Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
VÍTĚZSTVÍ SPASITELE!

(KÁZÁNÍ ČÍSLO 12 NA IZAJÁŠ 53)
THE SAVIOUR’S TRIUMPH!
(SERMON NUMBER 12 ON ISAIAH 53)
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, April 14, 2013
Kázání proslovené v Baptist Tabernacle of Los Angeles
neděle ráno, 14.dubna 2013

“Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel, ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti” (Izajáš 53:10).


Tato první část Izajáše 53:10 mluví o Kristově smírčí smrti. Kázal jsem o tom minulou noc. První polovina tohoto verše ukazuje, že Bůh otec ze své vůle nechal projít utrpením svého syna, Bůh to způsobil. Dr. Merrill F. Unger řekl, “Pán Jej rozdrtil tím, že Jej zkrušil nemocí” (Merrill F. Unger, Ph.D., Unger’s Commentary on the Old Testament, Moody Press, 1981, volume II, p. 1299). První polovina Izajáše 53:10 říká,

“Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu …” (Izajáš 53:10a).

Keil a Delitzsch Commentary on the Old Testament říká,

Byl to muž, který uvalil na [Krista] takové zdrcující utrpení, takové hluboké utrpení; ale nejvyšší [důvod] byl Bůh, který způsobil, že hřích člověka [sloužil] Jeho potěšení, Jeho vůli, a předurčil záměr (Eerdmans, 1973 reprint, vol. VII, part II, p. 330).

Ve druhé polovině Izajáše 53:10 vidíte, co vyšlo z Kristova utrpení, co Jeho utrpení vyvolalo. Jeho vášeň a smrt položila základ pro vítězství Jeho vzkříšení a vítězství Jeho lidu na zemi! Prosím znovu se postavte a přečtěte si druhou polovinu verše, začínající slovy, “Spatří.”

“…Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu.” (Izajáš 53:10b).

Můžete se posadit. Povšimni si z textu tři nádherné závěry, které vycházejí z Kristova utrpení!

I. Za prvé – Spatří potomstvo!

“Spatří potomstvo” (Izajáš 53:10).

To je první závěr Ježíšovy smrti. “Spatří potomstvo.” Toto odkazuje na Kristovo duchovní semeno, Jeho potomstvo. Milióny lidí musí přijít ke Kristu a musí se stát “jeho semenem.” Ježíš to předpověděl, když řekl,

“A přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království.” (Lukáš 13:29).

Ode dne letnic přišlo ke Kristu na celém světě nespočetně lidí. A nakonec, když se Kristus vrátí na tento svět z nebe,

“Jeho potomstvo obdrží zemi.” (Žalm 25:13).

Ale Kristus nemusel čekat do té doby až se vrátí podruhé, aby spatřil své potomstvo. Ihned po Jeho vzkříšení z mrtvých Je spatřil a oni spatřili Jej! Apoštol Pavel řekl,

“Ukázal se Kéfasovi [Petrovi], potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou…potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně.” (I. Korintským 15:5-8).

Jeho potomstvo Jej spatřilo. Jak to vyjadřuje apoštol Jan,

“Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života. ” (I. Janova 1:1).

A On spatřil své potomstvo, když vstal z mrtvých,

“Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“ …. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána.” (Jan 20:19-20).

“On spatří své potomstvo.”

Oni Jej spatřili a On spatřil je – a oni byli Jeho potomstvo, Jeho duchovní potomstvo! Když byl vzkříšen z mrtvých tak spatřil své potomstvo!

Poté co vstoupil zpět na nebesa, projevila se moc Ducha Svatého a tři tisíce lidí se obrátilo. Znovu se tak naplnilo zaslíbení z Izajáše. Když se Ježíš díval dolů z nebe, viděl své potomstvo. A tak tomu bylo skrze knihu Skutků. Vzkříšený Kristus se díval dolů ze svého trůnu ve slávě a viděl zástupy, které Mu důvěřovaly a stali se Jeho potomstvem.

A tak tomu bylo během věků. Ježíš se díval dolů z nebe a viděl, jak Jeho potomstvo se znásobilo napříč celou tváří země; tím se naplnilo proroctví Izajáše, že oni přijdou “A přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království.” (Lukáš 13:29).

Ano, to zaslíbení bylo naplněno během dějin miliónkrát a v každém koutu světa.

“Spatří potomstvo.”

Pokud i ty přijdeš k Ježíši s vírou, On tě uvidí také! Ve chvíli obrácení vstoupíš do ohromného počtu těch, kdo jsou Jeho potomstvem – na zemi a v nebi.

“Spatří potomstvo.”

