Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
]]bk&m;ocifonf w½kwfEdkifiHudkaumif;BuD;ay;NyD; tar&duefEdkifiHudk
w&m;pD&ifawmfrlonf}}

WHY GOD IS BLESSING CHINA – BUT JUDGING AMERICA!

a'gufwm tm&f? t,fvf? [dkifrm-a*st,fvfrS
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

‌a'gufwm tm&ft,fvf[dkifrm a*stm&f
2011 ckESpf ? pufwifbmv 11 &uf? avmhpftdef*s,fvdwfNrdKU?
wJawmfESpfjcif;toif;awmf? ocifbk&m;aeY naeydkif;0wfjyKtpnf;ta0;ü
a[mMum;aoma'oemawmf?
by Dr. R. L. Hymers, Jr.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 11, 2011

]]aumif;uifbHkrSay;awmfrrlvQif? vlonf tb,ft&mudkrQ rcHEdkif&m}}
(a,m[ef 3;27).


a';Apftdufcfref;onf ayusif; wdkif;rf r*¾Zif;tpdk;&Xmeu tBuD;tuJ? pma&;q&m? *sme,f vpf(owif;axmuf)ESifh EdkifiHjcm;a&;&m twdkifyifcHwpfOD; jzpfygonf/ xkdolonf w½kwfjynfol or®wEdkifiHESifhygwfoufí EdkifiHaygif;ig;q,fxufrenf;aomEdkifiHrsm;qDodkY owif;tcsuftvuf rsm;udk pD&ifcHwifjychJonfrSm q,fpkESpfESpfESpfausmfcefY BudK;pm;aqmif&GufcJholjzpfygonf/ tdufcfref; u ]]a,½Iocifonf ayusif;NrdKUwGif&Sdonf/}}[laomacgif;pD;ESifh pmtkyfudk a&;om;cJholjzpf yg onf/ (Regnery Publishing, Inc , 2003) þpmtkyfu c&pf,mefbmomonf w½kwfjynfolYor®w EdkifiHtm; wdk;wufajymif;vJapNyD; ?urÇmh&ifabmifwef; ajymif;vJjcif;t&Sdeft[kefudk jrifhrm;wdk;wuf apygonf[k a&;om;az:jyxm;ygonf/ yxracgif;pD;taejzifh ]]a,½Iocifonf ayusif;NrdKUodkY <uvmonf}} [laomacgif;pOfjzifh a&;om;az:jycJhonf/ tdufcfref;u ayusif;NrdKUü&Sdaom China’s main research institute ? w½kwfEdkifiH trsKd;om;okawoe zGHUNzdK;a&;odyÜHESifh The Chinese Academy of Social Sciences ? w½kwftrsKd;om;odyÜHausmif;awmfBuD;rS ynm&SifwpfOD;\ a&;om;csufrsm;udk udk;um; azmfjy a&;om;jcif;jzpfonf/ þwGif uGefjrLepf0g' w½kwfvlrsKd;ynm&Sif u 2002 ckESpf tar&duefEdkifiHom; urÇmhvSnfhc&D;oGm;rsm;tm; ajymjyjcif;onf thHtm;oifh p&myif? ¤if;ajymMum; csufxJwGif todynm&Sif twwfynm&Sifrsm;u uGefjrLepf0g'vTrf;rdk;aom w½kwfEdkifiHwGif c&pf,mef bmom0ifrsm;wdkYtm; wHcg;zGifhajymMum;onfudk atmufygtwdkif; awGUjrif&ygonf/ xdkynm&SifBuD; ajymMum;&mwGif?

]]urÇmay:wGif ausmfMum;íav;pm;&avmufatmif atmifjrifaeaom tajc taewpf&yfudk tzufzufu pOf;pm;oHk;oyfrdMu\/ uREkfyfwdkYonf ordkif; aMumif;udkavhvmNyD; jzpfonf/ EdkifiHa&; ordkif;aMumif;ESifh pD;yGm;a&;ordkif; aMumif;? ,Ofaus;rIqdkif&mordkif;aMumif;tm;vHk; avhvmoifhoavmuf avh vmNyD;jzpfygonf/ OD;pGm oifwdkY(tar&duef)\ vufeuftiftm; awmihfwif; cdkifrmrIuvnf; uRekfyfwdkYxuf tvGefomaeayonf/ NyD;aemuf oifwkdY\ EkdifiHa&;enf;AsL[monfvnf; uREkfyfwdkYxuf omvGefaeayonf/ aemufNyD; oifwkdY\pD;yGm;a&;cdkifrmawmihfwif;rIonfvnf; uREkfyfwdkYxuf omvGefae onf/ vGefcJhaomESpfESpfq,fuwnf;u oifwkdY\,Ofaus;rIqdkif&m ESvHk;om; tajccHonf (c&pf,mef)bmomjzpfonf/ c&pf,mefbmomudk tajccHaeonf/ xdkYaMumifh taemufEdkifiHonf zGHUNzdK;wdk;wufaeonfudk awGU&onf/ c&pf,mef bmomqdkif&m usifh0wfudktajccH xm;MuaomaMumifh t&if;&SifpepfrS 'Drdkua& pDpepf EdkifiHa&;toGifajymif;vJaeonfudk txift&Sm; awGU&ygonf/ (David Aikman ) Jesus in Beijing, Regnery, 2003, P.5 )ü azmfjyxm;aom taMumif;t&mtm;vHk;tay: bmqdkbmrS oHo,yGm;p&m rvdkay}} [l\/

