Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
]]w½kwfEdkifiHonf- 0dnmOfawmfwHqdyfcwfjcif;udk cH&onf}}

CHINA – SEALED BY GOD'S SPIRIT!

a'gufwm tm&ft,fvf[dkifrm a*stm&f
2011 ckESpf ? pufwifbmv 25 &uf? avmhpftdef*s,fvdwfNrdKU?
wJawmfESpfjcif;toif;awmf? ocifbk&m;aeY naeydkif;0wfjyKtpnf;ta0;ü
a[mMum;aoma'oemawmf?
by Dr. R. L. Hymers, Jr.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 25, 2011

]]igwkdYbk&m;ocif\ uRefwdkYudk ezl;ü wHqdyfrcwfrnfwdkifatmif? ajr?yifv,f? opfyifwkdYudk rn§if;qJygESifh[k BuD;aomtoHESifh a<u;aMumfav\ (Asm'dwfusrf; 7;3)??


ayusif;NrdKU? urÇmhtdkvHypf tm;upm;yGJawmfBuD;udk ra&rwGufEdkifavmufatmif oef;ESifhcsDaom urÇmol^om;rsm;wDAGDzefom;jyifuae MunfhcJhMurSmyg/ w½kwfEkdifiH\ pD;yGm;a&;onfvnf; ½kwfw &uf tjcm;aomEdkifiHrsm;xuf jrefqefwdk;wufjcif;ajymif;vJaeNyD/ xdkaeYn urÇmay:&Sd vlom;wkdY\ rsufpdonf w½kwfEdkifiHajray:odkY tMunfhcsif;qHkMuayrnf/ ydkíxl;jcm;onfrSm vGefcJhaom (25)ESpf avmufupí c&pf,mef,HkMunfolrsm; BuD;xGm;ajymif;vJaeonfudk tHhMozG,fawGU&ygonf/

Time wdkif;rfr*¾Zif;\ tpdk;&Xmeu tBuD;tuJ a';0d'ftdwfref; a&;om;aom Jesus in Beijing (Regnery Publishing, Inc, 2003) pmtkyfü a&;om;xm;onfrSmç

w½kwfEdkifiHonf c&pf,mefbmom0if wdk;wufrsm;jym;vmygonf/ w½kwf jynfol^om;tm;vHk; c&pf,mefjzpfMuvdrfhrnf[k qdkvdkjcif;r[kwfyg/ w½kwfEdkifiH onf vlrIa&;ESifh ,Ofaus;rI vTrf;rdk;aom aus;vufa'oESifh NrdKUBuD;jyBuD;rsm;rS c&pf,mefajymif;vJol EIef;jrifhwufvmygonf/ q,fpkESpf(3)pkajrmufcsdefwGif w½kwfvlOD;a&;\ (30) &mcdkifEIef;onf c&pf,mefrsm;jzpfMuonfqdkonfrSmvnf; jzpfEdkifavmufygonf/ ESpfpOf ESpfwdkif; (7)&mcdkifEIef;cefY c&pf,mef,HkMunfol jzpfvmMuonf/ xdkEIef;xm; onf urÇmay:0,f c&pf,mefajymif;vJvmEIef; trsm;qHk;aom EdkifiHüyg0ifygonf/ c&pf,mefEdkifiHrsm;pGm&Sdonfteuf w½kwfEdkifiH c&pf,mefjzpfvmEIef;onf ESpfq,fhwpf &mpkESpftwGuf a&SUwef;u OD;aqmif aeygonf/ tm½Swdkuf&Sd w½kwfEdkifiH\ c&pf,mefajymif;vJEIef; xuf0ufonf vGefcJhaom q,fpkESpf ESpfpkwGif urÇmwpfcGifvHk; c&pf,mefjzpfEIef;twdkif;twmudk pHcsdefcsKd;ygvdrfhrnf/ þonf zdvpf*sifuif\pmtkyf jzpfaom The next Christiandom c&pf,mefavmutopf[laom pmtkyftm;jzifh em;vnf&ygonf/ ,aeYwGif w½kwfEkdifiHonf urÇmay:0,f r[mtiftm;BuD;EdkifiH jzpfaeayNyD/ c&pf,mefwkdY\ todynm<u,f0jcif;onf Oa&myESifh ajrmuftar&durS w½kwf EdkifiHodkY vSnfhajymif;aeNyDjzpfonf/ (21)&mpkonf urÇmay:wGif w½kwfwdkY \ &mpkESpfacwfBuD; jzpfaeNyDvm;? xdkpmtkyfü tm;&auseyfzG,f aumif;aom c&pf,mefbmomonf w½kwf,Ofaus;rIudk vTrf;rdk;vmNyD; vmrnfh q,fpkESpfrsm; txd vTrf;rdk;ae ayOD;rnf/ xkduJhodkY c&pf,mefbmom w&m;vTrf;rdk;jcif;u uREkfyfwdkYtouf&Sifaom urÇmBuD;udkyif ajymif;vJapyg vdrfhrnf [k (David Aikman, Jesus in Beijing: How Christianity is Transforming China and Changing the Global Balance of Power, Regnery Publishing, Inc. 2003, pp. 285, 291, 292).

