Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
POSVĚCENÍ A OSPRAVEDLNĚNÍ -
ZÍSKANÉ OD KRISTA

(KÁZÁNÍ ČÍSLO 13 NA IZAJÁŠE 53)
SATISFACTION AND JUSTIFICATION –
OBTAINED BY CHRIST
(SERMON NUMBER 13 ON ISAIAH 53)
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle of Los Angeles
neděle večer, 14.dubna 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, April 14, 2013

“Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se tím, co zakusil. „Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme.” (Izajáš 53:11).


Tento text je tak plný významu, že si každé slovo zaslouží naši pozornost. Proto nebudu odcházet daleko od textu ani nebudu používat mnoho ilustrací. Stačí v jednom kázání předložit úžasné pravdy tohoto textu; ukázat, že jsou ta slova tak prostá a jednoduchá, že každý návštěvník naší církve může odejít domů s tím, že zná ten jednoduchý a přesto tak hluboký význam těchto slov:

“Zbaven svého trápení spatří světlo , nasytí se tím, co zakusil. „Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme.” (Izajáš 53:11).

Nechť Bůh otevře tvoje srdce, abys přijal pravdu, která je v tomto verši. Protože když kážeme na tento text, říkáme ti: “Nakloň své ucho a pojď ke mně. Poslouchej a budeš žít.”

Tento verš hovoří o třech věcech. Za prvé – je zde utrpení Krista uspokojující Boží spravedlnost. Za druhé – je zde známost Krista, která mnohé ospravedlňuje. Za třetí – je zde Kristus, který vzal na sebe hřích a přinesl tak plné vykoupení věřícímu hříšníkovi.

“Zbaven svého trápení spatří světlo , nasytí se tím, co zakusil. „Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme.” (Izajáš 53:11).

I. Za prvé – utrpení Krista uspokojující Boží spravedlnost.

“Nasytí se tím, co zakusil …” (Izajáš 53:11).

Dr. Jürgen Moltmann (1926-) je Němec, který byl po II. světové válce po dobu tří let držen jako válečný vězeň v britském vězení. Během svého pobytu ve vězení začal studovat Bibli. Ze zkušenosti z vězení a četby Bible napsal History and the Triune God: Contributions to Trinitarian Theology (Crossroad, 1992). Dr. Moltmann je liberální teolog a já se určitě neztotožňuji s většinou toho co napsal. Přesto měl nějaké dobré vhledy. Například, Moltmann spatřuje Kříž jako událost, ve které Bůh vyhlašuje Svoji solidaritu s “Bohem opuštěnou” lidskou rasou. Bůh projevuje Svoji lásku k hříšníkům na Kříži a Bůh Syn trpí oddělením od Otce, tím že dovoluje Bohu poznat bolest a utrpení “zevnitř ven.” Moltmann nepochopil většinu toho správně, ale upozornil na utrpení Osob Trojice při ukřižování a to pokládám za důležitý bod. Z mého pohledu to je něco, o čem má smysl přemýšlet – utrpení Osob Trojice během ukřižování.

“Zbaven svého trápení spatří světlo” (Izajáš 53:11).

Spurgeon řekl:

V těchto slovech mluví Bůh Otec o věcech týkajících se jeho Syna a vyhlašuje, že když on vydržel trápení duše tak mně zaručuje uspokojující odměnu. Jak nádherné je pozorovat spolupráci různých osob svaté Trojice ve věci spasení! (C. H. Spurgeon, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1980 reprint, volume 61, p. 301).

“On,” to jest, Bůh Otec; “má spatřit trápení jeho duše,” to znamená, trápení Synovy duše; “a být uspokojen.” Jak to řekl Spurgeon, “V těchto slovech mluví Bůh Otec o věcech, týkajících se jeho Syna.”

“Zbaven svého trápení spatří světlo” (Izajáš 53:11).

“Trápení jeho duše” odkazuje na Kristovu vnitřní bolest a agónii, kterou zakusil během Svého utrpení za naše hříchy. Neměli bychom podceňovat tělesné utrpení Krista. Nikdy bychom neměli zlehčovat utrpení Krista, který byl zbičován téměř na smrt pod Pontským Pilátem. Nikdy bychom neměli podcenit význam Krista, který byl popliván a korunován trním. A jistě bychom neměli podcenit skutečnost probodení Jeho rukou a nohou, a bolest a žízeň, kterou Ježíš kvůli nám zakusil na kříži. “Stejně,” řekl Spurgeon, “trápení jeho duše byla hlavní věc a to je to, o čem mluví text…Ježíš Kristus trpěl tak [velmi] že nejsem schopen ti slovy sdělit hloubku jeho utrpení” (Spurgeon, ibid., pp. 302-303). Bylo řečeno, že “utrpení duše Krista bylo duší jeho utrpení” (ibid., p. 302), srdcem Jeho utrpení, hlavní část Jeho agónie.

