Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
SMÍR!

(KÁZÁNÍ ČÍSLO 11 NA IZAJÁŠE 53)
PROPITIATION!
(SERMON NUMBER 11 ON ISAIAH 53)
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, April 13, 2013
Kázání proslovené v Baptist Tabernacle of Los Angeles
sobota večer, 13. března 2013

“Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu.” (Izajáš 53:10).


To co řeknu dnes večer o Bohu se vám nebude líbit a budete to i nenávidět, tedy někteří z vás. Lidé v dnešní době mají o Bohu tak špatné myšlenky. Když někdo mluví o Bohu Bible tak to vyvolává negativní reakci, zvláště mezi určitou třídou kazatelů.

Před lety jsem byl požádán starším pastorem, abych kázal evangelizační kázání pro skupinu asi stovky mladých lidí. Mluvil jsem tam předtím několikrát tak jsem si myslel, že jsem věděl, co církev chtěla. Ale tentokrát to měli na starosti dva mladší pastoři. Kázal jsem poselství spasení a zdůrazňoval jsem Boží soud a končil jsem jasnou prezentací Kristova evangelia. Na pozvání odpovědělo dvacet sedm mladých lidí. Všechno to byli první vyznání, což bylo něco přes čtvrtinu středoškolských přítomných studentů.

Člověk by si pomyslel, že dva mladí pastoři by byli potěšeni takovou obšírnou reakcí. Ale oba dva měli po kázání na svých tvářích rozhněvané výrazy. Nikdy mi nenapsali díky a nikdy mi neposlali honorář, což byla běžná praxe této církve. Jejich chladností jsem byl velmi překvapen. Později jsem se dozvěděl, že oni si mysleli, že jsem byl příliš negativní, že jsem měl dát pozvání aniž bych varoval tyto mladé lidi o tom, že Bůh soudí hřích. Od té doby jsem zjistil, že mnozí moderní pastoři sdílí jejich pohled. “Jen jim dejte evangelium. Mluvte jen o Boží lásce. Nepodněcujte lidi a nezpůsobujte, aby se cítili nepohodlně.” Zjistil jsem, že kazatelé se často tímto způsobem v dnešní době cítí. Ale jsem přesvědčen, že je něco hrozně vadné v tomto způsobu myšlení, něco nedostatečného a špatného o tomto pohledu evangelizačního kázání.

Dr. A. W. Tozer řekl, “Žádný člověk nemůže znát skutečnou milost Boha, kdo nejdříve neznal bázeň před Bohem” (The Root of Righteousness, Christian Publications, 1955, p. 38). Věřím, že měl přesně pravdu, “Žádný člověk nemůže znát skutečnou milost Boží, kdo nejdříve neznal bázeň před Bohem.” Dr. Martyn Lloyd-Jones věřil přesně jako Dr. Tozer tomuto bodu. Iain H. Murray řekl, “Pro Dr. Lloyd-Jonese kázat skutečné nebezpečí lidské viny před Bohem znamenalo kázat jistotu božského hněvu…v trestu za hřích v pekle…považoval varování za nezbytnou část biblického kázání. Peklo není teorie…” (Rev. Iain H. Murray, The Life of Martyn Lloyd-Jones, The Banner of Truth Trust, 2013, p. 317).

Znovu, Dr. Lloyd-Jones řekl, “Nejtěžší hřích ze všech je falešné přemýšlení o Bohu, čímž je přirozený člověk hrozně vinen” (ibid., p. 316). Znovu, pokládám to za poučné, že Dr. John R. Rice, proslulý baptistický evangelista, řekl v podstatě stejnou věc jako Dr. Tozer a Dr. Lloyd-Jones. Dr. Rice řekl,

Bůh Bible je hrozný Bůh, strašný Bůh, Bůh pomsty stejně tak jako Bůh milosti (John R. Rice, D.D., The Great and Terrible God, Sword of the Lord Publishers, 1977, p. 12).

