Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
SKUTEČNÉ OBRÁCENÍ – EDICE 2015

REAL CONVERSION – 2015 EDITION
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Toto kázání bylo prosloveno v církvi Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle ráno, 4. ledna 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, January 4, 2015

“Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského” (Matouš 18:3).


Ježíš jasně řekl, “Jestliže se neobrátíte…nevejdete do království nebeského.” Tím dokonale objasnil, že musíš prožít obrácení. Řekl, že pokud neprožiješ obrácení “nevejdeš do království nebeského.”

Dnes ráno vám chci říci co se stane člověku, který zažije skutečné obrácení. Povšimni si, že jsem řekl “skutečné” obrácení. Je totiž zřejmé, že miliony lidí zažily při použití “Modlitby hříšníka,” a dalších forem Rozhodnutí falešná obrácení.

V naší církvi máme několik málo lidí včetně mé vlastní ženy, kteří se obrátili ihned poté co slyšeli jasně kázané evangelium. Ale to byli všichni dospělí, kteří byli dobře připraveni životními okolnostmi předtím než uslyšeli evangelium. Nikdo z nich nebyl malé dítě. K většině našich skutečných obrácení došlo v převážné většině mezi mladými dospělými, kteří přišli ke Kristu po několika měsících (a dokonce letech) slyšení kázaného evangelia. Spurgeon řekl, “Může být víra na první pohled, ale obvykle docházíme k víře po stupních” (C. H. Spurgeon, Around the Wicket Gate, Pilgrim Publications, 1992 reprint, p. 57). Zde jsou “stupně”, kterými většina lidí prochází.

I. První stupeň- přijdeš do církve z jiného důvodu než že se chceš obrátit.

Stejně jako tomu bylo u mne, téměř každý přijde na prvních několik návštěv církve ze “špatného” důvodu. Přišel jsem do církve jako dospívající, protože rodina sousedů mě pozvala, abych přišel do církve s nimi. Tak jsem začal chodit do církve v roce 1954, protože jsem byl osamělý a moji sousedé ke mně byli velmi milí. To skutečně není ten “správný” důvod, nebo ano? Šel jsem “dopředu” na konci prvního kázání, které jsem slyšel a byl jsem pokřtěn, aniž by mi bylo poskytnuto poradenství, aniž by se mě někdo ptal proč jsem přišel dopředu. Tímto způsobem jsem se stal baptistou. Ale nebyl jsem obrácený. Přišel jsem, protože sousedé byli ke mně velmi milí, nikoliv proto, že bych chtěl být spasen. Proto jsem prošel dlouhým bojem, který trval sedm let, než jsem se konečně obrátil. Bylo to dne 28. září 1961, když jsem slyšel kázat Dr. Charles J. Woodbridge na Biola College (nyní Biola University). V tento den jsem dal svoji důvěru Ježíši a On mě očistil a zachránil mě od hříchu.

A jak je to s tebou? Přišel jsi do církve, protože jsi byl osamělý – nebo protože tě tvoji rodiče přinesli do církve jako malé dítě? Pokud jsi zde toto ráno ze zvyku, jako dítě vychované v církvi, pak to neznamená, že jsi obrácený. Nebo jsi přišel z toho důvodu jako tehdy já, tedy protože jsi byl osamělý a někdo tě pozval, a lidé k tobě byli milí? Pokud jsi proto přišel, pak to neznamená, že jsi obrácený. Prosím nechápej mě špatně. Raduji se, že jsi tu – jestli je to ze zvyku jako církevní dítě, nebo z osamělosti tak jako já, když mi bylo třináct let. Toto jsou pochopitelné důvody pro příchod do církve – ale nespasí tě. Musíš se skutečně obrátit, abys byl spasen. Musíš skutečně chtít být spasen Ježíšem. To je ten “správný” důvod – ten jediný, který tě zachrání ze života hříchu.

Není špatné zde být ze zvyku nebo protože jsi osamělý. Pouze to není ten správný důvod. Abys se obrátil, musíš chtít něco více, nestačí, že se cítíš lépe, když přijdeš do církve.

II. Druhý stupeň- začínáš poznávat, že je zde skutečně Bůh.

Možná, že sis uvědomil, že existuje Bůh předtím, než jsi přišel do církve. Ale většina lidí předtím než jsou konfrontováni s evangeliem mají pouze zamlženou, nejasnou víru v Boha. Pokud tě sem někdo přivedl, tak to byl pravděpodobně také tvůj případ.

Pokud jsi vyrůstal v církvi, pak už víš hodně o Písmu. Jsi schopen snadno najít správné místo v bibli. Znáš plán spasení. Znáš mnoho biblických veršů a chvalozpěvů. Ale Bůh je pro tebe stále neskutečný a nejasný.