odkYygaomfvnf; w½kwfEdkifiHc&pf,mefbmomodkY tHhtm;oifhzG,f ajymif;vJjcif;onf vG,fvifh wul jzpfvmNyDawmhr[kwfyg/ 'kwd,urÇmppfyGJrsm;ü c&pf,mefomoemudk aoG;acR; rsuf&nf usvsuf yifyef;'ku©aygif;rsm;pGm BudK;pm;vkyfaqmifcJhjcif;jzpfonf/ w½kwfEdkifiH c&pf,mef jzpfvmzdkY aoG;pGef;wdkufyGJrsm;pGm pmwefrm&fewfESifh ESpfwpf&mwdkufyGJtxdwdkif wdkufyGJ0ifqifEGJcJh&ygonf/ uREkfyftaejzifh vufa0SUorm;rsm;\ (1900) ckESpfavmufu xkd;ESufwdkufcdkufrIrsm;udk ajymajy vdkygonf/ Riley K. Smith ajymMum;onfrSm-

       vufa0SUorm;rsm;u c&pf,mefbmom0ifolwdkYtm; Burf;wrf;&ufpufpGm tBurf;zufwdkufcdkufcJhMuygonf/ omoejyKq&mrsm;onf w½kwfEdkifiHom; rsm;\ pdwf"gwfrsm;udk cdk;,lMuNyD; uav;oli,fwkdY\ tem*gwftjrifudkvnf; ajymif;vJ arSmufrSm;aponf[laom (ZlZD{u&mZfbk&ifr\)tjrifudk vufcH,HkMunfMuonf/ {u&mZf bk&ifr a':0gumonf (1900) ckESpf? ZGefv (20)&ufaeYwGif (tjzLa&mif 0dnmOfqdk;rsm;)udk qefYusifMuNyD; taoowf&ef vQKdU0SufpGm trdefY xkwfjyef cJhygonf/ vlowform;rsm;jzpfaom vufa0SUorm;rsm;u NrdKUBuD;rsm;udk qdk;qdk; 0g;0g; zsufqD;Muonf/ xdkolwkdYu wpftdrfwufwpftdrfqif; c&pf,mef bmom0if emrnfrsm;udk aumufcHpm&if;,lum tydkif;ydkif;owfjzwfchJMuonf/ omoemjyK q&mBuD;rsm;ESifh w½kwfEdkifiH&Sdc&pf,mefrsm;udk acgif;jzwfowfjzwfcJhMuygonf/ &SefpDNrdKU aw,efonf t&ufpufqHk; owfjzwfrI usL;vGefaomNrdKUjzpfygonf/ NrKdUt0ifwHcg;rsmudk ydwfxm;cdkifNyD; axmifacsmufqifum zrf;qD;wdkufcdkuf owf jzwfcJhMuygonf/
      (1900) ckESpf ZGefvaemufqHk;&ufwGif &mZ0wfom;tkyfpkrsm;u NAdwdefESpfjcif; toif;awmfESifh &Smtdk,ef;omoemjyK0ef;udk rD;½IdUzsufqD;cJhMuygonf/ omoemjyK q&mBuD;rsm;ESifh w½kwfc&pf,mef bmom0ifwkdYonf rdkif0ufavmuf a0;aom ESpfjcif; vli,frsm;ausmif;odkY cdk0ifykef;a&SmifcJhMu&ygonf/ xdkae&modkY olwkdY a&mufaomtcg omoemjyKq&mrjzpfaom tD'uf[kwfonf w½kwftrsKd;orD; ausmif;olESpfOD;udk xdkrD;avmifaeaomausmif;ü usefcJhonfudk odoGm;ojzifh q&mr onf rD;avmifaeaom taqmufttHkodkY ajy;vTm;u,fwifcJhygaomfvnf; &mZ0wfom;rsm;u zrf;qD;rdonfhtwGuf xdkrDxJüyif taocHapcJhygonf/ omo emjyKq&mr tD'uf[kwfonf aemufqHk; toufrxGufcif xdkrD;xJüyif qkawmif; um toufcsKyfcJh&ygonf/
