Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
ZDROJ KRISTOVY SLÁVY

(KÁZÁNÍ ČÍSLO 14 NA IZAJÁŠE 53)
THE SOURCE OF CHRIST’S GLORY
(SERMON NUMBER 14 ON ISAIAH 53)
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle of Los Angeles
neděle ráno, 21. dubna 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, April 21, 2013

“Proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky.“ On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných.” (Izajáš 53:12).


John Trapp byl přísný kazatel, který žil v 17. století (1601-1669). Říkalo se, že byl “nejpilnějším a výborným kazatelem. [Jeho] věhlas spočívá na jeho Commentary na celou Bibli, který [nám dává příklad] přísné biblické studie v nejlepším slova smyslu; je tam patrný svérázný humor a hluboká učenost” (Elgin S. Moyer, Ph.D., Who Was Who in Church History, Keats Publishing, 1974, p. 410). Trappův výklad byl vysoce doporučován Spurgeonem. Na téma padesáté-třetí kapitoly Izajáše John Trapp řekl:

Zde má každé slovo svoji váhu a je zcela jisté, že apoštolé a evangelisté v popisování záhad našeho spasení mají velkou úctu k celé této kapitole Izajáše ... A muselo to tak být, že prorok, když psal tyto věci, byl uspokojen velkým Duchem, protože zde on tak jasně se postavil za Pána Ježíše Krista v tomto dvojitém stavu pokoření a chvály, aby zatímco jiní [spisovatelé] Starého zákona si půjčili světlo z Nového [zákona], tato kapitola půjčuje světlo do Nového v několika místech (John Trapp, A Commentary on the Old and New Testaments, Transki Publications, 1997, volume III, page 410).

Opravdu náš text toto dopoledne “dodává světlo” a dává hloubku našemu porozumění tomu, co čteme v Novém zákoně. Místo toho, aby Nový zákon vysvětloval Izajáše 53 je tomu naopak. Izajáš 53 pomáhá vysvětlovat Nový zákon! což je vysoce neobvyklé.

Dr. Jack Warren řekl o našem textu: “Tento poslední verš [Izajáše 53] uzavírá tuto kapitolou zajímavým vzkazem: ctí to Spasitele kvůli vydání jeho duše a pro to, že je počítán k viníkům” (Jack Warren, D.D., Redemption in Isaiah 53, Baptist Evangel Publications, 2004, p. 31).

“Proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky.“ On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných.” (Izajáš 53:12).

Právě nyní, toto dopoledne, má Kristus radost z odměny, kterou Mu Jeho otec udělil – “Proto mu dám podíl mezi mnohými.” Nikdo v Nebi neopovrhuje Kristem nebo jej neodmítá. Velké množství v Nebi jej uctívá! Všechna sláva je mu projevována na Jeho trůnu na pravici Otce. Co udělal Kristus, aby si zasloužil tuto čest a slávu? Proč je pro Ježíše určeno získat “podíl mezi mnohými, a…rozdělit kořist se silnými”? Odpověď je taková, že Ježíš udělal čtyři věci.

I. Za prvé – Ježíš vydal sám sebe na smrt.

“Ježíš vydal sám sebe na smrt…” (Izajáš 53:12).

Kristus to udělal záměrně. On to udělal rozvážně a opatrně, nikoliv nějakým náhlým duševním pohnutím. Záměrně vydal sám sebe, kousek po kousku, až nakonec to vše dokončil a zvolal:

“Dokonáno jest.“ A nakloniv hlavu skonal.” (Jan 19:30).

Uvědom si, že Kristus toto udělal dobrovolně. Kristus řekl:

“Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe.” (Jan 10:17).

To je důležitý bod. Musíme rozumět tomu, že Ježíš nezemřel náhodou. On šel záměrně vstříc Své smrti; On záměrně dal Svůj život, aby zaplatil pokutu za naše hříchy. “On sám sebe dal na smrt” na Kříži, nikoliv proto, že by to potřeboval udělat, ale pro tvoji záchranu a pro moji záchranu – pro spasení všech těch, kteří v Něj vloží svoji důvěru.

Důvěřuj Mu tedy a nedrž ze zpátky. Vydej svoji duši v plně důvěře Jemu, dokonce tak jak On vydal Svoji duši na smrt pro tebe. Pojď a odpočiň v Kristu a pak uvidíš, proč právě On je korunován ctí a slávou. On má vážené postavení, protože On

“Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu.” (I. Petrova 3:18).

Jeho smrt na Kříži, která Mu přinesla tolik ostudy Mu nyní přinesla takovou čest a slávu, kterou nyní získává: “podíl s mnohými,” a rozděluje “kořist se silnými.” Tedy Bůh Mu dává “pohany za [Jeho - Své] dědictví” (Žalm 2:8). Tedy Bůh říká: “Dám mu zvítězit, okrást a zmařit zlé duchy... a to mu bude odměnou za jeho potupnou (zavrženíhodnou) smrt” (Trapp, ibid.).

“Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.” (Koloským 2:15).

“The Powers of Death.” Zpívejte to!

