Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
UTRPENÍ A TRIUMF BOŽÍHO SLUŽEBNÍKA!
(KÁZÁNÍ ČÍSLO 1 NA IZAJÁŠE 53)

THE SUFFERING AND TRIUMPH OF GOD’S SERVANT!
(SERMON NUMBER 1 ON ISAIAH 53)
(Czech)

od Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kázání kázané v církvi Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle ráno, 24. únor 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, February 24, 2013

„Hle, můj služebník bude mít úspěch, zvedne se, povznese se a vysoko vyvýší. Jak mnozí strnulí úděsem nad tebou! Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku, jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem. Avšak on pokropí mnohé pronárody krví, před ním si králové zakryjí ústa, protože spatří, co jim nebylo vyprávěno, porozumějí tomu, o čem neslyšeli“ (Izajáš 52:13-15).


Prosím ponechte si otevřené Bible v tomto oddíle. Tyto verše by měly být obsaženy podle Dr. John Gilla spíše v kapitole 53 než v kapitole 52, a stejně tak podle „ohromné většiny“ současných komentátorů (Frank E. Gaebelein, D.D., The Expositors Bible Commentary, Regency Reference Library, 1986, volume 6, p. 300).

Celý oddíl od verše 13 až do kapitoly 53 verš 12, se odkazuje na „trpícího Božího služebníka. Matthew Henry řekl,

Toto proroctví, které začíná zde a pokračuje do konce další kapitoly ukazuje tak jasně, jak je to jen možné na Ježíše Krista; starověcí židé to vztahovali na Mesiáše, třebaže současní [mistři] se všemožně snaží, aby to narušili ….ale Filip, který [z tohoto oddílu] kázal Krista eunuchovi, zpochybnil, že „o něm mluví prorok takto,“ o něm a o žádném jiném muži, Skutky 8:34, 35 (Matthew Henrys Commentary on the Whole Bible, Hendrickson Publishers, 1996 reprint, volume 4, p. 235).

Starověcí židovští targumisté říkají, že se to vztahuje k Mesiáši tak jako mistři starověku, Aben Ezra a Alshech (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume I, p. 309).

Také křesťanští komentátoři v celých dějinách viděli tento oddíl jako proroctví o Pánu Ježíši Kristu. Spurgeon řekl,

Co jiného by mohli dělat? Ke komu jinému mohl prorok odkazovat? Pokud by muž z Nazaretu, Boží syn, nebyl v těchto třech verších viditelný, pak jsou tak tmavé jako půlnoc. Ani chvíli neváháme vztáhnout tato slova k našemu Pánu Ježíši Kristu (C. H. Spurgeon, The Sure Triumph of the Crucified One, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1971 reprint, volume XXI, p. 241).

Jak už zmínil Matthew Henry, evangelista Filip řekl, že tento oddíl Písma předpověděl Kristovo utrpení.

„Dvořan se obrátil k Filipovi: „Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví – sám o sobě, či o někom jiném?“ Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše“ (Skutky 8:34-35).

Nemůžeme udělat nic lepšího než dělali starověcí targumisté, mistři antiky, evangelista Filip, a křesťanští komentátoři z těch dob. Každé slovo z našeho textu je proroctvím o Mesiáši – Pánu Ježíši Kristu.

I. Za prvé – vidíme Kristovu službu Bohu.

Je to Bůh Otec, který říká slova verše 13,

„Hle, můj služebník bude mít úspěch, zvedne se, povznese se a vysoko se vyvýší“ (Izajáš 52:13).

Bůh nám říká, že se máme podívat na Jeho „služebníka“. Když Ježíš sestoupil na zem, tak On

„nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka“ (Filipským 2:7).

Jako Boží Služebník na zemi, Kristus jednal prozíravě a moudře. Všechno co Ježíš řekl a učinil během Své služby na zemi, bylo uděláno s velkou moudrostí. Když byl jako malý chlapec v chrámu, mistři byli udiveni Jeho moudrostí. Později Mu farizeové a zákoníci nemohli odpovědět, a ústa Piláta, římského místodržitele, byla zavřena, když On mluvil.