Slovo “trápení” ukazuje na zármutek, utrpení a bolest, kterou Kristus zakusil ve “své duši” když na něj padla tíha lidského hříchu a sestoupil na něj soud Boha Otce. Toto Kristus jasně zakusil v zahradě Getsemane předtím, než byl zatčen, předtím, než byl zbičován, předtím, než byl ukřižován. A to také zahrnuje zármutek a bolest duše, kterou dále zakoušel na Kříži. Jak to Dr. Gill řekl,

Trápení jeho duše je ta dřina a námaha, kterou vydržel, když uskutečňoval spasení lidí; jeho poslušnost a smrt, jeho zármutky a utrpení; zvláště ty porodní bolesti jeho duše pod smyslem božského hněvu, protože je zde narážka na ženu v trápení [porodních bolestech]; a všechny agónie a bolesti smrti, kterými prošel (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume 5, p. 315).

“Zbaven svého trápení spatří světlo , nasytí se tím, co zakusil…” (Izajáš 53:11).

“Nasytí se tím, co zakusil” mluví o smíření Božího hněvu. Bůh Otec je “uspokojen,” nebo můžeme říci, usmířen,

“Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem” (II. Korintským 5:21).

“On je smírnou obětí za naše hříchy” (I. Janova 2:2).

“Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí” (Římanům 3:25).

Dr. John MacArthur, i když se mýlil v otázce Kristovy krve, správně řekl:

Slovo [smír] znamená “ústupky” nebo “uspokojení.” Oběť Ježíše na kříži uspokojila požadavky Boží svatosti po potrestání hříchu…Tak Ježíš usmířil nebo uspokojil Boha (John MacArthur, D.D., The MacArthur Study Bible, Word Publishing, 1997, note on I John 2:2).

Je to pro mě velice divné, že se mýlí v otázce Krve, ale má pravdu v otázce usmíření! Tedy - vidíme zde smíření, uspokojení Božího hněvu, který zakoušel Ježíš ve Své agónii pro náš hřích. Utrpení Ježíše “uspokojilo” Boží spravedlnost, usmířilo, upokojilo Jeho hněv vůči hříchu.

“Toho [Boha Otce], který nepoznal hřích [Kristus Syn], kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.” (II. Korintským 5:21).

“Zbaven svého trápení spatří světlo , nasytí se tím, co zakusil.…” (Izajáš 53:11).

Utrpení Krista uspokojilo Boží spravedlnost a umožnilo nám to naše spasení.

II. Za druhé – známost Krista přináší mnohým ospravedlnění.

Postavme se a přečtěme nahlas text končící slovy: “získá spravedlnost mnohým.”

“Zbaven svého trápení spatří světlo , nasytí se tím, co zakusil: „Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým…” (Izajáš 53:11).

Můžete se posadit.

Prorok Izajáš odkazuje ke Kristu jako k Božímu “služebníku” v Izajáši 52:13. A zde v našem textu je Kristus nazýván Božím “spravedlivým služebníkem.” Kristus je spravedlivý, protože On “nepoznal hřích” (II. Korintským 5:21). Ježíš je bezhříšným Božím Synem, “spravedlivým služebníkem” Boha Otce.

Kristus “získá spravedlnost mnohým” (v. 11). Zde je jádro evangelia. My sami sebe nemůžeme ospravedlnit poslušností Božích zákonů, protože:

“Vždyť ze skutků zákona ‚nebude před ním nikdo ospravedlněn” (Římanům 3:20).

Nemůžeme ospravedlnit sami sebe, protože jsme svou podstatou hříšní. Můžeme být jen započteni za spravedlivé tím, že si přivlastníme Kristovu spravedlnost. “Přivlastnění” je zde zákonný termín. Jsme zákonně započteni za spravedlivé přivlastněním si Kristovy spravedlnosti. Boží “spravedlivý služebník [má] ospravedlnit mnohé” (Izajáš 53:11) přivlastněním si Jeho spravedlnosti!