Jak se radujeme z toho, že vzkříšený Kristus byl tak požehnanou a nádhernou skutečností – muži a ženy ze všech ras a národů v Něj uvěřili a navždy se k Němu přidali! Ano,

“Spatří potomstvo.”

Moje manželka a já jsme viděli minulou noc úžasné DVD. Bylo tam ukázáno, jak v Íránu jeden muslim za druhým se obraceli ke Kristu a stali se z nich křesťané. Žena muslimka v Íránu řekla, “Ztratila jsem všechnu naději.” Potom začala důvěřovat Ježíši. Mladý muž řekl, “Já nechci být muslim.” On také začal důvěřovat Ježíši a stal se křesťanem. Dnes, více než kdykoli předtím, více lidí začíná v Íránu důvěřovat Ježíši! Tisíce mladých lidí v muslimských zemích riskují své životy, když se stanou křesťany! Ježíš vidí “Jeho potomstvo” jak se v dnešní době znásobuje i v muslimském světě! Také naše kázání jsou tam vysílána v arabštině na naší webové stránce!

V konečném vítězství přijde znovu Kristus, ale přijde ve své slávě, aby založil Svoje království na této zemi a vládl zde jako Král králů a Pán pánů.

“Jeho potomstvo obdrží zemi.” (Žalm 25:13).

A “spatří potomstvo,” protože ústa Pánova to vyslovila! “Ježíš má vládnout.” Zpívejte to!

Ježíš bude panovat všude tam,
   kde se Slunce kutálí po svých oběžnících;
Jeho království se rozšíří od východu k západu,
   až měsíc doroste do úplňku a už nebude ubývat.
(“Jesus Shall Reign,” Isaac Watts, D.D., 1674-1748).

II. Za druhé – bude dlouho živ!

Podívejme se zpět do našeho textu v Izajáši 53:10, protože je zde další velký závěr Ježíšova utrpení a smrti.

“Spatří potomstvo, bude dlouho živ, bude dlouho živ…” (Izajáš 53:10).

Druhým závěrem Kristovy smrti je, “Bude dlouho živ,” protože i když zemřel na kříži, Jeho život neskončil. Smrt jej dlouho nedržela v hrobě. Nastal třetí den a vítězný Kristus se vrátil k životu. Prolomil okovy smrti a vstal z hrobu, aby už znovu nezemřel! “Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, když nyní žije, žije Bohu.” aby už nikdy více nezemřel! (Římanům 6:10).

“Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje.” (Římanům 6:9).

“Ty tři smutné dny.” Zpívej to!

Ty tři dny rychle utekly;
On povstal z hrobu:
Buď sláva našemu Vůdci! Haleluja!
Haleluja! Haleluja! Haleluja!
   (“The Strife is O’er,” translated by Francis Pott, 1832-1909).

“Bude dlouho živ,”

“Ježíšovo kněžství však nepřechází na jiného, neboť on zůstává navěky. Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně.“ (Židům 7:24, 25).

Spurgeon řekl, “Z výšin nebe se Ježíš dívá [dolů] na obrovské množství svého potomstva na zemi...Tak mnoho jako je hvězd na nebi, tak nesčetné jako letní prach je potomstvo našeho Pána Ježíše Krista” (C. H. Spurgeon, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1978 reprint, volume 51, p. 565).

“Spatří potomstvo, bude dlouho živ…” (Izajáš 53:10).

III. Za třetí - Zdárně vykoná vůli Hospodinovu!

Postavte se a přečtěte nahlas celý text a dávejte pozor na poslední verš

“Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. A zdárně vykoná vůli Hospodinovu” (Izajáš 53: 10).

To je třetí závěr Ježíšovy smrti, “A zdárně vykoná vůli Hospodinovu.” Spurgeon řekl,

Uplynule více než [devatenáct] stovek let od té doby co byl vzkříšen z mrtvých ke svému novému životu, avšak on stále žije; a jeho dny, jak víme, mají pokračovat po celou dobu co má stát tato země, a i na konci, když předá Boží království, stále bude živ. “Tvůj trůn, Bože, je na věky a na vždy;” Ty vytrváš, i když hory zaniknou a i když obloha bude svinuta jako vynošené roucho (Spurgeon, ibid.).

Zdárně vykoná vůli Hospodinovu.” (Izajáš 53:10).

Dobré potěšení, ochota, záměr Pána bude “zdárný v jeho ruce.” Bůh otec řekl Ježíši,

“Dal jsem tě za světlo pronárodům, abys byl spása má do končin země.” (Izajáš 49:6).

“K tvému světlu přijdou pronárody…přijde k tobě bohatství pronárodů.” (Izajáš 60:3, 5).