Potom ať už jsi nová osoba nebo církevní dítě, začíná se něco dít. Začínáš si uvědomovat, že je zde skutečně Bůh – nejen povídání o Bohu. Bůh se pro tebe stane velmi skutečnou osobou.

Už jako malé dítě jsem měl jakousi nejasnou víru v Boha. Ale ž do svých patnácti let jsem si nebyl vědom “velkého a hrozného Boha” (Nehemjáš 1:5) bible –ještě dva roky potom, co jsem začal navštěvovat baptistickou církev s mými sousedy. V den, kdy byla pohřbena moje babička, jsem odběhl pryč mezi stromy na hřbitově a padl jsem na zem se vzdycháním a pocením. Najednou ke mně sestoupil Bůh – a já jsem poznal, že je skutečný, a On byl všemohoucí, dokonce hrozivý ve Své svatosti. Ale to jsem se ještě neobrátil.

Zažil jsi něco takového? Je Bůh bible pro tebe skutečnou osobou? To je ohromně důležité. Bible říká,

“Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest [t.j. že On existuje]” (Židům 11:6).

Věřit v Boha požaduje jistou míru víry – ale to není spásná víra. To není obrácení. Moje matka často říkala, “Já jsem vždycky věřila v Boha.” A nepochybuji ve své mysli, že skutečně věřila. Ona věřila v Boha od svého dětství. Ale neobrátila se až do svých 80 let. Bylo důležité, že věřila v Boha, ale aby byl člověk skutečně obrácený tak se musí stát něco více.

Takže říkám, že jsi pravděpodobně přišel do církve toto ráno aniž bys znal realitu Boha. Potom snad pomalu, snad rychleji uvidíš, že je tu skutečný Bůh. To je druhý stupeň, ale ještě to není obrácení.

III. Třetí stupeň- uvědomíš si, že jsi svým hříchem urazil a rozčílil Boha.

Bible říká, “Ti, kdo žijí jen z vlastních sil [t.j. ti kteří jsou neobrácení] nemohou se líbit Bohu” (Římanům 8:8). Takže si začínáš uvědomovat co by neobrácená osoba, že nic co děláš se nemůže líbit Bohu. Ve skutečnosti si začínáš uvědomovat, že jsi hříšník. Každý den si “střádáš Boží hněv pro den hněvu” (Římanům 2:5). Bible říká:

“Bůh silný hněvá se na bezbožného každý den” (Žalm 7:11).

Poté co objevíš, že je skutečně Bůh, začneš si uvědomovat, že jsi urážel Boha svým hříchem. Také jsi urážel Boha tím, že jsi Jej nemiloval. Hříchy, které jsi spáchal byly proti Bohu a Jeho přikázáním. Bude ti potom velmi jasné, že je to pravda. V tuto dobu budeš vidět svůj nedostatek lásky k Bohu jako velký hřích. Ale více než to, začneš vidět, že tvoje pravá přirozenost je hříšná, že v tobě není nic dobrého, že tvoje skutečné srdce je hříšné.

Tento stupeň byl puritány často nazýván stupněm “probuzení”. Ale nemůže být probuzení bez ostrého vnímání hříchu a hlubokého sebeobvinění. Budeš se cítit tak jak se cítil John Newton když napsal:

Ó Hospodine, jak jsem odporný, nesvatý a nečistý!
Jak si mohu dovolit riskovat s takovým nákladem hříchu?
Je toto znečištěné srdce pro Tebe místem k přebývání?
Běda zástupu! V každé části, jaké vidím zlo!
   (“Ó Hospodine, jak odporný jsem” od John Newton, 1725-1807).

Potom začneš hluboce přemýšlet o vnitřní hříšnosti své mysli a srdce. Budeš přemýšlet, “Moje srdce je velmi hříšné a velmi daleko od Boha.” Tato myšlenka tě bude zneklinovat. Budeš velmi zklamaný a zneklidněný svými vlastními hříšnými myšlenkami a svým vlastním nedostatkem lásky k Bohu. V tomto stupni tě bude hluboce znepokojovat studená bezživotnost tvého srdce ve směru k Bohu. Začneš si uvědomovat, že osoba s hříšným srdcem jako je tvoje, nemá žádnou naději. Uvidíš, že je pro Boha nutné a správné, aby tě poslal do pekla – protože si zasloužíš peklo. Toto si budeš myslet, když budeš skutečně probuzený a uvědomíš si, že jsi urazil Boha a rozčílil Jej svým hříchem. Tento stupeň probuzení je důležitý stupeň, ale ještě to není obrácení. Osoba, která vidí jak je hříšná, byla probuzená – ale ještě není obrácená. Obrácení jde dále než jen být obviněn z hříchu.