      xdkodkY&ufpufowfjrwfrIudk Mum;í pdwfqdk;aeaom omoemjyKq&mrsm;ESifh w½kwfEdkifiH&Sd c&pf,mef,HkMunfolrsm;udkvnf; zrf;qD;NyD; ausmufcJESifh tao owfMuygonf/ vnfyif;udkjzwfNyD; taoowfMuonf/ xdkodkY taocHaom olwdkY\acgif;udkjzwf,lum NrdKUwHwdkif;ay:wGif csdwfqGJvsuf tjcm;aom c&pf,mef rsm;udkvnf; owday;cJhMuygonf/ xdkowif;udkMum;í rGef*dk;vD;,m;odkY tjcm;aom rdwfaqGESifhrdom;pkeJYtwlxGufajy;wdrf;a&SmifoGm;aom rdwfaqGwpfOD;u a&;om;cJh onfrSm ]]tu,fí xdk&ufpufjcif;xJrS uREkfyfwkdY rvGwfajrmufcJhygu uREkfyfwdkYonf c&pfawmftwGuf touf&Sifovdk c&pfawmftwGuf taocHonf[lí a&;om; cJhygonf/ w½kwfEdkifiHodkYvma&mufNyD; omoemjyKonfhtwGuf aemifwr&&SdcJhyg/ udk,fawmf\ a&G;aumufjcif; aus;Zl;awmftm;jzifh ac:zdwfaejcif;jzpfonf/ aMumuf&GHU vGef;í wkef&DpGma&;om;xm;aom vufa&; pmrltwGuf cGifhvTwfMuyg [lí}} a&;om;ygonf/ xdkolESifhtaygif;toif;rsm;u rMumrSDacgif;tjzwf cH&rSm aocsmaomaMumifhjzpfonf/
      w½kwfEdkifiH&Sd c&pf,mef,HkMunfolrsm; owfjzwfjcif;? n§if;yef;ESdyfpufjcif;ESifh rvGwfuif; Muyg/ trsm;aomolwkdYonf c&pfawmfudkpGefYMuonfhtwGuf toufaoab;rS vGwfajrmufvm&Mu ygonf/ tcsKdUaomolwkdYu t&Sdtwdkif; 0efcHMuonf/ tcsKdUurl 0efrcHMuyg/ jiif;qefaom olwkdYonf c&pfawmftay: opömcHolrsm;jzpfMuygonf/ ,efqdkolwpfOD;ESifh ZeD;tm; ewfbk&m; ausmif;wdkifü csOfaESmifxm;Muonf/ vufa0SYorm;rsm;u vlrqefpGm ½dkufESufMuNyD; avmifaeaom rD;awmufxJodkY ½IdUMuonf/ odkYygaomfvnf; xkdolwdkYESpfOD;onf c&pfawmfudk 0efcHqJyif jzpfonf/ aemufqHk;wGif ½I;eHYeHYvufa0SUorm;wpfOD;u rpö,eftm; rD;xJu u,f,lcJhonf/ olYa,mufusfm; udkrl xdkrD;xJüyif avmifuRrf; apcJhonf/ olYtavmif;udk vlaotavmif;rD;½IdY&m xif;yHkay:rSm ypfcsum avmifuRrf;apcJhMuonf/ xdktavmif;udk avmifaepOf q,fxkwfzdkY BudK;pm;cJhaom ppfom;udkyif tydkif;ykdif;owfjzwfcJhMuonf/ xkdowif;udkMum;í a'gorD;avmif aeaom ppfom; rsm;u xkdewfbk&m;AdrmefawmfrS vufa0SUorm;rsm;tm; ac:xkwfMuonf/ rD;avmifaeaom rpöwm,efudkvnf; q,f,lMuNyD; &ufpufaom w&m;olBuD;u xkdrpöwm,eftm; axmifcsum axmifxJüyif uG,fvGefoGm;&Sm cJhonf/
      aemifyHkrSeftaetxm;odkY jyefa&mufcsdefwGif oHk;aomif;xufrenf;aom w½kwfEdkifiH&Sd c&pf,mefrsm; rmwk&taocHcJhMuNyD; (in The China Martyrs of 1900,) a&mbwfumAefx&Dazgquf a&;om;xm;onfrSm vufa0SUorm;wkdYu &uf&uf pufpufowfjzwfí rmwk&taocHolrsm;onf vGefcJhaomq,fpkESpfu w½kwfEdkifiH toif;awmfordkif;ü rmwk&taocHolrsm;xuf rsm;aeygonf/ &ifepfatmif n§if;yef;ESdyfpufjcif; cHMu&onf/ aoonfhwdkifatmif n§if;yef;ESdyfpufjcif;udk cHMu& onf/ (Riley K. Smith, China: the Blood-Stained Trail, Living Sacrifice Book Company, 2008, pp. 46, 47, 49, 50, 51).