Zlo konají smrti moci,
   Kristus však je má ve své moci:
Ať svatá radost křikem zní. Haleluja!
   Haleluja! Haleluja! Haleluja!
(“The Strife is O’er” translated by Francis Pott, 1832-1909).

Byla Mu dána čest a sláva, protože On dal svoji duši až na smrt, aby spasil hříšníky. Přijď a důvěřuj Mu! Přijď a cele Mu důvěřuj! Nyní přijď a důvěřuj Mu!

II. Za druhé – On byl počten mezi nevěrníky.

“Proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky.“ … (Izajáš 53:12).

Kristus přijal Své místo mezi hříšníky. Během celé Své pozemské služby byl spojován s hříšnými lidmi. To byla jedna z hlavních stížností farizeů. Posměšně Jej nazývali:

“přítel celníků a hříšníků!” (Lukáš 7:34).

A při Jeho smrti na kříži byl ukřižován mezi dvěma zločinci.

“Byl počten mezi nevěrníky.” (Izajáš 53:12).

To znamená, že on byl “počítán” (Strong) mezi ně. “Nikoliv, že On byl nevěrník, ale byl mezi ně počítán, když byl ukřižován se zloději” (Jamieson, Fausset and Brown, volume 2, p. 733). V evangeliu Marka se píše,

“S ním ukřižovali dva povstalce, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Tak se naplnilo Písmo: ‚Byl započten mezi zločince.‘” (Marek 15:27-28).

Dr. Young řekl: “Tito lidé nebyli jen hříšníky, ale skutečně zločinci” (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, 1972, volume 3, p. 359). Oni byli “zločinci.” Řecké slovo je zde “anomos,” což znamená člověka, který flagrantně porušuje zákon (Vine). To znamená, že Kristus byl započten mezi nejhorší druh hříšníků! V milé písni Anny Waterman se zpívá,

Spasil nejhoršího z vás, když spasil lotra jako já.
   Že krev Ježíše očistí nejhoršího, toť vím já.
   (“Yes, I Know!”, Anna W. Waterman, 1920).

V Lukášově evangeliu se píše, že jeden z těch zlodějů uvěřil v Ježíše a byl spasen (Lukáš 23:39-43). Dr. John R. Rice řekl: “Jeden zloděj byl spasen, aby nejtěžší hříšník neztrácel naději…” (John R. Rice., D.D., The King of the Jews, Sword of the Lord, 1980 reprint, p. 475). Dr. McGee said,

Jaký zde byl rozdíl mezi [těmi dvěma zloději]? Žádný – oba byli zloději. Rozdíl je ve skutečnosti, že jeden zloděj uvěřil v Ježíše Krista a druhý nikoliv (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson, 1983, volume IV, p. 354).

“On byl započten mezi nevěrníky.” Toto nám ukazuje, že Ježíš dobrovolně dal sám sebe na místo dokonce těch nejhorších hříšníků. Hříšníci mohou být spaseni, protože On byl započten mezi ně. Ale abys byl spasen, musíš Mu důvěřovat.

Kristus je nyní poctěn, protože On se snížil na místo hříšníků a vzal jejich hřích na sebe a tak jim umožnil být spaseni. Tím On je poctěn, protože On “byl počten mezi nevěrníky.” “Yes, I Know!” Zpívá pěvecký sbor!

Že krev Ježíše očistí i nejhoršího, toť vím já;
že krev Ježíše očistí i nejhoršího, toť vím já;
   (“Yes, I Know!”, Anna W. Waterman, 1920).

III. Za třetí - On nesl hřích mnohých.

Postavme se a přečtěme nahlas a zakončeme to slovy “hřích mnohých.”

“Proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky.“ On nesl hřích mnohých …” (Izajáš 53:12).

Můžete se posadit.

“On nesl hřích mnohých.” Tak jak to říká apoštol Petr:

“On ‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž” (I. Petrova 2:24).

Toto je vykoupení pomocí zástupce. Kristus bere tvůj hřích “na své vlastní tělo” na kříž. On platí pokutu za tvůj hřích tím, že to bere sám na sebe a umírá na tvém místě. Bez vykoupení skrze zástupnou smrt Ježíše by nebylo evangelium. Jeho zprostředkovaná smrt za hříšníky je skutečným centrem a podstatou evangelia. Spurgeon řekl:

Nyní tyto tři věci – že on vydal svoji duši na smrt a nesl trest hříšníků; že on byl započten mezi nevěrníky a tak stál bok po boku vedle hříšníků; a dále, že on opravdu nesl jejich hřích…což jej neposkvrnilo, ale což mu umožnilo odstranit hřích, který poskvrnil člověka – tyto tři věci jsou ty důvody [pro] slávu našeho Pána Ježíše. Díky těmto třem věcem (a ještě jedné další) mu Bůh dává podíl s mnohými, aby se s nespočetnými dělil o kořist.(C. H. Spurgeon, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1975 reprint, volume XXXV, page 93).

“Yes, I Know!” Zpívá pěvecký sbor!

Že krev Ježíše očistí i nejhoršího, toť vím já;
že krev Ježíše očistí i nejhoršího, toť vím já.

