Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
MILUJI VÁNOCE – ZPRACOVÁNO OD DR. JOHN R. RICE

I LOVE CHRISTMAS – ADAPTED FROM DR. JOHN R. RICE
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

Kázání proslovené v církvi Baptist Tabernacle Los Angeles
Neděle večer, 18.prosince 2011
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, December 18, 2011

“Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu.” (Matouš 2:11).


Dr. John R. Rice (1895-1980) byl dobrý a citlivý křesťan. Tento večer vám dám hlavní body jeho kázání, “Miluji vánoce.” Kázání je zkrácené a některé části jsou s trochu odlišnými slovy. Dr. Rice řekl:

Miluji období vánoc. Velmi rád káži na vánoční témata andělů, pastýřů, jeslí, narození z panny, moudrém muži. Mám velmi rád vánoční koledy. V našem domě a díky Bohu v mém srdci je během vánočního času radostná, veselá nota chvály. Mám rád společné shromažďování mých milovaných a rodiny na vánoce. Miluji dávat dárky a mám radost, že si na a mě vzpomenou moji milovaní a přátelé. Miluji období vánoc (Dr. John R. Rice, I Love Christmas, Sword of the Lord, 1955, p. 7).

Ale Dr. Rice zdůrazňuje, že někteří lidé “se cítí ohledně vánoc rozmrzele, svárlivě a plni protestů” (ibid.). Kritizují ty, kteří slaví narození Krista.

I. Za prvé – říkají, že vánoce nebylo Kristovo narození.

Je pravda, že neznáme přesný den, kdy se Ježíš narodil. Bible nám to neříká. Ale není to špatné ani hříšné vzpomenout si na narození Krista ve vánoční den.

Dr. Rice jednou znal malou holčičku, která se narodila 29. února v přestupný rok. Protože se tento den objevuje každý čtvrtý rok, předpokládá, že by nebylo špatné slavit její narozeniny 28. února, i když to nebyl skutečný den narození.

25. prosinec je tak blízký k narození Krista jak je jen možné to určit. Milujeme drahého Pána Ježíše a chceme, aby každý vzpomínal Jeho narození. Chceme učit naše děti o děťátku v jeslích, o moudrém muži, který přišel z východu, aby se Mu poklonil, o andělově oznámení Marii a andělském chóru, který [zpíval] pastýřům. A proč by pro to 25. prosinec nebyl stejně tak dobrý jako kterýkoli jiný den? Myslíte si, že je špatné si připomínat narození Krista v den, který je tak blízko k narození Krista jak jen můžeme odhadnout?

II. Za druhé – říkají, že vánoce znamenají jen “Kristovu mši”a pro mnohé katolický svátek.

Říkají, že vánoce vycházejí z Kristovy mše, že to bylo iniciováno katolíky a že proto by to protestanti neměli dodržovat. Tato námitka se mi zdá trochu bláznivá.

[Mnoho názvů velkoměst a měst v Kalifornii přišlo od katolíků. Los Angeles byl původně katolický název. Ale když používáme název “Los Angeles” nepřemýšlíme o katolících. Nepřemýšlíme o katolících, když říkáme “San Diego,” nebo “San Francisco,” nebo “Sacramento.”] Názvy znamenají to co znamenají nehledě na původ.

Adventisté sedmého dne někdy dělají velkou věc ze skutečnosti, že konáme pobožnosti v neděli a neděle vychází z uctívání slunce. Na to odpovídám, že sobota je určena pro uctívání pohanského boha Saturna! Ale když lidé v dnešní době používají slovo “neděle” tak nepřemýšlí o uctívání slunce. Je bláznivé vytvářet umělé rozdělení, když žádné neexistuje v myslích a srdcích lidí, slavících vánoce. Leden byl nazván od římského boha Januse. Hřeší křesťané tím, že nazývají ten měsíc tímto názvem? Pro každého citlivého člověka vánoce jednoduše znamenají vánoce. Neznamená to žádný druh mše. Katolíci mohou dodržovat mše, ale protestanté nikoliv.