urÇm'kwd,ppfyGJwkef;u *syefEdkifiHonf w½kwfEdkifiHudk usL;ausmf0ifa&mufpOfum n§if;yef; ESdyfpufjcif;udk ajymjyvdkygao;onf/ uREkfyf\vufOD; oif;tkyfq&m a'gufwmwdarmaovif;onf w½kwfEdkifiH&Sd rdbrJhausmif;\acgif;aqmifjzpfygonf/ *syefrsm;csDwuf0ifa&mufpOf a'gufwmvif; u rdbrJhuav;rsm;ESifhol\ZeD;ESifhorD;udk ab;vGwf&modkY avSjzifhajymif;a&TUcJhygonf/ *syef avwyfrsm; xdkavSudkypfcwfwkdufcdkufojzifh a'gufwmvif;\ ZeD;ESifhorD;wkdY toufqHk;cJh&onf/ a'gufwmvif;u avSteD;tem;odkY ra&mufcif xGufajy;cJh&í vnfyif;üxdcdkufum toufoDoD uav; vGwfajrmufcJh&ygonf/ ol\vnfyif;temjzifh aovkarsmyg;cH&aeygaomfvnf; tar&duef odkY jyefa&mufvmEdkifojzifh touf&SifcJh&um þbk&m;ausmif;üyif uREkfyf\vufOD;oif;tkyfq&m tjzpf usrf;pmudk (24)ESpfwdkifwdkif oifMum;cJhonf/ oif;tkyfq&m 0kef;y&efuJhodkY a'gufwmvif; onfvnf; rmwk&acwfuuJhodkY touf&Sif&aomfvnf; xkdtEÅ&m,frSvGwfajrmufvmum c&pfawmf tzdkY w&m;a'oema[mMum;cJholjzpfonf/ (1966-1969) ckESpf ,Ofaus;rItoGifajymif;vJa&;umv uGefjrLepftmPm&Sif armfpDwHk;vufxuf n§if;yef;ESdyfpuftaocHwdkufcdkufjcif;taMumif;vnf; ajymvdkyg ao;onf/ oif;tkyfq&m &pfcsuf0kef;b&ef;u tzufzufüawmfaom q&mwpfyg; jzpfygonf/ uREkfyfwdkYtoif;awmfüvnf; tBudrfaygif;rsm;pGm w&m;a'oema[mMum;cJhol jzpfonf/ olonf av;pm;*kPf,lzG,f ]]rmwk&atmfoH (The Voice of the Martyrs) pmaqmifudk wnfaxmifoljzpfonf/ www.persecution.com udkESdyf0ifEdkifygonf/ oif;tkyfq&m 0kef;b&ef;\ (website) ü w½kwfEdkifiH&Sdc&pf,mefrsm;tm; n§if;yef;ESdyfpufjcif;udk Munfh½I zwfMum;Edkifygonf/ oif;tkyfq&m0kef;b&ef;onf touf&Sifusef&pfaom rmwk&jzpfonf/ ½lrD;eD;,m;uGefjrLepftusOf;pcef;ü (14)ESpfwkdifwdkif tusOf;uscJholjzpfonf/ olonf (3)ESpfwdwd toHrMum; aea&mifrjrifaom tcef;usOf;xJü csKyfaESmifjcif;cH&onf/ þqkawmif;jcif;tpDtpOf tNyD;wGif uRefawmfwkdYtm;vHk; Tortured For Christ c&pfawmf twGuf n§if;yef;ESdyfpufjcif;[laom oif;tkyfq&m0kef;b&ef;\ tacGudk uREkfyfwdkY MunfhMu ygpdkY / oif;tkyfq&m0kef;b&ef;ajymMum;aom w½kwfEdkifiH armfpDwHk;vufxuf ,Ofaus;rI toGifajymif;vJa&;umvü w½kwfEdkifiH&Sd c&pf,mef,HkMunfolrsm;\ n§if;yef; ESdyfpufjcif; ESifhygwfoufaom 0kef;b&ef;ajymMum;orQudk em;axmifapvdkygonf/