Dr. Rice řekl,

Všechna tato moderní kázání o milosti bez zákona, o víře bez pokání, o Boží milosti bez Božího hněvu, kázání o Nebi bez Pekla…je převrácení Boží pravdy. To zkresluje Boha. Je to nepoctivé představení Božího poselství. Bůh je hrozný Bůh, strašný Bůh, Bůh zuřivosti proti hříchu, Bůh, který přináší pomstu, Bůh, kterého je třeba se bát, Bůh, před kterým se hříšníci mají třást (ibid., pp. 13, 14).

Amen! A já vím z roků četby jejich kázání, že Dr. Tozer a Dr. Lloyd-Jones by v tomto bodě zcela souhlasili s John R. Ricem. Bůh je “Bohem zuřivosti vůči hříchu.”

Když vidíme Boha způsobem, jakým Jej Bible představuje tak nebudeme mít problém s naším textem v Izajáši 53:10. Text je soustředěný na Boha Otce a co Bůh udělal Ježíši kvůli našemu spasení,

“Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu.” (Izajáš 53:10).

“Jeho ustanovil Bůh, aby se stal smírnou obětí” (Římanům 3:25).

Dr. W. A. Criswell řekl, že “Smír je Kristovo dílo na kříži, ve kterém Ježíš naplnil požadavky Boží spravedlnosti vůči hříchu a jednak uspokojil požadavky Boží spravedlnosti, jednak zrušil vinu člověka” (W. A. Criswell, Ph.D., The Criswell Study Bible, Thomas Nelson Publishers, 1979, p. 1327, note on Romans 3:25).

“Jeho ustanovil Bůh, aby se stal smírnou obětí” (Římanům 3:25).

Reformační studijní Bible říká o tomto verši, “Kristus zemřel jako smírčí oběť, která uspokojuje božský soud proti hříšníkům a přináší odpuštění a ospravedlnění. Ale Pavel je opatrný v tom, aby naznačoval, že oběť [Božího syna] nezpůsobuje, že nás Bůh Otec miluje. Opak je pravdou – Boží láska způsobila, že Bůh obětoval Svého syna” (The Reformation Study Bible, Ligonier Ministries, 2005, p. 1618, note on Romans 3:25).

“On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal” (Římanům 8:32).

Jak náš text říká,

“Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu.” (Izajáš 53:10).

V tomto textu vidíme, že Bůh byl skutečný tvůrce Kristovi agonie. Kristus trpěl a zemřel “jako určený zástupce a předem určený Bohem” (Skutky 2:23). Velký a hrozný Bůh Písma byl skutečným důvodem Kristova utrpení a smrti. Jan 3:16 říká, že Bůh “dal svého jednorozeného syna” (Jan 3:16). Římanům 8:32 říká, “On…neušetřil svého vlastního Syna ale za nás za všechny vydal jej” (Římanům 8:32). Boží hněv vůči hříchu byl smířen, protože padl na Jeho syna Ježíše. Jak náš text říká,

“Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu.” (Izajáš 53:10).

Zde nás Izajáš bere “za scény”, aby nám ukázal, že Bůh Otec poslal Svého syna přes hrůzy Jeho umučení a ukřižování proto, aby Bůh byl smířen a Jeho hněv padl na Ježíše místo na hříšníka. V našem text vidíme, že (1) Bůh Ho zkrušil nemocí; (2) Bůh dal Ježíše v oběť za vinu

I. Za prvé – Bůh Ježíše zkrušil nemocí.

“Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí” (Izajáš 53:10).

Slovo překládané “pohmožděný” znamená “rozmáčknutý.” “Hospodinovou vůlí bylo jej rozmáčknout.” Dr. Edward J. Young řekl, “Navzdory nevinnosti [Krista] Hospodinu se zalíbilo jej pohmoždit [a rozmáčknout]. Jeho smrt nebyla v rukou svévolných mužů, ale v Hospodinových rukou. Toto nezbavuje zodpovědnosti ty, kdo jej vydali na smrt, ale oni neovládali tuto situaci. Dělali jen to, co jim Hospodin dovolil udělat” (Edward J. Young, The Book of Isaiah, William B. Eerdmans Publishing Company, 1972, volume 3, pp. 353-354).

