Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
PROKLANÝ, MUČENÝ A ZBITÝ JEŽÍŠ

(KÁZÁNÍ ČÍSLO 6 NA IZAJÁŠE 53)
JESUS WOUNDED, BRUISED AND BEATEN
(SERMON NUMBER 6 ON ISAIAH 53)
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
sobota večer. 23. března 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, March 23, 2013

“Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.” (Izajáš 53:5).


Dvě řecká slova v knize Římanům první kapitole mohou být použita proto, aby ukázala rozdíl mezi tím, když o něčem jenom víme a nebo tím, když máme plnou znalost. V Římanům 1:21 se píše, že starověcí lidé “znali Boha.” Řecké slovo pro “znát” je “gnosis.” To znamená, že oni věděli o Bohu. Ale v Římanům 1:28 se píše, že oni “nepoznávali Boha.” Slovo pro “poznávat” zde je “epignosis.” To ukazuje na zesílenou formu gnosis [znát], vyjadřující plnou znalost s mocnějším vlivem (podívej se na W. E. Vine, An Expository Dictionary of New Testament Words, Revell, 1966, volume II, p. 301). I když starověcí lidé věděli o Bohu [gnosis], neměli Jeho osobní poznání [epignosis]. Neznali Boha osobně.

Když sledujeme předpis Večeře Páně tak myslím, že tato dvě řecká slova v první kapitole knihy Římanům popisují některé z vás, kteří nás sledujete, jak berete chléb a kalich, ale nemůžete se sami zúčastnit, protože nejste spaseni. Víte navenek a duševně, co Večeře Páně znamená, ale neznáte ze zkušenosti Krista, kterého představuje. Máte “vědění” o tom (“gnosis” o tom), ale nemáte plné poznání (epignosis) Krista. Neznáte Ježíše Krista samotného.

A stejně tak je to s naším textem. Můžete znát vnější formu slov a jejich význam, ale neuchopili jste vnitřní význam, plné porozumění způsobem, který vás “mocně ovlivňuje” (ibid.). Proto je mým úmyslem přitáhnout vaši pozornost k hlubšímu významu textu s nadějí, že vaše mentální znalost těchto slov bude prohloubena do osobní zkušenosti s Ježíšem Kristem.

“Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.” (Izajáš 53:5).

Toto je verš, který musí uchopit vaše srdce pokud doufáte, že se obrátíte. Modlím se, aby vás to posunulo od rozumového poznání ke skutečné důvěře v Ježíše Krista – který zemřel na Kříži, aby zaplatil trest za tvůj hřích. V textu vidíme tři hlavní body.

I. Za prvé – Kristus byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost.

“Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost …” (Izajáš 53:5).

První slovo “ale” ukazuje protiklad mezi falešnou myšlenkou popsanou na konci čtvrtého verše, že Kristus zemřel následkem svých vlastních hříchů a hloupostí a pravdivou skutečností, že Ježíš zemřel, aby zaplatil za naše hříchy. Dr. Edward J. Young byl starozákonní učenec. Byl osobním přítelem mého čínského pastora, Dr. Timothy Lina, jenž byl také velkým starozákonním učencem. Dr. Young řekl: “Další důraz je v zájmenu on, aby nám to ukázalo že v protikladu k těm, kteří si skutečně zasloužili trest, Ježíš (On) nesl hřích těch, kteří jsou vinni” (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, William B. Eerdmans Publishing Company, 1972, volume 3, p. 347).

“Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost …” (Izajáš 53:5).

Slovo “proklán” je velmi důležité. Dr. Young řekl, že hebrejské slovo znamená “probodnut skrz, to vystihuje, že obvykle byli lidé probodáni skrz až ke smrti” (Young, ibid.). Hebrejské slovo znamená “probodnut skrz,” “perforovaný” (ibid.). Toto slovo se také objevuje v Zacharjáši 12:10,

“Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. (Zacharjáš 12:10).

Toto je zjevné proroctví o Kristu, jehož pokožka hlavy byla probodena trnovou korunou, jehož ruce a nohy byli probodeny hřeby na Kříži, jehož bok byl probodnut římským kopím. Tak jak nám říká apoštol Jan,

“Ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok; a ihned vyšla krev a voda. …aby se naplnilo Písmo…[které] říká, Uvidí, koho probodli (Jan 19: 34, 36, 37).

A dále text říká, “byl zmučen pro naši nepravost” (Izajáš 53:5). Hebrejské slovo pro “zmučen” znamená “rozdrcen” (Young, ibid.). Drcení a mučení Krista začalo v zahradě Gethsemane noc předtím, než byl Ježíš ukřižován.

“v agónii…a jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve.” (Lukáš 22:44).

V zahradě Gethsemane byl Kristus drcen pod tíhou našeho hříchu, který byl na Něj vložen.

O několik hodin později, předtím, než byl přibit ke kříži a probodnut kopím, byl Kristus drcen a mučen bitím a důtkami. Ale hlubší význam toho drcení je drcení pod nákladem našich hříchů, vložených na Něj, jak řekl apoštol Pavel.

“On ‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž…” (I. Petrova 2:24).

“Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. ...” (Izajáš 53:5).

Dr. Isaac Watts to vysvětlil ve své slavné písni,

Bylo to pro hříchy, které jsem udělal
   že On sténal na kříži?
Úžasný soucit! Nepoznaná milost!
   A obrovská láska!
Může se slunce ukrýt ve tmě,
   a zavřít svoji slávu,
Když Kristus, mocný Stvořitel, zemřel
   za hřích člověka.
(“Alas! And Did My Saviour Bleed?”, Isaac Watts, D.D., 1674-1748).

II. Za druhé - Kristus byl trestán na našem místě.

Povšimni si třetí věty v našem textu:

“Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost: Trestání snášel pro náš pokoj, ...” (Izajáš 53:5).

Mnoho let jsem četl tento verš aniž bych věděl, co znamená. Dr. Delitzsch to překládá, “trestání, které vede k našemu pokoji” (C. F. Keil and F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament, Eerdmans Publishing Company, 1973 reprint, volume VII, p. 319). “Byl to náš pokoj …naše duševní pohoda, naše blaženost, kterou zajistila tato utrpení” (ibid.). Slovo “trestání” znamená “trest.” Dr. Young řekl, “Člověk nepochopí text pokud předpokládá, že trestání [trest], který padl na [Krista] byl kvůli smíru” (Young, ibid., p. 349). Boží spravedlnost padla na Krista – usmiřující Boží hněv proti hříchu Dr. John Gill zašel až tam kam se mnozí moderní komentátoři bojí jít a měl pravdu, když řekl:

Trestání snášel pro náš pokoj; to znamená, že trest za naše hříchy byl vložen na něj, pomocí něhož náš pokoj a usmíření s Bohem bylo učiněno jím… pomocí něhož je božský hněv usmířen, spravedlnost je uspokojena a je učiněn pokoj (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, vol. I, p. 312).

Apoštol Pavel mluvil o Kristu “usmiřujícím” Boží hněv, když napsal:

“Kristus Ježíš: Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří.” (Římanům 3:24-25).

Albert Midlane vysvětlil to, co apoštol myslel pod slovem “smíření” v písni, kterou pan Griffith zpíval před tímto kázáním:

Žádný jazyk nemůže povědět o hněvu, který On nesl,
   ten hněv, který patřil mně;
spravedlivou odplatu za hřích; to vše On nesl,
   aby osvobodil hříšníka.

Nyní nezůstane jediná kapka;
   “‘Je dokonáno,” zvolal;
Jedním účinným hltem vypil
   pohár hněvu do dna.
(“The Cup of Wrath,” Albert Midlane, 1825-1909).

Kristus byl drcen, trestán na tvém místě, aby usmířil spravedlnost Božího hněvu proti tvému hříchu.

“Trestání snášel pro náš pokoj” (Izajáš 53:5).

III. Za třetí – Kristus uzdravuje naše hříchy Svými jizvami.

Prosím postavte se a čtěte nahlas text a dávejte pečlivý pozor na poslední větu, “jeho jizvami jsme uzdraveni.”

“Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. (Izajáš 53:5).

Můžete se posadit.

“A jeho jizvami jsme uzdraveni.” Slovo pro “jizvy” v hebrejštině znamená “rány” (silně). Apoštol Petr citoval tento verš v I. Petrově 2:24. Řecké slovo, které Petr použil je překládáno “jizvy.” To znamená “oteklé rány” (Strong). Věřím, že slova, “jeho jizvami jsme uzdraveni,” v Izajáši 53:5 a I. Petrově 2:24 odkazují hlavně na bití Ježíše. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou konkrétním odkazem na Kristovo bičování vojáky na příkaz Piláta, římského místodržitele v Judei, krátce předtím než byl Kristus ukřižován. Bible říká:

“Tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat.” (Jan 19:1).

“Tu jim propustil Barabáše, Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován.” (Matouš 27:26).

V komentáři na řecké slovo překládané “zbičován,” W. E. Vine řekl, že to mluví o “bičování snášené Kristem prováděné na Pilátův příkaz. V římském způsobu bičování byl člověk svlečený [nahý] a přivázán v ohnuté pozici ke sloupu…Bičování [bič] byl vyroben z kožených řemínků, zakončených ostrými kousky kostí nebo olova, které trhaly maso ze zad a z hrudi [prsou]. Eusebius (Chronicles) zaznamenává, že byl u utrpení mučedníků, kteří umírali tímto způsobem” (W. E. Vine, An Expository Dictionary of New Testament Words, Fleming H. Revell Company, 1966 reprint, volume III, pp. 327, 328). Slovo “bičování” bylo také použito Ježíšem v Jeho proroctví týkajícího se Jeho přicházejícího utrpení, když řekl:

“Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka [Kristus] bude vydán velekněžím a zákoníkům; odsoudí ho na smrt, a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho a ukřižovali ...” (Matouš 20:18-19).

