Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
VŠEOBECNÝ HŘÍCH, KONKRÉTNÍ HŘÍCH
A LÉČBA HŘÍCHU

(KÁZÁNÍ ČÍSLO 7 NA IZAJÁŠE 53)
UNIVERSAL SIN, PARTICULAR SIN,
AND THE CURE FOR SIN
(SERMON NUMBER 7 ON ISAIAH 53)
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.
Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle of Los Angeles
neděle ráno, 24.března 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, March 24, 2013

“Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.” (Izajáš 53:6).


Dr. Richard Land je prezidentem organizací Southern Baptist Convention’s Ethics a Výboru náboženské svobody. Dr. Land ví, že žijeme v kultuře, která je úžasně netečná k základním faktům křesťanství. Řekl,

Četl jsem ve článku v časopise Time o nedostatku náboženství v …Americe. Jeden manželský pár přišel po bohoslužbě ke [kazateli] a řekl, “Náš dospívající syn chce vědět, kdo je ten muž visící na tom znaku plus.” Nevěděli, že to je Ježíš a nevěděli, že to je kříž (“The Man on the Plus Sign,” World magazine, August 1, 2009, page 24).

Je děsivé, že mnoho lidí má tak málo znalostí o tom, kdo je Ježíš a co udělal. Většina pochybení je ve skutečnosti, že se tak málo káže ve většině našich církví o samotném Kristu. Ale nemůžeš přijít do naší církve ani jedinou neděli a neslyšet přitom, že Ježíš zemřel v oběť za hříšníky na Kříži! Když Ježíš umíral na Kříži, nesl naše hříchy a odčinil je. Ježíš prolil Svoji Krev na Kříži, aby nás očistil od každého hříchu. Spurgeon řekl, “Jsou někteří kazatelé, kteří nekáží o krvi Ježíše Krista a já vám musím říci jednu věc, která se jich týká – nikdy je nejděte poslouchat! Nikdy jim nenaslouchejte! Služba, která nemá v sobě krev je bez života, a mrtvá služba není dobrá pro nikoho” (C. H. Spurgeon, “Freedom Through Christ’s Blood,” August 2, 1874). Myšlenka, že Kristus nesl naše hříchy se objevuje znovu a znovu v Izajáši padesáté třetí kapitole.

“Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal” (Izajáš 53:4).

“Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost.” (Izajáš 53:5).

“Trestání snášel pro náš pokoj” (Izajáš 53:5).

“Jeho jizvami jsme uzdraveni.” (Izajáš 53:5).

“Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.” (Izajáš 53:6).

“Byl zadržen a vzat na soud.” (Izajáš 53:8).

“Aby položil svůj život v oběť za vinu.” (Izajáš 53:10).

“Jejich nepravosti on na sebe vezme.” (Izajáš 53:11).

“On nesl hřích mnohých” (Izajáš 53:12).

Znovu a znovu se v Izajáši 53 píše, že Kristus vzal na Sebe naši vinu, trpěl na našem místě za naše hříchy, aby za ně zaplatil celý trest.

Ale nyní se v našem textu objevuje nová myšlenka. Je zde objasněn důvod, proč Kristus musel trpět, proč Kristus, ač Sám nevinný, musel nést vinu člověka.

“Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.” (Izajáš 53:6).

Text se přirozeně rozděluje na tři body.

I. Za prvé – všeobecné vyznání hříchu všeho lidstva.

Prorok řekl:

“Všichni jsme bloudili jako ovce…” (Izajáš 53:6).

Zde je jasné prohlášení týkající se všeobecné hříšnosti celého lidstva. “My všichni jsme bloudili jako ovce.” Apoštol Pavel to objasnil, když řekl:

“Co tedy? Máme my židé nějakou přednost? Vůbec ne! Vždyť jsme už dříve ukázali, že všichni, židé i pohané, jsou pod mocí hříchu, jak je psáno: ‚Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha” (Římanům 3:9-11).

“My všichni jsme bloudili jako ovce,” každý z nás!

Jako ovce, které prolomily plot Božího zákona jsme všichni zabloudili, všichni jsme odešli pryč od Boha. Apoštol Petr řekl:

“Vždyť jste ‚bloudili jako ovce” (I. Petrova 2:25).

Řecké slovo, které Petr použil, znamená odejít pryč od bezpečí a pravdy, být oklamán (strongův překlad). To je všeobecný popis lidstva v Písmu svatém.

“Všichni jsme bloudili jako ovce” (Izajáš 53:6).

Člověk je zde přirovnáván ke zvířeti, protože hřích jej snižuje – a on se stane podobným zvířeti. Ale nejsme porovnáváni s inteligentním zvířetem. Ne, člověk je porovnán s ovcí s jednoduchou myslí.

Žijete v tomto městě a tak pravděpodobně nevíte o hlouposti ovce. Ale v biblických dobách lidé věděli velmi dobře, jak jsou ovce hloupé. Pastýř je musel stále pozorně sledovat, jinak odešly pryč.