Jak jsem řekl, toto je jasně ukázáno v Římanům 3:25, týkající se Krista,

“Jeho ustanovil Bůh, aby se stal smírnou obětí” (Římanům 3:25),

a v Jan 3:16, že,

“Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna” (Jan 3:16)

aby byl usmířen Jeho hněv vůči hříchu a bylo hříšnému člověku umožně spasení.

“Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit [rozmáčknout] ho nemocí” (Izajáš 53:10).

Začalo to v zahradě Getsemane, kde Bůh Otec zkrušil a rozmáčknul Svého Syna. Matouš nám říká, že v zahradě Getsemane Bůh řekl, “Budu bít pastýře” (Matouš 26:31). Evangelium Marka nám také říká, že v Getsemane, “Budu bít pastýře” (Marek 14:27). Tak Bůh bil Ježíše, zkrušil Ho a začal Jej rozmačkávat jako zástupnou smírčí oběť za naše hříchy v temnotě zahrady Getsemane. Spurgeon o tom mluvil, když řekl,

Bylo to tak, že Pán musel vzít jistý pohár z otcových rukou. Ne od židů, ne od zrádce Jidáše, ne od spících učedníků, ne od ďábla přišel soud [v zahradě Getsemane] ale byl to pohár naplněný tím, kterého on znal jako Svého Otce…pohár, který ohromil jeho duši a sužoval jeho nejvnitřnější srdce. On od toho ucuknul [zpět] a proto si buď jist, že to byl čepovaný [pohár] hroznější než fyzická bolest, protože od toho neucuknul…bylo to něco nepředstavitelně hrozné, ohromně plné hrůzy, která vycházela [k Němu] z Otcovy ruky. Toto odstraňuje všechny pochyby o tom co to bylo, protože čteme, “Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí…” Hospodin učinil, že na něm [spočinula] nepravost nás všech. Učinil jej pro nás hříchem přesto, že on neznal hřích. Toto potom způsobilo Spasiteli takové neobyčejné deprese…Ježíš musí trpět na [místě] hříšníka. Zde je to tajemství těchto agonií [v Gethsemane], které není možné, abych [zcela vysvětlil] před vámi, tak skutečné to je, že –

‘Je to Bohu a jen Bohu známo,
že jeho nemoci jsou plně známy.’

(C. H. Spurgeon, “The Agony in Gethsemane,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1971 reprint, volume XX, pp. 592-593).

“Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocemi” (Izajáš 53:10).

Pod váhou lidského hříchu, vylitého na Něj v Getsemane byl Kristus rozmáčknut, On byl zkrušen tíhou tvého hříchu, takže

“Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve.” (Lukáš 22:44).

Žádná lidská ruka se Jej ještě nedotkla. Ještě nebyl uvězněn, ani nebyl ještě bit, bičován nebo ukřižován. Ne, byl to Bůh Otec, kdo jej zkrušil a rozmáčknul v Getsemane. Byl to Bůh Otec, kdo řekl, “Budu bít pastýře” (Matouš 26:31). Toto je to, co Bůh prorokoval skrze Izajáše,

“Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí” (Izajáš 53:10).

Žádný jazyk nemůže vypovědět o hněvu, který On nesl,
   ten hněv, který tak patřil mně:
spravedlivou zásluhu za hřích; On to vše nesl,
   Aby osvobodil hříšníka!
(“The Cup of Wrath,” Albert Midlane, 1825-1909;
   to the tune of “O Set Ye Open Unto Me”).

II. Za druhé – Bůh dal Ježíše v oběť za vinu.

“Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí; aby položil svůj život v oběť za vinu…” (Izajáš 53:10).

