Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
DŮKAZY NAROZENÍ Z PANNY

PROOFS OF THE VIRGIN BIRTH
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles Lord's Day Evening, December 13, 2015
Kázání proslovené v Baptist Tabernacle of Los Angeles
neděle večer, 13. prosinec 2015

“Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel”
(Izajáš 7:14).


Toto je jasné proroctví o narození Krista z panny – dané v Písmu Starého zákona. Někteří lidé mají s touto velkou křesťanskou doktrínou problém. Ale jejich skutečný problém je ten, že nevěří v jakékoliv zázraky. Světský humanismus je okradl o možnost zázraků – a okradl je o Boha samotného!

Před nějakým časem jsme promítali v naší církvi film Bena Steina “Expelled”. Pro mě nejdůležitější částí filmu byl rozhovor pana Steina s Dr. Richardem Dawkinsem. Dr. Dawkins je nejpřednějším evolucionistou naší doby. Zabývá se evolucí, čili procesem vývoje v čase. A stejně jako všichni evolucionisté, také on čelí dilematu, jak vysvětlit začátek života. Mr. Stein vyžadoval neodbytně odpověď na tuto otázku. Stein naléhal – “Odkud přišel nejprve život?” Na čele Dawkinse se objevily krůpěje potu. Nakonec Dawkins řekl, že to mohli být nepřátelé z jiné planety, kteří mohli přijít a “počali” život na zemi. Mr. Stein na to vyskočil. “Myslíte si, že nepřátelé z jiné planety mohli přinést život na zem?” Myslím si, že Dawkins zapomněl, že byl natáčen, když řekl: “Ano.” Později zkoušel podat žalobu na pana Steina, aby vyjmul tuto část filmu. Ale smlouva, kterou podepsal, mu zabránila zvítězit v této kauze.

Jak absurdní! Malý muž ve vesmírné lodi, přinášející první život na naši planetu! To zní jako příběh science fiction pro děti! I kdyby hloupá myšlenka Dawkinse byla pravdou, stále by to nevysvětlovalo jak mohl začít život na jiné planetě! Viděli jsme ve filmu pana Steina napjaté a podivné hypotézy, do kterých se musí světský humanista pustit, aby popřel zázrak stvoření života na naší planetě Bohem.

C. S. Lewis řekl: “Používám slovo zázrak, které znamená zasahování do přírody nadlidskou silou.” Znovu C. S. Lewis řekl: “Pokud připustíme Boha, musíme připustit zázrak? Opravdu, opravdu.” (Miracles, pp. 105, 9).

C. S. Lewis to myslel tak, že pokud Bůh existuje, jsou možné i zázraky. Nepotřebujete malého zeleného mužíčka, aby přišel a přinesl život na zem. Pokud je Bůh pak On je schopný stvořit život z ex nihilo (z ničeho). Ježíš řekl: “U Boha je možné všecko.“ (Marek 10:27).

Moje matka se obrátila ve věku 80 let. Nebyl nejmenší důvod si myslet, že se někdy obrátí. Vůbec žádný. Mohl bych jít do toho a říci vám, proč si myslím, že její obrácení bylo zázrakem, ale dnes večer to neudělám. Povím vám o zázraku, který se stal před jejím obrácením. Byl jsem se svojí rodinou v New York City. Moje matka byla tři tisíce mil daleko - zde v Los Angeles. Právě jsem se modlil, když jsem najednou uprostřed mých modliteb ucítil, že moje matka bude spasena. Zatelefonoval jsem Dr. Caganovi a požádal jej, aby ji vedl ke Kristu. On se obával jít, protože kdykoli k ní předtím přistoupil, jenom na něj křičela. Ale já jsem trval na tom, že Bůh mi řekl, že nyní bude spasena. Tak Dt. Cagan skutečně přijel za mojí matkou a vedl ji docela jednoduše ke Kristu – a její život byl proměněn. Ano, to byl zázrak. Ale to není ten, který zde chci zdůraznit. Jak jsem tak najednou poznal, že se obrátí? Byl jsem od ní přece vzdálen tři tisíce mil. Ani telefonicky jsme spolu nemluvili. Přesto jsem to poznal. Jak? Byl to zázrak. Bůh mi to řekl zázrakem. Tak jednoduché to bylo.

