Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
ODMÍTNUTÉ HLÁŠENÍ

(KÁZÁNÍ ČÍSLO 2 NA IZAJÁŠE 53)
THE REJECTED REPORT
(SERMON NUMBER 2 ON ISAIAH 53)
(Czech)

od Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle of Los Angeles
neděle ráno, 3.března 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lords Day Morning, March 3, 2013

“Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova?“ (Izajáš 53:1).


“Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova?“ (Izajáš 53:1).

Izajáš mluví o Kristově evangeliu. Minulou neděli jsem kázal na poslední tři verše z 52. kapitoly, kde prorok předpověděl utrpení Krista, jehož “vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku, jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem“ (Izajáš 52:14). Toto je obrázek Ježíše, bitého a křižovaného pro naše hříchy, potom vzkříšeného z mrtvých, “zvednutého, povzneseného a vysoko vyvýšeného“ (Izajáš 52:13). Nyní však v našem textu prorok naříká nad skutečností, že jen málo lidí uvěří zvěsti evangelia.

Dr. Edward J. Young byl znalcem Starého zákona, spolužákem a přítelem mého bývalého pastora, Dr. Timothy Lina. Ten komentoval náš text.

“Kdo uvěří naší zprávě? A komu je zjevena paže Hospodinova?“

Dr. Young řekl, že “je to více zvolání než otázka. Nevyžaduje negativní odpověď. Tato otázka byla vyslovena jednoduše proto, aby se přivolala pozornost k [malému počtu] opravdových věřících ve světě. Prorok [je] představitel svého lidu, mluví a vyjadřuje zděšení nad tím, že tak málo lidí uvěří“ (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, William B. Eerdmans Publishing Company, 1972, volume 3, p. 240).

“Kdo uvěří naší zprávě? A komu je zjevena paže Hospodinova?“

Slovo “zpráva“ znamená “vyhlašované poselství.“ Luther to přeložil jako “naše kázání“ (Young, ibid.). “Kdo uvěří našemu kázání?“ Obdobným výrazem v textu je “a komu je zjevena Hospodinova paže?“ “Hospodinova paže“ je výrazem, který ukazuje na Hospodinovu sílu. Kdo uvěří našemu kázání? A komu je zjevena Hospodinova paže? Komu byla zjevena zachraňující moc Kristova?

“Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova?“ (Izajáš 53:1).

Tento verš připomíná, že nejdříve musíš uvěřit kázání evangelia, a potom být obrácen mocí Boží v Kristu. A přesto tato prorokova otázka ukazuje, že velmi málo lidí uvěří a obrátí se.

“Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova?“ (Izajáš 53:1).

I. Za prvé - několik málo lidí uvěřilo a obrátilo se během Kristovy pozemské služby.

Ježíš přišel ke hrobu Lazara. Ten muž byl už čtyři dny mrtev. Ježíš přikázal: “Odvalte ten kámen“ (Jan 11:39). Lazarova sestra Jej chtěla zastavit. Řekla: “Pane, již zapáchá, vždyť je to čtvrtý den“ (ibid.). Ale uposlechli Ježíše a odvalili kámen, který zakrýval vchod do hrobu. Potom Ježíš “zvolal silným hlasem: „Lazare, pojď ven. A ten, který byl mrtvý vyšel, ruce i nohy měl svázány pruhy plátna a jeho tvář byla zahalena šátkem. Ježíš řekl: Rozvažte ho a nechte ho odejít.“ (Jan 11:43-44).

“Velekněží a farizeové shromáždili veleradu a říkali: Co uděláme? [Co máme dělat?] vždyť ten člověk činí mnohá znamení“ (Jan 11:47).

Viděli, kolik zázraků učinil a obávali se, že všichni obyčejní lidé budou místo nich následovat Jej.

“Od toho dne byli tedy rozhodnuti, že ho zabijí“ (Jan 11:53).

