Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
KRISTOVA UTRPENÍ

THE SUFFERINGS OF CHRIST
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 31. Ledna 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 31, 2016

“Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena; zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristův v nich přítomný, když předem svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která potom přijde.” (I. Petrova 1:10-11).


Starozákonní proroci psali v Kristově duchu. Znovu a znovu Bible prohlašuje, že Starý zákon byl dán, slovo od slova, Bohem. Proroci zapsali některé věci, kterým oni sami nerozuměli. Význam hledali svědomitě. Izajáš 53 a Žalm 22 hovoří prorocky o “Kristových utrpeních” (I Petrova 1:11).

Nyní chci, abyste se podívali velmi zblízka na tyto čtyři slova blízko konce jedenáctého verše, “Kristových utrpeních” “ta eis christon pathemata,” Kristova “pathemata”. Řecké slovo znamená “bolesti” nebo “utrpení.” Je to plurál – vice než jedna bolest, vice než jedno utrpení. “Kristova utrpení.”

Petr hovořil o utrpeních, kterými Kristus procházel na konci Jeho života na zemi. Kristus prošel mnoha utrpeními, aby nás zachránil z našeho hříchu.

I. Za prvé – Jeho utrpení v zahradě Getsemane.

Jeho utrpení začala noc předtím, než byl ukřižován. Když končila poslední večeře tak bylo kolem půlnoci. Ježíš vzal učedníky ven z domu. Šli hlubokou tmou. Překročili potok Kedron a přestěhovali se vedle Olivové hory a vstoupili do hlubokého šera zahrady Getsemane. Ježíš řekl osmi z učedníků, “Počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil.” (Matouš 26:36). Ježíš vzal Petra, Jakuba a Jana hlouběji do zahrady. Potom Kristus opustil tyto tři a šel o něco dále až pod olivové stromy, kde se On sám modlil k Bohu.

Nyní začala “Kristova utrpení” (I Petrova 1:11). Povšimni si, zatím se Jej nedotkla žádná lidská ruka. Povšimni si, Jeho utrpení začíná, když On je sám v temnotě pod olivovými větvemi v Getsemane. Tam v zahradě na Něj byl vložen hřích celého lidstva, který měl nést “na svém vlastním těle,” na kříži toho rána (I. Petrova 2:24). Potom Ježíš řekl,

“Má duše je smutná až k smrti…Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich” (Matouš 26:38, 39).

Moderní interpretace této modlitby je, že Ježíš žádal, aby byl osvobozen od kříže. Ale já nenacházím místo v Písmu, které by potvrzovalo tento názor. Věřím, že Dr. John R. Rice a Dr. J. Oliver Buswell dali správnou interpretaci. Jak evangelista Dr. Rice tak také teolog Dr. Buswell řekli, že Kristova modlitba, “ať mne mine tento kalich,” znamenala “kalich” smrti tudíž – od utrpení pod tíhou hříchu – tam v zahradě Getsemane!

Ježíš sám byl ve stádiu šoku. Tam v zahradě málem zemřel. Dr. Buswell řekl, že Ježíš se modlil “za osvobození od smrti v zahradě, aby mohl dokončit Jeho záměr na kříži” (J. Oliver Buswell, Ph.D., A Systematic Theology of the Christian Religion, Zondervan, 1971, part III, p. 62). Dr. Rice řekl v podstatě stejnou věc, “Ježíš se modlil, aby kalich smrti jej tu noc minul tak aby mohl žít proto, aby zemřel dalšího dne na kříži” (John R. Rice, D.D., Litt.D., The Gospel According to Matthew, Sword of the Lord Publications, 1980, p. 441). “Bez nadpřirozeného posilnění Jeho těla by Kristus jistě zemřel tu noc v zahradě” (Rice, ibid., p. 442). Tíha tvého hříchu by Jej v Getsemane zabila.

“Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve.” (Lukáš 22:44).

Ježíš v tu noc kdy naše hříchy byli umístěny na Jeho tělo zažil ohromnou hrůzu. Jeho agónie byla tak přemáhající, že “velké kapky” krvavého potu tekly z Jeho kůže. Prorok řekl,

“Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal” (Izajáš 53:4).

“Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.” (Izajáš 53:6).

