Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
PARADOX KRISTOVA POHŘBU

(KÁZÁNÍ ČÍSLO 10 NA IZAJÁŠE 53)
THE PARADOX OF CHRIST’S BURIAL
(SERMON NUMBER 10 ON ISAIAH 53)
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, April 7, 2013
Kázání proslovené v Baptist Tabernacle of Los Angeles
neděle večer, 7. dubna 2013

“Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel, ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti” (Izajáš 53:9).


Kolik kázání jste slyšeli na téma pohřeb Krista? Já jsem nikdy neslyšel ani jedno, ačkoliv jsem kázal 55 let a v církvi 59 let. Nevzpomínám si, že bych někdy dokonce četl kázání o Kristově pohřbu! Měli jsme slyšet daleko více. Nakonec Jeho pohřeb není nedůležitý. Ve skutečnosti je to druhý bod evangelia!

“Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem” (I. Korintským 15:3).

To je první bod evangelia.

“A byl pohřben” (I. Korintským 15:4).

To je druhý bod evangelia.

Jak můžeme říkat, že kážeme evangelium když nikdy ani nezmíníme jeho druhý bod? Ale pak v dnešní době je také málo celých kázání zaměřených na první nebo třetí bod! To je jedna z velkých slabostí moderních kázání. Musíme udělat evangelium centrálním. Musíme zacházet s Kristem s větší úctou a dát Jemu a Jeho dílu usmíření v našem kázání větší důležitost.

Mnozí naříkají nad skutečností, že v dnešní době je stěží nějaké významné kázání. Já zcela souhlasím. V dnešní době je velmi málo dobrých kázání, skutečně velmi málo! Ale proč je tomu tak? Je to z velké části proto, že je tak málo kázání evangelia. Pastoři “učí křesťany” místo toho, aby kázali evangelium ztraceným, i když jejich církve se doslova hemží ztracenými lidmi! “Morální kázání” pro takzvané “křesťany” nikdy nemůžeme považovat za velká kázání! Když Kristus není v centru, tak kázání nikdy nemůže být skutečně významné!

Znalost evangelia je daleko více než znát skutečnosti o Kristu. Skutečná znalost evangelia je znalost Krista Samotného. Ježíš řekl,

“A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista” (Jan 17:3).

George Ricker Berry řekl, že slovo překládané “poznat” v tomto verši znamená “poznat… zkušeností” (řecko-anglický slovník Nového zákona). Abys byl skutečným křesťanem tak musíš znát Krista zkušeností. Pouhá znalost skutečností tě nespasí. Musíš znát Jeho smrt za naše hřích zkušeností. Musíš znát Jeho pohřeb zkušeností. Musíš znát Jeho vzkříšení zkušeností. To je cesta ke spasení. To je cesta k věčnému životu.

“A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista” (Jan 17:3).

Pokud jsi nezažil tyto zkušenosti tak doufám, že jsem způsobil, že se nyní necítíš dobře. Protože není pochyb, že nejsi skutečným křesťanem, protože jsi nezakusil skutečné obrácení. Budeš mít problémy a budeš zklamaný do té doby, než změníš svoji mysl, padneš k nohám Ježíše a nalezneš skutečné spasení jen v Něm.

Abys poznal Krista tak musíš jít ke Kříži a podívat se vírou na Něj, který byl ukřižován, aby odčinil naše hříchy. Musíš také jít dolů do Kristova hrobu vírou a být

“křtem spolu s Ním pohřben ve smrt” (Římanům 6:4a),

protože je to v umíráním s Ním, když povstaneme abychom “chodili v novosti života” (Římanům 6:4b).

Proto přicházíme k našemu textu, abychom se učili z Jeho pohřbu, tak abychom to mohli zakusit s Ním.

“Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel , ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti.” (Izajáš 53:9).

V tomto verši nalézáme paradox Kristova pohřbu, zdánlivý protiklad, tuto hádanku. A potom nalezneme odpověď k této hádance.

I. Za prvé - paradox Jeho pohřbu.

“Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel…” (Izajáš 53:9).

V Kristově době “svévolníci” byli zločinci. “Bohatí” byli považováni za hodné cti. Jak potom Jeho hrob mohl být být se svévolníky a ve stejnou dobu být “s bohatými v jeho smrti”? Toto zmátlo starověké židovské komentátory. Byl to paradox, zdánlivý rozpor v jejich myslích.

