Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
KRISTUS ODMÍTNUTÝ ZÁSTUPY

(KÁZÁNÍ ČÍSLO 3 NA IZAJÁŠE 53)
CHRIST – REJECTED BY THE MASSES
(SERMON NUMBER 3 ON ISAIAH 53)
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles neděle ráno, 10. března 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lords Day Morning, March 10, 2013

“Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili.“ (Izajáš 53:1-2).


Izajáš řekl, že jen málo lidí uvěří jeho zprávě o Božím trpícím služebníku a jen několik málo zakusí Jeho milost. Apoštol Jan citoval Izajáše 53:1, aby popsal nevěru většiny Židů v době Kristově.

„Ač před nimi učinil taková znamení, nevěřili v něho: ‘a tak se naplnilo slovo, které řekl prorok Ezajáš [Izajáš]: ‚Hospodine, kdo uvěřil našemu kázání? A komu byla zjevena moc Hospodinova?“ (Jan 12:37-38).

Apoštol Pavel také citoval tento verš 30 let po Kristově vstoupení zpět do nebe, aby ukázal, že většina pohanů by jen trochu více reagovala na Pána Ježíše Krista než židé. Pavel řekl,

„Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. & Ale ne všichni přijali evangelium. Už Ezajáš [Izaiáš] říká: ‚Hospodine, kdo uvěřil naší zvěsti?“ (Římanům 10:12, 16).

Pán Ježíš Kristus sám nám řekl tu stejnou věc. Řekl, že počet těch, kteří uvěří v Něj jako v záchranu bude malý.

“Těsná [malá] je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá“ (Matouš 7:14).

Kristus zdůraznil stejný bod, když řekl,

“Snažte se vejít úzkými.[malými] dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni“ (Lukáš 13:24).

Lidé ve světě obvykle věří, že téměř každý půjde do nebe. Ale Ježíš řekl přesný opak:

“A málokdo ji nalézá“ (Matouš 7:14).

“Mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni.“ (Lukáš 13:24).

Tato zneklidňující pravda je ozvěnou v žalostném nářku Izajáše,

“Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova“? (Izajáš 53:1).

Můžeme se ptát, proč tomu tak je. Židé vyhlíželi velkého a mocného panovníka, krále vznešenosti a bohatství. Měli za to, že on bude jejich Mesiášem a pohané nevyhlíželi Mesiáše vůbec! Vidíme tedy, že lidstvo všeobecně neočekávalo, že Kristus přijde jako pokorný trpící služebník, umírající na kříži, aby zaplatil jejich hříchy.

V osmé kapitole Skutků byl etiopský dvořan stejně slepý k těmto skutečnostem jako židovští kněží a farizeové. Četl padesátou třetí kapitolu Izajáše, když evangelista Filip naskočil do jeho kočáru.

“Filip k němu přiběhl, a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Ezajáše [Izajáše],Izaiáše, zeptal se: „Rozumíš tomu, co čteš?“ On odpověděl: „Jak bych mohl &“ (Skutky 8:30-31).

Tento afričan byl konvertita k židovství. Byl zjevně seznámen se Starým zákonem a přesto byl slepý jako židovští zákoníci, když přišlo na tento oddíl z Písma.

Zdá se mi, že každý mohl vidět z tohoto oddílu, že Mesiáš, když přišel, nebyl bohatý a slavný, obklopený okázalostí a lidskou slávou, ale přišel jako muž utrpení a byl doprovázen trápením a opovržením, byl odmítnut lidmi. Přesto tato pravda byla napsána jasně v Bibli:

“Přišel do svého vlastního [mezi židovský lid, ale jeho vlastní ho nepřijali“ (Jan 1:11).

Národ Izrael nepřijal Ježíše jako svého Mesiáše, ačkoliv On byl tak dokonale popsán v tomto biblickém proroctví. A prorok objasňuje proč jej odmítli ve druhém verši našeho textu,

“Vyrostl před ním jako proutek, jako oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili.“ (Izajáš 53:2).

Ale neměli bychom soudit židovský lid, který Jej odmítl více než pohany, kteří Jej také z větší části odmítli. Spurgeon řekl:

Uvědomte si, že co platilo o Židech je stejně tak pravdou o pohanech. Evangelium Ježíše Krista je nejjednodušší věc na světě, ale přesto tomu nikdo nerozumí do té doby než je vyučen [od] Boha&Hřích přinesl do lidské rasy duševní nezpůsobilost s ohledem na duchovní předměty&jak jsi na tom ty? Jsi také zaslepený?...Jsi také zaslepený? Oh, pokud ano, nechť tě [Bůh] vyučí ve víře v Ježíše (C. H. Spurgeon, „A Root out of Dry Ground,“ The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1971 reprint, volume XVIII, pages 565-566).