Pak náš text říká ohledně Božího služebníka,

„Hle, můj služebník bude mít úspěch, zvedne se a vysoko se vyvýší“ Isaiah 52:13).

Slova v novodobé angličtině pro toto použitá mohou být přeložena jako “vyvýšený” “vyzvednutý,” a “vysoce postavený.” Dr. Edward J. Young poukázal, že “Je nemožné číst tato slova aniž by nám bylo připomenuto velebení Krista znázorněné ve Filipským 2:9-11 a Skutcích 2:33 (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, Eerdmans, 1972, volume 3, p. 336).

„Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno“ (Filipským 2:9).

„Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Byl vyvýšen na pravici Boží … a seslal jej na nás“ (Skutky 2:32-33).

„Hle, můj služebník bude mít úspěch, zvedne se, povznese se a vysoko se vyvýší“ (Izajáš 52:13).

Zvedne se - „raised“. Povznese se - „lifted up.“ Vysoko se vyvýší - „highly exalted.“ Zde jsou slova, která odrážejí stupně vyvýšení Krista. On se zvedne ze smrti! On je povznesen do Nebe při Jeho nanebevstoupení! On je nyní posazen na pravici Boží! Zvednut - „raised“! Povznesen - „lifted up.“ Velmi vysoko – dokonce na pravici Boha v Nebi! Amen!

On byl povznesen, aby zemřel,
   „Je dokonáno,“ byl Jeho výkřik;
Nyní je vysoko vyvýšen v nebi;
   Hallelujah! Jaký to Spasitel!
(„Hallelujah, What a Saviour!“, Philip P. Bliss, 1838-1876).

„Hle, můj služebník bude mít úspěch, zvedne se, povznese se a vysoko se vyvýší“ (Izajáš 52:13).

Ježíš je, a má vždy být, služebník Boha Otce – Bůh Syn – zvednut z mrtvých, vstupující na Nebesa, posazen po pravici Otce! Hallelujah! Jaký Spasitel!

II. Za druhé – vidíme Kristovu oběť za hřích.

Prosím čti nahlas verš 14,

„Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou! Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že neby podoben člověku, jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem“ (Izajáš 52:14).

Dr. Young řekl, že ti, kteří viděli „hrozné znetvoření služebníka [by byli] zděšení a ohromeni posvátnou bázní …. jehoj znetvoření [by bylo] tak velké, že on se už více neobjevil jako člověk ….jeho podoba byla tak znetvořena, že se už ani nepodobal člověku. Toto je extrémně silný způsob vyjádření toho, jak velké bylo Jeho utrpení (ibid., pp. 337-338).

Ježíš byl krutě znetvořen během svého utrpení. Ten večer předtím, než byl ukřižován, byl „v agonii,“

„Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji, jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve“ (Lukáš 22:44).

To bylo předtím než Jej uvěznili. Tam v temnotě Getsemane začalo padat odsouzení za tvůj hřích na Krista. Když přišli vojáci, aby Jej uvěznili, On už potil krev.

Potom Jej vzali a bili Jej do tváře. Na jiném místě nám prorok Izajáš říká, co řekl trpící Služebník,

„Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním“ (Izajáš 50:6).

Lukáš řekl, zavázali mu oči (Lukáš 22:64). Marek řekl, že jej Pilát „zbičoval“ (Marek 15:15). Jan řekl,

„Tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat. Vojáci upletli z trní korunu, vložili mu ji na hlavu a přes ramana mu přehodili purpurový plášť. Pak před něho předstupovali a říkali: „Buď pozdraven, králi židovský!“ Přitom ho bili do obličeje“ (Jan 19:1-3).

Potom oni přibili Jeho ruce a nohy ke kříži. Jak se vyjádřil Dr. Young. „Jeho podoba byla tak znetvořená, že se už nepodobal člověku (ibid., p. 338).

„Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou! Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku, jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem“ (Izajáš 52:14).

Většina moderních kreseb nejsou tak přesné, jako „Umučení Krista,“ od Mela Gibsona je vyobrazení toho, jak vypadal Kristus poté co Jej krutě trestali, bili Jej, a křižovali Jej.