Ale tento puzzle je vyřešen v Janově evangeliu. Ježíš zemřel na kříži mezi dvěma zloději, jeden na Jeho pravici a jeden na Jeho levici. V našem textu jsou označování za “svévolníky.” Ježíš zemřel první, zatímco ti dva zloději zůstali nějaký čas na živu.

“Poněvadž byl den přípravy a těla nesměla zůstat přes sobotu [přes sabat] na kříži – požádali Židé Piláta, aby odsouzeným byly zlámány kosti a aby byli sňati z kříže.” (Jan 19:31).

Vojáci zlámali nohy těm dvěma zlodějům. Dělalo se to tak, aby oni nemohli se nadechnout a tak rychle zemřeli. Ale potom přišli k Ježíši, visícímu na prostředním kříži a On už byl mrtev. Jeden z vojáků probodnul Jeho bok kopím, aby Jeho smrt byla jistá. Vytryskly voda a Krev a to ukazovalo na to, že Ježíš zemřel na zástavu srdce.

On nevládnul na trůnu ze slonoviny,
   On zemřel na kříži Kalvárie;
Pro hříšníky On počítal vše co vlastnil jako ztrátu,
   A On pozoroval Své království z kříže.
Drsný kříž se stal Jeho trůnem,
   Jeho království bylo jen v srdcích;
On napsal Svoji lásku brunátně rudou barvou,
   A na Své hlavě nesl trní.
(“A Crown of Thorns,” Ira F. Stanphill, 1914-1993).

Ale stalo se něco neočekávaného. Pro Ježíšovo tělo si přišel velmi významný muži. Byli to Jozef z Arimatie, bohatý muž, a člen židovského sanhedrinu a Nikodém, židovský vladař, který předtím přišel k Ježíši v noci (cf. Jan 3:1-2). Oba byli tajní učedníci, ale nyní přišli veřejně poprvé. Když to dělali, riskovali vlastně své životy. Dr. McGee řekl,

Nebud’me k těmto mužům příliš kritičtí. Oni zůstali v pozadí ale nyní, když Pánovi učedníci se rozprchli jako ovce a tajně odešli tak tito dva muži vyšli na veřejnost (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson, 1983, volume IV, p. 494).

Jozef z Arimatie a Nikodém vzali Ježíšovo tělo. Jozef byl bohatý muž a dal Ježíšovo tělo do nového hrobu,

“A položil je do svého nového hrobu, který měl vytesán ve skále; ke vchodu do hrobu přivalil veliký kámen a odešel.” (Matouš 27:60).

Tak byl vysvětlen paradox Kristova pohřbu. Ano, On si udělal hrob spolu se svévolníky Svojí smrtí na kříži mezi dvěma zloději. Ale byl pohřben “s bohatými v jeho smrti” (Izajáš 53:9), v hrobě bohatého muže. Kristus zakusil smrt lotra, ale byl mu dán čestný pohřeb s boháčem. Toto ukazuje, že pokoření našeho Pána mělo konec. Jeho tělo nebylo hozeno do běžného hrobu s těmi dvěma zloději. Bylo položeno k odpočinku s respektem a úctou, kterou si Ježíš zasloužil, v hrobě bohatého a ctěného muže. A tímto ten paradox, který často mátl staré rabíny, kteří to studovali, byl náš text ujasněn.

“Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel” (Izajáš 53:9).

Ale je zde i jiný důvod, proč Kristus měl svůj hrob se svévolníky a s boháčem. Jak jsem řekl, židovští lidé přemýšleli o zločincích a delikventech jako o “svévolných,” a přemýšleli o “bohatých” jako o lidech hodných úcty. Skutečnost, že Ježíš “udělal svůj hrob” s oběma těmito skupinami ukazuje, že starověcí rabíni se pletli v oddělování “svévolníků” a “bohatých.” Vůbec neexistovaly dvě skupiny. Obě skupiny byly hříšné.

