Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
TICHOST BERÁNKA

(KÁZÁNÍ ČÍSLO 8 NA IZAJÁŠE 53)
THE SILENCE OF THE LAMB
(SERMON NUMBER 8 ON ISAIAH 53)
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 24, 2013
Kázání proslovené v Baptist Tabernacle of Los Angeles
neděle večer, 24.března 2013

“Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel.” (Izajáš 53:7).


Je vždy inspirující slyšet poslední slova křesťanských mučedníků. To pozvedá naše srdce, když slyšíme slova při jejich umírání. Polycarp byl kazatelem v raném druhém století. V angličtině je jeho jméno Polycarp, v latině je to Polycarpus. Polycarp byl žákem apoštola Jana. O několik let později stál před pohanským soudcem, který řekl, “Jsi starý muž. Není nutné, abys zemřel…Přísahej a já tě propustím. Co ti způsobí za škodu, když řekneš ‘Pane Caesare,’ a obětuješ kadidlo? Musíš přísahat Caesarovi a já tě rád propustím. Zapři Krista a budeš žít.”

Polycarpus odpověděl, “Osmdesát šest let jsem sloužil [Kristu], a On mi nikdy neublížil. Jak bych se mohl rouhat svému Králi, který mě zachránil?” Soudce řekl, “Měl jsem tě spálit ohněm.” Polycarpus odpověděl, “Oheň, kterým mi hrozíš hoří, ale za hodinu je uhašen. Znáte ten oheň přicházejícího soudu a nekonečného soudu uložený pro hříšné [ztracené]? Ale proč otálíte? Udělejte to co chcete.”

Poté soudce poslal svého posla do arény, aby hlasitě provolával lidem, “Polycarp se přiznal k tomu, že je křesťan!” “Spalte jej za živa!” řval dav pohanů. Oheň byl připraven. Kat přistoupil k Polycarpovi, aby jej přibil k hranici. Polycarp řekl klidně, “Ponech mě tak jak jsem. Ten, který mě podepře v tom, že vydržím ten oheň mě uschopní k tomu, že zůstanu na hranici nepohnut a nemusíš se tedy jistit hřebíky.”

Potom Polycarp pozvedl svůj hlas v modlitbě a chválil Boha za to, že ho “pokládá za hodného zemřít.” Oheň byl zapálen a jazyk plamene jej pohltil. Když se jeho tělo nerozpadlo v plamenech, kat jej probodl dýkou. Tak skončil život Polycarpuse, pastora ve Smyrně a žáka apoštola Jana (viz James C. Hefley, Heroes of the Faith, Moody Press, 1963, pp. 12-14).

Spurgeon řekl o “Jane Bouchier, naší proslulé baptistické mučednici…když ji přivedli před Cranmera a Ridleye,” dva biskupy z anglikánské církve [Church of England], kteří odsoudili tuto baptistku, aby byla upálena na hranici a řekli jí, že upálení je lehká smrt, řekla jim: “Jsem tak skutečně služebnice Krista jako každý z vás; a jestli odsoudíte svoji ubohou sestru na smrt, dejte si pozor [buďte pozorní], aby na vás Bůh nepustil římského vlka a také byste museli trpět pro Boha.” Jakou měla pravdu, protože oba tito muži byli také krátce poté umučeni! (podívej se na C. H. Spurgeon, “All-Sufficiency Magnified,” The New Park Street Pulpit, volume VI, pp. 481-482).

I když je oddělovalo hodně století, Polycarp a Jane Bouchier učinili silná prohlášení víry, než byli upáleni na hranici. Přesto Pán Ježíš Kristus to neudělal, když mu bylo pohrozeno mučením a smrtí! Ano, On mluvil k veleknězi. Ano, On mluvil k římskému místodržiteli - pontskému Pilátovi. Ale když nastal čas, kdy měl být zbičován téměř k smrti a přibit na Kříž, tak slova proroka Izajáše popisují úžasnou skutečnost, že byl němý!

“Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel.” (Izajáš 53:7).

Když Jej bili, tak neřekl ani slovo! Když je přibíjeli na Kříž, neřekl ani slovo! Podívejme se na náš text a zhluboka se z něj napijme tím, že se zeptáme na tři otázky a zodpovíme si je.