Velekněží a farizeové se začali scházet, aby se domluvili, jak se zbavit Ježíše, “aby ho usmrtili.“ Apoštol Jan řekl:

“Ačkoli před nimi učinil taková znamení, nevěřili v něho: A tak se naplnilo slovo, které řekl prorok Ezajáš [Izajáš], Pane, kdo uvěřil naší zvěsti? A komu byla zjevena Pánova paže?“ (Jan 12:37-38).

Byli svědky toho, jak zázračně nasytil pět tisíc lidí. Viděli Ho, jak uzdravuje malomocné a otevírá oči slepých. Viděli Ho, jak vyhání démony, a uzdravuje ochrnutého člověka. Viděli Ho, jak křísí z mrtvých syna vdovy. Neviděli jen to, jak proměnil vodu ve víno, ale také Jej slyšeli

“jak učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království, a uzdravoval každou nemoc a každou slabost“ (Matouš 9:35).

A od toho dne, co Ježíš vzkřísil Lazara, “byli rozhodnuti, že ho zabijí“ (Jan 11:53).

“Ačkoli před nimi učinil taková znamení, nevěřili v něho: A tak se naplnilo slovo, které řekl prorok Ezajáš [Izajáš]: Pane, kdo uvěřil naší zvěsti? A komu byla zjevena Pánova paže?“ (Jan 12:37-38).

Ano, jen několik málo lidí uvěřilo a obrátilo se během Kristovy pozemské služby..

II. Za druhé - několik málo lidí uvěřilo a obrátilo se během doby apoštolů.

Prosím otevřete Římanům 10:11-16. Postavme se a přečtěme si tento úžasný oddíl.

“Neboť Písmo praví, že žádný kdo v něho věří, nebude zahanben. Není rozdílu mezi Židem a Řekem: vždyť nade všemi je týž Pán, štědrý ke všem, kdo Ho vzývají, neboť každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, bude zachráněn. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou slyšet bez toho, kdo hlásá? A jak mohou hlásat, nebyli-li posláni? Jak je napsáno: Jak jsou krásné nohy těch, kteří zvěstují pokoj, těch kteří zvěstují dobré noviny! Ale ne všichni uposlechli evangelium. Neboť Ezajáš [Izaiáš] praví, Pane, kdo uvěřil naší zvěsti?“ (Římanům 10:11-16).

Posaďte se prosím.

Všimněte si, že tento oddíl z Písma říká ve 12. verši:

Není rozdílu mezi Židem a Řekem: vždyť nade všemi je týž Pán, štědrý ke všem, kdo ho vzývají“ (Římanům 10:12).

Toto napsal apoštol Pavel méně než 30 let předtím, než Ježíš vstoupil zpět na nebe. Tedy Pavel napsal knihu Římanům během pozdější části knihy Skutků. Mluvil jak k Židům tak pohanům, zatímco Ježíš mluvil téměř výlučně k Židům. Pavel řekl, že “není rozdílu mezi Židy a Řeky“. Všichni lidé potřebují Krista!

A přesto, svému převážně nežidovskému posluchačstvu řekl Pavel stejnou věc, kterou řekl Ježíš, když citoval z Izaiáše 53:1 a naříkal nad skutečností, že jen poměrně malá část pohanů uvěřila a citací z Izaiáše 53:1 ukázal, že prorok předpověděl, že většina pohanů bude o něco málo otevřenější evangeliu, než byli Židé. Proto Pavel citoval ze stížnosti Izaiáše, aby na toto ukázal.

“Kdo uvěřil naší zprávě? A při kom se zjevila Hospodinova paže?“ (Izaiáš 53:1).

Pohané byli otevřenější evangeliu než Židé. Přesto, jen poměrně malá část pohanů uvěřila v Ježíše během doby Pavla a dalších apoštolů. V čase apoštolů byla velká probuzení, jak vidíme v knize Skutků. Přesto i tato mocná probuzení přivedla jen poměrně malý počet pohanů ke spasení v Kristu. Evangelizace byla obtížná, dokonce i mezi Římany!