Znovu, byl to Bůh kdo dal Svého jednorozeného Syna do nemocí, které zakusil během svého utrpení a smrti. Dr. John Gill řekl,

On jej dal do zármutku [způsobil Mu utrpení]…když jej neušetřil, ale vydal jej do rukou svévolníků a na smrt: on byl uvržen do zármutku v zahradě, když jeho duše nesmírně truchlila; a na kříži, když k němu byl přibíjen, [a] měl tíhu hříchů svého lidu, a hněv svého otce, na něm; a když on před ním schoval svoji tvář, což ho přimělo hlasitě zvolat, Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?... [dovolujíce] mu dát ho do bolesti, jak tělo tak mysl (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, vol. V, page 315).

Ježíš dobrovolně trpěl rozmačkání a bolest, bičování a ukřižování, trpěl dobrovolně za naše hříchy, protože řekl,

“Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal” (Jan 6:38).

“Bůh předem rozhodl, aby byl vydán” (Skutky 2:23).

“Za nás vzal prokletí na sebe” (Galatským 3:13).

“On je smírnou obětí za naše hříchy” (I. Janova 2:2).

“Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří.” (Římanům 3:25).

Žádný jazyk nemůže vypovědět o hněvu, který On nesl,
   ten hněv, který tak patřil mně:
spravedlivou zásluhu za hřích; On to vše nesl,
   Aby osvobodil hříšníka!
(“The Cup of Wrath,” Albert Midlane, 1825-1909).

“Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí…” (Izajáš 53:10).

Postavme se a přečtěme nahlas text končící “v oběť za vinu.”

“Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu” (Izajáš 53:10).

Můžete se posadit.

Všimněte si slova “ale” na začátku textu. Vztahuje se to zpět k devátému verši, “nedopustil se násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Ale…” (Izajáš 53:9-10a). I když Ježíš nikdy nezhřešil, “Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí...” Komentář Dr. Gaebeleinse říká, “Verš 10a je téměř šokující ve svém zjevném představení libovolného pohrdání pro [Kristovu] osobní spravedlnost, ale potom čtenář vzpomíná na náhradní přirozenost těchto utrpení…Najednou je Bůh viděn už ne že je nelítostný ale úžasně milostivý” (Frank E. Gaebelein, D.D., General Editor, The Expositor’s Bible Commentary, Zondervan, 1986, volume 6, p. 304).

“Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí: aby položil svůj život v oběť za vinu” (Izajáš 53:10).

“On…neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal” (Římanům 8:32).

“On ‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž…Jeho rány vás uzdravily.” (I. Petrova 2:24).

“Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.” (II. Korintským 5:21).

“Aby položil svůj život v oběť za vinu.” (Izajáš 53:10).

Žádný jazyk nemůže vypovědět o hněvu, který On nesl,
   ten hněv, který tak patřil mně:
spravedlivou zásluhu za hřích; On to vše nesl,
   Aby osvobodil hříšníka!
(“The Cup of Wrath” by Albert Midlane, 1825-1909).

“Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu.” (Izajáš 53:10).

Kristus byla Boží oběť za hřích. Kristus zemřel na tvém místě, jako tvá náhrada. Kristus trpěl za tebe zprostředkovaně, jako smírčí oběť, aby zaplatil trest za tvůj hřích, aby odvrátil Boží hněv od tebe a vzal jej všechen na Sebe samého. Když přemýšlíš o hřebech ražených skrze Jeho ruce a nohy, tak to bylo činěno pro tebe. On zemřel spravedlivý za nespravedlivé, aby tě přivedl k Bohu ve stavu spravedlivého odpuštění. Spurgeon řekl,

Člověk byl za hřích odsouzen k věčnému ohni; když Bůh vzal Krista, aby byl náhradou tak je skutečností, že on neposlal Krista do věčného ohně, ale vylil na něj žal, tak hrozný, že to bylo platné platidlo dokonce za věčnost ohně…protože Kristus v té hodině vzal všechen náš hřích, minulost, přítomnost a budoucnost a byl trestán za ně všechny tam a tehdy, abychom nikdy nebyli trestáni, protože on trpěl na našem [místě]. Vidíte tedy, jak to bylo, že Bůh Otec jej rozmáčknul? Pokud by tak neudělal, Kristovy agonie by nebyli za naše [zasloužené] utrpení [v pekle] (C. H. Spurgeon, “The Death of Christ,” The New Park Street Pulpit, Pilgrim Publications, 1981 reprint, volume IV, pp. 69-70).