Nyní, když se podíváme na náš text ve druhém verši, uvidíme tři důvody proč je Ježíš odmítnut. Přečti nahlas druhý verš.

“Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili.“ (Izajáš 53:2).

I. Za prvé – Kristus je odmítnut, protože připadá člověku jako oddenek, proutek.

Málo lidí uvěřilo v Ježíše kvůli skutečnosti, že.

“Vyrostl před ním jako proutek...“ (Izajáš 53:2).

Nebo Dr. Gill řekl, Jako malý šlahoun, jak označuje toto slovo, který roste z kmene stromu &kterého si nikdo nevšímá a nikdo o něj nepečuje ani od něj nikdo nic neočekává; a hodnota [projevu] ukazuje [pokorný] a nepříliš slibný vzhled Krista při jeho [narození]; což je důvodem, proč Mu Židé všeobecně nevěřili, odmítali Jej a opovrhovali Jím (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume I, pp. 310-311).

“Vyrostl před ním jako proutek...“ (Izajáš 53:2).

To znamená, že Kristus se narodil a vyrůstal před Bohem Otcem, který si Jej všímal a posiloval Jej. Přesto Dr. Young řekl, že člověku se tento služebník [Ježíš] zdál jako oddenek&Lidé odřezali oddenky, protože ty odebírají život ze stromu a z pohledu člověk musí být vyhozeny (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, William B. Eerdmans Publishing Company, 1972, volume 3, pp. 341-342).

Není toto ten skutečný důvod proč velekněží a farizeové se chtěli zbavit Ježíše? Řekli:

„Když proti němu nezakročíme, všichni v něj uvěří, a přijdou Římané a odejmou nám toto svaté místo i národ.“ (Jan 11:48).

Člověk vyhodil oddenky, protože berou život ze stromu a z pohledu člověka mají být vyhozeny (Young, ibid.). Obávali se, že by ztratili svoji identitu jako židovský národ, pokud v Něj uvěří. Jako oddenek, jako proutek, se obávali, že by on vzal život ze stromu jejich národa.

A není toto opravdu ten stejný důvod, proč Jej odmítáš i ty? Hluboce o tom přemýšlej! Neplatí to také o tobě, že se obáváš ztratit něco, co ti připadá důležité, když přijdeš k Němu a budeš Mu důvěřovat? Copak není pravda, že se obáváš, že Kristus odejme ten život z toho stromu, že On vysaje něco, co je pro tebe velmi důležité?

Požádal jsem Dr. Cagana, aby mi dal kopii článku, který vyšel v The Saturday Evening Post v říjnu 1929. Byl to rozhovor s velkým fyzikem Dr. Albertem Einsteinem. Tazatel se ho zeptal: Přijímáš historickou existenci Ježíše? Einstein odpověděl: Nesporně. Nikdo nemůže číst evangelia aniž by cítil skutečnou přítomnost Ježíše. Jeho osobnost pulsuje v každém slově. Žádná legenda není naplněna takovým životem (The Saturday Evening Post, October 26, 1929, p. 117). Einstein měl velmi vysoké mínění o Kristu. Ale žel se nikdy neobrátil. Co jej zastavilo? Jistě to nebyl žádný intelektuální problém. Einstein byl cizoložník a nechtěl se vzdát svého hříchu. Tak prosté to je. Abys se mohl stát opravdovým křesťanem tak se musíš vzdát určitých věcí.

Nyní bych byl falešným učitelem, kdybych ti řekl, že to není pravda. Kdybych ti řekl, že můžeš přijít ke Kristu, aniž bys ztratil cokoliv, kázal bych falešné učení. Samozřejmě to něco stojí přijít k Ježíši! Stojí to samotný tvůj život! Jak to mohl Kristus učinit prostější? Řekl:

„Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život?“ (Marek 8:34-37).

Toto je dost jasné, že? Abys mohl přijít ke Kristu, musíš zapřít sám sebe, musíš se vzdát vlastních myšlenek, vlastních plánů, vlastních ambicí. Musíš se obrátit k Němu. Toto znamená důvěřovat Kristu. Ty důvěřuješ Jemu, nikoliv sobě sama. Ty dáváš sebe sama Jemu, nikoliv svým vlastním myšlenkám a cílům. Musíš ztratit svůj život tím, že jej obrátíš k Němu. Jen tehdy je tvůj život zachráněn pro celou věčnost, když jej ztratíš tím, že jej poddáš Kristu.