]]oifwkdY tar&duef\ ,Ofaus;rIqdk&m ESvHk;om;tajccHonf c&pf,mefbmomw&m;udk tajc cHjcif;jzpfonf/ 'ghaMumifh urÇmay:0,f tiftm;BuD;EdkifiHjzpfvmonfudk uREkfyfwdkY pdk;pdrQ oHo, yGm;p&myifr&Sdyg}} xdkaumufEkwfcsufonf w½kwftrsKd;om; vlrIa&;odyÜHausmif;awmfu ynm&Sif wpfOD;xHrS pkpnf;wifjycsufjzpfonf/ tar&duefEdkifwuúodkvf (aliberal college Professor )uvnf; c&pf,mefbmomw&m; udkif;½Idif;aomaMumifh ,aeY tar&duefEdkifiHonf tzufzufrS atmifjrifaeonf[laomtqdkudk oabmwl twnfjyKygonf/ tar&duef avmuD ynm&yfqdkif&m wuúodkvfygarmu©rsm;twGufawmh &,fcsifp&maumif;ayrnf/ uGefjrLepf0g' vTrf;rdk;aom w½kwf jynfolYor®wEdkifiH? EdkifiHa&;okawoDwdkY txift&Sm;jrifawGU&aom c&pf,mef bmomonfomvQif EdkifiHwpfEdkifiHudk wdk;wufajymif;vJaponf[laomtjrifudk tar&duefynm&Sifrsm; rawGUjrifMuay/

xdktaMumif;udpöESifh pyfvsOf;í w½kwfynm&Sifrsm; ajymMum;cJhonfrSm vGefcJhaom (12)ESpf uwnf;u pwifNyD; rawmfwqxdcdkufepfemrIrsm; wpfckNyD;wpfckjzpfay:vmNyD; EdkifiHpD;yGm;a&; onfvnf; BuD;rm;aomxdkusqif;rI BuHKcJh&ygonf/ aomif;ESDcsDí tar&duefjynfolrsm; tvkyfvufrJh jzpf&Muygonf/ þtcsdefwGif tar&duefjynfolrsm; tvkyfvufrJhjzpf&Muygonf/ þtcsdefwGif tar&duefjynfol^om;rsm;u rsm;rMumrSDESpfrsm;wGif w½kwfEdkifiHonf tar&duefxuf urÇmay:wGif tiftm;BuD;EdkifiHjzpfvmawmhrnfudk od&SdvmMuygNyD/ tb,faMumifhenf;? EdkifiHawmfBuD;wpfppD wpfpqD qkwf,kwfNydKvJ&jcif;\taMumif;&if;u rnfonfht&menf; ? tajzrSm½dk;&Sif;vSygonf/ w½kwfEdkifiHodkY c&pfawmfocifxHodkY OD;vSnfhvmMuNyD;? tar&duefEdkifiHonf ewfqdk;0dnmOfqdk;rsm;xH odkY ajymif;vJOD;vSnfhaeaomaMumifh jzpfygonf/