Ale Kristova smrt nezachrání všechny lidi před Peklem. Jen ti, kteří důvěřují Kristu jsou spaseni. On zemřel za hříšníky a jen za hříšníky; On zemřel za ty, kteří cítí uvnitř sama sebe, že jsou hříšníci a hledají Krista, aby jim odpustil.

Tvůj smysl pro hřích a tvůj smysl pro potřebu Ježíše jsou vlastnosti, které ukazují, že Jeho smrt uzdraví tvůj hřích. Ti, kteří na moment zastaví, aby přemýšleli o Jeho smrti a potom na to zapomenou obdrží věčný trest za své hříchy, protože odmítli platbu, kterou Kristus učinil na kříži.

Dlouho a hodně o tom přemýšlej. Přemýšlej dlouho a velmi o slovech Topladyho velkého hymnu “Propitiation.”

Za mne byl dán Beránek vad prost
a nesl hněv Otce;
vidím z Jeho ran krve tok
v nich vryto jméno mé

Vytékaly proudy krve,
ven z Pánových ran,
hlásající Jeho lásku
hlasitě volajíc k nám.

Kvůli mně krev Spasitele,
s Bohem usmiřuje;
rukama probodenýma
k Jeho trůnu vede.
(“Propitation,” Augustus Toplady, 1740-1778;
to the tune of “At the Cross”).

Nyní tedy proč bys nedůvěřoval Ježíši? Co tě odvádí od důvěřování Jemu? Jaký tajný hřích skrýváš, který ti brání Mu důvěřovat? Jaké falešné a bláznivé touhy tě drží pryč od Spasitele? Jaký strach ze ztráty něčeho co si myslíš, že je pro tebe důležité tě zastavuje? Jaký skrytý důvod ti brání důvěřovat Kristu, který nesl hrozný Boží hněv, aby tě zachránil před soudem? Hoď tyto myšlenky za sebe – a důvěřuj “Božímu beránku, který snímá hříchy světa” (Jan 1:29). On na tebe čeká. Už déle neotálej. Nyní do Něj vlož důvěru, dnes večer. Místnost na rozhovory je otevřená pro ty z vás, kteří si přejí Jej hledat a důvěřovat Mu a nechat se Jím spasit.

Pokud tě toto kázání požehnalo, pak Dr. Hymers by to od tebe rád věděl. KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Můžeš napsat email Dr. Hymersovi na rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here)
nebo mu můžeš napsat na P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Nebo mu
zatelefonovat na (818)352-0452.

Tyto rukopisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je používat
bez povolení Dr. Hymerse. Přesto všechna video poselství Dr. Hymerse jsou
chráněna autorskými právy a mohou být použity jen při povolení.

Solová píseň před kázáním od pana Benjamina Kincaida Griffitha:
“Propitiation” (by Augustus Toplady, 1740-1778; to the tune of “At the Cross”).


NÁSTIN Z

SMÍR!

(KÁZÁNÍ ČÍSLO 11 NA IZAJÁŠE 53)
PROPITIATION!
(SERMON NUMBER 11 ON ISAIAH 53)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu.” (Izajáš 53:10).

(Lukáš 16:23; Římanům 3:25; 8:32; Skutky 2:23; Jan 3:16)

I.   Za prvé – Bůh Ježíše zkrušil nemocí, Izajáš 53:10a; Matouš 26:31;
Marek 14:27; Lukáš 22:44.

II.  Za druhé – Bůh dal Ježíše v oběť za vinu, Izajáš 53:10b; Jan 6:38;
Izajáš 53:10c; Izajáš 53:9-10a; Římanům 8:32; I. Petrova 2:24;
II. Korintským 5:21; Jan 1:29.