A to je pravda i v dnešní době. Lidé užívající úcty jsou hříšníci stejně tak jako ti, které bychom nazvali “svévolníci.” Když jsem se posadil, abych psal tuto část kázání, tak mi volal obchodník a žádal mě o dar pro službu “konzervativních”. Ten volající řekl, “Co z následujícího si myslíte, že je nejdůležitější problém, kterému Amerika čelí – potrat, selhání v podpoře Izraele nebo manželství osob stejného pohlaví?” Řekl jsem, “Žádný z těchto problémů. Nejdůležitějším problémem, kterému Amerika čelí je skutečnost, že naši pastoři nekáží o hříchu členů svých církví.” Co jsem tím myslel? Myslel jsem, že potrat, manželství osob stejného pohlaví a pochybení v podpoře Izraele jsou příznaky, nikoliv skutečná nemoc, ale jen příznaky nemoci. Můžete pracovat na léčení příznaků, ale nebude to mít žádné přetrvávající dobro, pokud se nevypořádáte s pod tím ležící nemocí. A ta nemoc je hřích – hřích, který zabíjí jak liberální tak konzervativce; hřích, který ničí jak demokraty tak republikány; hřích, který přináší zatracení jak “svévolníkům” tak “bohatým.”

Hřích leží v srdci. Srdce člověka je zlé, nikoliv jen jeho vnější projevy. Hřích ovládá jeho nejvnitřnější myšlenky a touhy. Tvoje hříšné srdce ti říká, aby přemýšlel o věcech, které jsou zlé. Pak tě tvoje hříšná přirozenost pohne, abys se vzbouřil proti Bohu a spáchal hřích, o kterém jsi přemýšlel. Hřích ovládá tvůj vnitřní život a vede tě, abys se bouřil proti autoritě, bouřil proti Bohu. Vzpoura tvého srdce proti Bohu je tak silná, že nic co děláš ji nemůže změnit nebo tě přestat ovládat. Musíš být přiveden na místo, kde řekneš s apoštolem, “Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?” (Římanům 7:24). Jen pak porozumíš důležitosti toho, že Ježíš udělal Svůj hrob se “svévolníky” a s “bohatými” – “v jeho smrti.” Jakékoliv máš pozadí, Kristus zemřel a byl pohřben, takže tvůj hřích může být odpuštěn a odstraněn. As Dr. J. Wilbur Chapman to vložil do jednoho ze svých hymnů, “Buried, He carried my sin far away” (“One Day” by Dr. J. Wilbur Chapman, 1859-1918). Jen Kristus může odpustit tvůj hřích! Jen Kristus může změnit tvé vzpouzející se hříšné srdce!

“Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel” (Izajáš 53:9).

II. Za druhé – vysvětlený paradox.

Druhá polovina našeho textu ukazuje proč Kristus, i když umíral nečestně se zloději byl pohřben s úctou a respektem. Prosím postavte se a přečtěme druhou polovinu, začínající slovy, “ačkoli se nedopustil násilí…” (Izajáš 53:9).

“Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel; ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti” (Izajáš 53:9).

Můžete se posadit.

Toto dává důvod pro Kristův čestný pohřeb. Tato pocta Mu byla udělena protože se nedopustil násilí; ani nikoho nezranil. Ježíš nebyl vinen útlakem nebo krádeží, vraždou nebo krutostí jakéhokoliv druhu. On nikdy nerozvášnil dav nebo nezačal jakoukoliv výtržnost vůči vládě židovské či římské. Ani v jeho ústech nebylo lsti. On nikdy neučil falešné učení. On nikdy nepodvedl lidi, jak mu bylo předkládáno. To byla holá lež. On nikdy nezkoušel odvést kohokoliv od skutečného chválení Boha. On stále dodržoval a respektoval zákony Mojžíše a proroků. On nebyl nepřítelem jejich náboženství nebo jejich státu. Skutečně nebyl vinen žádným hříchem. Apoštol Petr řekl, že Kristus,

“hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest.” (I. Petrova 2:22).

Dr. Young řekl, “[Kristu] byl dán čestný pohřeb po nečestné smrti kvůli jeho dokonalé nevinnosti. [Protože] on nejednal tak, jako jeho nepřátelé zločinci, nezasloužil by si [nějaký] nečestný pohřeb s nimi, ale čestný pohřeb s bohatými.”

