Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
PŘIŠEL JSI KE KRISTU?

HAVE YOU COME TO CHRIST?
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 9. listopadu 2003
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, November 9, 2003

“Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život” (Jan 5:40).


Náboženští vůdcové v Kristově době pozorně studovali Písma Staré smlouvy. Ale unikla jim skutečnost, že Písma mluvila o Kristu – z toho důvodu nepřišli ke Kristu a nepřijali skrze Něj záchranu. Mezi nimi bylo běžné rčení, “Ten, který má slova zákona, má věčný život” (Matthew Henry, poznámka k Jan 5:39). Ale Ježíš řekl, že Písma svědčí o Něm,

“Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život: a Písma svědčí o mně. Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život” (Jan 5:39-40).

Důvěřovali slovům Písma, ale nedůvěřovali Kristu, o kterém se v Písmech mluvilo. Dr. Walvoord řekl, “Podobně si dnes mnozí lidé myslí, že studiem Bible to končí” (Walvoord and Zuck, The Bible Knowledge Commentary, Victor Books, 1984, svazek II, str. 292).

Přišli k Bibli a důvěřovali slovům Bible – ale nepřišli ke Kristu a nedůvěřovali v Něj.

“Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život” (Jan 5:40).

V padlém lidstvu je hrozný sklon přijít k něčemu jinému než ke Kristu, důvěřovat něčemu jinému než Kristu.

“Jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář” (Izajáš 53:3).

“A také oni o mě nestáli” (Zacharjáš 11:8).

“Oni se dali do křiku: “Pryč s ním, pryč s ním” (Jan 19:15).

To je způsob, jak celé lidstvo zachází s Kristem. Kromě Boží milosti, jedním či druhým způsobem, to může být řečeno o celém lidstvu,

“Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život” (Jan 5:40).

Bez Boží milosti by žádná lidská bytost nikdy nepřišla ke Kristu. Ježíš řekl,

“Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec” (Jan 6:44).

Přitahuje tě Bůh tento večer? Cítíš, že potřebuješ Krista? Cítíš, že jsi bez Něj ztracen? Pokud ano, tak Bůh tě vyvádí ze tvých špatných myšlenek k samotnému Kristu. Naslouchej pozorně tomu, co říkám, vzdej se svých špatných myšlenek a přijď ke Kristu. Dosud jsi nepřišel ke Kristu. Doteď ti Kristus řekl,

“Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život” (Jan 5:40).

I. Za prvé – co lidé dělají místo toho, aby přišli ke Kristu.

Lidé s letničními nebo charismatickými kořeny si často myslí, že záchrana pochází ze zkušeností a pocitů. “Duch svatý” často bere místo Krista jako prostředníka mezi Bohem a člověkem (cf. I. Timoteova 2:5). Ježíš ve skutečnosti je často nahrazen “Duchem svatým.”

“Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život” (Jan 5:40).

Lidé s římskokatolickými kořeny mají sklon nahradit Krista skutky pokání – kajícnost, vyznání a dobré skutky. Zkoušejí být zachráněni tím, že vyznávají své hříchy jeden po druhém, nebo zkouší následovat Krista den za dnem. Tyto lidské činy nahrazují Krista.

“Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život” (Jan 5:40).

Lidé, kteří jsou z prostředí jiných světových náboženství, jako je buddhismus, hinduismus, islám, judaismus, atd. věří, že záchrana nezáleží na Kristu. Možná dají službu ústy Kristu jako “velkému prorokovi,” ale nevěří, že samotný Kristus je může zachránit. Vlastně závisí na tom, že pro záchranu žijí “dobrý život”.

“Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život” (Jan 5:40).

Baptisté a evangelikálové také mají sklon důvěřovat něčemu jinému než Kristu. Dr. John R. Rice řekl,

Milióny členů církve jsou neobrácení, neobnovení hříšníci žijící pod Božím hněvem. V pekle jsou dnes nesčetně milióny …ortodoxních baptistů…kteří šli do [pekla] a nikdy nebyli skutečně spaseni. [Oni] minuli cestu, měli falešnou naději a nyní jsou v mukách (Dr. John R. Rice, Religious But Lost, Sword of the Lord, 1939, str. 8).