IV. Za čtvrté – Bůh jej postihl místo nevěrných.

Text končí slovy:

“Bůh jej postihl místo nevěrných.” (Izajáš 53:12).

Na kříži se Kristus modlil za hříšníky a vzal “postih za nevěrné,” když zvolal:

“Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí” (Lukáš 23:34).

Tak se modlil za hříšníky když visel na kříži.

Ale dokonce i nyní v nebi se Ježíš modlí za hříšníky,

“Je stále živ a přimlouvá se za [nás]” (Židům 7:25).

Dokonal smíření pro hříšníky, když zemřel na kříži. Stále se přimlouvá za hříšníky i dnes, když sedí po pravici Boha Otce v Nebi.

Uvědom si, že tyto čtyři věci, které Ježíš udělal jsou důvodem, že je nyní vyvýšen ve slávě a sedí na pravici Otce. A všechny čtyři důvody pro Kristovu přítomnou slávu jsou spojeny s tím, co udělal, aby spasil hříšníky!

“Ježíš se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno: Aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno …a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.” (Filipským 2:8-11).

Ale také si povšimni, že s veškerou Ježíšovou spásnou mocí On nespasí ty, kteří si myslí, že nepotřebují být spaseni. Tak jak to Spurgeon řekl:

Pokud [ty] nejsi hříšný, pak [tě] Ježíš od toho nemůže zachránit. Nebo může?...vy jste velmi dobří, uznávaní lidé, kteří nikdy neudělali v celém svém životě nic špatného; kým je pro vás Ježíš? Samozřejmě vy jdete svojí vlastní cestou a staráte se sami o sebe…Alas! To je bláznivé…Pokud se podíváte dovnitř, tak vaše srdce je tak špinavé jako černý komín, který nikdy nebyl vymeten. [Vaše] srdce jsou studny poskvrnění. Oh, kéž byste to viděli a zřekli se vaší falešné spravedlnosti! [Ale] pokud to neuděláte, tak v Ježíši pro vás nic není. On čerpá svoji slávu od hříšníků, nikoliv od domýšlivých lidí jako jste vy. Ale vy, kteří jste viníky, kteří…vyznáte svoji vinu, si můžete radostně připomenout, že tyto čtyři věci, které Ježíš udělal, tak udělal ve spojení s hříšníky a to je příčinou toho,že je tento den korunován slávou, ctí a majestátem…[Proto] jak srdečně bych já [na vás naléhal] abyste důvěřovali Božímu Synu, který se stal tělem a krvácel a umíral za hříšného člověka! Pokud mu budete důvěřovat, tak on vás nepodvede, ale budete spaseni a to spaseni jednou a provždy (Spurgeon, ibid., page 95).

Amen! “Yes, I Know!” Ještě jednou to zpívejte!

Že krev Ježíše očistí i nejhoršího, toť vím já;
že krev Ježíše očistí i nejhoršího, toť vím já.
   (“Yes, I Know!”, Anna W. Waterman, 1920).

Pokud byste chtěli s námi mluvit o tom, jak být očištěni od svých hříchů Ježíšem, tak prosím jděte dozadu v posluchárně. Dr. Cagan vás vezme na klidné místo, kde můžeme hovořit. Tak jděte tam rychle, když pan Griffith znovu bude zpívat tuto píseň.

Že krev Ježíše očistí i nejhoršího, toť vím já;
že krev Ježíše očistí i nejhoršího, toť vím já.

Pane Lee, prosím přijďte a modlete se za ty, kteří reagovali.

Pokud tě toto kázání požehnalo, pak Dr. Hymers by to od tebe rád věděl. KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Můžeš napsat email Dr. Hymersovi na rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here)
nebo mu můžeš napsat na P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Nebo mu
zatelefonovat na (818)352-0452.

Tyto rukopisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je používat
bez povolení Dr. Hymerse. Přesto všechna video poselství Dr. Hymerse jsou
chráněna autorskými právy a mohou být použity jen při povolení.

Místa čtená před kázáním panem Dr. Kreightonem L. Chanem: Izajáš 53:6-12.
Sólová píseň před kázáním od pana Benjamina Kincaida Griffitha:
“Yes, I Know!” (Anna W. Waterman, 1920).


NÁSTIN Z

ZDROJ KRISTOVY SLÁVY

(KÁZÁNÍ ČÍSLO 14 NA IZAJÁŠE 53)
THE SOURCE OF CHRIST’S GLORY
(SERMON NUMBER 14 ON ISAIAH 53)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky.“ On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných.” (Izajáš 53:12).

I.   Za prvé – Ježíš vydal sám sebe na smrt, Izajáš 53:12a;
Jan 19:30, 10:17; I. Petrova 3:18; Žalm 2:8; Koloským 2: 15.

II.  Za druhé – On byl počten mezi nevěrníky, Izajáš 53:12b;
Lukáš 7:34; Marek 15:27-28; Lukáš 23:39-43.

III. Za třetí – On nesl hřích mnohých, Izajáš 53:12c; I. Petrova 2:24.

IV. Za čtvrté – Bůh jej postihl místo nevěrných, Izajáš 53:12d;
Lukáš 23:34; Židům 7:25; Filipským 2:8-11.