Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
UTRPENÍ KRISTA – SKUTEČNÉ A FALEŠNÉ

(KÁZÁNÍ ČÍSLO 5 NA IZAJÁŠ 53)
CHRIST’S SUFFERING – THE TRUE AND THE FALSE
(SERMON NUMBER 5 ON ISAIAH 53)
(Czech)

od Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle ráno, 17. března 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, March 17, 2013

“Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.” (Izajáš 53:4).


V první části našeho textu je řečeno, že Ježíš “nesl naše nemoci a vzal na sebe naše bolesti.” Tato část verše byla citována v Novém zákoně v Matouši 8:17,

“aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Ezajáše[Izajáše], On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl (Matouš 8:17).

Matouš 8:17 je více aplikace než přímá citace Izajáše 53:4. Dr. Edward J. Young řekl, “Odkaz v Matouši 8:17 je přiměřený protože ačkoliv ten symbol nemoci zde odkazuje na samotný hřích, tento verš také obsahuje myšlenku odstranění důsledku hříchu. Nemoc je neoddělitelný průvodce hříchu” (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, William B. Eerdmans Publishing Company, volume 3, p. 345).

V Matouši 8:17 se pokání vztahuje na uzdravení nemoci. Ale my musíme mít na paměti, že toto je jen aplikace daná Matoušem a není to hlavní smysl daný našemu textu. Profesor “Hengstenberg správně uvádí, že služebník [Kristus] nese hřích v jeho důsledcích a mezi nimi nemoc a bolesti zaujímají význačné místo. Povšimněte si, že Matouš úmyslně se odchyluje od [Židů v Izajáši 53:4]…aby zdůraznil skutečnost, že Kristus vlastně nesl naše nemoci” (quoted in Young, ibid., page 345, footnote 13).

Pozorné čtení čtyř evangelií ukazuje, že Kristus uzdravil nemoc jako důkaz, že může uzdravit duši tím, že ji zachrání v obrácení. Příklad tohoto můžeme vidět v deseti malomocných, kteří zvolali k Ježíši a řekli, “Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi” (Lukáš 17:13). Ježíš je poslal do chrámu, aby se ukázali kněžím a “a jak šli, byli očištěni” (Lukáš 17:14). Byli tělesně očištěni Kristovou mocí, ale nebyli spaseni. Jen jeden z nich se vrátil. Přijal duchovní uzdravení ze svých hříchů, v obrácení, když se vrátil k Ježíši, “a padl na tvář k jeho nohám a děkoval mu” (Lukáš 17:16). Potom mu Ježíš řekl, “Vstaň a jdi, tvá víra tě uzdravila” (Lukáš 17:19). V tom okamžiku byl uzdraven duchovně i tělesně. Vidíme to na mnoha zázračných uzdraveních, které Kristus provedl, jako například otevření očí slepého muže v deváté kapitole Janově. Nejdříve byl ten muž uzdraven ze slepoty, ale myslel si, že Ježíš je jen “prorok” (Jan 9:17). Později řekl,

“Věřím, Pane! zvolal a padl před ním na kolena” (Jan 9:38).

Jen právě v ten okamžik byl ten muž spasen.

Proto usuzujeme, že tělesné uzdravení je sekundární a že hlavní důraz Izajáše 53:4 se vztahuje na duchovní uzdravení. Dr. J. Vernon McGee řekl,

Tento oddíl z Izajáše jasně uvádí, že jsme uzdraveni z našich prohřešků a nepravostí [Izajáš 53:5]. Namítnete mi, “Jsi si tím jistý?” Vím, že to je to o čem mluví tyto verše, protože Petr říká, “On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravili” (I Petrova 2:24). Uzdravili od čeho? “Hříchů.” Petr ukazuje zcela jasně, že hovoří o hříchu (McGee, ibid., page 49).

Toto vysvětlení nás vrací zpět k našemu textu,

“Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen” (Izajáš 53:4).