]]aumif;uifbHkrSay;awmfrrlvQif? vlonf tb,ft&mudkrQ rcHEdkif&m}} (a,m[ef 3;27)

wpfem&DvQif vlaygif; 1200cefYaomolwkdYonf c&pf,mefjzpfvmMuonf[k trsKd;rsKd;aom ajympum;t& Mum;ae&ygonf/ wpfaeYvQif vlaygif; (30000)cefY ajymif;vJMuNyD; wpfESpfvQ vlaygif; (10)oef;cefY c&pf,mefrsm;jzpfvmMuonf/ ,ck uREkfyfþw&m;a'oemawmf a[mMum; pOfyif w½kwfEdkifiHü vlaygif;oef;(100)ausmfonf c&pf,mefrsm;jzpfaeMuayrnf/ em&Dwdkif;ü wpfaxmifausmfwdk;yGm;vmMuNyD; wpfaeYvQif (24)em&D&Sdaeygonfr[kwfvm;/ þtcsdef urÇmtESHU tjym; 0dnmOfa&;&mEdk;xrIjzpfaom tcsdefumvyifjzpfonf/

w½kwfEdkifiHonf c&pf,mef,HkMunfolrsm; wdk;yGm;aomEdkifiHwpfcktaeESifh &yfwnfaeNyD; uREkfyfwdkY tar&duESifh taemufEdkifiHrsm;onf usqHk;csdefESifh BuHK&onfrSm tb,faMumifhenf;? tajz onf ½dk;&Sif;pGmxyfrHí awGU&ygrnf/

]]aumif;uifbHkrSay;awmfrrlvQif? vlonf tb,ft&mudkrQ rcHEdkif&m}} (a,m[ef 3;27)

tar&duefESifh taemufEdkifiHwdkYü c&pf,meftoufwm wpfppDwpfppD ysufpD;aeMuonf/ vlrIa&;t½IyftaxG;? pm&dwåysufjym;jcif;ESifh 0dnmOfa&;&m ½IyfaxG;rIrsm; &Sdvmygonf/ tckvdk jzpf& jcif;\ taMumif;&if;rSm or®musrf;pmawmfudk vspfvsL½Ixm;MuNyD;? ¤if;usrf;pmudk wdkufcdkufae aomaMumifh jzpfonf/ xdkxdk;eufcsufawGu uREkfyfwdkY rdom;pkrsm; ysufpD;jcif;cHMu&onf/ vli,f vl&G,frsm;[m txD;usefqef&MuNyD; rdom;pkrsm; usKd;aMuoGm;Mu&\/ xkduJhodkYjzpf&jcif;onf c&pf,meftoufwm vufawGUusifhoHk;rI r&Sdawmhí jzpfygonf/ tar&duef&Sdvli,frsm; rdom;pkESifh tqufjyefawmuf&MuNyD; vrf;ay: vSnfhvnfoGm;vmae&Muonf/ xdkodkYjzpf&jcif;onf avmuD ynma&;aumvdyfygarmu©rsm;u c&pf,mefbmomudk wdkufcdkufaeMuíjzpfonf/ xdkwdkufcdkufrIu EdkifiHawmfudk wpfppDjzKdcGJaponf/ ¤if;taMumif;udpöwpfckwnf;udk u,fwifajz&Sif;zdkY vdkaeygNyD/

tar&duefEdkifiHü uREkfyfwdkYtoif;awmfwdkif; 'ku©aygif;rsm;pGmESifh &ifqdkifae&MuygNyD/ (1950)ckESpf uREkffyfvli,fav;t&G,f aemufaMumif;udkjyefMunfhygu ESpfjcif;toif;awmfwdkif; we*FaEGaeYnaeydkif; tpnf;ta0;udk yHkrSefjyKvkyfavh&Sdygonf/ tckqdkvQif we*FaEGnaeydkif;0wfjyK tpnf;ta0;jyKvkyfaom (Fundamantalist) or®musrf;pmygtcsuftvuftwdkif; jyKusihfaqmif&Guf olrsm;wdkYudk awGYcJvSayNyD/ tar&duefEdkifiHü a&SUusaom (Fundamantal) ausmif;awmf trIawmf aqmifwOD;qDokdY trsKd;orD;i,fu zef;jzifhar;jref;cJhonf/ trSefwu,f we*FaEGaeY naeydkif;0wfjyK tpnf;ta0;tNrJ&Sdaom (Fundamantal) toif;udk odcsifíjzpfonf/ toif;awmfaygif; &mESifhcsDNyD; vlOD;a&aygif; oef;ESifhcsDí&Sdaom NrdKUüwe*FaEGaeYnaeydkif; 0wfjyKtpnf;ta0;jyKaom bk&m;ausmif; [lí r&Sdyg[k xkdtrIawmfaqmifu rdef;uav;tm; ajymvdkuf\/

we*FaEGnaeydkif;0wfjyKtpnf;ta0;udk rjyKonfomruyJ? rSefuefpGmqkawmif;jcif; tpnf; ta0;vnf; jyKolwdkYvnf; &Sm;ygoavmuf rawGU&awmhayNyD/ olwkdYwGif(Awana,) &Sdaumif;&Sdayrnf/ toif;awmf"r®oHpHkrsm; oDqdkaumif;oDqdkMuayrnf/ Ak'¨[l;aeYn usrf;pmavhvmjcif; tpDtpOfrsm; &Sdaumif;&Sdayrnf/ ppfrSefaomqkawmif;tpnf;ta0;onf twdwfü aemufususef&pfNyDjzpfaom ypönf;OpömuJhodkY ,aeYtoif;awmfü xdkuJhokdY jzpfaeayNyD/