“Hle, jedni přijdou zdaleka, jiní od severu a jiní od moře a jiní ze země Síňanů.” (Izajáš 49:12).

“Zdárně vykoná vůli Hospodinovu.” (Izajáš 53:10).

Před několika měsíci jsme viděli video prezentaci o Číně, která byla rozšiřována skrze Hlas mučedníků. Ukazovalo to svědectví starého čínského muže jménem Moses Xie [Shay]. Během “Kulturní revoluce,” byl spoutaný a zavřen do vězení komunisty více než dvacet let, protože kázal Kristovo evangelium. V hlubinách zoufalství byl hluboce depresivní. Potom však řekl, že Ježíšův hlas mluvil k jeho srdci, “Mé dítě, moje milost je pro tebe dostatečná.” Bratr Xie řekl, že to slyšel ve svém srdci třikrát. Potřetí, když to vyslovil, začal plakat. “Mé dítě, moje milost je pro tebe dostatečná.” Slzy vděčnosti naplnily jeho oči, když mluvil o Kristově moci, která jej dovede zachránit z tohoto komunistického vězení.

Potom se video posunulo a ukázalo filmový klip desítek tisíc čínských komunistů jak doslova uctívají Mao Tse Tunga, krutého komunistického diktátora, který zabil více lidí než Hitler. Když zpívali chválu Mao Tse Tungovi, myslel jsem, “My křesťané zde budeme, až vy komunisté nebudete.” Až čínská komunistická strana skončí v propadlišti dějin, křesťanství zde bude stále, silnější než kdy předtím, protože v dnešní době se úžasnou rychlostí rozšiřuje. “My zde budeme, až vy budete pryč.” A tak je tomu po celé zemi. Nepřátelům Krista, kdekoliv jsou, můžeme říci s plnou jistotou, “My křesťané zde budeme, až vy komunisté zde nebudete!” Protože “zdárně vykoná vůli Hospodinovu”!

Křesťané v dnešní době mohou být v očích člověka poníženi a opovržení. Můžeme být nyní vysmíváni a opovrhováni tak jako byl náš Spasitel, když byl na zemi. Ale Kristus byl vzkříšen z mrtvých, a “zdárně vykoná vůli Hospodinovu.” Proto nezáleží na tom, jak moc je skutečné křesťanství opovrhováno a odmítáno, bude “vykonávat vůli Hospodinovu.” A nakonec,

“Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš; a bude kralovat na věky věků.” (Zjevení 11:15).

Pak, bratři, spatříme co dokonala Ježíšova smrt, protože “zdárně vykoná vůli Hospodinovu.” Ježíš znovu přichází vládnout nad celou zemí!

Ježíš bude panovat všude tam,
   kde se Slunce kutálí po svých oběžnících;
Jeho království se rozšíří od východu k západu,
   až měsíc doroste do úplňku a už nebude ubývat.
(“Jesus Shall Reign,” Isaac Watts, D.D., 1674-1748).

On znovu přichází, On znovu přichází,
   ten stejný Ježíš, odmítnutý od lidí;
On znovu přichází, On znovu přichází,
   s mocí a velkou slávou, On znovu přichází!
(“He Is Coming Again,” Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

Nyní vím, že jsou zde toto ráno někteří z vás, kteří se diví, proč jsme tak nadšeni. Myslíte si, “Do čeho jsou tito lidé tak vášniví? Proč tleskají těmto věcem?” Jsem si jist, že jsou zde i někteří z vás, kteří byli v této církvi dlouhou dobu a kteří cítí totéž. Myslíte si, “Musíme znovu skrze toto všechno projít? Slyšeli jsme to předtím. Proč být tak nadšen? Proč být tak nadšený? Nemůžete jen dát pozvání a s tím skončit?” Vím, že někteří z vás to tak cítíte. “Proč být tak nadšený?” Je to pro vás záhada. Nemůžete vstoupit do toho nadšení!

Vím velmi dobře jak se cítíte. Vidíte, nejsem fanoušek basketbalu. Pro mě není nic vzrušujícího na basketbalové hře! Pro mě je to nejnudnější věc na světě. Ale pro některé z vás je to velmi vzrušující. Proč ten rozdíl? Ten rozdíl je velmi jednoduchý. Vy jste fanoušek basketbalu a já nejsem! Tak jednoduché to je. Vy můžete cítit to vzrušení a já to nemohu cítit. Nebudu se zabývat důvody, proč se cítíme různě. Kvůli něčemu z vašeho původu jste nadšení, když vidíte hrát Lakers. Já nemohu být nadšen s vámi. Muselo by dojít ke změně v mé přirozenosti, jinak nemohu cítit co cítíte vy.