Možná si najednou uvědomíš, že jsi podráždil Boha, nebo takové vědomí může vyrůst z pouhé doktríny do plnějšího porozumění toho, že Bůh byl uražen a je na tebe velmi rozzlobený. Jen když jsi plně probuzen vůči skutečnosti, že jsi hříšný a nesvatý pak budeš připravený na čtvrtý a pátý “stupeň” obrácení.

Charles Spurgeon si uvědomil svůj hřích, když mu bylo 15 let. Jeho otec a děda byli oba kazatelé. Oni žili v době, kdy moderní “decisionismus” ještě nezkalil skutečné obrácení. Takže jeho otec a děda jej “netlačili” k tomu, aby udělal povrchní “rozhodnutí pro Krista.” Místo toho čekali na Boha, aby v něm způsobil skutečné dílo obrácení. Myslím, že měli pravdu.

Když mu bylo patnáct let tak Spurgeon přišel alespoň k hlubokému obvinění z hříchu. Spurgeon vysvětlil uvědomění si své hříšnosti těmito slovy:

Z ničeho nic jsem potkal Mojžíše, který nesl ve své ruce Boží zákon a když se na mě podíval tak to vypadalo, že mě svýma ohnivýma očima prohlédl skrz na skrz. [Řekl mi, že si mám přečíst] ‘Božích deset slov’ – desatero přikázání – a když jsem je četl, vypadalo to, že se spojují v tom, že mě vyčítají a odsuzují v pohledu svatého Boha.

V této zkušenosti viděl, že v Božích očích je hříšník a že jej nemůže zachránit žádná míra “náboženství” nebo “dobroty”. Mladý Spurgeon prošel dobou velkého utrpení. Mnoha způsoby si zkoušel zasloužit pokoj s Bohem svými vlastními snahami, ale všechny tyto pokusy získat pokoj s Bohem selhaly. Toto nás vede v procesu obrácení ke čtvrtému stupni.

IV. Čtvrtý stupeň, zkoušíš si zasloužit své spasení, naučit se jak být spasen.

Probuzená osoba se bude cítit hříšná, ale ještě se neobrátí k Ježíši. Prorok Izajáš popsal lidi v tomto stavu, když řekl, “Zakryli jsme si před Ním tvář...nevážili jsme si Jej” (Izajáš 53:3). Jsme jako Adam, který věděl, že zhřešil, ale ukryl se před Hospodinem, a zkusil zakrýt svůj hřích fíkovými listy (Genesis 3:7, 8).

Stejně jako Adam, probuzený hříšník zkouší udělat něco, aby sám sebe zachránil z hříchu. Zkouší se “naučit” jak být spasen. Ale zjišťuje, že toto “učení” mu nedělá dobře, že “by se pořád chtěly učit a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy” (II. Timoteova 3:7). Nebo také může vyhlížet “pocit”, místo Ježíše samotného. Někteří lidé, kteří vyhlížejí “pocit” to vydrží několik měsíců, protože nikdo není spasen “pocitem.” Spurgeon si uvědomil svůj hřích. Ale nevěřil, že může být spasen jednoduše důvěrou v Ježíše. Řekl,

Předtím než jsem přišel ke Kristu tak jsem si řekl, “Jistě to nemůže být tak, že jestliže věřím v Ježíše a že mám být spasen tak jak jsem? Musím něco cítit; Musím něco udělat” (ibid.).

A to tě přivádí k pátému stupni.

V. Pátý stupeň- konečně přijdeš k Ježíši a důvěřuješ jen Jemu.

Mladý Spurgeon konečně uslyšel kazatele říkat, “Podívej se na Krista...nemá smysl dívat se sám na sebe...Podívej se na Krista.” Po tom všem boji a vnitřní vřavě a bolesti – se Spurgeon konečně podíval na Ježíše a dal Mu svoji důvěru. Spurgeon řekl, “Byl jsem spasen[Ježíšovou’] krví! Tancoval jsem po celou cestu domů.”

Po všem tom boji a pochybnostech se přestal dívat na pocit nebo cokoliv jiného v sobě samém. Jednoduše důvěřoval Ježíši – a Ježíš jej právě tehdy spasil. V okamžiku byl očištěn od hříchu Krví Ježíše Krista! Je to jednoduché a přesto je to nejhlubší zkušenost, kterou může lidská bytost mít. Toto, můj příteli, je skutečné obrácení! Bible říká, “Věř v Pána Ježíše a budeš spasen” (Skutky 16:31). Joseph Hart řekl,

V ten okamžik kdy hříšník uvěří
   a začne důvěřovat ve svého ukřižovaného Boha,
najednou přijme Své omilostnění,
   Plné vykoupení skrze Jeho Krev.
(“The Moment a Sinner Believes” od Joseph Hart, 1712-1768).