Dr. Rice then řekl,

Od starých časů je uvedeno v Bibli a je jasné, že existuje reálné nebezpečí, že někdo může být oklamán a věřit ve falešnou naději, jen aby nakonec zjistil, že je ztracen na věky (ibid.).

Baptisté a evangelikálové často důvěřují “modlitbě hříšníka” více než Kristu. Říkají, “Požádal jsem Ho, aby mě zachránil. Nestačí to?” Ne, nestačí! Musíš přijít ke Kristu, abys byl zachráněn! Nesmíš nyní důvěřovat svým vlastním modlitbám! Musíš důvěřovat Božímu synu! Kristus neřekl, abychom Ho žádali. On řekl, abychom za Ním přišli. Kristus řekl,

“Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout” (Matouš 11:28).

Byl jsi podveden tím, že jsi Jej žádal, místo toho, abys k Němu přišel!

Jiní jsou podvedeni tím, že více věří tomu, co říká Bible, a nechtějí přijít ke Kristu. Znají “plán záchrany” v Bibli. Vědí, že Kristus zemřel za jejich hříchy. Vědí, že On vstal z mrtvých. Věří těmto biblickým skutečnostem, ale nikdy nepřišli k samotnému Ježíši. Jak řekl Dr. Walvoord, “V dnešní době si mnoho lidí myslí, že studium Bible je cílem samo o sobě”

Jak se lišíš od těchto farizeů? Ježíš jim řekl,

“Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život: a Písma svědčí o mě. Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život” (Jan 5:39-40).

Tedy toto jsou některé z těch věcí, které lidé dělají místo toho, aby přišli ke Kristu. Je možné, že jsi udělal takovou chybu?

II. Za druhé – proč tě jiné cesty než přijít ke Kristu nezachrání.

Když budeš stát před Božím trůnem, na Posledním soudu, pak ti Ježíš řekne,

“Nikdy jsem vás neznal: jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti” (Matouš 7:23).

Proč ti řekne, abys od Něj odešel do ohně pekla? Protože On “tě nikdy neznal.” Důvodem, proč On tě nikdy neznal je to, že ty jsi k Němu nikdy nepřišel! Tak jednoduché to je!

Zkoušel jsi být zachráněn tím, že jsi řekl slova modlitby nebo tím, že jsi věřil něčemu v Bibli. Ale tyto věci nikoho nezachrání. Bible říká,

Řekli mu: “Jak máme jednat, abychom konaly skutky Boží? Ježíš jim odpověděl: “Toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal” (Jan 6:28-29).

Jediný “skutek”, který je přijatelný je věřit v Ježíše! “Věřit v Ježíše” je další cesta toho, když říkáme “přijít k Ježíši.” “Věřit v Ježíše” a “přijít k Němu” jsou dvě odlišné cesty sdělení té stejné věci. Ježíš řekl,

“Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal: a já ho vzkřísím v poslední den. Je psáno v prorocích: Všichni budou vyučeni od Boha.’ Každý, kdo slyšel Otce a vyučil se u něho, přichází ke mně. Ne, že by někdo Otce viděl, jen ten, kdo je od Boha, viděl Otce. Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný” (Jan 6:44-47).

V tomto oddílu vidíme, že přijít k Ježíši a věřit v Ježíše jsou jednoduše dvě různé cesty sdělení stejné věci. Nyní se tě tedy ptám – přišel jsi k Ježíši? Uvěřil jsi v Něho?

Nic jiného, než přijít k Ježíši nevyústí v záchranu – protože nikdo jiný než Ježíš tě nemůže zachránit! Nikdo jiný než Ježíš nezemřel na kříži, aby zaplatil trest za tvůj hřích. Nikdo jiný než Ježíš nevstal fyzicky z mrtvých, aby ti dal život.

V nikom jiném není spásy: není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni” (Skutky 4:12).