Tento verš je přirozeně rozdělen na dvě části: (1) skutečný důvod, proč Kristus trpěl, daný v Bibli; a (2) falešný důvod, kterému věřil slepý muž.

I. Za prvé – skutečný důvod pro utrpení Krista, daný v Písmu Svatém.

“Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal…” (Izajáš 53:4).

Slovo “jistě” představuje kontrast mezi skutečným důvodem, proč Kristus trpěl a falešným důvodem, kterému věřil slepý muž. “Jistě,” pak skutečné prohlášení; “ale,” potom falešné prohlášení;

“Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, my jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen” (Izajáš 53:4).

Také slova “nemoci” a “bolesti” musí být pochopena. Hebrejské slovo pro “nemoci” znamená “neduhy.” Je to použito u Izajáše jako synonymum pro “hřích” v Izajáši 1:5-6. Je to také zde synonymum pro “hřích”. Nemoci se odkazuje na nemoci hříchu. “Bolesti” se odkazuje na “cítění bolesti, utrpení.” Tak nemoc,” hříchu a “bolesti a utrpení”, které způsobuje hřích je to co je míněné –opravdová nemoc hříchu, a bolest z něj.

Dále si povšimněte slova “nesl.” Znamená to “nést.” Ale “znamená to více než vzít [odnést] pryč. Míní se zde spíše nadnést a nést” (Young, ibid., p. 345). Kristus nese hříchy, které patří člověku, bere je na sebe sama a odnáší tyto hříchy pryč. Tak jako Kristus vzal Svůj Kříž a nesl jej ke kalvárii tak On vezme hřích obráceného a nese jej pryč. To je to co apoštol Petr myslel, když řekl na adresu Krista,

“On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž” (I Petrova 2:24).

Tak jak to podává komentář Keila a Delitzsche,

Význam není pouze ten, že [Kristus] vstoupil do společnosti našich bolestí, ale to, že On vzal sám na sebe bolesti, které jsme měli nést my a zasloužili jsme si nést a proto je nejen odnesl pryč…ale nesl Je na své vlastní osobě [Svém vlastním těle], aby nás od nich mohl osvobodit. Ale když jedna osoba vezme na sebe bolesti, které měla nést druhá osoba a tedy nejen to s ním vydrží, ale na jeho [místě], toto se nazývá náhrada (Franz Delitzsch, Th.D., Commentary on the Old Testament in Ten Volumes, William B. Eerdmans Publishing Company, 1973 reprint, volume VII, p. 316).

Kristus vzal naše hříchy na Své vlastní tělo a odnesl je pryč, nahoru na kalvárii ke kříži a tam zaplatil cenu za naše hříchy. “Toto se nazývá náhrada”!!! “Bearing Shame and Scoffing Rude.” Zazpívejte tot!

Nesa hanbu a hrubý posměch,
stál odsouzený na mém místě;
vykoupil moje odpuštění Svojí krví;
Hallelujah! Jaký Spasitel!
   (“Hallelujah! What a Saviour!”, Philip P. Bliss, 1838-1876).

“Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, [byl] zmučen pro naši nepravost” (Izajáš 53:5).

“Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem” (I. Korintským 15:3).

“Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal…” (Izajáš 53:4).

Dr. W. A. Criswell řekl,

Smrt Krista na kříži je ovocem a výsledkem našich hříchů. Kdo zabil Pána Ježíše? Kdo popravil knížete Slávy? Kdo Ho přibil na kříž, kde trpěl a zemřel? Čí je to vina?...Musíme říci, že všichni jsme měli podíl. Moje hříchy tlačili na Jeho čelo tu trnovou korunu. Moje hříchy probodly hřeby Jeho ruce. Moje hříchy vrazili to kopí do Jeho srdce. Moje hříchy přibily Pána Ježíše na kříž. To je ten …smysl smrti našeho Pána (W. A. Criswell, Ph.D., “The Blood of the Cross,” Messages From My Heart, REL Publications, 1994, pages 510-511).

“Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem” (I. Korintským 15:3).

“Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal…” (Izajáš 53:4).

“Bearing Shame and Scoffing Rude.” Znovu to zpívejte!

Nesa hanbu a hrubý posměch,
stál odsouzený na mém místě;
vykoupil moje odpuštění Svojí krví;
Hallelujah! Jaký Spasitel!

Toto je ten skutečný důvod pro utrpení Krista – aby zaplatil za tvé hříchy! Ale lidské pokolení ve své rebélii otočilo nádhernou, zachraňující pravdu zástupné smrti Krista v lež! Toto nás vede ke druhému bodu.

II. Za druhé – falešný důvod pro utrpení Krista, daný slepým člověkem.

Podívejte se znovu na náš text. Postavme se a přečtěme toto nahlas.

“Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen (Izajáš 53:4).

Můžete se posadit.

“Přesto, my jsme se domnívali, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.” “My,” lidští potomci Adama. Zaslepení samotným satanem jsme pochybili v tom, že jsme neviděli, že Kristovo utrpení bylo zprostředkované, že On zemřel na našem místě jako naše náhrada. My jsme si mysleli, že Kristus byl pouze čirý blázen, zřejmě šílený nebo klamný nebo tak jako farizeové říkali, “posedlý démony,” který vzal sám na sebe utrpení tím, že byl proti stanovenému pořádku. Tak jako Jobovi přátelé jsme si mysleli, že Jeho vlastní hříchy a hlouposti snesly hněv člověka proti Němu. Mysleli jsme si, že On byl v nejlepším případě mučedník, který zemřel za nic. Někdy si většina z nás myslela, že Ježíš byl příliš radikální. Většina z nás se zajímala tou myšlenkou, že On provokoval náboženské vůdce a tak si přinesl vlastní smrt.

Raněn? Ano, věděli jsme, že byl raněn! Ubit od Boha? Ano, věděli jsme, že byl ubit od Boha! Pokořen? Ano, to jsme věděli také! Věděli jsme, že Jej byli do tváře pěstmi. Věděli jsme, že Jej byli bičem. Věděli jsme, že byl přibit na kříž! Téměř každý zná tyto skutečnosti! Ale překroutili jsme je. Neporozuměli jsme jim. Neuvědomili jsme si, že to byli naše nemoci, jež vzal, naše bolesti, jež nesl! Když jsme Jej viděli v našich myslích přibitého na kříž, mysleli jsme si, že On by potrestán za svoji vlastní rebélii a chyby.

“Ale tak tomu nebylo! Byli to naše prohřešky, pro naše neřesti a abychom my mohli mít pokoj [s Bohem], abychom my mohli být uzdraveni [z hříchu]. Skutečnost je taková, že my jsme to byli, kdo sešel z cesty a kdo šel v umíněnosti, a [Bůh] vložil naše neřesti na Něj, bezhříšnou náhradu” (William MacDonald, Believer’s Bible Commentary, Thomas Nelson Publishers, 1995, p. 979).

Dal nám pokoj od naší viny,
osvobodil nás od naší svázanosti,
A jeho ranami, a Jeho ranami,
a Jeho ranami jsou uzdraveny naše duše.
   (“He Was Wounded,” Thomas O. Chisholm, 1866-1960)

“Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen (Izajáš 53:4).

Pane Griffithe, prosím zpívejte tuto sloku.

Stalo se toto skutečností pro tebe? Myslel sis, že Ježíš zemřel na kříži pro nějaký jiný důvod než, aby odnesl pryč tvé hříchy? Pak tedy, když víš, že Kristus zemřel na tvém místě, aby odstranil trest za tvé hříchy, budeš Mu důvěřovat jednoduchou vírou? Budeš důvěřovat Božímu Synu a budeš ospravedlněn a obmyt od každého hříchu Jeho vzácnou Krví?