Jak rychle čteme Jan 3:16,

“Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna…” (Jan 3:16)

aby prošel skrze ty bolesti a utrpení a hrůzu v Getsemane! Jak málo přemýšlíme o strašné bolesti, kterou Ježíš procházel, když tu noc nesl náš hřích! Jozef Hart řekl,

Pohleď, jak trpělivě Ježíš obstál jen!
Na tomto děsuplném místě, pohaněn, uražen.
Ruce Všemocného spoutal, kdo hříchem poražen.
A pak v Stvořitelskou tvář šel plivnout viník ten!
(“Thine Unknown Sufferings” by Joseph Hart, 1712-1768;
      to the tune of “‘Tis Midnight, and on Olive’s Brow”).

“Kristova utrpení” (I. Petrova 1:11).

Často si myslím, že to první utrpení bylo to největší, tam v Getsemane. Žádná lidská ruka se Jej zatím nedotkla. Ale když tvůj hřích byl vložen na Něj Bohem tak Jeho mysl téměř vybouchla – a krev volně stékala na pórech Jeho kůže! William Williams řekl,

Obrovskou tíhu lidských vin
   sám nesl Spasitel;
žalem namísto šatu
   pro hříšníky byl oděn.
   (“Love in Agony” by William Williams, 1759;
      to the tune of “Majestic Sweetness Sits Enthroned”).

“Kristova utrpení” (I. Petrova 1:11).

Za prvé – Jeho utrpení v zahradě Getsemane.

II. Za druhé – Jeho utrpení pokoření.

“Kristova utrpení” jen právě začala. Ještě mnohá měla přijít. Stráže přišly s kopími do zahrady Getsemane. Zatkli Ježíše na základě falešného obvinění. Předvolali Jej před velekněze.

Pak mu plivali do obličeje, bili ho po hlavě, někteří ho tloukli do tváře a říkali: „Hádej, Mesiáši, kdo tě udeřil!?” (Matouš 26:67-68).

“Někteří na něj počali plivat, zakrývali mu obličej, bili ho po hlavě a říkali mu: „Prorokuj!“ A sluhové ho tloukli do tváře.” (Marek 14:65).

Jozef Hart řekl,

Hleď, jak trpělivě stál!
   Ježíš, jenž byl ponižován!
Hříšní svazují Mu ruce,
   plijí na Stvořitele.
(“His Passion” by Joseph Hart, 1712-1768; to the tune of
      “‘Tis Midnight, and on Olive’s Brow”).

“Vojáci ho odvedli do místodržitelského dvora a svolali celou setninu. Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu a začali ho zdravit: „Buď zdráv, židovský králi!“ Bili ho po hlavě holí, plivali na něj, klekali na kolena a padali před ním na zem.” (Marek 15:16-19).

Skrze proroka Izajáše Ježíš řekl,

“Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy: neukrývám svou tvář před potupami a popliváním.” (Izajáš 50:6).

Prorok Micheáš řekl,

“A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli” (Micheáš 5:1).

“Vladařovi vojáci dovedli Ježíše do místodržitelství a svolali na něj celou setninu. Svlékli ho a oblékli mu nachový plášť. upletli korunu z trní a posadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali hůl, klekali před ním a posmívali se mu: „Buď zdráv, židovský králi! Plivali na něj, brali tu hůl a bili ho po hlavě.” (Matouš 27:27-30).

Žádná koruna stříbrná či zlatá,
   ani čelenka, kterou by dostal;
Jen krev zkrášlila čelo, povznesla skvrny Jeho.
   Hříšníci Mu korunu dali.
Těžký kříž se Mu trůnem stal,
   kraloval jen v srdcích lidských;
Napsal své lásce dluh rudý,
   na hlavě své nesl trny.
(“A Crown of Thorns” by Ira F. Stanphill, 1914-1993).

“Tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat” (Jan 19:1).

Skrze proroka Izajáše Ježíš řekl,

“Nastavuji záda těm, kteří mě bijí” (Izajáš 50:6).

Vojáci byli jeho záda do rozervaných ran. Vypadalo to hrozně. Mnoho lidí od takového bití zemřelo. Bylo možné vidět Jeho žebra. Vojáci rozřezali jeho záda až na kost.

Skráně mu trny bodaly,
   Krev prýštila z Jeho těla;
Surově mu záda zbili,
   Jeho srdce trhají však
   ostřejší biče.
(“His Passion” by Joseph Hart, 1712-1768; to the tune of
      “‘Tis Midnight, and on Olive’s Brow”).

“Kristova utrpení” (I. Petrova 1:11).

Za prvé – Jeho utrpení v Getsemane. Za druhé – Jeho utrpení pokoření.

III. Za třetí – Jeho utrpení na kříži.

Poté co Ježíš potil kapky krve v zahradě Getsemane byl Ježíš bit do tváře. Potom byl bičován, až maso na jeho zádech bylo rozřezáno až po žebra. Potom byla trnová koruna krutě nasazena na Jeho hlavu a způsobila stékání krve do Jeho očí.

