Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
KRISTUS – VŠEOBECNĚ ZNEHODNOCOVÁN

(KÁZÁNÍ ČÍSLO 4 NA IZAJÁŠE 53)
CHRIST – UNIVERSALLY DEVALUED
(SERMON NUMBER 4 ON ISAIAH 53)
(Czech)

bd Dr. R. L. Hymerse, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles,
sobota večer, dne 16.března 2013
Sermon preached in Baptist Tabernacle in Los Angeles,
Saturday Evening, April 16, 2013

“Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili.” (Izajáš 53:3).


Dr. Edward J.Young řekl,

Nevěra, kterou zde Izajáš popisuje je stejná nevěra, kterou dnes nalézáme kolem sebe. Lidé říkají příjemné a pochvalné věci o [Kristu]. Chválí Jeho morálku, jeho učení, vyhlašují, že byl dobrý muž a velký prorok, ten jediný, který má odpovědi na sociální problémy, které v dnešní době hýbou světem. Ale přesto tito lidé neuznají, že jsou hříšníci, kteří si zaslouží nekonečný trest a že smrt Krista byla zprostředkovanou obětí, určenou pro uspokojení Boží spravedlnosti a usmíření pohoršeného Boha s hříšníkem. Člověk neuznává to, co Bůh říká v souvislosti se Svým Synem. Dnes je také Služebník [Kristus] opovržený a odmítnutý lidmi a lidé si Jej neváží (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, William B. Eerdmans Publishing Company, 1972, volume 3, p. 344).

Luther řekl, že padesátá třetí kapitola Izajáše je srdcem Bible. Myslím, že měl pravdu. Pokud to přijmeš, pak se náš text stává ohromně důležitým. Věřím, že tento verš je jedním z nejjasnějších prohlášení o celkové mravní zkaženosti lidstva, který nalézáme v Bibli. “Mravní zkažeností” míníme “korupci.” “Celkovým” míníme “kompletní”. Člověk se stal kompletně zkaženým hříchem našich prvních rodičů. Jak se to píše v heidelbergském katechismu, mravní zkaženost lidské přirozenosti pochází “Od pádu a neposlušnosti našich prvních rodičů, Adama a Evy, v ráji. Tento pád tak otrávil naši přirozenost, že se rodíme jako hříšníci – mravně zničeni od početí” (The Heidelberg Catechism, Question seven). Celková mravní zkaženost se projevuje nepřátelstvím člověka vůči Bohu,

“Soustředění na sebe je Bohu [nepřátelské]” (Římanům 8:7).

Toto nepřátelství se dotýká Krista, což je Bůh Syn. Celková mravní zkaženost vysvětluje, proč Jej římští vojáci uvěznili

“Plivali na něj, brali tu hůl a bili ho po hlavě” (Matouš 27:30).

Celková mravní zkaženost vysvětluje, proč římský místodržitel Pilát

“Ježíše dal zbičovat [a] vydal ho, aby byl ukřižován.” (Matouš 27:26).

Celková mravní zkaženost vysvětluje, proč na Něj lidé křičeli a uráželi Ho, když visel umírající na Kříži.

Celková mravní zkaženost vysvětluje, proč dokonce dnes

“Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili.” (Izajáš 53:3).

I. Za prvé - celková mravní zkaženost způsobuje to, že lidstvo opovrhuje Kristem a odmítá Jej.

“Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, …” (Izajáš 53:3).

Tak je popsáno všeobecné odmítnutí Krista, které vidíme v dnešním světě. Vidíme to na obálkách amerických časopisů jako jsou Time a Newsweek o vánocích a velikonocích. Tato novinová periodika znovu a znovu každý prosinec a duben podávají zkreslený a přibarvený příběh o Kristu. Ale mohu tě ujistit, že to nejsou nikdy zkrášlující příběhy. Vždycky vyberou na obálku časopisu podivně vypadající středověkou kresbu Ježíše, kresbu, na které Kristus vypadá podivně a pro moderní mysl zastarale. Samozřejmě to dělají schválně. Příběh na obálku si nechají vždy napsat od člověka z extrémního okraje teologického liberalismu, člověka, který odmítá Krista jako jednorozeného Syna Božího a jediný prostředek ke spáse. Jsem si jistý, že takto je příběh o Kristu prezentován nejen v britském bulvárním tisku, ale také v časopisech po celém světě. Kristus je často napadán otevřeně v televizi a ve filmech.

Vy studenti dobře víte, že na vašich světských středních školách a univerzitách vaši profesoři nikdy neřekli dobré slovo o Ježíši nebo křesťanství. I vaši profesoři neustále napadají Krista a Jeho učení.

“Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, …” (Izajáš 53:3).