Sama moje matka nevěřila v zázraky. Byla světským humanistou a evolucionistou. To je to, kam přišel třetí zázrak. První zázrak – Bůh mi řekl, že se matka obrátí. Druhý zázrak – matka se obrátila. Ale třetí zázrak byl a to v mnoha způsobech ten největší – alespoň pro mě.

Několik málo měsíců poté, co se obrátila, vzal jsem ji s Ileanou a našimi chlapci na návštěvu svého bratrance. On měl několik kamarádů, kteří byli těžkými alkoholiky. Jedna z jejich žen byla už hodně opilá. Dobře věděla, že jsem kazatel a tak se posadila ke stolu naproti mně a začala provokovat. “Jak se mohou stát takové zázraky? Jak Ježíš nasytil 5,000 lidí několika málo rybami? Jak byl vzkříšen z mrtvých? Jak se Mrtvé moře rozdělilo? Ha, ha, ha!”

Neřekl jsem ani slovo. Nechtěl jsem začít boj v domě svého bratrance. Moje matka seděla vedle mě. Najednou jsem uviděl, jak její oči zajiskřily. Nikdo s ní přitom nemluvil, když její oči takto zajiskřily! Podívala se na tu opilou ženu a řekla mohutným hlasem: “Ty věříš v Boha, že?” Ta chudá žena sebou trhla. Její obličej zesinal. Tichým hlasem řekla: “Tak, oh...ano.” Matka se na ni dívala a ještě hlasitěji řekla: “Tak v čem máš problém?” V domě bylo naprosté ticho. To byl konec diskuse nad zázraky!

Podívejte se, jestliže věříte v Boha – pak jak to C. S. Lewis zdůraznil – není žádná diskuse proti zázrakům! Tak jak to Ježíš řekl, “S Bohem je všechno možné.” A to náš přivádí k narození Krista z panny. Dám vám dva “důkazy” o narození Krista z panny. Ale tyto “důkazy” vás přesvědčí jen tehdy, pokud věříte v Boha. Nepřesvědčí nikoho, kdo odmítá věřit v existenci Boha.

I. Za prvé – narození Krista z panny je dokázáno Starým zákonem.

První proroctví o narození Ježíše z panny bylo v zahradě Eden, krátce poté co naši první rodiče zhřešili proti Bohu. Naslouchali tomu, jak je Satan pokoušel a zhřešili. A Bůh řekl Satanovi,

“Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.” (Genesis 3:15).

Zde Bůh proslovil první proroctví o narození z panny. Símě ženy rozdrtí hlavu hada. Luteránský učenec Starého zákona Dr. Claus Westermann (1909-2000) řekl, “Od doby Irenaeuse (130-202) rozuměla křesťanská tradice tomuto oddílu jako proroctví o Kristu (a Marii). ‘Símě ženy’ odkazovalo na jednoho konkrétního potomka [Krista], který rozdrtil hlavu hadovi [Satanovi]...Toto vysvětlení pokračuje od Irenaeuse skrze dějiny exegese jak v katolické, tak v evangelikální tradici” (Claus Westermann, Ph.D., Genesis 1-11: A Commentary, Augsburg, 1984, p. 260).

Dr. Henry M. Morris řekl: “‘Símě ženy’ může být jen [odkaz] na budoucího potomka Evy, který nemá lidského otce. Biologicky žena neprodukuje semeno...Biblické použití vždy hovoří o semeni muže. Toto zaslíbené Semeno by tedy muselo být zázračně implantováno do dělohy [Marie]. Tímto způsobem On [Kristus] nezdědil hříšnou přirozenost, která by učinila nezpůsobilým každého dalšího syna Adama, aby se stal Spasitelem. Toto proroctví tudíž jasně předjímá budoucí narození Krista z panny” (Henry M. Morris, Ph.D., The Defender’s Study Bible, World Publishing, 1995, p. 13; note on Genesis 3:15).