Tak slovo oddenek označuje, že Kristus je v Božích očích dárcem života. Ale z pohledu člověka život bere a proto Jej většina lidí odmítá. Ldé nechtějí, aby On převzal jejich život! Bojí se pustit svůj život a nechat Jej, aby jej řídil.

II. Za druhé – Kristus je odmítnut, protože připadá člověku jako oddenek z vyprahlé země.

„Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země&“ (Izajáš 53:2).

Vyčerpal jsem svůj čas, protože jsem si vzal příliš dlouho na první bod. Ale my můžeme jasně vidět, jak Kristus se objevil jako oddenek z vyprahlé země. Dr. Young řekl:

Vyprahlá země odkazuje na prosté podmínky a zázemí, ve kterém se měl služebník [Kristus] objevit. Předpokládá to skličující stav podmínek uprostřed kterých žil služebník svůj život&Oddenek v suché vyprahlé zemi musí zápasit, aby zachoval život (Young, ibid., p. 342).

Toto proroctví odkazuje na chudobu, do které se Kristus narodil. Jeho adoptivní otec byl jen tesař. Jeho skutečná matka Marie byla chudá panna. Ježíš se narodil ve stáji a vyrůstal mezi chudými, jako oddenek z vyprahlé země. Dělal své životní dílo mezi chudými a prostými. Jeho učedníci byli jen rybáři. Ježíš byl odmítnut králem Herodem, římským místodržitelem Pilátem, učenými zákoníky a farizei jako oddenek z vyprahlé země. Zbičovali Jej téměř k smrti a potom přibili Jeho ruce a nohy na kříž. Uložilii Jeho zlomené, mrtvé tělo do vypůjčeného hrobu. Jeho život na zemi, Jeho utrpení a Jeho smrt - celý svůj život žil jako oddenek z vyprahlé země. Ale, díky Bohu byl Ježíš třetího dne vzkříšen z mrtvých, jako oddenek z vyprahlé země! Jako proutek vyrůstající z rostliny najednou po neočekávané bouři s lijákem, tak Kristus se objevil, oživlý ze smrti, jako oddenek z vyprahlé země. Hallelujah!

A přesto většina lidí v Něj nevěří. Přemýšlí o Něm jako o životním důvěřivci a mrtvém Židovi.

„Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země“ (Izajáš 53:1-2).

III. Za třetí – Kristus je odmítnut, protože nemá vzhled ani důstojnost, je tak nevzhledný, že po Něm nedychtíme.

Prosím postavte se a přečtěte nahlas druhý verš:

„Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země: neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili.“ (Izajáš 53:2).

Můžete se posadit.

Ježíš nemá vzhled ani důstojnost, žádný vnější vzhled majestátu a vznešenosti. Dr. Young řekl, že když vidíme toho služebníka [Krista] nenalézáme krásu, abychom po něm toužili. Jinými slovy - soudíme podle vnějšího vzhledu a tento soud není spravedlivý a pravdivý. Je to smutný obrázek. Služebník [Kristus] přebýval uprostřed svých vlastních lidí a za jeho tělesným vzhledem mělo oko víry vidět skutečnou slávu; ale tím, že se díval na jeho vnější vzhled, nenalezl Izrael žádnou krásu, která by potěšila jeho oko&vzhled služebníka [Krista] byl takový, že člověk, soudící ze špatného pohledu, by jej špatně posoudil (Young, ibid.).

Vnějškově nemá Ježíš krásu nebo majestát, aby přitáhl svět. Nenabízí věci, které přitahují většinu lidí. Nenabízí úspěch nebo slávu nebo peníze nebo pozemské radosti. Ale pravý opak. Na začátku této bohoslužby četl Mr. Prudhomme ten oddíl z Písma, který nám říká, co Kristus nabízí.

„Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život?“ (Marek 8:34-37).

Kristus nabízí sebezapření. Kristus nabízí ztrátu kontroly nad svým vlastním životem a určením. Kristus nabízí záchranu života, odpuštění hříchů a věčný život. Toto jsou nehmotné věci, věci, kterých se nelze dotknout nebo vidět lidskými smysly, věci, které jsou ve své podstatě duchovní. Proto Kristus je odmítnut těmi, jejichž vnitřní zrak nebyl otevřen Bohem, protože

„přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem“ (I. Korintským 2:14).