I. Za prvé – kdo byl ten muž zvaný Ježíš?

Kdo to byl, o němž prorok řekl,

“Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel …”? (Izajáš 53:7).

Bible nám říká, že On byl Pán slávy, druhá Osoba Svaté trojice, Bůh Syn v lidském těle! Jak říká vyznání, “pravý Bůh z pravého Boha.” Nesmíme nikdy přemýšlet o Ježíši pouze jako o lidském učiteli a pouhém prorokovi! Ježíš nám neumožnil, abychom o Něm takto přemýšleli, neboť řekl,

“Já a Otec jsme jedno” (Jan 10:30).

A také řekl,

“Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. ” (Jan 11:25).

Kdyby jakýkoliv jiný muž řekl tato slova, řekli bychom, že je démonizovaný, klamný, zbavený smyslů, šílený nebo nepříčetný! Ale když Ježíš řekl, že On a Bůh Otec jsou jedno a když řekl, “Já jsem vzkříšení a život,” a podobná slova pak se zastavíme a, dokonce ti nejhorší z nás budou přemýšlet, jestli Ježíš skutečně nemá pravdu!

I když ne vždy souhlasím se C. S. Lewisem v dalších bodech, jak bychom mohli nesouhlasit s jeho slavným prohlášením o Ježíši Kristu? C. S. Lewis řekl,

Zkouším zabránit komukoliv, aby řekl tu skutečně bláznivou věc, kterou o Něm lidé často říkají: “Mohu přijmout Ježíše jako velkého morálního učitele, ale nepřijímám, že se prohlašoval za Boha.” To je ta jedna věc, kterou nesmíme říkat. Člověk, který byl pouhým člověkem a řekl takové věci, které řekl Ježíš by nebyl velkým morálním učitelem. Ani by nebyl šílený – na úrovni člověka, který říká, že je ztracené vejce – jinak by byl ďáblem z Pekla. Musíte se rozhodnout. Buďto tento muž byl a je Božím Synem nebo je blázen nebo něco horšího. Můžeš Ho umlčet jako blázna, můžeš na Něj plivat a zabít Jej jako démona nebo můžeš padnout k Jeho nohám a nazvat Jej Pánem a Bohem. Ale nepřicházejme s jakýmkoliv blahosklonným nesmyslem o tom, že Ježíš je velký lidský učitel. To pro nás Ježíš nenechal otevřené. To On neplánoval (C. S. Lewis, Ph.D., Mere Christianity, Harper Collins, 2001, p. 52).

“Můžeš na Něj plivat a zabít Jej jako démona nebo můžeš padnout k Jeho nohám a nazvat Jej Pánem a Bohem…Musíš se rozhodnout,” protože Ježíš řekl,

“Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne” (Jan 14:6).

Zde to máš! Nemůžeš mísit Ježíše s buddhismem nebo hinduismem nebo islámem jednoduše proto, že Ježíš “nám to nenechal otevřené. On to nezamýšlel.” Kristus nám nenechal jinou možnost. On řekl, “Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.” Jak řekl C. S. Lewis, “Můžeš na Něj plivat a zabít Jej …nebo můžeš padnout k Jeho nohám a nazvat Jej Pánem a Bohem…Musíš se rozhodnout.” Je to ten první nebo druhý. Nikdo k tomuto nemůže mít skutečně neutrální postoj! Lidé mohou předstírat že jsou, ale nikdy nejsou opravdu neutrální. “Ježíš nám nenechal tu možnost otevřenou.”

II. Za druhé – proč Ježíš selhal v tom, že se nebránil těm, kteří Jej mučili a zabili?

Proč se stalo, že

“Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel”? (Izajáš 53:7).

Velký vědec Albert Einstein, ačkoliv nebyl křesťan, řekl,

Nikdo nemůže číst ta [čtyři] evangelia aniž by cítil skutečnou přítomnost Ježíše. Jeho osobnost tepe v každém slově. Žádná legenda není naplněna takovým životem (Albert Einstein, Ph.D., The Saturday Evening Post, October 26, 1929).