Ovce jsou dobré jen v jedné věci – odejít pryč! Když je v plotu jen jediná díra, tak ovce ji najdou a odejdou. A také jakmile se ovce dostane ven ze své ohrady, nikdy nezkouší se dostat zpět dovnitř. Ovce odchází dále a dále z místa bezpečí. A u člověka je to stejné. Člověk je moudrý v činění zla, ale bláznivý v tom, co je dobré. Jako Argus v řecké mytologii má člověk sto očí v hledání hříchu; ale když přijde na hledání Boha, je slepý jako Bartimeus! Apoštol Pavel mluvil o všeobecné nemoci hříchu, když řekl:

“Že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě.” (Efezským 2:12).

“Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce.” (Efezským 4:18).

Tyto verše nám ukazují, že lidstvo odešlo pryč od Boha.

“Všichni jsme bloudili jako ovce…” (Izajáš 53:6).

Potom zde v našem textu je všeobecné vyznání hříchu celého lidstva. Ukazuje to, že lidská rasa odešla od Boha do stovek falešných náboženství a doktrín a uctívají modly a falešné bohy a falešné Kristy, “Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce.” (Efezským 4:18).

II. Za druhé – osobní vyznání konkrétního hříchu každého jednotlivce.

Text pokračuje,

“Všichni jsme bloudili jako ovce,; každý z nás se dal svou cestou…” (Izajáš 53:6).

Všeobecné vyznání hříchu lidské rasy je podpořeno osobním vyznáním konkrétního hříchu každé osoby. “Každý z nás se dal svou cestou.” Nikdo se ze své volby neotočil k Boží cestě. Ve všech případech každá osoba si vybrala “svoji vlastní cestu.” Střed hříchu stojí zde – ve vybrání si naší vlastní cesty, v protikladu k Boží vůli. Chtěli jsme kontrolovat své vlastní životy. Chtěli jsme sledovat své vlastní plány. Sami se nepodřídíme Bohu. Nedůvěřujeme Kristu a nepoddáme se Jemu jako svému Pánu.

Text ukazuje, že každý má svůj konkrétní hřích, “svůj vlastní způsob.” Každý muž a žena má hlavní hřích, který je trochu jiný než mají ostatní. Dvě děti vychovávané stejnými rodiči budou mít jiné navyklé hříchy. Jeden člověk bude navykle hřešit svým způsobem, jiný jiným způsobem. “Všichni jsme se obrátili ke své vlastní cestě.” Jeden se obrátí napravo, druhý nalevo. Ale oba odmítají Boží cestu.

V Kristových dobách byly publikáni, kteří žili v silnému odporu k Božímu zákonu. Byli tam hříšníci, kteří vypustili Boha ze svých životů a páchali hříchy těla. Byli zde farizeové, kteří byli pyšní a samospravedliví a mysleli si, že jsou lepší než ostatní. Byli zde také saduceové, kteří nevěřili v anděly nebo démony. Nepáchali hříchy těla. Nežili tak hříšně jako publikáni nebo tak pověrčivě jako farizeové, ale byli také v odporu k Boží pravdě svým vlastním způsobem. To se může říci o každém z nich.

“Každý z nás se dal svou cestou” (Izajáš 53:6).

Někteří z vás možná byli vychováváni v křesťanských domovech a přesto jste zhřešili tím, že jste odmítli světlo evangelia. To je ta vaše “vlastní cesta.” Další možná přemýšlí o nějakém konkrétním hříchu. Když si na něj vzpomenete, jste hluboce zarmouceni. Přesto někteří z vás raději jsou v neustálém pocitu viny, než aby důvěřovali Kristu a našli odpuštění a pokoj. Někteří pokračují v odmítání důvěry Kristu. “Každý z nás se dal svou cestou.”

Další člověk může říci: “Zatvrdil jsem své srdce. Cítil jsem kdysi obvinění a potřebu Krista, ale nyní tomu tak není. Nyní se obávám, že Pán přísahal ve Svém hněvu, že nevstoupím do Jeho odpočinutí. Bojím se, že Bůh to se mnou vzdal.” Ale já chci, abyste pozorně naslouchali zbytku našeho textu, protože je zde třetí věta a v ní se ukazuje, že je pro tebe stále naděje!

III. Za třetí - zástupná, zprostředkovaná smrt Krista za hříchy Jeho lidu.

Prosím postavte se a přečtěte celý verš a dávejte zvláštní pozor na poslední větu: “Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.”

“Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.” (Izajáš 53:6).