Žádám tě, abys odejmul ze své mysli každou falešnou myšlenku, kterou jsi měl o Jeho utrpení a smrti. On zemřel, aby zaplatil trest za tvůj hřích. Byl vzkříšen z mrtvých. Nyní sedí na pravici Boha v Nebi. Žádám tě, abys Mu důvěřoval a byl zachráněn ze svých hříchů.

Ale nestačí vědět tyto věci o Ježíši. Můžeš znát všechny tyto skutečnosti o Jeho smrti a stále nebýt křesťanem. Můžeš znát pravdu o Kristově zprostředkované smrti na kříži; můžeš vědět, že Kristus zemřel na místě hříšníků a stále nebýt obrácený. Musíš důvěřovat Ježíši Kristu, vzkříšenému Pánu. Musíš mu skutečně důvěřovat a poddat se Mu. On je tou cestou spasení. On je dveřmi k věčnému životu. Důvěřuj Mu nyní a bude ti okamžitě odpuštěno a budeš zachráněn od hříchu. Pan Griffith bude opět zpívat tuto sloku. Pokud s námi chceš mluvit o svém spasení, prosím během jeho písně jdi dozadu do místnosti..

Dal nám pokoj od naší viny,
osvobodil nás od naší svázanosti,
A Jeho ranami, a Jeho ranami,
a Jeho ranami jsou uzdraveny naše duše.

Dr. Chane, prosím modlete se za ty, kteří odpověděli Amen.

Pokud jsi byl požehnán skrze toto kázání tak Dr. Hymers by rád to od tebe slyšel. KDYŽ PÍŠETE DR..HYMERSOVI MUSÍTE MU ŘÍCI Z JAKÉ ZEMĚ PÍŠETE JINAK NEMŮŽE ODPOVĚDĚT NA VÁŠ EMAIL Pokud tě toto kázání požehnalo pak pošli email Dr. Hymersovi a řekni mu to, ale vždy napiš, že které země píšeš. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (klikni zde). Můžete napsat Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžete pak pište anglicky. Pokud chcete napsat Dr. Hymersovi normální poštou, pak jeho adresa he P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžete mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst kázání Dr. Hymerse každý týden na internetu
na www.rlhsermons.com or www.realconversion.com.
Klikni na “ Kázání v češtině.”

Můžeš napsat email Dr. Hymersovi na rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here)
nebo mu můžeš napsat na P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Nebo mu
zatelefonovat na (818)352-0452.

Tyto rukopisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je používat
bez povolení Dr. Hymerse. Přesto všechna video poselství Dr. Hymerse jsou
chráněna autorskými právy a mohou být použity jen při povolení.

Místo z Písma, které četl při kázání pan Abel Prudhomme: I Petrova 2:21-25.
Sólová píseň před kázáním od pana Benjamina Kincaida Griffitha:
“He Was Wounded” (Thomas O. Chisholm, 1866-1960; to the tune “Oak Park”).


NÁSTIN Z

UTRPENÍ KRISTA – SKUTEČNÉ A FALEŠNÉ

(KÁZÁNÍ ČÍSLO 5 NA IZAJÁŠE)
CHRIST’S SUFFERING – THE TRUE AND THE FALSE
(SERMON NUMBER 5 ON ISAIAH 53)

od R. L. Hymerse, Jr.

“Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.” (Izajáš 53:4).

(Matouš 8:17; Lukáš 17:13, 14, 16, 19;
Jan 9:17, 38; I. Petrova 2:24)

I.   Za prvé – skutečný důvod pro utrpení Krista, daný v Písmu Svatém
Izajáš 53:4a, 5; I. Korintským 15:3.

II.  Za druhé – falešný důvod pro utrpení Krista, daný slepým člověkem,
Izajáš 53:4b.