Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
POPIS POKÁNÍ

(KÁZÁNÍ ČÍSLO 9 NA IZAJÁŠE 53)
A DESCRIPTION OF THE ATONEMENT
(SERMON NUMBER 9 ON ISAIAH 53)
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, April 7, 2013
Kázání proslovené v Baptist Tabernacle of Los Angeles
neděle ráno, 7. dubna 2013

“Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu.” (Izajáš 53:8).


V předchozím verši nám Izajáš řekl o tichosti Krista,

“Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel.” (Izajáš 53:7).

Dr. Edward J. Young řekl, “Při zdůraznění tiché trpělivosti Krista v Jeho utrpení nyní dává prorok detailnější popis tohoto utrpení” (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, Eerdmans, 1972, volume 3, p. 351).

“Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu.” (Izajáš 53:8).

Tento verš se přirozeně rozděluje do tří bodů popisujících (1) Kristovo utrpení, (2) Kristovo pokolení a (3) Kristovu zprostředkované vykoupení za naše hříchy.

I. Za prvé - text podává popis Kristova utrpení.

“Byl zadržen a vzat na soud … byl vyťat ze země živých” (Izajáš 53:8).

Kristus byl uvězněn v zahradě Gethsemane. Hradní stráže ho odvedli k velekněžím. Přivedli Ho před velekněze Kaifáše a před židovský nejvyšší soud Sanhedrin. U tohoto soudu byl odsouzen falešnými svědky. Ježíš řekl,

“Od nynějška uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými” (Matouš 26:64).

Potom velekněz řekl,

“Co o tom soudíte?“ Jejich výrok [Sanhedrinů] zněl: „Je hoden smrti.“ Pak mu plivali do obličeje, bili ho po hlavě, někteří ho tloukli do tváře” (Matouš 26:66-67).

“Když bylo ráno, uradili se všichni velekněží a starší lidu proti Ježíšovi, že ho připraví o život.” (Matouš 27:1).

Ale neměli úřední moc podle římského práva toto dělat a tak,

“Spoutali ho, odvedli a vydali vladaři Pilátovi [římskému] místodržiteli” (Matouš 27:2).

Pilát vyslýchal Ježíše,

“Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován.” (Matouš 27:26).

Tímto se naplnila tato část našeho textu,

“Byl zadržen a vzat na soud [před velekněze a pak před Piláta]…vždyť byl vyťat ze země živých [Svojí smrtí na Kříži]” (Izajáš 53:8).

Ježíšovo uvěznění židovským sanhedrinem a Pilátem naplnilo slova, “Byl zadržen.” Soudy před Kaifášem a potom před Pilátem naplnily slovní obrat “a vzat na soud.” Byl zadržen a vzat na soud na kopec zvaný Kalvárie, kde byl ukřižován a zemřel na Kříži a tak naplnil to, “Byl vyťat ze země živých.”

Dr. John Gill (1697-1771) řekl,

Pohltilo ho utrpení a soud; to je, jeho život byl vzat násilným způsobem pod záminkou spravedlnosti; zatímco [skutečně] ta [nejhorší] nespravedlnost byla spáchána na něm; bylo proti němu vyneseno falešné obvinění, falešní svědkové byli [podplaceni, aby dali falešnou přísahu, tím proti Němu spáchali křivopřísežnictví], a jeho život byl vzat hříšnými rukami [jak se píše] ve Skutcích 8:32, [“Jako ovce vedená na porážku, jako beránek, němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa.”]. V jeho ponížení jej odsoudili: on [neobdržel] běžnou spravedlnost (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume V, p. 314).

Jak náš text říká,

“Byl zadržen a vzat na soud …vždyť byl vyťat ze země živých …” (Izajáš 53:8).

II. Za druhé - text podává popis Kristova pokolení.

Uprostřed textu je verš, který je nějak složitý na vysvětlení,

“Byl zadržen a vzat na soud: Kdopak pomyslí na jeho pokolení? vždyť byl vyťat ze země živých…” (Izajáš 53:8).

“Kdopak pomyslí na jeho pokolení?” Dr. Gill řekl, že tento verš mluví “o době [nebo pokolení, ve kterém Ježíš žil, jejichž barbarství vůči němu a hříšnosti, na kterých měli vinu, byly tak velké, že nelze ústy plně vyslovit nebo perem plně popsat” (Gill, ibid.). Když čteme o krutosti a nespravedlnosti, kterou dělali vůči nevinnému Božímu synu tak nám to přináší slzy! Tak jako Joseph Hart (1712-1768) vyjádřil ve svém žalostném hymnu,

Podívej se jak trpělivě Ježíš stojí,
   dotčený na [tomto hrozném místě]!
Hříšníci svázali Všemohoucí ruce,
   a plivli do tváře svého Stvořitele.