Můžete se posadit. Dr. Edward J. Young řekl:

První polovina verše vysvětluje důvod utrpení služebníka a druhá tvrdí, že Sám Pán nechal trpět služebníka tím, že jej postihl pro nepravost nás všech. Sloveso [“postihl”] znamená násilně udeřit nebo zaútočit. Nepravost, kterou jsme vinni se nevrací zpět, aby nás udeřila, jak bychom mohli právem očekávat, ale spíše udeří [Krista] na našem [místě]. Pán [Bůh] způsobil, že naše vina jej udeřila…Bůh způsobil, že vina, která patřila nám, udeřila Krista [to jest] On jako naše náhrada nesl trest, který byl požadován za vinu našeho hříchu…pastýř dal svůj život za ovce (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, Eerdmans, 1972, volume 3, pp. 349-350).

“Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou; jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.“ (Izajáš 53:6).

V kázání nazvaném “Individuální hřích položený na Ježíše,” Spurgeon řekl:

Jsou zde mnohé hříchy, skandální hříchy. Nemohu je zmínit, jsou velmi odlišné od Davidových hříchů. Černé hříchy, jasně červené hříchy byly ty Davidovy hříchy, ale Davidovy hříchy nebyly vůbec jako hříchy Manassese; hříchy Manassese nebyly ty stejné jako Petra – Petr zhřešil docela jiným [způsobem]; a ženu, která byla hříšnicí, tu nemůžete připodobnit k Petrovi, a když se podíváte na její charakter, tak ji nemůžete [srovnat] ani s Lydií; dokonce když přemýšlíte o Lydii tak ji nemůžete vidět bez [uvědomění rozdílu] mezi ní a filipským žalářníkem. Všichni jsou si podobni, všichni odešli pryč, ale jsou všichni jiní, oni všichni se obrátili na svoji vlastní cestu; ale…Hospodin [“na něj vložil nepravosti jich všech]…Když přijdete k velkému léku evangelia, vzácné krvi Ježíše Krista, tak zde máte to…co staří lékaři nazývali catholicon, všeobecný lék, který je na každý případ…a dává pryč hřích se vší tou odděleností viny jako by ten lék byl vyroben pro ten hřích a jen pro ten hřích samotný (C. H. Spurgeon, “Individuální hřích položený na Ježíše,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1977 reprint, volume XVI, pp. 213-214).

Důvěřuj Kristu. Poddej se Kristu. Důvěřuj Mu a nikdy nebudeš zahanben, protože “jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.”

My vinni, hnusní a bezmocní;
   On, Beránek Boží bez poskvrny;
“Plné pokání,” může být?
   Hallelujah! Jaký Spasitel!
(“Hallelujah! What a Saviour!”, Philip P. Bliss, 1838-1876).

Budeš důvěřovat Ježíši? Poddáš se Mu, kapituluješ před Ním a budeš Mu důvěřovat? Budeš očištěn od hříchu Jeho Krví a zachráněn od soudu Jeho zástupnou obětí na Kříži? Kéž Bůh Otec ti udělí víru, abys spoléhal jen na Krista samého, abys před Ním kapituloval a byl zachráněn!

Postavme se společně. Pokud s námi chceš mluvit o důvěře Ježíši pak prosím nyní opusť židli a jdi dozadu v posluchárně. Dr. Cagan tě vezme do tiché místnosti, kde s tebou můžeme mluvit o poddání se Kristu a o tom, jak být očištěn od hříchu Jeho svatou Krví! Pane Lee, prosím přijďte a modlete se za ty, kteří reagovali. Amen.

Pokud tě toto kázání požehnalo, pak Dr. Hymers by to od tebe rád věděl. KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Můžeš napsat email Dr. Hymersovi na rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here)
nebo mu můžeš napsat na P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Nebo mu
zatelefonovat na (818)352-0452.

Tyto rukopisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je používat
bez povolení Dr. Hymerse. Přesto všechna video poselství Dr. Hymerse jsou
chráněna autorskými právy a mohou být použity jen při povolení.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Dr. Kreightonem L. Chanem: Izajáš 52:13-53:6.
Solová píseň před kázáním od pana Benjamina Kincaida Griffitha:
“Yes, I Know!” (Anna W. Waterman, 1920).


NÁSTIN Z

VŠEOBECNÝ HŘÍCH, KONKRÉTNÍ HŘÍCH
A LÉČBA HŘÍCHU

(KÁZÁNÍ ČÍSLO 7 NA IZAJÁŠE 53)
UNIVERSAL SIN, PARTICULAR SIN,
AND THE CURE FOR SIN
(SERMON NUMBER 7 ON ISAIAH 53)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.” (Izajáš 53:6).

(Izajáš 53:4, 5, 6, 8, 10, 11, 12)

I.   Za prvé – všeobecné vyznání hříchu všeho lidstva, Izajáš 53:6a;
Římanům 3:9-11; I. Petrova 2:25; Efezským 2:12; 4:18.

II.  Za druhé – osobní vyznání konkrétního hříchu každého jednotlivce,
Izajáš 53:6b.

III. Za třetí – zástupná, zprostředkovaná smrt Krista pro hříchy Jeho lidu,
Izajáš 53:6c.