“Zbaven svého trápení spatří světlo , nasytí se tím, co zakusil. „Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým…” (Izajáš 53:11).

John Trapp nám připomněl, že kardinál Contarenus byl odsouzen jiným katolickým kardinálem Pighiem. Protože Contarenus tomuto verši doslova uvěřil, byl nazván “protestant” a odsouzen pro svoji víru, že “ospravedlnění člověka [je] milostí Boží zdarma a zásluhou Krista” (John Trapp, A Commentary on the Old and New Testaments, 1997 reprint, volume III, pp. 410-411, note on Isaiah 53:11). Ale kardinál Contarenus měl pravdu! A zbytek těch kardinálů se mýlil!

“Můj spravedlivý služebník [má] ospravedlnit mnohé.” To byla ta slova hodná umírání? Skutečně byla! To je skutečné jádro naší baptistické a protestantské víry! My nejsme schopni ospravedlnit sami sebe, jak učí rozhodní následovníci Finneyho a katolíci! Ó, nikoliv!

“Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků, nýbrž vírou v Krista Ježíše” (Galatským 2:16).

“Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry.” (Galatským 3:24).

Je to Kristus, Boží “spravedlivý služebník,” který ospravedlňuje mnohé!

Ale jak se to stane? Jak Kristus “ospravedlní mnohé”? Ospravedlní je tím, že oni sami budou pracovat na tom, aby se zbavili některých hříchů? Ne! Toto je učení katolicismu a decisionismu! Ospravedlní je Ježíš proto, že se modlili “modlitbu hříšníka” nebo “přišli dopředu” na konci kázání? Ne! To je učení katolicismu a decisionismu! Ospravedlní je proto, že se naučili “plán spasení” a naučili se nazpaměť Jan 3:16 a modlili se “modlitbu hříšníka”? Ne! To je také katolicismus a decisionismus!

Jak tedy můžeš být ospravedlněn? Jak můžeš být v Božích očích učiněn čistým a spravedlivým? To je věčná otázka! To je velká otázka Bildáda v knize Jób! Bildád řekl:

“Což může člověk být před Bohem spravedlivý a čistý ten, kdo se zrodil z ženy?” (Jób 25:4).

A odpověď k nám zní ve slovech našeho textu:

“Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým” (Izajáš 53:11).

Nebo jak to Spurgeon přeložil: “poznáním Jeho má můj spravedlivý služebník ospravedlnit mnohé” (C. H. Spurgeon, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1980 reprint, volume 63, p. 117). A tak Spurgeon řekl:

Celá cesta, jak získat výsledek Kristovy oběti je to, že známe a věříme – ne to, že děláme…”Ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn.” “Neboť ze skutků zákona pochází poznání hříchu.” “Milost a pokoj pochází z Ježíše Krista,” a dostali jsme je tak, že jsme věřili nebo že jsme poznali – poznáním Jeho …. skrze Něj...jsme ospravedlněni” (ibid.).

“Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost.” (Římanům 4:5).

“Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen” (Skutky 16:31).

“Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým” (Izajáš 53:11).

Utrpení Krista uspokojuje Boží spravedlnost. Známost Krista samotného mnohé ospravedlňuje. A –

III. Za třetí – Kristus nesoucí hřích přináší plné vykoupení hříšníkům.

Prosím postavte se a přečtěme znovu text a dávejte pozor na posledních šest slov.

“Zbaven svého trápení spatří světlo , nasytí se tím, co zakusil. „Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme.” (Izajáš 53:11).

Můžete se posadit.

Kristus “ospravedlní mnohé, protože on je zmučen pro jejich nepravost.” To znamená, že On ponese jejich hříchy. Celý základ našeho ospravedlnění, celý základ našeho usmíření a spasení je zjeven v těchto slovech: “on je zmučen pro jejich nepravost.” V Izajáši 53:5 se píše:

“Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.” (Izajáš 53:5).

V Izajáši 53:6 se píše:

“Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.” (Izajáš 53:6).

V Izajáši 53:8 se píše:

“Raněn pro nevěrnost mého lidu.” (Izajáš 53:8).

A v I. Petrově 2:24 se píše:

“On ‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž” (I. Petrova 2:24).

Jak Spurgeon přeložil náš text: “… známostí Jeho má můj spravedlivý služebník ospravedlnit mnohé.”