Jak Kristus, tak apoštolové viděli jen několik málo obrácených. Křesťané prvního století byli tedy rozhodně v menšině a byli pronásledovanou menšinou! A tak jak Jan, tak Pavel citovali náš text, aby vysvětlili odpor většiny lidí k evangeliu a aby vysvětlili, proč většina z těch, kteří je slyšeli kázat, zůstala neobrácena.

“Kdo uvěřil naší zprávě? A při kom se zjevila Hospodinova paže?“ (Izaiáš 53:1).

A toto bylo skutečností v průběhu celých dějin křesťanství. Vždy, v každé době, uvěřilo evangeliu a skutečně se obrátilo jen málo lidí. A to platí i v dnešním světě. Nic se nezměnilo. A to nás přivádí k našemu poslednímu bodu.

III. Za třetí - několik málo lidí uvěří a obrátí se v dnešní době.

V naší vlastní době jsme často konfrontováni se skutečností Izaiášova naříkání v té bolestivé otázce,

“Kdo uvěřil naší zprávě? A komu byla zjevena Hospodinova paže?“ (Izaiáš 53:1).

Žel musíme říci, že jen málo lidí v dnešní době uvěří kázání evangelia, a jen málo je spaseno Kristovou mocí. Dokonce naši nejbližší příbuzní často odmítají Krista. A většina z vás ví, že jen několik málo z těch, které přivedeme do církve aby slyšeli kázání, se někdy obrátí. Na toto téma řeknu jen tři komentáře:

(1) Za prvé - kde nám Bible říká, že většina lidí bude spasena? Neříká to nikde. Ve skutečnosti Ježíš řekl pravý opak. Řekl:

“Vejděte těsnou branou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby a mnoho je těch, kteří jí vcházejí. Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají“ (Matouš 7:13-14).

Málo je těch, kdo ji nalézají! To si musíme stále uvědomovat, když naše evangelizační snahy vyústí v méně obrácení, než v co jsme doufali.


A druhá věc, kterou bych řekl, je tato.

(2) Náš motiv evangelizování není založen na tom, kolik lidí se obrátí. Ať už je odezva velká nebo malá, naše oči nesmí hledět nikdy na množství obrácených. Náš motiv je založen na poslušnosti Bohu. Naše oči musí být vždy směřovány na Boha, a na naši poslušnost vůči Němu, když jdeme evangelizovat. Naše oči hledí na Boha, a my posloucháme Jeho samého, když kážeme evangelium! Kristus nám řekl:

“Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření“ (Marek 16:15).

To je, co nám Kristus řekl, že máme dělat, a my to musíme dělat, ať už lidé poslouchají či nikoliv; ať už se obrátí či nikoliv. Musíme evangelizovat, protože Kristus nám řekl, že to máme dělat! Náš úspěch nezáleží na lidské odpovědi! Ne! Náš úspěch záleží na naší poslušnosti Kristu. Proto máme jít evangelizovat, ať už uvěří evangeliu nebo ne!


A pak třetí věc, která z toho vyplývá.

(3) Ty věříš v Krista? Ty jsi se obrátil ke Kristu? Ty přicházíš ke Kristu s vírou? I když nikdo jiný ve tvé rodině a nikdo z tvých přátel není obrácený, ty budeš hledat Krista? Ty přijdeš k Němu? Uvědom si, že Kristus řekl:

“Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn; kdo neuvěří, bude odsouzen“ (Marek 16:16).

Přijdeš k Ježíši, obrátíš se a budeš pokřtěn? Nebo budeš mezi zástupy těch, kteří odmítají Spasitele, a věčně zahynou v plamenech pekla?

“Kdo neuvěří, bude odsouzen“ (Marek 16:16).

Je mojí modlitbou, abys ty nebyl mezi těmi mnoha, kteří zahynou v pekle, ale abys se připojil k nám do naší církve. Vyjdi ze světa! Přijď k Ježíši s vírou! Přijď do církve. A buď zachráněn navždy a na celou věčnost krví Ježíše a Jeho spravedlností.

“Kdo uvěří naší zprávě? A při kom se zjevila Hospodinova paže?“ (Izaiáš 53:1).