Jeho tělo bylo probodnuto,
   proudy krve tekly odevšad,
Jeho záda byla bičována,
   Ale ostřejší důtky trhaly Jeho srdce.

Přibit nahý na prokleté dřevo,
   vystaven zemi a nebi nad ním,
výjev ran a krve,
   Zázrak zraněné lásky!
(“His Passion” by Joseph Hart, 1712-1768; altered by the Pastor;
      to the tune of “‘Tis Midnight, and on Olive’s Brow”).

John Trapp (1601-1669) řekl, “Kdo může popsat jeho pokolení? [Kdo může popsat] hříšnost lidí, v jejichž době Ježíš žil?” (John Trapp, A Commentary on the Old and New Testaments, Transki Publications, 1997 reprint, volume 3, p. 410).

Je těžké lidskými termíny vysvětlit proč tito židovští vedoucí chtěli, aby byl Ježíš ukřižován a proč římští vojáci, “bili ho po hlavě holí, plivali na něj …. a pak ho vedli ven, aby ho ukřižovali.” (Marek 15:19-20).

“Ačkoli na něm nenalezli žádný důvod pro trest smrti, vymohli si na Pilátovi, aby ho dal popravit.” (Skutky 13:28).

Jak to John Trapp předkládá, “Kdo může popsat jeho pokolení?... hříšnost lidí, v jejichž době Ježíš žil.”

“Byl zadržen a vzat na soud: kdopak pomyslí na jeho pokolení? vždyť byl vyťat ze země živých…” (Izajáš 53:8).

Dr. Young řekl, “Sloveso [declare] naznačuje nad něčím vážně rozjímat…Oni měli přemýšlet nad [významem Jeho smrti], ale nedělali to” (Young, ibid., p. 352).

Jak je tomu jinak v dnešní době? Miliony lidí slyšeli o smrti Ježíše na Kříži, ale vážně o tom nepřemýšleli. “Měli nad tím přemýšlet, ale neudělali to.” Kdo přemýšlí hluboce o Kristově ukřižování? Ty přemýšlíš? Přemýšlíš o smrti Krista a o tom, co to pro tebe znamená?

“Kdo může...popsat jeho pokolení?...hříšnost lidí, v jejichž době Ježíš žil,” řekl John Trapp. A přesto lidé, kteří ukřižovali Ježíše byli skutečně velmi podobni neobráceným lidem v dnešní době. Lidé v dnešní době nechtějí vážně přemýšlet o významu Kristovy smrti. Když se film “Utrpení Krista” dostal na naše scény, tak mnoho komentátorů zpráv řeklo, že film měl hluboký význam na ty, kteří jej viděli. Řekli, že to zažehnulo probuzení zájmu o evangelium. Někteří z nich řekli, že to způsobilo, že zástupy mladých lidí přicházely do církví.

Film vyšel v roce 2004. Tedy před devíti roky. Měli jsme dost času na to vidět, zda tito komentátoři měli pravdu. Hrozná skutečnost Kristova utrpení vyobrazená ve filmu měla psychologický účinek na mnohé, kteří jej viděli. Ale nyní vidíme, že na ty, kteří to viděli to nemělo přetrvávající dojem. Vrátili se zpět do svých soběstředných a hříšných životů.