Přesto když byl bičován a křižován, Ježíš nic neřekl! Proč Ježíš selhal v tom, že se nebránil těm, kteří Jej bili a zabili? Francouzský filozof Rousseau, ačkoliv byl ateista, se podivně dostal blízko k odpovědi na tuto otázku, když řekl,

Jestli Socrates žil a zemřel jako filozof, pak Ježíš žil a zemřel jako Bůh (Jean-Jacques Rousseau, French philosopher, 1712-1778).

Ježíš se nebránil, protože smyslem toho, proč On přišel dolů na zem bylo, aby trpěl a zemřel na Kříži. Rok předtím než byl ukřižován tak Ježíš toto vysvětlil.

“Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen.” (Matouš 16:21).

Applied New Testament Commentary říká,

Petr právě vyznal, že Ježíš je Kristus, mesiáš, Syn živého Boha [Marek 8:29]. Ale [Petr] stále nerozuměl tomu co Kristus přišel na zem učinit. Přemýšlel tak, jak přemýšleli další židé, že Kristus přišel, aby byl pozemským králem. Proto, když mu Ježíš řekl, že [On] musí trpět mnoho věcí a …být zabit tak Petr to nemohl přijmout. Pokáral Ježíše, že řekl takovou věc. Ježíš také řekl, že po třech dnech [On] bude vzkříšen. Ježíš věděl nejen to, že zemře, ale také že bude třetího dne vzkříšen z mrtvých. Učedníci tomuto vůbec nerozuměli (Thomas Hale, The Applied New Testament Commentary, Kingsway Publications, 1996, pp. 260-261).

Ale my bychom tomu měli rozumět. Bible říká,

“Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky.” (I. Timoteova 1:15)

Zachránil nás Svojí smrtí na Kříži za naše hříchy a vzkříšením, které nám dává život. Ježíš nepromluvil a nebránil se, když byl bičován a křižován, protože jak řekl místodržiteli Pilátovi, “Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět” (Jan 18:37).

III. Za třetí – co se v textu dozvíme o němém utrpení Ježíše?

Prosím postavte se a čtěme ještě jednou nahlas Izajáše 53:7.

“Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel.” (Izajáš 53:7).

Můžete se posadit.

“Byl trápen a pokořil se.” Dr. Young říká, že toto je možno překládat, “On [dovolil] sám sobě, aby byl trápen.” “Tím, že byl trápen, tak dobrovolně trpěl…Z jeho úst nevyšla žádná sebeobrana nebo žádný protest. Člověk nemůže číst [toto proroctví] aniž by přemýšlel o naplnění, když před soudným stolcem Piláta skutečný Služebník neřekl ani slovo. ‘Když on byl zlořečený, neoplácel to’ [Když trpěl tak nevyhrožoval]” (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, Eerdmans, 1972, volume 3, pp. 348-349).

“Tu mu řekl Pilát: „Neslyšíš, co všechno proti tobě svědčí?“ On mu však neodpověděl ani na jedinou věc; takže se vladař velice divil. [byl velice překvapen]” (Matouš 27:13-14).

“Velekněží na něj mnoho žalovali: ale on nic neodpověděl. Tu se ho Pilát znovu otázal: „Nic neodpovídáš? Pohleď, co všecko na tebe žalují!“. Ježíš však už nic neodpověděl, takže se Pilát divil. [byl překvapen a ohromen]” (Marek 15:3-5).

“Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. ” (Izajáš 53:7).

V Izajáši 53:7 je Kristus porovnáván s beránkem. Ve Starém zákoně lidé přinášeli ovce, aby je porazili jako oběť Bohu. Aby připravili ovci na oběť, museli jí ostříhat vlnu. Ovce tiše držela, když byla stříhána. Tak jako obětní ovce byla němá, když byla stříhána a porážena, “tak on ústa neotevřel” (Izajáš 53:7).

Jan Křtitel také srovnával Ježíše s obětním beránkem, když řekl,

“Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.” (Jan 1:29).

Když důvěřujeme Ježíši vírou, tak Jeho oběť na Kříži platí za všechny tvé hříchy a ty stojíš před Bohem bez viny. Tvoje vina je odčiněna Jeho smrtí na Kříži. A tvé hříchy jsou očištěny Krví, kterou tam prolil.