III. Za třetí – říkají, že vánoce byly původně pohanským svátkem.

I pokud si myslíme, že vánoce byly původně pohanským svátkem, ani tento argument není důležitý. Pohanští lidé dělali něco každý den. Měli slavnosti setby a žně, slunovratu a nových měsíců. Takže když pohanští lidé používali dvacátý pátý prosinec pro modlářství, proč by ten den nyní křesťané nemohli používat k poctě Ježíše Krista a Jeho narození? Nehledě na to, jaký den používáme pro vzpomínku na Kristovo narození, bude to den, který někdo jiný kdysi použil pro nedobré důvody. Ale díky Bohu přece všechny dny patří Ježíši Kristu a žádný den nepatří pohanským bohům, včetně 25. prosince! 25. prosinec by měl sloužit k tomu, aby byl Ježíš všemi způsoby ctěn.

IV. Za čtvrté – říkají, že vánoční stromky a dekorace jsou ohavnost.

Někteří lidé říkají, že Bible zakazuje vánoční stromky v Jeremiáši 10:3-4. Ale na tomto místě se v Písmu nehovoří o vánočních stromcích. Mluví se zde o modlách udělaných ze dřeva, pokrytých stříbrem a zlatem. A dále se mluví o tom, jak pečlivě a nákladně je modla vyrobená ze stříbra a zlata a oděná v purpuru. [Poznámka Dr. Hymerse: tento oddíl nemluví o vánočních stromcích ze dvou důvodů (1) ve dnech Jeremiáše nebyly vánoce a vánoční stromky (2) nikdo dnes neuctívá vánoční stromek.] Ne, Bible nezakazuje vánoční stromky. [Nejsou více hříšné než kytice květin, kterou má v čase vánoc mnoho lidí ve svých domovech a církvích.]

Ublíží to někomu, když se bude zdobit dům cesmínou nebo jmelím nebo dalšími zelenými rostlinami? Ne více, než když se zdobí dům dýněmi a zrním v Den díkuvzdání! Ne více než krášlení hrobů květinami v den památky zesnulých / Memorial Day/! Jistě není špatné, když používáme něco z přírodní krásy, kterou On stvořil.

[Poznámka Dr. Hymerse: říká se, že křesťanský stromek přišel od protestantského reformátora Martina Luthera když viděl, jak hvězdy svítí skrze listy borovice, kterou přinesl do domu a ozdobil svíčkami, aby mu to připomnělo hvězdu, která svítila, když se Ježíš narodil. Pokud je tato pověst pravdivá, potom vánoční stromek má protestantský původ.]

Miluji vánoce a vánoční dekorace a nemyslím si, že jsou špatné. Jsou jen výrazem radosti, která je v mém srdci, když přemýšlím o tom, jak se Bůh stal člověkem, jak se Stvořitel stal nemluvnětem, jak “byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.” (II. Korintským 8:9).

V. Za páté - námitka proti vánocům kvůli protřelým a nekřesťanským bouřlivým oslavám, které se během těchto svátků konají.

Je pravdou, že mnoho lidí o vánocích nectí Ježíše Krista. Myslím si, že velmi hřeší. Někdy lidé říkají hloupou lež o Santa Clausovi a podvádí malé děti pohanskými pověstmi, zatímco by měli mluvit o drahém Pánu Ježíši. Myslím si, že je to špatnost. Lež je vždy špatná a vždy ji Bůh nenávidí. Podvod je nejubožejší možný způsob, jak si připomínat narození Ježíše. Jistě podvést malé děti lží o Santa Clausovi je hřích. Žádný křesťan by to neměl tolerovat. Ano, lidé často o vánocích tupí Boha. Je mi líto, že to dělají. Doufám, že žádný křesťan, který slyší toto kázání nezarmoutí Boha takovými hříchy.

Ale my bychom neměli předat vánoce satanovi a zlým lidem, protože někteří lidé o vánocích hřeší. Měli bychom se vzdát neděle, protože je často zneužívána? V neděli je více opilosti a hýření než jakýkoliv jiný den v týdnu. Měli by se však my křesťané kvůli tomu vzdát neděle a pokládat ji za ďáblův den? Jistě ne! Je hodně lidí, kteří učí, že křest je to zásadní pro spasení. Dávají více cti vodě než Kristově krvi. To je špatné. Ale měli bychom kvůli tomu neposlechnout Ježíše Krista v tom co říká o křtu, protože někteří to překroutili falešným učením? Jistě ne!