Vaši spolužáci ve škole a spolupracovníci v práci používají Kristovo jméno jako nadávku a zle o Něm mluví téměř každý den.

Pokud přicházíte z nekřesťanského domova tak tam rovněž nenajdete útočiště! Víte velmi dobře, že vaši nekřesťanští rodiče opovrhují Spasitelem a odmítají Jej. Mnozí z vás víte, jak těžké je vydržet když se vysmívají Kristu i vám, protože v Něj věříte a snažíte se být opravdovými křesťany v baptistické církvi. Všechno to plyne z nepřátelského, zvráceného lidského srdce.

“Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, …” (Izajáš 53:3).

II. Za druhé – celková ztráta mravnosti způsobuje Kristu utrpení a zármutek.

“Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi” (Isaiah 53:3).

Co způsobuje Kristu utrpení a zármutek? Co jiného než nepřátelství a odmítnutí ztraceným světem!

Když Kristus ještě žil na zemi, byli k němu zákoníci, farizeové a velekněží tak nepřátelští a tak silně Jej odmítali, že zvolal ve velké agónii duše:

“Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!” (Lukáš 13:34).

Kristus byl tak zlomený utrpením a smutkem, tak obtížený lidským hříchem, že v zahradě Gethsemane noc předtím, než Jej ukřižovali,

“Jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve” (Lukáš 22:44).

Tam můj Bůh nesl všechnu moji vinu;
   Tomu je možno věřit díky milosti;
Ale ty hrůzy, které cítil
   jsou příliš ohromné, aby byly pochopeny.
Nikdo nemůže tebou proniknout,
   bezútěšná, tmavá Getsemane!
(“Gethsemane,” Joseph Hart, 1712-1768; altered by the Pastor;
      to the tune of “Come, Ye Sinners”).

Co způsobilo, že Kristus zakusil tuto agónii ve Svém těle a duši, když ne tvůj hřích? Co způsobilo Jeho utrpení a smutek, když ne tvé nepřátelství a nenávist tvojí zvrácené přirozenosti, která přivolala Boží soud na Něj. Bylo nutné, aby Kristus nesl tvé hříchy v Gethsemane na Kříž?

Muž utrpení, jaké jméno
pro Božího Syna, který příšel
aby napravil zničené hříšníky!
Hallelujah! Jaký Spasitel!

Nesl hanbu a posměch,
stál odsouzený na mém místě;
zapečetil mé odpuštění Svojí krví;
Hallelujah! Jaký Spasitel!
      (“Hallelujah! What a Saviour!”, Philip P. Bliss, 1838-1876).

A co je to ve tvé vnitřní přirozenosti dnes, co způsobuje Ježíši utrpení a smutek, když se na tebe dívá dolů z Nebe? On trpí a je smutný ze skutečnosti, že ty, ty sám Jím opovrhuješ a odmítáš Jej. Můžeš říci, že Jej miluješ. Buď upřímný sám k sobě! Pokud Jím neopovrhuješ a neodmítáš Jej, jaký jiný možný důvod by zde mohl být, který ti brání Mu důvěřovat? Tvé odmítnutí důvěřovat Mu, způsobuje Mu tento večer velké utrpení a smutek.

“Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi” (Izajáš 53:3).

III. Za třetí – celková mravní zkaženost způsobuje, že lidstvo před Kristem skrývá svoji tvář.

Podívej se na třetí větu v textu,

”Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář...” (Izajáš 53:3).

Dr. Gill řekl, ”A my jsme si před ním zakryli tvář; jako před tím, kdo je nechutný a hnusný, jako kdybychom k němu měli averzi, nenávist k němu, jako bychom opovrhovali se na něj podívat, jako by byl nehoden jakéhokoliv povšimnutí (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume I, pp. 311-312).

Ve svém přirozeném stádiu mravní zkaženosti lidé skrývají své tváře před Kristem. Oni možná jak Dr. Young řekl, “řeknou o Něm příjemné a pochvalné věci …[Ale] přesto neuznají, že jsou hříšníci, kteří si zaslouží věčný trest a že smrt Krista byla zprostředkovanou obětí určenou pro uspokojení Boží spravedlnosti a usmíření pohoršeného Boha s hříšníkem. Nepřijmou to, co Bůh řekl o Svém Synu ” (Young, ibid.).