Zde máte první bod Kristova evangelia – jasný a prostý. Známost Krista uspokojila Boží spravedlnost. Známost Krista samotného s sebou přináší ospravedlnění. Skutečnost, že Kristus nesl hřích, přináší plné spasení hříšníkům, kteří vírou Krista poznali. Úžasné evangelium! Úžasné vykoupení! Nic podobného se v dějinách před tím ani potom už nestalo!

“Zbaven svého trápení spatří světlo , nasytí se tím, co zakusil. „Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme.” (Izajáš 53:11).

Další večer jsme Wesley a já četli o herci Johnovi Carradinem na internetu. Hrál ve více než 300 filmech, v tolika, jako málokterý jiný herec. Když zemřel v italském Miláně, rakev s jeho tělem dali do domu jednoho z jeho synů. Ten syn byl těžký alkoholik. Otevřel rakev a nalil do úst svého mrtvého otce likér.

Ptám se tě, zda mohl mrtvý člověk okusit chuť toho likéru? Samozřejmě nikoliv! Stejně tak ani ty nemůžeš ochutnat ty krásné věci, které Kristus učinil pro naše spasení, o kterých ti vyprávím. A proč ne? Protože i ty jsi duchovně mrtvý. Tak, jak se v Bibli píše: jsi “mrtvý v hříších” (Efezským 2:5). To je skutečná podstata hříchu. Ty jsi mrtvý pro věci Krista. Nemůžeš je ochutnat. Nemůžeš je cítit. Ohledně Božích věcí jsi úplně stejně mrtvý jako tělo Johna Carradinese v té rakvi. Kristus ti buďto dá život nebo budeš věčně ztracen! Musíš vykřiknout: “Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?” (Římanům 7:24).

Když muž nebo žena takto vykřikne z hloubi srdce, jsou blízko k tomu, aby byli zachráněni. Vykřikl jsi takto? Pocítil jsi, že jsi pro Boha mrtvý a že jen Kristus tě může zachránit? Jsi obrácen ke Kristu? Pokud ještě ne, chceš pohledět na Krista, Božího Beránka, který snímá hřích světa? Pohledíš na Něj a budeš Mu důvěřovat? Poslyš znovu slova, která zpíval pan Griffith před několika okamžiky:

Toužíš-li být z hříchu osvobozen,
hleď, Beránek Boží;
Aby tě spasil, na kříži zemřel,
hleď Beránek Boží.
Hleď Beránek Boží, Hleď, Beránek Boží,
Jedině On sám je spasit tě schopen,
Hleď, Beránek Boží.
(“Look to the Lamb of God,” H. G. Jackson, 1838-1914).

Pokud tě toto kázání požehnalo, pak Dr. Hymers by to od tebe rád věděl. KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Můžeš napsat email Dr. Hymersovi na rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here)
nebo mu můžeš napsat na P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Nebo mu
zatelefonovat na (818)352-0452.

Tyto rukopisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je používat
bez povolení Dr. Hymerse. Přesto všechna video poselství Dr. Hymerse jsou
chráněna autorskými právy a mohou být použity jen při povolení.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Dr. Kreightone L. Chanem: Izajáš 53:1-11.
Sólová píseň před kázáním od pana Benjamina Kincaida Griffitha:
“Look to the Lamb of God” (H. G. Jackson, 1838-1914).


NÁSTIN Z

POSVĚCENÍ A OSPRAVEDLNĚNÍ -
ZÍSKANÉ OD KRISTA

(KÁZÁNÍ ČÍSLO 13 NA IZAJÁŠE 53)
SATISFACTION AND JUSTIFICATION –
OBTAINED BY CHRIST
(SERMON NUMBER 13 ON ISAIAH 53)
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Zbaven svého trápení spatří světlo , nasytí se tím, co zakusil. „Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme.” (Izajáš 53:11).

I.   Za prvé – utrpení Krista uspokojující Boží spravedlnost, Izajáš 53:11a;
II. Korintským 5:21; I. Janova 2:2; Římanům 3:25.

II.  Za druhé – známost Krista přináší mnohým ospravedlnění,
Izajáš 53:11b; 52:13; II. Korintským 5:21; Římanům 3:20;
Galatským 2:16; 3:24; Jób 25:4; Římanům 4:5; Skutky 16:31.

III. Za třetí – Kristus nesoucí hřích přináší plné vykoupení hříšníkům,
Izajáš 53:11c; Izajáš 53:5, 6, 8; I. Petrova 2:24; Efezským 2:5;
Římanům 7:24.