Náš úvodní text je také ze Starého zákona. Prorok Izajáš řekl:

“Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel” (Izajáš 7:14).

Anglické slovo “panna” je zde přeloženo z hebrejského slova “almah.” Je to použito sedmkrát ve Starém zákoně a odkazuje se to k neprovdané mladé ženě. Edward E. Hindson řekl, “[Použití] tohoto slova vždy ukazuje na pannu. Biblické použití slova almah jasně nikdy nemluví o provdané ženě, ale vždy o neprovdané ženě” (Edward E. Hindson, “Isaiah’s Immanuel,” Grace Journal 10, Fall, 1969, p. 7). Velký učenec J. Gresham Machen řekl, “Není žádné místo z těch sedmi výskytů slova almah ve Starém zákoně, kde by bylo toto slovo použito o ženě, která by nebyla panna” (J. Gresham Machen, Ph.D., The Virgin Birth of Christ, Baker Book House, 1965, p. 288).

Ale ten největší důkaz, že “almah” znamená “panna” je od rabínů z doby 200 let před Kristem. Sedmdesát největších rabínů ve světě přeložilo starozákonní hebrejskou Bibli do řečtiny, jazyka, kterým mluvila většina židů v římském světě. Tito rabíni byli považování v té době za největší hebrejské učence ve světě a to tedy v době 200 let před Kristem. Tito židovští rabíni přeložili hebrejské slovo “almah” v Izajáši 7:14 řeckým slovem “parthenos” – které se může odkazovat jedině k panně – ženě, která nikdy neměla sex s mužem. Těch 70 rabínů přeložilo Starý zákon do řečtiny. Nazývá se to Septuaginta. Dr. Ben Witherington III. řekl, že pokud “almah” neznamenalo “panna,” “pak je těžké ne-li nemožné vidět, proč ti [rabínští] překladatelé LXX století [Septuagintu] používali ‘parthenos’ jako řecký ekvivalent” (Ben Witherington III, Ph.D., “The Birth of Jesus,” Dictionary of Jesus and the Gospels, InterVarsity Press, 1992, p. 64).

Všechny tyto důkazy ukazují, že rabíni měli pravdu, když přeložili Izajáše 7:14 jako

“Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel” (Izajáš 7:14).

Jediná žena v dějinách, která byla pannou a byla oplodněna nadpřirozeným způsobem byla Marie, Kristova matka.

II. Za druhé – narození Krista z panny je ověřeno Novým zákonem.

Prosím nalistujte ve své Bibli Matouš 1:23.

“Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest přeloženo ‚Bůh s námi‘” (Matouš 1:23).

Jozef byl zasnoubený s Marií. Předtím, než se vzali, “ona počala dítě z Ducha svatého” (Matouš 1:18). Samozřejmě si Jozef myslel, že spáchala cizoložství. Nechtěl ji ponížit tím, že ji opustí a neožení se s ní. Přemýšlel o tomto problému, když se ukládal ke spánku. Anděl Páně se mu zjevil a řekl mu: “neboj se přijmout Marii za svoji ženu, neboť to, co je v ní počato, je [z] Ducha svatého.” Potom anděl Jozefovi citoval Izajáše 7:14:

“Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest přeloženo ‚Bůh s námi‘.” (Matouš 1:23).

Mimochodem překlad Septuaginty byl přenesen do Matouše 1:23 Duchem svatým. Tak se “parthenos” stalo inspirovaným Božím slovem.

Rozhodl jsem se projít Nový zákon, abych viděl, co si lidé, kteří znali Ježíše mysleli o Jeho narození z panny. Jen jsem rychle napsal na kousek papíru co si lidé, kteří žili s Ním mysleli.