Ale já očekávám toto dopoledne, že Bůh může mluvit do tvého srdce. Očekávám, že Bůh ti může říci, že přestože neměl vzhled, že bychom po něm dychtili, přesto já tě táhnu k mému Synu. Cítil jsi to někdy ve svém srdci? Cítil jsi někdy, že svět nenabízí více než pomíjející okamžik potěšení nebo pomíjející okamžik úspěchu? Přemýšlel jsi někdy o své duši? Přemýšlel jsi někdy o tom, kde strávíš věčnost, pokud Ježíš neobmyje tvůj hřích svojí Krví? Přemýšlel jsi o těchto věcech? A pokud ano, přijdeš s jednoduchou vírou k Němu, který nemá vzhled ani důstojnost&není pěkný, abychom po něm dychtili (Izajáš 53:2). Poklekneš před Ježíšem z Nazaretu a dáš Mu důvěru celého svého srdce? Modlím se za to, abys to udělal.

Postavme se, když pan Griffith přichází a zazpívá dvě sloky písně, kterou zpíval před tímto kázáním.

Vezměte si svět, ale dejte mi Ježíše, Všechny radosti jsou jen v jeho jménu;
A jeho láska zůstává navždy, On nabízí věčný život.

Vezměte si svět, ale dejte mi Ježíše, budu důvěřovat v Jeho kříž;
Do té doby než s jasnějším, širším viděním uvidím tváří v tvář svého Pána.
Oh, výšiny a hlubiny milosti! Oh, délky a šířky lásky!
Oh, plnosti vykoupení, příslibe nekončícího života v nebi!
   („Take the World, But Give Me Jesus,“ Fanny J. Crosby, 1820-1915).

Pokud Bůh mluvil ke tvému srdci a jsi připraven zanechat potěšení tohoto pomíjejícího světa a pokud jsi připraven podřídit se Ježíši Kristu a přijít k Němu s vírou a chceš, aby On obmyl tvé hříchy Jeho Krví a pokud s námi chceš o tom mluvit pak prosím jdi nyní dozadu této místnosti. Dr. Cagan tě zavede na klidné místo, kde to můžeme prohovořit. Modlím se, abyste přišli a byli zachráněni jednoduchou vírou v Ježíše. Dr. Chane, prosím pojďte a modlete se za ty, kteří reagovali. Amen.

Pokud jsi byl tímto kázáním požehnán, prosím pošli e-mail
Dr. Hymersovi a napiš mu o tom – rlhymersjr@sbcglobal.net (klikni zde).
Můžeš napsat Dr. Hymersovi v jakémkoliv
jazyce, ale pokud můžeš piš v angličtině.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst kázání Dr. Hymerse každý týden na internetu
na www.rlhsermons.com or www.realconversion.com.
Klikni na “ Kázání v češtině.”

Můžeš napsat email Dr. Hymersovi na rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here)
nebo mu můžeš napsat na P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Nebo mu
zatelefonovat na (818)352-0452.

Tyto rukopisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je používat
bez povolení Dr. Hymerse. Přesto všechna video poselství Dr. Hymerse jsou
chráněna autorskými právy a mohou být použity jen při povolení.

Místo z Písma čtené před kázáním panem Abelem Prudhomme: Marek 8:34-37.
Sólová píseň před kázáním od pana Benjamina Kincaida Griffitha:
     „Take the World, But Give Me Jesus“ (Fanny J. Crosby, 1820-1915).


NÁSTIN Z

KRISTUS ODMÍTNUTÝ ZÁSTUPY

(KÁZÁNÍ ČÍSLO 3 NA IZAJÁŠE 53)
CHRIST – REJECTED BY THE MASSES
(SERMON NUMBER 3 ON ISAIAH 53)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili.“ (Izajáš 53:1-2).

(Jan 12:37-38; Římanům 10:12, 16; Matouš 7:14;
Lukáš 13:24; Skutky 8:30-31; Jan 1:11)

I.       Za prvé, Kristus je odmítnut, protože připadá člověku jako oddenek, proutek, Izajáš 53:2a; Jan 11:48; Marek 8:34-37.

II.      Za druhé, Kristus je odmítnut, protože připadá člověku jako oddenek z vyprahlé země, Izajáš 53:2b.

III.     Za třetí, Kristus je odmítnut, protože nemá vzhled ani důstojnost, je tak nevzhledný, že po Něm nedychtíme,
Izajáš 53:2c; Marek 8:34-37; I. Korintským 2:14.