Toto mi připomíná Sira Winstona Churchilla, který si vybral čestný pohřeb vedle svého otce na venkovském hřbitově raději než to co považoval za méně čestný pohřeb mezi nepřáteli svého otce a jeho vlastními nepřáteli, mezi muži, kteří podvedli Anglii, přesto byli pohřbeni s velkou pompou a obřadností ve Westminster Abbey, navzdory jejich skutkům zrádného ústupku s ohledem na Hitlera a jeho nacistický režim. Ačkoliv Churchill nebyl znovuzrozený křesťan, byl mužem cti.

Ježíš byl samozřejmě největší člověk, který kdy žil. Ano, On byl a je člověk, “Člověk Kristus Ježíš” (I. Timoteova 2:5). Jeho velikost spočívá ve skutečnosti, že On dal svůj život dobrovolně, aby platil za naše hříchy v očích Boha Otce. Krátký čas předtím, než byl ukřižován, Ježíš řekl,

“Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele” (Jan 15:13).

Drsný kříž se stal Jeho trůnem,
   Jeho království bylo jen v srdcích;
On napsal Svoji lásku brunátně červenou barvou,
   A nosil trní na Své hlavě.

A nyní, můj příteli, co uděláš s Ježíšem, který se nazývá Kristus? Jak to C. S. Lewis vyjádřil, jsou zde dvě možné odpovědi – “Můžeš na Něj plivnout a zabít Jej jako démona nebo můžeš padnout k Jeho nohám a nazvat Jej Pánem a Bohem.” Co z toho si vybereš? Jediná třetí volba je zcela Jej ignorovat a pokračovat ve svém životě tak, jako by Jeho bolest a utrpení nic neznamenalo. Cítím největší zármutek za takové lidi, kteří zacházejí se Spasitelem s takovou neúctou. Modlím se, abys nebyl jedním z nich. Jsou to ti, které T. S. Eliot nazval “Prázdní lidé” – lidé, kteří žijí jen pro potěšení okamžiku. Ano, modlím se, abys nebyl jedním z nich, protože oni budou mít v pekle velmi hluboké místo.

Abych jen nezapomněl na Gethsemane;
   Abych jen nezapomněl na tvoji agonii;
Abych jen nezapomněl na Tvoji lásku ke mně,
   Veď mě ke Kalvárii.
(“Lead Me to Calvary,” Jennie E. Hussey, 1874-1958).

Modlím se, abys přišel k Ježíši, důvěřoval Mu celým svým srdcem a přešel ze smrti do života ve skutečném křesťanském obrácení.

Společně se postavme. Pokud bys s námi chtěl mluvit o tom jak být obmyt od svých hříchů Ježíšem, prosím běž nyní dozadu v posluchárně. Dr. Cagan tě vezme na tiché místo, kde můžeme mluvit. Pane Lee, prosím pojďte a modlete se za ty, kteří reagovali.

Pokud tě toto kázání požehnalo, pak Dr. Hymers by to od tebe rád věděl. KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Můžeš napsat email Dr. Hymersovi na rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here)
nebo mu můžeš napsat na P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Nebo mu
zatelefonovat na (818)352-0452.

Tyto rukopisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je používat
bez povolení Dr. Hymerse. Přesto všechna video poselství Dr. Hymerse jsou
chráněna autorskými právy a mohou být použity jen při povolení.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Dr. Kreightone L. Chanem: Izajáš 53:1-9.
Solová píseň před kázáním od pana Benjamina Kincaida Griffitha:
“A Crown of Thorns” (Ira F. Stanphill, 1914-1993)/
“Lead Me to Calvary” (Jennie E. Hussey, 1874-1958).


NÁSTIN Z

PARADOX KRISTOVA POHŘBU

(KÁZÁNÍ ČÍSLO 10 NA IZAJÁŠE 53)
THE PARADOX OF CHRIST'S BURIAL
(Sermon Number 10 on Isaiah 53)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel, ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti” (Izajáš 53:9).

(I. Korintským 15:3-4; Jan 17:3; Římanům 6:4)

I.   Za prvé - paradox Jeho pohřbu, Izajáš 53:9a; Jan 19:31;
Matouš 27:60; Římanům 7:24.

II.  Za druhé – vysvětlený paradox, Izajáš 53:9b; I. Petrova 2:22;
I. Timoteova 2:5; Jan 15:13.