      w½kwfEdkifiHü'ku©a0'emcHpm;&jcif;onf tEdIif;rJhjzpf\/ w½kwfEkdifiHodkY OD;qHk; omoemjyKq&mBuD;'D.&DpfajymMum;onfrSm ]]uREkfyf\w½kwftrsKd;om; rdwfaqGrsm;onf taocHay;qyfMuukefNyD/ axmifxJtusOf;cscH&NyD/ aemuf wpfOD;uawmh rsufpduG,foGm; &SmNyD/ aemufwpfa,mufudkusawmh tcef; usOf;usOf;xJü zrf;qD;csKyfxm; MuNyD/ usefESpfOD; rSm wDADa&m*gjzifh uG,fvGef oGm;&SmNyD/ odkYaomfvnf; w½kwfEdkifiHwGif axmifESifhcsDí c&pfawmfudk ,HkMunfvufcHolrsm; rsm;oxufrsm;aeygonf/
      tdE´d,trsKd;om; a'gufwmwpfOD;jzpfaom umrmef&Sef'wf'fonfvnf; tusOf; axmifxJwGif ajcaxmufjzwfypfjcif; cH&onf/ rsufpdvnf; xkwf ypfjcif; cHcJh&ygonf/
      ADvm'DrDwmwDpfcsyfAf ½k&Sm;trsKd;om;wpfOD;vnf; &Sef[dkif;NrdKUü tzrf;qD;cH cJh&onf/ oHBudK;ESifhwkyfaESmifxm;NyD; r[kwfrrSefoufao xGufqdkonfhwdkifatmif tkwfeH&H wGif t½dk;usKd;onfhtxd csdwfqGJxm;onf/ okdYaomfvnf; xkdolonftrSeftwdkif;om ajymMum;cJhonf/ uGefjrLepf&Jom;rsm; onf xdkol\tdrfodkYoGm;a&mufNyD; uav;i,fudk r ,lNyD; uav;tartm; tu,fí cif;Asm;a,musFm;jypfrIusL;vGefonf[k vufrSwfra&;xkd;ygu oifhuav;udk &uf&ufpufpufowfypfrnf[kqdk\/ uav;tar uvnf; trSefw&m;udkom qGJudkifoljzpfí vufrSwfa&;xdk;&ef jiif;qefcJhonf/ uGefjrLepf&JUom;rsm;u uav;tarudk,fwdkif rdrd\uav;udk owfjzwfapNyD;? xdkrddcifudkvnf; aoewfjzifhypfowfcJhygonf/
      1970? {NyDv 7 &ufaeY armfpudka&'D,dktoHrS (10)ESpfwm tawm twGif; (25)oef;ru w½kwfEdkifiHwGif taoowfjcif;cH&Muonf/ oef;csDaom olwkdYudk tusOf;pcef; rsm;odkY csypfMuonf/}}
      1969? arv 7 &ufaeY armfpudkowif;pmü a&;om;az:jyonfrSm w½kwfuGefjrLepfygwDu uefYESifha&maomrD;jzifh qlaeaoma&xJodkY rsufpd yGifhxGufvmonfh txd xnfhjyKwfMuonf/ armif;cs"g;jzifh ajcaxmufrsm;udk ckwfjzwfMuonf/ OD;aESmufyGifh xGufvmonftxd acgif;udkausmufcJjzifh ypfaygufMuonf/ ododomoma&;om;xm;onf/ rsm;pGmaomw½kwfnDtudk armifESrrsm;onf rsufpduef;í vufESifhprf;w0g;0g;prf;í oGm;ae&MuNyD/ tcsKdUwdkYonf ajcvufjzwfawmuf&ojzifh 0rf;Adkufjzifh a&TUvsm;oGm; ae&Muonf/ okdYygaomfvnf; ajratmufc&pf,mefvIyf&Sm;rIjzifh tvsiftjref ajymif;vJ wdk;yGm;vQuf &Sdaeygonf/ (Pastor Richard Wurmbrand, Th.D., Where Christ is Still Tortured, Marshalls Paperbacks, London, 1982, pp. 130. 131).