The Scofield Study Bible říká o tomto verši, “Literární provedení je hrozné: ‘Tak hrozná byla podoba člověka, že Jeho vzhled nebyl jako vzhled syna člověka’ – nikoliv lidský – dopad krutostí popsaných v Matouši 26…” Poslouchejte chválu od Jozefa Harta (1712-1768),

Jeho chrám byl probodnut a rozříznut trním,
z každé části těla vycházely proudy krve;
Jeho záda byla bičována těžkými důtkami,
ale ostřejší byla bolest v Jeho srdci.

Přibili ho nahého na prokleté dřevo,
vystavili ho zemi pod ním a nebi nad ním,
podívaná na rány a krev,
smutná ukázka zraněné lásky!
   („His Passion“, Joseph Hart, 1712-1768;
      na melodii „Tis Midnight, and on Olive‘s Brow“).

A proč, milý Spasiteli, řekni mi proč
jsi nechal krvácejícího trpícího?
Jaká mocná pohnutka by s Tebou mohla pohnout?
Pohnutka je jasná – ‘to bylo vše pro lásku!
(„Gethsemane, the Olive-Press!“ by Joseph Hart, 1712-1768;
      na melodii „Tis Midnight, and on Olive‘s Brow“).

Proč, drahý Spasiteli, řekni mi proč Tvůj vzhled “byl tak zmrzačený více než jakéhokoliv člověka, a [Tvoje] podoba více než synů člověka”? Odpověď je na konci 12 verše, v 53tí kapitole, “On nesl hřích mnohých” (Izajáš 53:12). Toto je Kristova oběť za tvé hříchy, zprostředkovaná oběť – Ježíšovo utrpení a smrt za tvé hříchy, na tvém místě – na kříži! Tak vidíme Kristovu službu Bohu. Tak vidíme Kristovu oběť, aby splatil trest za váš hřích.

III. Za třetí – vidíme aplikované Kristovo spasení.

Prosím postavte se a přečtěte si nahlas Izajáš 52:15.

„Avšak on pokropí mnohé pronárody krví , před ním si králové zakryjí ústa, protože spatří, co jim nebylo vyprávěno, porozumějí tomu, o čem neslyšeli.“ (Izajáš 52:15).

Můžete se posadit. Dr. Young řekl, že zde, v tomto verši, oběť a utrpení Krista ve verši 14 je vysvětleno a použito,ou may be seated.

Prorok vysvětluje, proč on [Kristus] byl znetvořen. Tak… za těchto podmínek znetvoření, “on má pokropit mnohé pronárody.” [Ten] jeden, který je znetvořen, služebník dělá něco pro druhé tím, že vykonává očišťující obřad. Jeho znetvoření [v Jeho utrpení] bylo…podmínkou, ve které by on sám sebe přinesl k očištění pronárodům. Sloveso “on pokropí” [mluví o] pokropení …vodou, nebo krví jako o očištění…Je to práce [Krista jako kněze] která je zde vysvětlena, a smyslem této práce je přinést vyčištění a umytí pro druhé…on sám jako kněz pokropí vodou a krví a tak očistí mnohé pronárody. On toto udělá co by ten trpící, jehož utrpení jsou kvůli …očištění a silné změny v postoji těch, kteří jej zadržovali (ibid., pp. 338-339).

V přesném naplnění tohoto proroctví se kázání evangelia Kristova vymanilo z pout judaismu a stalo se univerzálním náboženstvím. Už od prvního století “mnohé pronárody” byly evangelizovány, a lidé po celém světě byli očišťováni krví Ježíše Krista, přicházeli ke spasení v Ježíši Kristu, vytvářeli, jak řekl Dr. Young, “hlubokou změnu v postoji těch, kteří jej zadržovali.” I když ne všichni králové národů světa nebyli spasení lidé, přesto jak se křesťanství rozšiřovalo po světě, tak oni přinejmenším “před ním zavírali ústa,” a stali se nominálními křesťany, nemluvícími proti Němu. Dokonce do dnešního dne, Královna Alžběta II, zavírá “před ním” ústa a kleká v tiché zbožnosti před Ním ve Westminster Abbey během křesťanských bohoslužeb, které se tam konají. Mnoho dalších panovníků v Západním světě, a na Východě vzdávají vnější čest, a mnozí z nich, jako například Královna Viktorie, udělali mnohem více než že by Mu prokázali jen vnější respekt. Skutečně to tak udělal Dobyvatel Konstantin v raných létech křesťanství, a tak to udělali mnozí další.