Nekřesťanská náboženství také buďto odmítají Ježíše celkově nebo Jej odsunují do pozice pouhého “proroka” nebo “učitele.” Tím odmítají skutečného Krista tak, jak se On zjevuje v Bibli. Sekty rovněž odmítají skutečného Krista Odmítají pravé křesťanství a nahrazují skutečného Krista “jiným Ježíšem, kterého my jsme nekázali” (II. Korintským 11:4). Toto prorokoval Ježíš, když řekl, že vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci (Matouš 24:24). Ten jediný skutečný Kristus je ten, který je zjeven ve Starém a Novém zákoně. Všechny ostatní koncepce Krista jsou “falešní Kristové,” nebo jak to apoštol Pavel říká, “jiný Ježíš, kterého jsme nekázali.” Mormoni mají falešného Krista. Svědkové Jehovovi mají falešného Krista. Dnešní mnozí evangelisté také mají falešného “Krisova ducha”, gnostického Krista, jak Dr. Michael Horton vysvětluje ve své knize Christless Christianity (Baker Books, 2008). Tím, že věří ve falešného Krista, skrývají své tváře před skutečným Kristem, který se zjevil v Písmu Svatém.

Žel, toto je často pravdou i mezi evangelikálními křesťany. Dr. A. W. Tozer, vysoce ceněný evangelikální autor jasně objasnil tento bod, když řekl:

     Mezi námi [evangelikály] jsou v těchto dnech mnozí [falešní] Kristové. John Owen, starý puritán, varoval lidi když žil: “Vy máte smyšleného Krista a když jste uspokojeni se smyšleným Kristem, musíte být také spokojeni se smyšleným spasením” … Ale je tu jen jediný skutečný Kristus a Bůh řekl, že On je Jeho Syn … Dokonce mezi těmi, kteří uznávají božství Krista je často pochybnost v uznání Jeho lidství. Jsme rychlí prohlašovat, že když chodil po zemi tak On byl Bůh s člověkem, ale my přehlížíme pravdu stejně tak důležitou, že tam kde On nyní sedí na Svém zprostředkovatelském trůnu [nahoře v Nebi] tak On je člověk s Bohem. Učení Nového zákona je, že nyní, právě v tomto okamžiku je On člověkem v nebi, který je v Boží přítomnosti na našem místě. Je tak jistě člověkem jako byl Adam nebo Mojžíš nebo Pavel. On je člověkem oslavovaným, ale Jeho oslavování jej neodlidštilo. Dnes je skutečným člověkem z lidské rasy.
     Spasení nepřichází “přijetím ukončeného díla” nebo “rozhodnutím se pro Krista.” [Spasení] přichází vírou v Pána Ježíše Krista, úplného živého vítězného Pána, který jako Bůh a člověk bojoval náš boj a vyhrál jej, přijal náš dluh [hříchu] a zaplatil jej, vzal naše hříchy a zemřel pod nimi a vstal z mrtvých, aby nás vysvobodil. Toto je skutečný Kristus a nic jiného (A. W. Tozer, D.D,. “Jesus Christ is Lord,” Gems From Tozer, Christian Publications, 1969, by permission of Send the Light Trust – 1979, pp. 24, 25).

Přirozená mravní zkaženost lidského srdce způsobuje to, že nespasení lidé skrývají své tváře před skutečným Kristem.

“Jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář,” (Izajáš 53:3).

IV. Za čtvrté – celková mravní zkaženost způsobuje, že lidstvo znehodnocuje Krista.

Podívej se na konec našeho textu. Postavme se a čtěme nahlas poslední větu, začínající slovy, Byl v opovržení ...”

“Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl” (Izajáš 53:3).

Můžete se posadit. Spurgeon, král kazatelů, řekl na tato slova, “kdekdo se ho zřekl”:

Toto musí být univerzální vyznání lidské rasy. Od nejvyššího panovníka k nejméně významnému [nejnižšímu] rolníkovi, od nejušlechtilejšího intelektu k nejvíce degradované mysli, od toho, kdo je obdivován všemi lidmi, až k tomu neznámému a bezvýznamnému. Všichni musí mít toto vyznání: “Nevážili jsme si jej” … Dokonce ti nejsvatější ze svatých … dokonce oni jednou “si jej nevážili”... kdysi jednou “si jej nevážili [předtím než se obrátili]” (C. H. Spurgeon, “Why Christ is Not Esteemed,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1978 reprint, volume LIII, p. 157).

V tom stejném kázání nazvaném “Proč si Krista nevážíme,” Spurgeon uvedl čtyři důvody, proč tento ztracený svět pochybuje v uznání Krista, proč neobrácení lidé nevidí hodnotu Krista, hluboce o Něm nepřemýšlí, neváží si Jej a neuctívají Jej. Spurgeon řekl, že nespasení lidé si jej neváží z těchto čtyř důvodů:

(1) Lidé si necení Krista proto, že oni sami sebe vysoce cení. “Sebeúcta”, řekl Spurgeon, “drží Ježíše mimo…a čím více se naše sebeúcta zvyšuje, tím pevněji zavíráme [zamykáme] dveře proti Kristu. Láska k sobě samému zabraňuje v lásce ke Spasiteli.”