Závěr

Ježíš řekl,

“Jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského” (Matouš 18:3).

Tak jako hlavní postava v Pilgrim’s Progress, nerozhoduj se pro nějaké povrchní “rozhodnutí pro Krista.” Ne! Ne! Ujisti se, že tvoje obrácení je skutečné, protože jestliže nejsi skutečně obrácen, “nevejdeš do království nebeského” (Matouš 18:3).

Abys byl skutečně obrácený

1.  Musíš přijít do bodu, kdy skutečně věříš, že je Bůh – skutečný Bůh, který zatracuje hříšníky do pekla a spasené po jejich smrti bere do nebe.

2.  Musíš vědět, hluboko uvnitř, že jsi hříšník, který hluboce urazil Boha. Můžeš takto pokračovat dlouhou dobu (nebo u některých lidí do může být kratší doba). Dr. Cagan, náš pomocný pastor, řekl, “Zápasil jsem v bezesných nocích po několik měsíců do té doby, než se pro mě stal Bůh skutečný. Jen mohu popsat toto období mého života jako dva roky duševní agonie” (C. L. Cagan, Ph.D., From Darwin to Design, Whitaker House, 2006, p. 41).

3.  Musíš vědět, že nemůžeš udělat žádnou dobrou věc, která by tě usmířila s uraženým a rozhněvaným Bohem. Nic co řekneš, nebo se naučíš, nebo uděláš, nebo cítíš ti nepomůže. Toto musí být ve tvé mysli a srdci jasné.

4.  Musíš přijít k Ježíši Kristu, k Božímu Synu, a být očištěn od svého hříchu Jeho Krví. Dr. Cagan řekl, “Vzpomínám si dokonce přesně na vteřiny, když jsem dal důvěru [Ježíši]…vypadalo to, že jsem byl najednou tváří k [Ježíši]…Byl jsem bezpochyby v přítomnosti Ježíše Krista a On tu byl bezpochyby pro mě. Po mnoho let jsem Jej odmítal, i když On tu byl pro mě stále a s láskou mi nabízel spasení. Ale tu noc jsem věděl, že pro mě přišla doba, abych Mu dal důvěru. Věděl jsem, že buďto musím k Němu přijít, nebo se otočit pryč. V tom okamžiku jsem během pár vteřin přišel k Ježíši. Už jsem nebyl nevěřící, věřící sám v sebe. Dal jsem svoji důvěru Ježíši Kristu. Uvěřil jsem v Něj. Bylo to tak jednoduché... Celý svůj život jsem utíkal pryč, ale té noci jsem se otočil a přišel jsem přímo a ihned k Ježíši Kristu” (C. L. Cagan, ibid., p. 19). To je skutečné obrácení. To je to proč musíš zakusit obrátit se ke Kristu Ježíši! Přijď k Ježíši a důvěřuj Mu! On tě spasí a očistí od všeho hříchu Krví, kterou On prolil na Kříži! Amen.

Pokud jsi byl tímto kázáním požehnán, prosím pošli e-mail
Dr. Hymersovi a napiš mu o tom – rlhymersjr@sbcglobal.net (klikni zde).
Můžeš napsat Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce,
ale pokud můžeš piš v angličtině.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst kázání Dr. Hymerse každý týden na internetu
na www.rlhsermons.com or www.realconversion.com.
Klikni na “ Kázání v češtině.”

Můžeš napsat email Dr. Hymersovi na rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here)
nebo mu můžeš napsat na P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Nebo mu
zatelefonovat na (818)352-0452.

Tyto rukopisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je používat
bez povolení Dr. Hymerse. Přesto všechna video poselství Dr. Hymerse jsou
chráněna autorskými právy a mohou být použity jen při povolení.

Modlitba před kázáním u Mr. Abel Prudhomme.
Solová písen před kázáním od Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“Amazing Grace” (od John Newton, 1725-1807).


NÁSTIN Z

SKUTEČNÉ OBRÁCENÍ – VYDÁNÍ 2015

REAL CONVERSION – 2015 EDITION

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského” (Matouš 18:3).

I.   První stupeň- přijdeš do církve z jiného důvodu než že se chceš obrátit.

II.  Druhý stupeň- začínáš poznávat, že je zde skutečně Bůh.
Nehemjáš 1:5; Židům 11:6.

III. Třetí stupeň- uvědomíš si, že jsi svým hříchem urazil a rozčílil Boha.
Římanům 8:8; 2:5; Žalm 7:11.

IV. Čtvrtý stupeň, zkoušíš si zasloužit své spasení, naučit se jak být spasen.
Izajáš 53:3; Genesis 3:7, 8; II. Timoteova 3:7.

V.  Pátý stupeň- konečně přijdeš k Ježíši a důvěřuješ jen Jemu.
Skutky 16:31.