„Protože spatří, co jim nebylo vyprávěno, porozumějí tomu, o čem neslyšeli“ (Izajáš 52:15).

Jak zde bylo předpovězeno prorokem, Kristovo evangelium se rozšířilo ve všech pronárodech světa,

„On pokropí mnohé pronárody krví“ (Izajáš 52:15).

Dokonce prezident USA, jen podle názvu křesťan, skloní svoji hlavu příležitostně v církvi a zavře před Ním ústa.

Ale musím říci, že tato nádherná předpověď tak mnoho nemluví o Evropě, Velké Británii, a Americe tak jak to bylo. Církve na Západě jsou ve zmatení kvůli neblahému zasahování “liberálních” útoků na Bibli, a oslabování církví kvůli překroucení evangelia od Finneyho, a moderních následovníků klamných metod “rozhodnutí” v jeho různých podobách. Přesto v rozsáhlém Třetím světě vzkvétají mocná probuzení a oživení, ke kterým dochází v církvích, které byli dříve odpadlé. Naše srdce jsou potěšena, když čteme o velkém množství lidí v Číně, Jihovýchodní Asii, Indii, a dalších částech světa, kteří v této době proudí do církví, ve kterých se káže evangelium! Ano, jsou často pronásledováni, ale jak řekl Tertullian ve druhém století, “Krev mučedníků je semenem církve.” A toto dnes platí o církvích Třetího světa. Zatímco Amerika, a Západ obecně, odpadají od svého křesťanského původu a rozplývají se v humanistickém, skeptickém duchovním zmatení, přesto tak jak Spurgeon předpovídal,

Ježíš ...pokropit nejen Židy, ale pohanské národy kdekoliv…Všechny země o tobě mají slyšet, a cítit tě sestupovat tak jako dešťové přeháňky nad pokosenou trávou. Potemnělé kmeny daleko pryč a obyvatelé v zemi vycházejícího slunce mají slyšet tvoje učení a mají to vypít…Ty máš pokropit mnohé pronárody svým laskavým slovem (ibid. p. 248).

Spurgeonovo “prorocké” poselství je v dnešní době dokonce pravdivější, než jeho slova, vyřčená více než před než sto léty. A my se radujeme, že tomu tak je! Amen!

Tento slib ještě nebyl zcela naplněn. Ale má to být splněno – protože to promluvila ústa Hospodinova – skrze proroka Izajáše, který řekl,

„K tvému světlu přijdou pronárody“ (Izajáš 60:3).

„Přijde k tobě bohatství pronárodů“ (Izajáš 60:5).

„Hle, jedni přijdou zdaleka, jiní od severu a jiní od moře a jiní ze země Síňanů“ (Izajáš 49:12).

James Hudson Taylor, brzký misionář v Číně, řekl, že“Sinim” byla země Čína tak jak o tom mluví The Scofield Study Bible, ve své poznámce na Izajáše 49:12. Jak můžeme nesouhlasit s Taylorem a Scofieldem, když vidíme, že se to v dnešní době děje v Číně před našima očima? Jistě je to pravda, přinejmenším v praxi! Tisíce se obrací ke Kristu každou hodinu v Číně, a mnozí další v dalekých zemích a my se radujeme z toho, že tomu tak je!

Když Amerika vraždí při zabíjení novorozeňat tři tisíce bezmocných dětí každý den, a církve se zde počítají na tisíce, přesto v těchto dalekých zemích roste Kristovo dílo, a zvítězí! Bůh jim dá ještě více obrácených! Bůh poskytne lidi, kteří znají Krista, a budou vědomě trpět pro Jeho jméno, kéž přijde brzy triumf mezi pronárody při Jeho druhém příchodu!