&ifeifhatmifpl;&Saom emusifa0'emrsm; w½kwfEdkifiHü&Sd c&pf,mefrsm; cHpm;ae&jcif; udk we*FaEGaeYnü em;axmif&MuNyD; bk&m;ausmif;ü vma&mufMuaom olwkdYtxJu ]]&ifeifhatmifn§if;yef;jcif;udkcH&MuNyD; tusOf;axmifxJ rw&m;oGif;csjcif;udk cH&aomfvnf; tb,faMumifh w½kwfEdkifiH&Sdvlrsm; c&pf,mefbmomxJ 0if&Muoenf; ? tajzonf or®musrf;pmawmfjrwfüomawGU&ygonf/ ab;'PfBuD;umvüyif aumif;uifwrefrsm;u ]] igwkdYbk&m;ocif\ uRefwdkYudk ezl;üwHqdyfrcwfrnf/

]]igwkdYbk&m;ocif\ uRefwdkYudk ezl;ü wHqdyfrcwfrnfwdkifatmif? ajr? yifv,f? opfyifwkdYudk rn§if;qJygESifh[k BuD;aomtoHESifh a<u;aMumfav\(Asm'dwfusrf; 7;3)??

¤if;usrf;ydk'fu *sL; 144000 wdkYonf c&pfawmfxH jyefvnfwdk;0if ajymif;vJ Muygvdrfhrnf/ xdkolwkdY\ ezl;(pdwfESvHk;om;)ü oefY&Sif;aom0dnmOfawmfu wHqdyfcwfyg vdrfhrnf/ {zuf 1;12-13 ü wHqdyfcwfjcif; taMumif;udkajymxm;ygonf/