Vidíte, že to je skutečná podstata hříchu. Neobrácení lidé mohou zažít jen malý smutek nad Kristovým utrpením. Ale při nejlepším je to jen velmi lehká lítost. Tito lidé se hned vrací k hodinám “surfování po internetu”, k jejich chamtivosti po více penězích, k jejich bezbožným životům, jejich nekonečným videohrám, v neděli nejdou do církve, velmi málo přemýšlí o Bohu, který je stvořil a o Kristu, který pro jejich spasení trpěl na Kříži. “Kdo může popsat toto pokolení?” Proč to pokolení, které žilo, když byl Ježíš ukřižován je v podstatě stejné jako vaše pokolení! Oni byli parta sebe milujících, bezbožných zatracených, kteří nežili pro nic vyššího než hříšné potěšení. A copak toto není rovněž dokonalý obraz vašeho pokolení? A pokud bys byl opravdu upřímný sám k sobě tak copak toto není dokonalý popis tebe samotného? Nakonec kolik času strávíš přemýšlením o Bohu? Kolik času strávíš každý den v modlitbě? Jak mnoho krvavé ukřižování Krista ovlivňuje tvůj každodenní život? Pokud jsi upřímný sám k sobě tak myslím, že budeš muset říci, že nejsi opravdu moc odlišný od pokolení, které odmítlo Krista, ukřižovali Jej a odešli pryč, aby vedli své vlastní sobecké životy. Toto je podstata hříchu. Toto je skutečná přirozenost hříchu. Toto dokládá, že jsi hříšník a každý tvůj kousek je tak vinen jak byli lidé v době Krista. Dokonce když přijdeš každou neděli do církve tak máš jen “způsob zbožnosti” (II. Timoteova 3:5). Není toto pravdou o tobě? Není pravdou, že ty “jsi zhřešil a jsi daleko od Boží slávy”? (Římanům 3:23). A když všechny tyto věci jsou pravdou o tobě, jak můžeš utéct od hněvu a soudu Všemohoucího Boha? Rev. Iain H. Murray, ve své poslední knize o životě Dr. Martyn Lloyd-Jonese, řekl,

     Pro Dr. Lloyd-Jonese kázat skutečné nebezpečí lidské viny před Bohem znamenalo kázat jistotu božského hněvu, hněvu, který už spočívá nad neobrácenými a který ještě má přijít v trestu za hřích v pekle...v místě, kde jejich ‘červ neumírá a jejich oheň nehasne’ (Iain H. Murray, The Life of Martyn Lloyd-Jones, The Banner of Truth Trust, 2013, p. 317).

III. Za třetí - text popisuje hlubší význam Kristova utrpení.

Prosím postavte se a čtěme nahlas Izajáš 53:8 a dejme pozor na poslední verš, “raněn pro nevěrnost mého lidu.”

“Byl zadržen a vzat na soud: kdopak pomyslí na jeho pokolení? vždyť byl vyťat ze země živých: raněn pro nevěrnost mého lidu.” (Izajáš 53:8).

Můžete se posadit.

Dr. Merrill F. Unger řekl,

Po dobu sedmnácti století [mesiánská interpretace Izajáše 53] byla jedinou interpretací mezi křesťany [a] židovskými autoritami. [Později židé] záměrně opustili tento pohled na tu kapitolu kvůli svému pozoruhodnému naplnění v Kristu (Unger, ibid., p. 1293).

V dnešní době mnoho židovských učenců říká, že celá padesátá třetí kapitola Izajáše odkazuje na utrpení židovských lidí a nikoliv Krista. Přestože židé hrozně trpěli pod rukami falešných křesťanů tak toto nemůže být skutečný význam našeho textu, protože to jasně říká, “Pro nevěrnost [hřích] mého lidu on byl raněn” (Izajáš 53:8). O tomto verši, “Pro nevěrnost mého lidu on byl raněn,” Dr. Henry M. Morris řekl, “On zemřel pro ‘můj lid’ – to je, Izrael – a ukázal, že [Kristus] v tomto oddílu není Izrael, jak mnozí tvrdili” (Henry M. Morris, Ph.D., The Defender’s Study Bible, Word Publishing, 1995, p. 767). Tedy skutečný význam není, že židovský lid byl raněn, ale spíše, že Kristus byl raněn na jejich místě za jejich hříchy, aby zaplatil trest za jejich hříchy, a za naše. On byl ukřižován, aby zaplatil trest za náš hřích!

Dr. John Gill řekl slova “Pro nevěrnost mého lidu byl on raněn,” se vztahují na židovský lid a také na vyvolené křesťany – a ukazuje, že Kristus byl raněn jak za hříchy Izraele tak za hříchy “jeho lidu” což jsou křesťané (Gill, ibid., p. 314). Myslím, že Dr. Gill přináší skutečný význam těchto slov,

“Pro nevěrnost mého lidu byl on raněn” (Izajáš 53:8).

Kristus byl “raněn” na Kříži, aby zaplatil za hříchy Jeho lidu, ať už židů nebo pohanů. Jeho smrt je zástupná, Kristus zemřel, aby zaplatil za naše hříchy. Je to usmiřující, odvracející Boží hněv od hříšníka.

Ale je zde podmínka. Aby Kristus mohl účinně zaplatit za tvé hříchy tak Mu musíš ve víře důvěřovat. Kristovo zaplacení za hřích na Kříži nezachrání nikoho kdo nebude Ježíši důvěřovat. Jen tehdy, když se poddáš Ježíši tak tvé hříchy budou smazány krví Spasitele z Božího záznamu.