Druhý příchod Krista je doktrínou, která bývá často mnohými zneužívána a převrácena. Falešné sekty velmi překroutily i doktrínu o Kristově příchodu. Lidé určili dny. Měli by tedy ostatní lidé ignorovat jasnou biblickou doktrínu o Kristově blízkém druhém příchodu kvůli tomu, že doktrína byla zneužita? Jistě ne!

A my bychom neměli ignorovat biblickou doktrínu o plnosti Ducha jednoduše proto, že mnoho lidí ji ztotožňuje s mluvením jazyky a bezhříšnou dokonalostí.

Stejně tak bychom byli velmi blázniví, kdybychom přenechali vánoce satanovi a světským lidem. I když svět má vánoce plné divokých večírků, my z nich udělejme den křesťanské lásky a přátelství a den, který uctívá Krista!

Je pro druhé lidi dávání dárků jen formalitou? Pak tomu tak nemusí být pro křesťany. Křesťané mohou dát dárky, které opravdu vyjadřují lásku.

Je špatné mít den radosti? Je špatné mít vánoční večeři a poslat porce dalším? Ne, opravdu ne! Když šel Izrael z babylonského zajetí zpět do země zaslíbené, lidé při čtení a výkladu Zákona plakali. Ale jak Nehemjáš řekl, byl to spíše čas se radovat než plakat:

“Dnešní den je svatý Hospodinu, vašemu Bohu. Netruchlete a neplačte.“ Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova Zákona. Dále jim řekl: „Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou. ” (Nehemjáš 8:9-10).

Ve 12. verši se píše:

“I rozešel se všechen lid, aby jedli a pili a posílali dárky; uspořádali velmi radostnou slavnost , protože porozuměli slovům, která jim byla zvěstována.” (Nehemjáš 8:12).

Protože tito Izraelci uctívali Boha tím, že měli den radosti a hostiny a posílání porcí dalším, protože uctívání Boha bylo obnoveno, pak křesťané dnes mají právo mít den radosti z narození našeho Spasitele Ježíše Krista!

Ano, miluji vánoce! V čase vánoc se cítím blízko Bohu. O vánocích velice miluji Boží Slovo. V čase vánoc pobízím hříšníky, aby přijali Boží velký vánoční dar - Ježíše.

Mějme tedy radostné vánoce a vyvyšujme Krista v tento den, který je určen k poctě Jeho narození!

Pokud tě toto kázání požehnalo, pak Dr. Hymers by to od tebe rád věděl. KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Můžeš napsat email Dr. Hymersovi na rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here)
nebo mu můžeš napsat na P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Nebo mu
zatelefonovat na (818)352-0452.

Tyto rukopisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je používat
bez povolení Dr. Hymerse. Přesto všechna video poselství Dr. Hymerse jsou
chráněna autorskými právy a mohou být použity jen při povolení.

Oddíl z Písma čtený před kázáním panem Dr. Kreightonem L. Chanem: Matouš 2:1-12.
Sólová píseň před kázáním od pana Benjamina Kincaida Griffitha:
“Jesus, Baby Jesus” (Dr. John R. Rice, 1895-1980).


NÁSTIN Z

MILUJI VÁNOCE – ZPRACOVÁNO OD DR. JOHN R. RICE

I LOVE CHRISTMAS – ADAPTED FROM DR. JOHN R. RICE

od Dr. R. L. Hymerse, Jr.

“Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu.” (Matouš 2:11).

I.     Za prvé – říkají, že vánoce nebylo Kristovo narození.

II.    Za druhé – říkají, že vánoce znamenají jen “Kristovu mši,” pro mnohé
katolický svátek.

III.   Za třetí – říkají, že vánoce byly původně pohanským svátkem.

IV.   Za čtvrté – říkají, že vánoční stromky a dekorace jsou ohavnost,
II. Korintským 8:9.

V.    Za páté - námitka proti vánocům kvůli protřelým a nekřesťanským
bouřlivým oslavám, které se během těchto svátků konají.