]]taMumif;rlum; c&pfawmfudk arQmfvifhESifhaom igwkdYtm;jzifh bkef;awmfudk csD;rGrf;apjcif;taMumif; jzpfownf;/ oifwkdYonfvnf; u,fwifawmfrljcif;taMumif;ESifh ,SOfaom{0Ha*vdw&m;wnf;[laom or®w&m;udk Mum;em&í xdkc&pfawmfudk ,HkMunfNyD;rS uwdawmfESifh ,SOfaom oefY&Sif;aom0dnmOfawmf\ wHqdyfcwfjcif;udk cHMu&onf/}} ({zuf 1;12-13)

vlwpfOD;onf ppfrSefpGmtoufwmajymif;vJNyD;aemuf oefY&Sif;aom0dnmOfawmf\ wHqdyfcwfjcif;udk cHNyD;jzpfonf/ Asm'dwf 7;3ü azmfjyxm;ouJhodkY (144000)aom *sL;vlwkdYonf ab;'PfBuD;umv ezl;übk&m;ocif\wHqdyfcwfjcif;udk cH&MuouJhodkY oefY&Sif;aom0dnmOfawmf\ wHqdyfcwfjcif;udk cH&Murnf/ a&vTrf;rdk;jcif;rwdkifrSD aem{ESifh rdom;pkonf oabFmxJodkY 0ifawmfrlNyD; bk&m;ocifu oabFmwHcg;udk ydwfíwHqdyfcwfjcif; cH&onf/ (urÇmOD; 7;16)/ aem{rdom;pk oabFmxJodkY0ifNyD; bk&m;ocif\ wHqdyfcwfjcif; udk cH&ouJhodkY ppfrSefpGmajymif;vJaom c&pf,mef,HkMunfolrsm;vnf; 0dnmOfawmf\ wHqdyfcwfjcif;udk cH&Muygvdrhfrnf/ ({zuf 1;13)/ aem{rdom;pkudk oabFmxJü bk&m;ocifwHqdyfcwfxm;ouJhokdY ab;'PfBuD;umvü ajymif;vJrnfh*sL;vlrsKd; wdkYudkvnf; bk&m;ocifonf ezl;üwHqdyfcwfjcif; cH&Muygrnf/ bk&m;ocif wHqdyfcwfjcif;udk aem{ rdom;pk oabFmxJü cH&Muonfenf;wl bk&m;ocif wHqdyfcwfjcif;udk cH&ygu rnfonfh taMumif;udpöjzpfap oif\u,fwifjcif; raysmufEdkifawmhyg/ uwdawmfESifh,SOfaom oefYSif;aom0dnmOfawmf\ wHqdyfcwfjcif;udk cH&aomaMumifh oifonf xm0&pdwfcsrI&&SdNyD jzpfonf/ ({zuf 1;13)/ rnfrQyif n§if;yef; ESdyfpufjcif;cH&ygap oifonf ezl;üwHqdyfcwfjcif;udk cH&NyDjzpfaomaMumifh c&pfawmfESifh rcGJ rcGgEdkifawmhyg/

þonf ab;'PfBuD;umv\ *sL;vlrsKd;rsm;wkdYom BuHKawGU&rnfh tjzpftysuf r[kwfyg/ ,aeYyif axmifaomif;csDaom w½kwfc&pf,mefrsm; BuHKawGUae&ygonf/ rdwfaqG oifüvnf;xkduJhodkY jzpfysufvmygrnf/

c&pfawmfxHodkY wdk;0ifcsOf;uyfyg/ c&pfawmfudk,HkMunfvufcHyg/ pdwfESvHk; t<uif;rJh udk,fpGrf;? OmPfpGrf;&SdorQESifh udk;pm;yg/ xkdodkY vkyfaqmifygu oifonf topf wzefarG;zGm;jcif; cH&ygrnf/ bk&m;ocif\ wHqdufcwfjcif;udkcH&ygu rnfonfh taMumif; aMumif;aMumifh n§if;yef;ESdyfpufjcif; jyóemtwd'ku© a&mufaeygap/ oif\ u,fwifjcif; pdwfcsrI raysmufyg/ c&pfawmfocifü oif\toufwm vHkNcHKrI&Sdaeí jzpfonf/ ab;'PfBuD;umvü *sL;ajymif;vJolwkdY vQdKU0SufpGmxkdodkY awGUBuHK&ayrnf/ ,aeY w½kwfc&pf,mef,HkMunfolrsm; wdwfqdwfpGm BuHKawGUae&Muygonf/ olwkdY a,½Iudk,HkMunf aomaMumifh xm0&touf&Sifjcif;udk &&SdMuayNyD/ rnfokdYyif n§if;yef;ESdyfpufjcif; ab;'ku©BuHKawGU&ygap xkdolwdkYonf b,fawmhrS ,HkMunfjcif;udk rpGefYyJ pmwefrm&fewf aemufodkYvnf; rvdkufwwfMuyg/