Musíš přijít k Ježíši, jinak nebudeš zachráněn. Všechny další metody a všechny další cesty vedou do pekla. Ale do nynějška jsi k Němu nepřišel, nebo ano? Věřil jsi, že o Něm mluví Bible. Dokonce jsi Jej žádal, aby tě zachránil. Ale ty jsi stále k Němu nepřišel – nebo ano?

“Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život” (Jan 5:40).

III. Za třetí – jak víš, zda jsi přišel ke Kristu nebo ne.

Můžeš říci, “Nevím, jestli jsem přišel ke Kristu nebo ne. Jak to mohu říci?” Cesta, jak to říci, je dána ve II. Korintským 13:5. Apoštol Pavel řekl,

“Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte…” (II. Korintským 13:5).

Co se týče tohoto verše, Spurgeon řekl,

Zkoušejte sami sebe, protože pokud uděláte chybu, nikdy to nemůžete napravit, jen v tomto světě…Nemohu si dovolit, aby moje duše byla uvržena do pekla. Jaký hrozný hazard ty a já podstupujeme, když nezkoumáme sami sebe! Je to nekonečný hazard; je to hazard nebe nebo pekla, Boží věčné přízně nebo jeho věčného prokletí. Klidně by mohl apoštol říci, “Zkoušejte sami sebe” (C. H. Spurgeon, “Self Examination,” The New Park Street Pulpit, Pilgrim Publications, 1981 reprint, svazek IV, str. 429).

Dr. J. Vernon McGee učinil ke II. Korintským 13:5 následující komentář,

Pavel říká, že bychom měli zkoušet sami sebe, abychom viděli, zda jsme ve víře nebo nejsme. Měli bychom chtít čelit problému (J. Vernon McGee, Thru the Bible, Thomas Nelson, 1983, svazek V, str. 145).

Asahel Nettleton, hlavní evangelista druhého velkého probuzení řekl,

V této věci [v sebezkoumání], musí každý jednotlivec sedět na soudu sám za sebe. Zacházejte věrně se svými dušemi. Falešná naděje je horší než žádná. Chyba v této závažné věci je strašná. Dobře prozkoumejte zásady, na kterých záleží vaše naděje na nebe, abyste snad neobjevili svoji chybu příliš pozdě (Asahel Nettleton, Sermons From the Second Great Awakening, International Outreach, 1995 reprint, str. 323, 333).

Vrať se zpět a přemýšlej o okamžiku své záchrany. Přišel jsi ke Kristu? Nebo jsi dělal něco jiného? Jak řekl Dr. Nettleton, “Dobře prozkoumej základ, na kterém opíráš své naděje nebe.” Přišel jsi vlastně ke Kristu? Je samotný Kristus základem tvých nadějí? Pokud jsi vlastně tehdy nepřišel ke Kristu, měl bys k Němu přijít dnes večer. Ježíš řekl,

“A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven” (Jan 6:37).

Ježíš řekl,

“Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout” (Matouš 11:28).

Má naděje má pevný základ.
Tou podstatou je Ježíšova krev
a jeho spravedlnost jen.
Nevěřím v žádný pozlacený rám
Jen v Ježíšovo mocné jméno všechnu důvěru mám.
Na Kristu na té pevné skále stojím,
všude kolem se jen písek propadá
Všude kolem se jen písek propadá.
   (“The Solid Rock” od Edward Mote, 1797-1874).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním Dr. Kreightonem L. Chanem: Jan 5:39-47.
Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“The Solid Rock” (by Edward Mote, 1797-1874).


NÁSTIN Z

PŘIŠEL JSI KE KRISTU?

HAVE YOU COME TO CHRIST?

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

“A vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život” (Jan 5:40).

(Jan 5:39; Izajáš 53:3; Zacharjáš 11:8; Jan 19:15; 6:44)

I.   Za prvé – co lidé dělají místo toho, aby přišli ke Kristu,
I. Timoteova 2:5; Matouš 11:28.

II.  Za druhé – proč tě jiné cesty, než přijít ke Kristu nezachrání,
Matouš 7:23; Jan 6:28-29, 44-47; Skutky 4:12.

III. Za třetí – jak víš, zda jsi přišel ke Kristu nebo ne
II. Korintským 13:5; Jan 6:37.