{0Ha*vdvkyfief; tajctaeaum tb,fodkYenf;? r,HkMunfolrsm;tm; xdxda&mufa&muf {0Ha*vdvkyfief;pOf aqmif&Gufaom toif;awmfrnfrQ&Sdoenf;? tvGefenf;yg;ygonf/ a'gufwm *sdrf;a'gqefajymMum;ouJhodkY ]]ajymifa&TUaomtoif;ol^om;rsm;om toif;awmfüwdk;yGm;vmonf/}} [lí ajymcJhonf/ (Focus on the family newsletter, August 1998, P.2). wenf;tm;jzifh tdkNyD;aom toif;om;^olrsm;udk cdk;,laomtoif;awmfrsm;om wdk;yGm;Muonf/ rnfuJhodkY aysmufqHk;0dnmOfrsm;udk topfwzefajymif;vJatmif rnfuJhodkYBudK;pm;aqmif&Guf&rnfudk rodem; rvnfMuacs/

xdkYaMumifh wu,fta&;BuD;aom {0Ha*vdvkyfief;aqmifwmrsm;udk tar&duef&Sd toif;awmfrsm; arharsmhaeMuayNyD/ ]]or®musrf;pmodkY jyefvnfoGm;MuygpdkY}} [kajymMum;cJhaom a'gufwm0k'f*dk;c½dku ajymMum;onfrSm ]]or®musrf;pmawmfjrwf\ acgif;pOfonf ''The vanishing ministry'' omoemawmfuG,faysmufzdkY&ef r[kwfyJ ¤if;onf 0rf;enf;zG,ftrSm;wpfckyifjzpfonf/ (Woodrow kroll, Th.D. The Vanishing ministry, kregel publication, 1991, P.10)

aMumufrufzG,faumif;atmif tar&duef&Sdtoif;awmfrsm; 0dnmOfa&;&majcmufaoGUaeNyD; xifxif &Sm;&Sm; aysmufuG,fvkrwwfjzpfaeayNyD/ bmaMumifh xdkuJhodkY jzpf&oenf;? bk&m;ocifonf tar&d uefEdkifiHudk w&m;pD&ifaomaMumifh jzpfygonf/

]]aumif;uifbHkrSay;awmfrrlvQif? vlonf tb,ft&mudkrQ rcHEdkif&m}} (a,m[ef 3;27)

w½kwfEdkifiHonf c&pfawmfocifxHodkY OD;vSnfhvmNyD;? tar&duefEdkifiHonf c&pfawmfocifxHrS ta0;odkYz,fa&SmifaeayNyD/ (neo-Paganism) rdpäm'd|dvTrf;rdk;aom tarSmifxkacwf ,aeY tar&duefEdkifiHü usa&mufaeayNyD/ vli,frsm;cifAsm; oifwkdY\tem*gwfarQmfvifhp&mtzkdY w½kwf jynfodkY oGm;a&muf&SmazGp&mrvdkyg/ þtar&duefEdkifiH avmhpftdef*s,fvdwfNrdKUüyif c&pfawmfocif udk oifwkdYawGUqHkEdkifygonf/ bk&m;&Sif\ aus;Zl;u½kPmawmfonf oifhtay:odkY oufa&muf wnf&Sdrnfqdkygu ]]tb,faMumifh txD;usefqefae&rSmvJ}} 'gaMumihf uRekfyfajymaewmayghAsm? oifhrdwfaqGrsm;&Sd&m tvif;awmfodkYom <uvSrf;cJhyg/ tb,faMumifh taysmufcHae&rnfenf;? bk&m;ocif\om;awmf&Sd&m toif;awmfodkY <uvSrf;cJhprf;yg/ avmhpftdef*s,fvdwfNrdKU toif;awmfü vnf; c&pfawmfbk&m;udk oifawGUqHkedkifygw,f/ oef;aygif;csDNyD; bk&m;&SifxHu tjypfcGifhvTwfjcif; cHaeí bk&m;&SifxHyg;u qkaus;Zl;cHpm;ae&Muaom w½kwfvlrsKd;rsm;uJhodkY oifvnf; þtoif; awmfü awGUBuHKcHpm;Edkifygw,f/ wJawmfESpfjcif;toif;awmfodkY <uvSrf;vmNyD; a,½Ibk&m;ESifh qHkawGU vdkufyg/

tenf;i,faomolwkdYuomvQif þw&m;a'oemawmfudk pdwf0ifpm; em;axmifMu ayrnf/ oifwdkY em;raxmifzdkYvdkaomtaMumif;u &Sif;aewmyJr[kwfvm;/ Ekwfuywfawmf rdefYawmf rlonfrSm?

