělej první skutky tak, jak jsi byl zvyklý.

Ale jsou zde někteří z vás, kteří to nikdy nedělali. Nikdy jste to nechtěli dělat a neděláte to ani nyní. Vaše očí přehlížejí a vaše tvář je ztuhlá. A myslíte si: “On do toho nikdy nedostane!” Proč ne? Tady je jasně vidět, že nejste obráceni. Očekáváte od nás, že vás budeme “učit” jak se obrátit, zatímco nemáte žádný zájem poslouchat Krista. Kristus říká: “Přinuťte je vejít” – ale vy říkáte: “Ne! Já nebudu poslouchat Krista!” Chudý chlapče! Chudé děvče! Tímto způsobem nikdy nenajdeš pokoj a radost v Ježíši!

V tomto velkém městě jsou stovky ztracených a osamocených mladých lidí. Čekají, že na ně bude někdo milý, že se o ně bude zajímat, že jim ukáže lepší cestu. Ale vy jim nemůžete pomoci, pokud jste sami ztraceni. V jejich zájmu tě snažně prosím, abys činil pokání a důvěřoval Ježíši. Přijď ve víře k Ježíši. Svěř svůj život do Jeho péče. On tě spasí. On tě obmyje z hříchu Svou krví. A On tě vyšle ven, abys přinášel ztracené a pomáhal bratřím!

“Až se obrátíš, buď posilou svým bratřím.” (Lukáš 22:32).

Prosím postavte se a zpívejte chvalozpěv číslo šest na vašem listu s písněmi.

Slyš! Toť hlas Pastýřův zní,
   z pustin chmurných a temných,
Volá ovce, které bloudí
   dále od stád Pastýřových.
Nes je zpět, nes je zpět,
   Nes je zpět, vlezly v hříšný svět;
Nes je zpět, nes je zpět,
   nes bloudící k Ježíšovi.

Kdo jen pomůže Pastýři
   nalézt ty, co jsou bloudící?
Kdo přinese zpět ztracené
   Do stáda, kde budou chráněné?
Nes je zpět, nes je zpět,
   nes je zpět, vlezly v hříšný svět;
Nes je zpět, nes je zpět,
   nes bloudící k Ježíšovi.

Z dáli, z pouště slyš jejich křik,
   v dáli na horách vysokých;
Slyš! To ti říká Pán:
   “Hledej mé ovce kdekoli.”
Nes je zpět, nes je zpět,
   Nes je zpět, vlezly v hříšný svět;
Nes je zpět, nes je zpět,
   Nes bloudící k Ježíšovi.

Dr. Chane, prosím veďte nás v modlitbě. Amen.

Pokud tě toto kázání požehnalo, pak Dr. Hymers by to od tebe rád věděl. KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Můžeš napsat email Dr. Hymersovi na rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here)
nebo mu můžeš napsat na P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Nebo mu
zatelefonovat na (818)352-0452.

Tyto rukopisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je používat
bez povolení Dr. Hymerse. Přesto všechna video poselství Dr. Hymerse jsou
chráněna autorskými právy a mohou být použity jen při povolení.

Místa z Písma čtena před kázáním panem Abelem Prudhommem: Lukáš 22:31-34.
Sólová píseň před kázáním od pana Benjamina Kincaida Griffitha:
“Rescue the Perishing” (Fanny J. Crosby, 1820-1915).


NÁSTIN Z

ZACHRAŃTE UMÍRAJÍCÍHO

RESCUE THE PERISHING

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Až se obrátíš, buď posilou svým bratřím.”
(Lukáš 22:32).

I.    Za prvé – Kristus mluvil o skutečném obrácení, kterým prošel Petr,
Jan 16:8; Matouš 26:71, 72; Lukáš 22:62; Římanům 7:24;
Skutky 2:37; Lukáš 7:48; I. Korintským 1:23-24.

II.   Za druhé – Kristus mluvil o tom, co má Petr udělat po svém obrácení,
I. Janova 3:14; Lukáš 14:23; Zjevení 2:5.