(2) Lidé si necení Krista proto, že si tak vysoce cení světa. Spurgeon řekl: “Nevážili jsme si jej, protože jsme milovali zem a všechnu její bláznivost.”

(3) Lidé si necení Krista proto, že Jej neznají. Spurgeon řekl: “Je velký rozdíl v tom vědět o Kristu a znát Krista samotného... Ti, kteří přemýšlí spatně o Kristu jej nikdy nepoznali .. ‘necenili jsme si jej’... protože jsme jej neznali.

(4) Lidé si necení Krista, protože jsou duchovně mrtví. Spurgeon řekl: “Nemusí být překvapením, že jsme si necenili Krista, protože jsme byli duchovně mrtví … byli jsme ‘mrtvi ve svých vinách a hříších,’a tak jako Lazar ve svém hrobě jsme byli více a více zkažení v každé další chvíli.”


Toto jsou důvody, které uvedl Spurgeon, proč lidstvo odmítá Spasitele. Nevidí v Něm hodnotu. Ptám se, jestli tento text platí také o tobě?

“Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili.” (Izajáš 53:3).

Podnítila tě slova tohoto kázání k přemýšlení o tvé mravní zkaženosti, o tvrdohlavém odporu tvého srdce k Ježíši? Pocítil jsi něco málo ze zkaženosti svého srdce, které odmítá Krista a necení si Jej? Pokud cítíš cokoliv z této hnusné zkaženosti v sobě samém, pak tě mohu ujistit, že pokud to cítíš, tak je to jen Boží milost. Tak jak to John Newton říká:

Úžasná milost! Jak sladký zvuk
   Který zachránil mizeru, jako jsem já
Jednou jsem byl ztracen, ale teď jsem nalezen
   Byl jsem slepý, ale teď vidím

Byla to milost, která naučila mé srdce bát se
   A milost mé strachy utišila
Jak drahocenná se tato milost zdála
   v hodině, kdy jsem prvně uvěřil!
(“Amazing Grace,” John Newton, 1725-1807).

Pokud cítíš, že tvé neústupné srdce je zavřené proti Kristu a pokud cítíš v jakékoliv míře svoji vlastní mravní zkaženost v odmítnutí Krista, tak podřídíš se Mu nyní? Budeš důvěřovat Kristu, kterým svět opovrhuje a odmítá Jej? Pokud důvěřuješ Ježíši, budeš zachráněn od hříchu a pekla Jeho Krví a spravedlností. Amen.

Pokud jsi byl tímto kázáním požehnán, prosím pošli e-mail
Dr. Hymersovi a napiš mu o tom – rlhymersjr@sbcglobal.net (klikni zde).
Můžeš napsat Dr. Hymersovi v jakémkoliv
jazyce, ale pokud můžeš piš v angličtině.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst kázání Dr. Hymerse každý týden na internetu
na www.rlhsermons.com or www.realconversion.com.
Klikni na “ Kázání v češtině.”

Můžeš napsat email Dr. Hymersovi na rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here)
nebo mu můžeš napsat na P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Nebo mu
zatelefonovat na (818)352-0452.

Tyto rukopisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je používat
bez povolení Dr. Hymerse. Přesto všechna video poselství Dr. Hymerse jsou
chráněna autorskými právy a mohou být použity jen při povolení.

Čtení z Písma před kázáním od pastora: Izajáš 52:13–53:3.
Sólová píseň před kázáním od p. Benjamin Kincaid Griffith: “Amazing Grace” (John Newton, 1725-1807).


NÁSTIN Z

KRISTUS – VŠEOBECNĚ ZNEHODNOCOVÁN

(KÁZÁNÍ ČÍSLO 4 NA IZAJÁŠE 53)
CHRIST – UNIVERSALLY DEVALUED
(SERMON NUMBER 4 ON ISAIAH 53)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili.” (Izajáš 53:3).

(Římanům 8:7; Matouš 27:30, 26)

I.   Za prvé- celková mravní zkaženost způsobuje, že lidstvo opovrhuje Kristem a odmítá Jej. Izajáš 53:3a.

II.  Za druhé – celková ztráta mravnosti způsobuje Kristu utrpení a zármutek. Izajáš 53:3b; Lukáš 13:34; 22:44.

III. Za třetí – celková mravní zkažnost způsobuje, že lidstvo před Kristem skrývá svoji tvář. Izajáš 53:3c; II.Korintským 11:4; Matouš 24:24.

IV. Za čtvrté – celková mravní zkaženost způsobuje, že lidstvo znehodnocuje Krista. Izajáš 53:3d.