Začal jsem s Jozefem, jeho nevlastním otcem. Jozef věřil v Jeho narození z panny.

“Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno JEŽÍŠ” (Matouš 1:24-25).

Dalším člověkem je Marie. Jako u Jozefa to začalo tím, že nevěřila v narození z panny. Řekla, “Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?” (Lukáš 1:34).

“Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. ” (Lukáš 1:35).

“Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.” (Lukáš 1:37).

Potom i Marie uvěřila v narození z panny, protože řekla: “Hle, služebnice Pána; staň se mi podle tvého slova.”

“Tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.” (Lukáš 1:35).

Pak to byl sám Ježíš. Ježíš sám řekl:

“Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.” (Jan 3:16).

Ježíš řekl, že byl “jediný Syn” Boží. Dále tam byl Bůh sám. Jan Křtitel ponořil Ježíše do vody řeky Jordánu ve křtu. Tehdy promluvil z nebe Boží hlas a řekl: “Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.” (Matouš 3:17). Potom Jan Křtitel řekl: “Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží.” (Jan 1:34). Jozef, Marie, samotný Ježíš, Jan Křtitel a Bůh Otec – všichni řekli, že Ježíš je Boží Syn – a potvrdili, že se narodil z panny.

“Tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.” (Lukáš 1:35).

Procházel jsem Novým zákonem. Viděl jsem, že démoni “vykřikovali a říkali: „Co s tebou máme do činění, Ježíši, ty Boží Synu? přišel jsi nás mučit předtím než nastane čas?” Ano, dokonce i démoni věděli, že Ježíš je z panny narozený Boží Syn! Když se Ježíš otázal svých učedníků: “Za koho mě pokládáte vy?” Petr řekl: “Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého” (Matouš 16:16). To udělal také apoštol Jan, který Ježíše znal nejlépe ze všech. Apoštol Jan řekl: “Tyto zázraky jsou ale zapsány, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste skrze víru měli život v jeho jménu.” (Jan 20:31). Znovu Jan řekl: “Společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem.” (I. Janova 1:3). Ano, apoštol Jan, který Jej znal nejlépe, řekl, že Ježíš je ten Syn Boží narozený z panny. Nazýval Ježíše “jednorozeným Synem” Božím (Jan 1:18). Když se apoštol Pavel obrátil, “hned začal v synagógách kázat, že Ježíš je Syn Boží.” (Skutky 9:20). A toto dělali všichni Ježíšovi učedníci, protože oni všichni znali “tu svatou věc” která se narodila z Marie panny a byla “nazvána Božím Synem” (Lukáš 1:35). Poslední slova Ježíše na kříži to potvrdila, protože zvolal mocným hlasem [a] řekl:“Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.” (Lukáš 23:46). Potom setník, který Ježíše přibil ke kříži, padl na kolena a řekl: “Ten člověk byl opravdu Syn Boží.” (Marek 15:39).

Ti jediní, kteří zesměšňovali Jeho Synovství byli hříšní muži, kteří Ježíše ukřižovali. Tito hříšní muži o to usilovali, “protože nejen že znesvěcoval sobotu, ale dokonce nazýval Boha vlastním Otcem” (Jan 5:18). Když trpěl, tak na Ježíše křičeli: “Jsi-li Syn Boží, sestup z kříže!” (Matouš 27:40). Ale pokud by Ježíš sestoupil z toho kříže, pak by to ukázalo přesný opak. Ukázalo by to, že Ježíš by nebyl Božím Synem!

Svatý, z panny narozený Boží Syn, vstoupil do dělohy Marie a narodil se proto, aby zemřel na kříži, aby zaplatil dluh za naše hříchy. Ježíš žil mezi námi ubohými hříšníky a prolil Svoji svatou Krev, aby nás očistil od všech našich hříchů.