Když jej odváděli pryč k ukřižování tak už byl napůl mrtvý,

“Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané ‚Lebka‘…Tam ho ukřižovali” (Jan 19:17-18).

Vojáci zatloukli velké hroty skrze Jeho ruce a nohy do dřeva kříže. Zvedli kříž a Ježíš tam visel v bolesti a utrpení. Jozef Hart řekl,

Na dřevo proklaté přibit,
   vystaven zemi i nebesům visel.
Rány a krev každý viděl,
Smutný obraz lásky zraněné.

Slyš! Jak hrozně hrůzou křičí,
   andělé na Něho civí;
přátelé v noci zrazují,
   i Jeho Bůh Ho teď opouští!
(“His Passion” by Joseph Hart, 1712-1768; to the tune of
      “‘Tis Midnight, and on Olive’s Brow”).

“Zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“, to jest: ‚Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?” (Matouš 27:46).

Toto naše mysl nemůže pochopit. Luther řekl, že toto není možné vysvětlit lidskými slovy. V určitém smyslu nemůžeme plně pochopit, že Otec se odvrátil od Syna – a Ježíš zemřel, aby sám zaplatil cenu za naše hříchy!

“Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu…” (I. Petrova 3:18).

“Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn ubit od Boha a pokořen. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.” (Izajáš 53:5).

Toto je slavná doktrína zprostředkované oběti – Kristus umírající na kříži, aby byl obětí za naše hříchy. On zemřel na tvém místě, aby zaplatil trest za tvé hříchy! V Bibli se píše,

“Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem” (I. Korintským 15:3).

“Muž bolesti,” toť jméno
   je pro Syna Božího.
Hříšníky k nápravě zval!
   Halelujah! Spasitel náš!

Nesl hanbu, posměch zlý,
   Místo mne šel k odsouzení
Svou krví milost mi dal.
   Halelujah! Spasitel náš!

Zvedli Ho, by umíral,
   “Dokonáno,” zavolal.
Nyní v nebi jest vyvýšen.
   Halelujah! Náš spasitel!
(“Hallelujah, What a Saviour,” Philip P. Bliss, 1838-1876).

Chceš být zachráněn od viny a trestu za tvůj hřích? Pak musíš přijít k Ježíši s jednoduchou vírou. Přijdi k Němu, který je nyní na pravici Boha v nebi. Naléhavě tě žádám celým svým srdcem a duší, přijď nyní k Ježíši! Odpočni u Něj. Důvěřuj Mu. On smyje každý tvůj hřích. On ti dá čistý záznam. On zachrání tvoji duši napořád a na celou věčnost – svět bez konce. Ty! Ano, ty! Ty můžeš být zachráněn od viny a trestu za hřích “Kristovými utrpeními” (I. Petrova 1:11). Přijď k Ježíši. On smyje tvůj hřích a zachrání tvoji duši. Amen.

Pokud tě toto kázání požehnalo, pak Dr. Hymers by to od tebe rád věděl. KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Můžeš napsat email Dr. Hymersovi na rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here)
nebo mu můžeš napsat na P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Nebo mu
zatelefonovat na (818)352-0452.

Tyto rukopisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je používat
bez povolení Dr. Hymerse. Přesto všechna video poselství Dr. Hymerse jsou
chráněna autorskými právy a mohou být použity jen při povolení.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Abelem Prudhommem: Izajáš 53:1-6.
Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“A Crown of Thorns” (Ira F. Stanphill, 1914-1993)/
“Love in Agony” (William Williams, 1759).


NÁSTIN Z

KRISTOVA UTRPENÍ

THE SUFFERINGS OF CHRIST

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena; zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristův v nich přítomný, když předem svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která potom přijdeow” (I. Petrova 1:10-11).

I.   Za prvé – Jeho utrpení v zahradě Getsemane, Matouš 26:36;
I. Petrova 2:24; Matouš 26:38, 39; Lukáš 22:44; Izajáš 53:4, 6; Jan 3:16.

II.  Za druhé – Jeho utrpení pokoření, Matouš 26:67-68; Marek 14:65;
Marek 15:16-19; Izajáš 50:6; Micheáš 5:1; Matouš 27:27-30; Jan 19:1.

III. Za třetí – Jeho utrpení na kříži, Jan 19:17-18; Matouš 27:46;
I. Petrova 3:18; Izajáš 53:5; I. Korintským 15:3.