David Brainerd, slavný misionář mezi americkými indiány, vždy hlásal tuto pravdu. Když kázal americkým indiánům řekl, “Nikdy jsem neodešel od ukřižovaného Ježíše. Zjistil jsem, že když lidé byli uchopeni velkým …významem Kristovy oběti na našem místě, pak jsem jim nemusel dávat mnoho pokynů aby změnili svůj život” (Paul Lee Tan, Th.D., Encyclopedia of 7,700 Illustrations, Assurance Publishers, 1979, p. 238).

Vím, že je to dnes také pravda. Jakmile vidíte, že

“Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem” (I. Korintským 15:3),

a jakmile se poddáš ukřižovanému a vzkříšenému Spasiteli, staneš se křesťanem. Zbytek je poměrně jednoduché vysvětlit a rozumět tomu. Důvěřuj Kristu vírou a jsi spasen!

Když umíral, tak Spurgeon řekl, “Moje teologie spočívá ve čtyřech malých slovech – ‘Ježíš zemřel za mě.’ Neříkám, že to je všechno, co bych kázal, kdybych měl znovu sloužit, ale stačí to, abych s tím mohl zemřít. Ježíš zemřel za mě” (Tan, ibid.). Můžeš to říci? Můžeš říci, “Ježíš zemřel za mě”? Pokud ne, poddáš se vzkříšenému Spasiteli a budeš Mu důvěřovat dnes večer? Řekneš, “Ježíš za mě zemřel a já se Mu poddávám aby mne spasil Svou Krví a spravedlností”? Kéž ti Bůh dá jednoduchou víru, abys to mohl udělat. Amen.

Prosím postavte se a zpívejte píseň číslo šest ve vašich zpěvnících, “And Can It Be?” od Charlese Wesleyho.

A je to možné, že mohu získat
   zájem na Spasitelově krvi?
On zemřel za mě, kdo způsobil Jeho bolest?
   Za mě, který Jej určil na smrt?
Ohromující láska! Jak se to může stát,
   že Ty, můj Bůh, jsi za mě zemřel?
Ohromující láska! Jak to může být,
   že Ty, můj Bůh, jsi za mě zemřel?
(“And Can It Be?” by Charles Wesley, 1707-1788).

Pokud jsi přesvědčený, že Ježíš může odpustit tvůj hřích a spasit tvoji duši, pak bychom s tebou chtěli mluvit o tom, jak se stát křesťanem. Prosím postavte se a odejděte dozadu do místnosti. Dr. Cagan vás vezme na tiché místo, kde můžeme mluvit. Jděte nyní dozadu v posluchárně. Pane Lee, prosím přijďte a modlete se za ty, kteří reagovali. Amen.

Pokud tě toto kázání požehnalo, pak Dr. Hymers by to od tebe rád věděl. KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst kázání Dr. Hymerse každý týden na internetu
na www.rlhsermons.com or www.realconversion.com.
Klikni na “ Kázání v češtině.”

Můžeš napsat email Dr. Hymersovi na rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here)
nebo mu můžeš napsat na P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Nebo mu
zatelefonovat na (818)352-0452.

Tyto rukopisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je používat
bez povolení Dr. Hymerse. Přesto všechna video poselství Dr. Hymerse jsou
chráněna autorskými právy a mohou být použity jen při povolení.

Místo z Písma čtené před kázáním od Dr. Kreightona L. Chana: Izajáš 52:13-53:7.
Solová píseň před kázáním od pana Benjamina Kincaida Griffitha:
“A Crown of Thorns” (Ira F. Stanphill, 1914-1993).


NÁSTIN Z

TICHOST BERÁNKA

(KÁZÁNÍ ČÍSLO 8 NA IZAJÁŠE 53)
THE SILENCE OF THE LAMB
(SERMON NUMBER 8 ON ISAIAH 53)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel.” (Izajáš 53:7).

I.   Za prvé – kdo byl ten muž zvaný Ježíš? Jan 10:30; 11:25; Jan 14:6.

II.  Za druhé – proč Ježíš selhal v tom, že se nebránil těm, kteří Jej mučili a zabili? Matouš 16:21; I. Timoteova 1:15; Jan 18: 37.

III. Za třetí – co se v textu dozvíme o němém utrpení Ježíš?
Matouš 27:13-14; Marek 15:3-5; Jan 1:29; I. Korintským 15:3.