Takovýmto způsobem je to také s vítězstvím Krista. Můžeme se cítit nadšeni ohledně Kristova vzkříšení a druhého příchodu. Vy z toho nemůžete být nadšeni. My jsme fanoušci Krista a vy jimi nejste! Vaše samotná přirozenost by musela být změněna, abyste cítili co my cítíme, když přemýšlíme o Kristově vítězství. Bible o tom mluví, když říká, “Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.” (I. Korintským 2:14). Protože jsi “přirozený člověk” tak Kristovo vítězství ti připadá nedůležité. Nemůžeš z toho být nadšen. Tvoje pravá přirozenost by se musela změnit, abys byl nadšený z vítězství Krista! Abys cítil to co cítíme my, musel bys se obrátit!

Víš, že bys měl cítit co cítíme my, ale nemůžeš způsobit, abys se cítil tak, jak bys se měl cítit! Ať to zkoušíš jakkoliv těžce, nemůžeš způsobit, abys cítil to co cítíme my o Kristově vítězství! Měl bys se takto cítit, ale nedaří se ti to, ať to zkoušíš jakkoliv těžce. Nemůžete být tím druhem člověka, kterým byste měli být. To znamená být usvědčen z hříchu!

Musíte přijít k Ježíši a říci, “Pane, nemohu být takový, jaký chceš abych byl! Jsem ztracený! Jsem zničený. Nemohu změnit sám sebe! Ježíši, zachraň mě!” A když se cítíš takto tak jsi blíže k tomu být spasen. Usvědčení z hříchu předchází obrácení ke Kristu!

A pro ty z vás, kteří ještě nejste obráceni, žádáme vás, abyste důvěřovali vzkříšenému Kristu. Povzbuzujeme vás k tomu, abyste byli očištěni od svých hříchů Jeho vzácnou krví. Naléháme na vás, abyste šli s námi a následovali Spasitele nehledě na to, co to bude stát! My jsme na vítězné straně, protože “zdárně vykoná vůli Hospodinovu.” Proto na vás naléhám, abyste důvěřovali Ježíši, obrátili se, abyste byli na straně vítěze!

Přidej se k svaté kapele,
   A vejdi do slávy
Přebývat v té zemi nebeské
   kde radost nekončí.
Pouze Mu věř, pouze Mu věř,
   Teď Mu pouze věř.
On tě spasí, On tě spasí,
   [Kristus] spasí tě teď.
(“Only Trust Him,” John H. Stockton, 1813-1877).

Znovu zpívejte tuto sborovou píseň. Když budeme zpívat “Jen Mu důvěřuj,” pokud ještě nejsi spasen tak prosím vstaň ze své židle a jdi dozadu do posluchárny. Dr. Cagan tě vezme do jiné místnosti, kde můžete mluvit a modlit se. Jdi tam během toho, co budeme zpívat.

Jen Mu důvěřuj, jen Mu důvěřuj,
   jen Mu nyní důvěřuj.
On tě zachrání, On tě zachrání,
   On tě nyní zachrání.

Pane Lee, prosím veďte nás v modlitbě za ty, kteří reagovali.

Pokud tě toto kázání požehnalo, pak Dr. Hymers by to od tebe rád věděl. KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Můžeš napsat email Dr. Hymersovi na rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here)
nebo mu můžeš napsat na P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Nebo mu
zatelefonovat na (818)352-0452.

Tyto rukopisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je používat
bez povolení Dr. Hymerse. Přesto všechna video poselství Dr. Hymerse jsou
chráněna autorskými právy a mohou být použity jen při povolení.

Oddíl z Písma čtený před kázáním Dr. Kreightonem L. Chanem: Izajáš 53:1-10.
Sólová píseň před kázáním od pana Benjamina Kincaida Griffitha:
“The Strife is O’er” (translated by Francis Pott, 1832-1909).


NÁSTIN Z

VÍTĚZSTVÍ SPASITELE!

(KÁZÁNÍ ČÍSLO 12 NA IZAJÁŠ 53)
THE SAVIOUR’S TRIUMPH!
(SERMON NUMBER 12 ON ISAIAH 53)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu.” (Izajáš 53:10).

I.   Za prvé – Spatří potomstvo! Izajáš 53:10a; Lukáš 13:29;
Žalm 25:13; I. Korintským 15:5-8; I. Janova 1:1; Jan 20:19-20.

II.  Za druhé – Bude dlouho živ! Izajáš 53:10b; Římanům 6:10, 9;
Židům 7:24, 25.

III. Za třetí – Zdárně vykoná vůli Hospodinovu! Izajáš 53:10c; 49:6;
Izajáš 60:3, 5; 49:12; Zjevení 11:15; I. Korintským 2:1

4.