Spurgeon okomentoval bičování Krista:

Stůj tiše a viz [Ježíše] připevněného [přivázaného] na římský sloup a krutě bičovaného. Poslouchej ty hrozné údery [kopí], připomeň si krvácející rány a podívej se jak velkou bolestí trpí jeho požehnané tělo. Pak si povšimni, jak jeho duše byla také bita [bičována]. Poslechni si, jak kopí dopadlo na jeho ducha, až do jeho nejvnitřnějšího srdce byl raněn mučením. Je téměř nesnesitelné, co on vytrpěl pro nás…meditujte nad tímto vážným tématem bez jediné toulavé myšlenky a já se modlím, aby ty a já jsme byli schopni přemýšlet společně nad nesrovnatelnými utrpeními [Ježíše] do té doby než v nás naše vlastní srdce roztají ve vděčné lásce k němu (C. H. Spurgeon, “Christopathy,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1976 reprint, volume XLIII, p. 13).

A znovu Spurgeon řekl, že to bylo pro naše hříchy, že Ježíš trpěl bičování a ukřižování. Bylo to pro tebe a pro mě, že Ježíš zakusil tyto rány, když byl bičován a ukřižován na Kříži. Spurgeon řekl,

My jsme jistě měli podíl v jeho utrpení. Oh, abychom byli zároveň jisti, že “jeho jizvami jsme uzdraveni.” Ty jsi jej udeřil [ty jsi Jej bil], drahý příteli a ty jsi jej zranil; proto, neodpočívej do té doby než můžeš říci, “jeho jizvami jsem uzdraven.” Musíme mít osobní [poznání jeho] utrpení [Ježíšova] pokud máme být uzdraveni [od hříchu] jeho jizvami. Musíme…položit své vlastní ruce nad tuto velkou oběť a tak to přijmout, že [to udělal pro nás]; protože by to byla žalostná [hrozná] věc vědět, že Kristus byl [bičován], ale nevědět, že “jeho jizvami jsme uzdraveni”…Nebylo by potřeba mluvit o uzdravení, pokud hřích by nebyl pokládán Bohem za nemoc (ibid., p. 14)…”Jeho jizvami jsme uzdraveni.” Toto není dočasné řešení; je to lék, který [přináší], zdraví, které má udělat [tvoji] duši dokonale [zdravou], tak že naposled, mezi svatými před Božím trůnem [v Nebi], ten člověk bude zpívat s [mnoha dalšími tam] “jeho jizvami jsme uzdraveni.” Sláva buď krvácejícímu Kristu! Všechna čest a majestát a vláda a chvála buď jemu navěky a navždy. A ať všichni [kteří byli uzdraveni ze hříchu] řeknou, “Amen a amen” (ibid., p. 21).

“Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.” (Izajáš 53:5).

Ale pouhá znalost těchto skutečností vás nespasí! Pokud pravdy Kristova utrpení v tomto textu neuchopí vaše srdce, pak se neobrátíte! Kéž se ten text se dotkne vašeho srdce. Kéž tato slova pohnou vaší duší, abyste toužili po Kristu.

“Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.” (Izajáš 53:5).

Kéž vás tato slova pohnou, abyste důvěřovali Kristu a byli uzdraveni z každého hříchu tak, abyste mohli říci: “Jeho jizvami jsem uzdraven z trápení a hříchu nyní a navždy.” Amen.

Pokud jsi byl tímto kázáním požehnán, prosím pošli e-mail
Dr. Hymersovi a napiš mu o tom – rlhymersjr@sbcglobal.net (klikni zde).
Můžeš napsat Dr. Hymersovi v jakémkoliv
jazyce, ale pokud můžeš piš v angličtině.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst kázání Dr. Hymerse každý týden na internetu
na www.rlhsermons.com or www.realconversion.com.
Klikni na “ Kázání v češtině.”

Můžeš napsat email Dr. Hymersovi na rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here)
nebo mu můžeš napsat na P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Nebo mu
zatelefonovat na (818)352-0452.

Tyto rukopisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je používat
bez povolení Dr. Hymerse. Přesto všechna video poselství Dr. Hymerse jsou
chráněna autorskými právy a mohou být použity jen při povolení.

Místo z Písma čtené pastorem před kázáním: Izajáš 52:13-53:5.
Sólová píseň před kázáním od pana Benjamina Kincaida Griffitha:
“The Cup of Wrath” (Albert Midlane, 1825-1909).


NÁSTIN Z

ROKLANÝ, MUČENÝ A ZBITÝ JEŽÍŠ

(KÁZÁNÍ ČÍSLO 6 NA IZAJÁŠE 53)
JESUS WOUNDED, BRUISED AND BEATEN
(SERMON NUMBER 6 ON ISAIAH 53)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni” (Izajáš 53:5).

(Římanům 1:21, 28)

I.    Za prvé – Kristus byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, Izajáš 53:5a; Zacharjáš 12:10;
Jan 19:34, 36, 37; Lukáš 22:44; I. Petrova 2:24.

II.   Za druhé – Kristus byl trestán na našem místě, Izajáš 53:5b;
Římanům 3:24-25.

III. Za třetí – Kristus uzdravuje naše hříchy Jeho jizvami, Izajáš 53:5c;
Jan 19:1; Matouš 27:26; 20:18-19.