Kéž ty jsi jedním z těch, kteří uvěří a obrátí se! Kéž ty jsi jedním z těch mála, kteří uvěří evangeliu, když je kázáno. Kéž ty řekneš: „Ano, Ježíš zemřel, aby zaplatil za mé hříchy. Ano, On byl vzkříšen z mrtvých. Ano, přicházím k Němu s vírou.“ Kéž ty jsi jedním z těch mála, kterým je zjevena Hospodinova paže, když zakusíš spasení důvěrou v Ježíše, Beránka Božího, který snímá hřích světa (Jan 1:29). Kéž ty jsi jedním z těch, kteří přijdou k Ježíši, a jsou obmyti od hříchů Jeho vzácnou krví. Kéž ti Bůh dá milost, abys uvěřil naší zprávě a zakusil vysvobození od hříchu skrze Pána Ježíše Krista! Amen!

Prosím postavte se a zpívejte – “Já přicházím, Pane“, píseň číslo sedm ve vašich zpěvnících.

Slyším Tvůj laskavý hlas, který mě volá, Pane, k Tobě
   pro očištění Tvojí vzácnou krví, která tekla na kalvárii.
Přicházím, Pane! Nyní přicházím k Tobě!
   obmyj mě, očisti mě tou krví, která tekla na kalvárii.

I když k tobě přicházím slabý a ohavný, Ty jsi má jistá síla;
   Ty očistíš moji ohavnost zcela, až budu zcela bez poskvrny a čistý.
Přicházím, Pane! Nyní přicházím k Tobě!
   Obmyj mě, očisti mě tou krví, která tekla na kalvárii.
(„I Am Coming, Lord,“ Lewis Hartsough, 1828-1919).

Pokud bys s námi rád mluvil o tom, jak být očištěn od svého hříchu Ježíšem, prosím nyní běž dozadu v posluchárně. Dr. Cagan tě vezme na tiché místo, kde můžeme mluvit. Dr. Chagane, prosím přijďte a modlete se za ty, kteří zareagovali.

Pokud jsi byl tímto kázáním požehnán, prosím pošli e-mail
Dr. Hymersovi a napiš mu o tom – rlhymersjr@sbcglobal.net (klikni zde).
Můžeš napsat Dr. Hymersovi v jakémkoliv
jazyce, ale pokud můžeš piš v angličtině.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst kázání Dr. Hymerse každý týden na internetu
na www.rlhsermons.com or www.realconversion.com.
Klikni na “ Kázání v češtině.”

Můžeš napsat email Dr. Hymersovi na rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here)
nebo mu můžeš napsat na P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Nebo mu
zatelefonovat na (818)352-0452.

Tyto rukopisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je používat
bez povolení Dr. Hymerse. Přesto všechna video poselství Dr. Hymerse jsou
chráněna autorskými právy a mohou být použity jen při povolení.

Text z Písma, čtený před kázáním od pana Abela Prudhomme: Izaiáš 52:13-53:1.
Sólová píseň před kázáním od pana Benjamina Kincaida Griffitha:
„A Crown of Thorns“ (Ira F. Stanphill, 1914-1993).


NÁSTIN Z

ODMÍTNUTÉ HLÁŠENÍ

(KÁZÁNÍ ČÍSLO 2 NA IZAJÁŠE 53)
THE REJECTED REPORT
(SERMON NUMBER 2 ON ISAIAH 53)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Kdo uvěřil naší zprávě? A paže Hospodinova komu je zjevena?“ (Izaiáš 53:1).

(Izaiáš 52:14, 13)

I.   Za prvé - několik málo lidí uvěřilo a obrátilo se během Kristovy
pozemské služby, Jan 11:39, 43-44, 47, 53; 12:37-38;
Matouš 9:35.

II.  Za druh - několik málo lidí uvěřilo a obrátilo se během doby
apoštolů, Římanům 10:11-16.

III. Za třetí - několik málo lidí uvěří a obrátí se v dnešní době,
Matouš 7:13-14; Marek 16:15, 16; Jan 1:29.