Můžeš znát všechny skutečnosti v tomto verši a stále být ztracen. Démoni mají plnou znalost těchto skutečností, ale nezachrání je to. Apoštol Jakub řekl, “démoni také věří, ale hrozí se toho” (Jakub 2:19). Démoni mají jen “znalost v hlavě” o Kristově odčiňující smrti. Pokud si přeješ být spasen tak musíš jít dále. Musíš se skutečně poddat Kristu a důvěřovat Mu. Musíš být obrácen činem Boží milosti, nebo půjdeš do pekla se svými naučenými myšlenkami o Jeho ukřižování.

Poslouchej Dr. A. W. Tozera, když mluví proti “decisionismu,” a výhodě skutečného obrácení. Dr. Tozer řekl,

Celý úkon náboženského obrácení byl udělán mechanicky a bez ducha. Víra nyní může být vykonávána bez sporu o morální život a bez těžkostí pro Adamovo ego. Kristus může být “přijat” v duši příjemce bez vytvoření jakékoliv speciální lásky k Němu (A. W. Tozer, D.D., The Best of A. W. Tozer, Baker Book House, 1979, page 14).

“Celý úkon náboženského obrácení byl udělán mechanicky a bez ducha” – a já mohu dodat, že je to často bez Krista! “Decisionisté” jednoduše chtějí, abys řekl rychlou modlitbu, byl pokřtěn a tak přes to přešel. Často jsou Kristova smrt a vzkříšení sotva zmíněny. Často jsou úplně vynechány! Toto není to co učí Bible. Bible učí, že ty musíš cítit vinu za svůj hřích a zjistit, že nemáš žádnou jinou cestu jak uniknout hříchu a jeho následkům než tím, že přijdeš ke Kristu a bezmocně se před Ním položíš a budeš Mu důvěřovat z nejvnitřnějších hloubek tvého bytí. Potom a jen potom poznáš zkušeností co mínil prorok Izajáš, když řekl,

“Pro nevěrnost mého lidu byl on raněn” (Izajáš 53:8).

Když důvěřuješ vírou Ježíši Kristu tak Jeho krev očišťuje všechny tvé hříchy a jsi obrácený – ale ne předtím, než se ti to stane. Ne, nikdy předtím, než se ti to stane! Jestli chceš být spasen, tak musíš důvěřovat Ježíši Kristu!

Postavme se společně. Pokud bys rád s námi mluvil o důvěře Ježíši tak prosím nyní vstaň ze svojí židle a jdi dozadu do posluchárny. Dr. Cagan tě vezme do tiché místnosti, ve které s tebou můžeme mluvit o poddání se Kristu a o tom, jak být obmyt od svého hříchu Jeho svatou Krví! Pane Lee, prosím přijďte a modlete se za ty, kteří reagovali. Amen.

Pokud tě toto kázání požehnalo, pak Dr. Hymers by to od tebe rád věděl. KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Můžeš napsat email Dr. Hymersovi na rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here)
nebo mu můžeš napsat na P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Nebo mu
zatelefonovat na (818)352-0452.

Tyto rukopisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je používat
bez povolení Dr. Hymerse. Přesto všechna video poselství Dr. Hymerse jsou
chráněna autorskými právy a mohou být použity jen při povolení.

Místo z písma čtené před kázáním panem Dr. Kreightone L. Chanem: Izajáš 53:1-8.
Solová píseň zpívaná před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Blessed Redeemer” (Avis B. Christiansen, 1895-1985).


NÁSTIN Z

POPIS POKÁNÍ

(KÁZÁNÍ ČÍSLO 9 NA IZAJÁŠE 53)
A DESCRIPTION OF THE ATONEMENT
(SERMON NUMBER 9 ON ISAIAH 53)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu.” (Izajáš 53:8).

(Izajáš 53:7)

I.   Za prvé - text podává popis Kristova utrpení, Izajáš 53:8a;
Matouš 26:64, 66-67; 27:1-2, 26; Skutky 8:32.

II.  Za druhé - text podává popis Kristova pokolení, Izajáš 53:8b;
Marek 15:19-20; Skutky 13:28; II. Timoteova 3:5; Římanům 3:23.

III. Za třetí -text popisuje hlubší význam Kristova utrpení,
Izajáš 53:8c; Jakub 2:19.