Ale ještě jsem neokomentoval poslední část našeho textu. Uvedu zde Izajáše 7:14 jak je to citováno ze Septuaginty v Matouši 1:23,

“Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest přeloženo ‚Bůh s námi‘. a dají mu jméno Immanuel, to jest přeloženo, Bůh s námi” (Matouš 1:23).

Poslední část našeho textu je to, co znamená slovo Immanuel. Znamená to “Bůh je s námi.” Immanuel je to dítě narozené z panny. Je to Ježíš, je to: “Bůh je s námi.”

Věděl jsem, že je Bůh, když jsem byl malé dítě a schovával jsem se pod květinami na dvorku za domem své babičky. Mluvil jsem k Ježíši, ale neznal jsem Jej. Jen jsem věděl, že musí být Bůh, který stvořil tyto tak nádherné květiny! Věděl jsem, že je Bůh, když jsem stál sám mimo cestu na poušti v Arizoně – s deštěm padajícím na vyprahlou zem – když jsem cítil tak fantastickou bohatou vůni země, jak nasávala déšť. Musí to být přece Bůh, který udělal takové divy. Ale já jsem Jej neznal. Věděl jsem, že existuje Bůh, když jsem padl v potu a nářku na trávu v den, kdy moje babička byla pohřbena. Cítil jsem, že Bůh sestoupil dolů. Musel existovat Bůh. Ale já jsem Jej neznal.

A potom jednoho rána ke mně Ježíš sestoupil a spasil moji duši. To je ten rozdíl! Jeho jméno je Immanuel – Bůh je s námi! Jeho krev náš očišťuje. Jeho Slovo nás potěšuje. Jeho přítomnost uklidňuje naše obavy. Ježíš – náš Immanuel – Bůh je s námi! Miluji okouzlující vánoční koledu Charlese Wesleye (1707-1788)!

Krista chválí z nejvyšších nebes;
   Kristus, Věčně živý Pán!
V pozdní hodině přišel,
   Semeno z lůna panny:
Skryté ten Božský vidí;
   Sláva Vtělenému Bohu,
Chtěl jako člověk k lidem,
   Ježíš, náš Emanuel.
Slyš! andělé zpívají,
   "Sláva narozenému Králi."
(“Hark, the Herald Angels Sing,” Charles Wesley, 1707-1788).

Modlím se za to, abys důvěřoval Ježíši a byl zachráněn od trestu a hříchu, očištěn od vší nepravosti Jeho svatou Krví. Nebeský Otče, modlím se, aby někdo přišel ke Tvému Synu a byl dnes večer spasen, zachráněn. Amen!

Pokud tě toto kázání požehnalo, pak Dr. Hymers by to od tebe rád věděl. KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Můžeš napsat email Dr. Hymersovi na rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here)
nebo mu můžeš napsat na P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Nebo mu
zatelefonovat na (818)352-0452.

Tyto rukopisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je používat
bez povolení Dr. Hymerse. Přesto všechna video poselství Dr. Hymerse jsou
chráněna autorskými právy a mohou být použity jen při povolení.

Místa z Písma čtená před kázáním panem Abelem Prudhommem: Matouš 1:18-25.
Sólo před kázáním od pana Benjamina Kincaida Griffitha:
“Hark, the Herald Angels Sing” (Charles Wesley, 1707-1788).


NÁSTIN Z

DŮKAZY NAROZENÍ Z PANNY

PROOFS OF THE VIRGIN BIRTH

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel”
(Izajáš 7:14).

(Marek 10:27)

I.   Za prvé – narození Krista z panny je dokázáno Starým zákonem,
Genesis 3:15.

II.  Za druhé – narození Krista z panny je ověřeno Novým zákonem,
Matouš 1:23, 18; 24-25; Lukáš 1:34, 35, 37; Jan 3:16;
Matouš 3:17; Jan 1:34; Matouš 16:16; Jan 20:31;
I. Janova 1:3; Jan 1:18; Skutky 9:20; Lukáš 23:46; Marek 15:39;
Jan 5:18; Matouš 27:40.