c&pfawmfonf vuf0g;uyfwdkifay:wGif tjypf\ tzdk;tctwGuf ay;acsvdkufNyD jzpfonf/ oifhtjypfudkaq;aMumzdkY taoG; oGef;avmif; NyD;jzpfygonf/ xkdocifxH wdk;0ifcsOf;uyfyg/ ,HkMunfudk;pm;yg/ oifhtm; xm0& touftvdkYiSm a&G;EIwfygvdrhfrnf/ oif\xm0&touf b,fawmhrS raysmuf&awmhyg/ pHkprf;aESmifh,Sufjcif;cH&ygaomfvnf; toif;awmfudk rpGefYygESifh/ c&pfawmfudkvnf; ausmrcdkif;ygESifh/ oifhtjypfrsm;udk odem;vnf oabmaygufNyD; u,fwif&Sifc&pfawmfxH wdk;0ifvmygrnftaMumif; oifhtzkdY qkawmif;ay; aeygonf/ c&pfawmfbk&m;\ tjypfcGifhvGwfjcif; qkaus;Zl;udk oifcHpm;zdkYtvkdYiSm qkawmif;ay;ygonf/ oifonf rMumcif toufwmajymif;vJNyD; c&pfawmfESifhrdwfo[m& tuRrf;w0if&SdEdkifzkdY qkawmif;ay;aeygonf/ (tmrif)/

a'gufwm*Reftm½dkufpf oDuHk;aom oDcsif;eHygwf(8) ]]vuf0g;uyfwdkifudk xrf;&Gufjcif;usL;}} udk oDqdkMuygpdkY/

a,½IuREkffyfonf udk,fhvuf0g;um;wdkifxrf;í aemufvdkufygrnf/
pm;p&mr&Sd? txiftjrifao;? pGefYypfcH&vQif udk,fawmfuREkfyfudk jynfhpHkapNyD/
uRefkyf\ tvdkqE´udkpGefYí arQmfvifh&mt&Sifocifudk,fawmfxHodkYom
udk,fawmfü csrf;omyg\/ aumif;uifbHkodkY uREkfyftzdkYaywnf;/

þavmuuREfkyfudk pGefYypfaomfvnf; udk,fawmfudkpGefYypfaomfjim;vnf;
udk,fawmfonf oem;Muifemaom t&Sifocifjzpfawmfrlyg\/
udk,fawmfonf uRekfyftm; jyHK;jyaomtcg uREkfyfü cGeftm;&Sdyg\/
&efolrsm;\ pGefYypfcH&ygaomfvnf; udk,fawmfom uREkfyf\tvif;&Sifyg/

olwyg;onf uREkfyftm; qif;&Japaomfvnf; uREkfyfudk,fawmf&ifcGifü&Sdyg\/
b0toufwmarmyef;aomfvnf; aumif;uifbHkwGif uREkfyftzdkYat;jrvsuf&Sd
aomuylaqG;rIu uREkffyftm; udk,fawmfarwåmomvQif at;jrap\/
0rf;enf;aMuuGJrIrsm;ygaomfvnf; udk,fawmfom 0rf;ajrmuf&mt&Sifjzpfayonf
   (1793-1847 ckESpfü [ife&DtufzfvkdufoDuHk;aom vuf0g;um;wdkifudk
      xrf;&Gufjcif;usL;)

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

w&m;a'oemawmfrwdkifcif a'gufwmc&dwfweft,fvfcsefrS {zuf 1;5-13 udk zwfMum;ay;ygonf/
w&m;a'oemawmfrwdkifcif rpöwmbif*srifcifudwf*&dwfzpfrS (1793-1847
ckESpfü [ife&DtufzfvkdufoDuHk;aom vuf0g;um;wdkifudk xrf;&Gufjcif;usL;}} udk oDqdkay;ygonf/