Ale já se vás dnes ráno ptám, “Znáte Krista? Pohleděli jste ve víře na Něj, který byl ‘mučen více než jakýkoliv jiný člověk’ aby zaplatil trest ze tvé hříchy – ano za tvé! On prolil svoji krev za tvůj hřích, zaznamenaný v Božích knihách v nebi? Jsi obmyt krví Božího beránka, která smývá hřích světa? A pokud ne, ‘zavřeš svá ústa’ v Jeho přítomnosti, a pokloníš se Ježíši, a přijmeš Jej jako svého vlastního Pána a Spasitele? A uděláš to nyní?”

Prosím postav se a zpívej píseň číslo sedm na tvém listu písní.

Na Spasitele byl položen ohromný náklad lidské viny;
   S oděvem trápení, On byl daný za hříšníky,
On byl daný za hříšníky.

A On plakal v hrozných smrtelných bolestech, On se modlil za mě;
   Miloval mě a objal mou hříšnou duši, když byl přibit na dřevo.
Když byl přibit na dřevo.

Úžasná láska! Láska za dosah lidského jazyka;
   Láska, která by měla být předmětem nekončící písně.
Nekončící písně.
   („Love in Agony“,William Williams, 1759;
      na melodii „Majestic Sweetness Sits Enthroned“).

Pokud byste s námi rádi mluvili o důvěře v Ježíše a chtěli byste se stát křesťany, prosím nyní běžte dozadu v posluchárně. Dr. Cagan vás odvede na klidné místo, kde můžeme mluvit. Prosím běžte právě nyní. Dr. Chane, prosím veď nás v modlitbě za ty, kteří odpověděli. Amen.

Pokud jsi byl tímto kázáním požehnán, prosím pošli e-mail
Dr. Hymersovi a napiš mu o tom – rlhymersjr@sbcglobal.net (klikni zde).
Můžeš napsat Dr. Hymersovi v jakémkoliv
jazyce, ale pokud můžeš piš v angličtině.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst kázání Dr. Hymerse každý týden na internetu
na www.rlhsermons.com or www.realconversion.com.
Klikni na “ Kázání v češtině.”

Můžeš napsat email Dr. Hymersovi na rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here)
nebo mu můžeš napsat na P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Nebo mu
zatelefonovat na (818)352-0452.

Tyto rukopisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je používat
bez povolení Dr. Hymerse. Přesto všechna video poselství Dr. Hymerse jsou
chráněna autorskými právy a mohou být použity jen při povolení.

Čtení z Písma před kázáním od Mr. Abela Prudhomma: Matouš 27:26-36.
Solová píseň před kázáním od Mr. Benjamina Kincaida Griffitha:
„Love in Agony“ (William Williams, 1759;
na melodii „Majestic Sweetness Sits Enthroned“).


NÁSTIN Z

UTRPENÍ A TRIUMFU BOŽÍHO SLUŽEBNÍKA!

(KÁZÁNÍ ČÍSLO 1 NA IZAJÁŠE 53)
THE SUFFERING AND TRIUMPH OF GOD’S SERVANT!
(SERMON NUMBER 1 ON ISAIAH 53)

od Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Hle, můj služebník bude mít úspěch, zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší. Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou! Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku, jeho vzhled takový , že nebyl podoben lidem. Avšak on pokropí mnohé pronárody krví , před ním si králové zakryjí ústa, protože spatří, co jim nebylo vyprávěno, porozumějí tomu, o čem neslyšeli“ (Izajáš 52:13-15).

(Skutky 8:34-35)

I.    Za prvé, vidíme Kristovu službu Bohu, Izajáš 52:13; Filipským 2:7;
Filipským 2:9; Skutky 2:32-33.

II.  Za druhé, vidíme Kristovu oběť za hřích, Izajáš 52:14; Lukáš 22:44;
Izajáš 50:6; Lukáš 22:64; Marek 15:15; Jan 19:1-3;
Izajáš 53:12.

III. Za třetí, vidíme aplikované Kristovo spasení, Izajáš 52:15;
Izajáš 60:3, 5; 49:12.