]]aumif;uifbHkrSay;awmfrrlvQif? vlonf tb,ft&mudkrQ rcHEdkif&m}} (a,m[ef 3;27)

a,½kqvifNrdKUü edaum'ifESifh pum;tacstwifajymqdkNyD;aemuf a,½IESifhwynfhawmfwdkY onf aus;vufa'oodkY vSnfhvnfMuonf/ a,½Ionf aemifwESifhqdkifaom {0Ha*vdw&m;udka[m Mum;NyD; olwynfhawmfrsm;u ESpfjcif;r*Fvmudkay;Muonf/ AwådZHq&ma,m[efonfvnf; rvSrf;rurf;ü ESpfjcif;r*Fvmudk ay;vQufaeygonf/ a,½Iaemufvdkufwynfhawmfrsm;u ESpfjcif;q&ma,m[ef ESpfjcif;ay;onfxufomvGefí rsm;jym;aeaomaMumifh pum;tacstwif jiif;cHkrI&SdcJhonf/ a,½I \wynfhawmfrsm;u rsm;pGmaomvlwdkYtm; ESpfjcif;ay;aeonfudk a,m[ef\ wynfhawmfwdkYtzdkY qdk;&Gm;pGmaomcHpm;rI jzpfapcJhonf/ or®musrf;pmawmfü a,m[efu aemufvkdufwynfhawmfwdkYtm; a,½Ibk&m;\ atmifjrifjcif;udk apm'uwufp&mrvdk[k owday;ajymMum;cJhonf/ vlwdkif;tzdkY xl;jcm;aomqkaus;Zl;toD;oD; ay;xm;ygonf/

]]aumif;uifbHkrSay;awmfrrlvQif? vlonf tb,ft&mudkrQ rcHEdkif&m}} (a,m[ef 3;27)

aumif;uifbHkonf bk&m;ocifzefqif;jcif;onf(0g) bk&m;ocifxHrS vmonf/ (John Begel , New Testament Commentary , Kregel, 1981 reprint valume I, p.577).

]]0dnmOfawmfESifh jynfh0aomtoufwmonf bk&m;ocif\ aus;Zl;awmftay:tajccHNyD; rajymif;rvJ vkdufavQmufjcif;onf a,bk,strSefw&m;(0g) or®w&m;enf;vrf;yifjzpfonf/}}[lí rufo½l;[efeeDu aumufEkwfxm;ygonf/(matthew Henry, Commentary on the whole Bible , Hendrickson, 1991, reprint volume 5, p 720)

þÞa,bk,strSefw&m;onf opfaomtoufwmajymif;vJa&;twGuf tuREkfyftoHk;jyK aeygonf/ þ&Sif;vif;csufrsm;u w½kwfvlrsKd;trsm;tjym;wdkYtm; c&pfawmfbk&m;ocifxH OD;vSnfh vmzdkY&ef taMumif;&if;jzpfonf/ tar&duefrlum; 0dnmOftarSmifxkxJatmuf xdk;usaeNyD jzpfonf/

]]aumif;uifbHkrSay;awmfrrlvQif? vlonf tb,ft&mudkrQ rcHEdkif&m}} (a,m[ef 3;27)

ppfrSefaomtoufwmajymif;vJjcif;[lonf ]]pGrf;tm;}}tay:ü rlwnfaejcif;r[kwfyg/ multi-media presentation ? owif;pHkwifqufaejcif;? Purposendrion church growth gimmicks, toif;awmfwdk;wufa&;pmtkyfvrf;nTefrsm;onf vludkvSnfhpm;aomt&mrsm;om jzpf onf/ ,aeY tar&duefEdkifiHonf xdkodkYaom wefqmyvmrsm;udk toHk;jyKzkdY&nf&G,faeNyD/ xdkt&m rsm;oHk;jcif;jzifh wpfyg;olwdkYtm; ajymif;vJapEdkifrnfr[kwfyg/ w½kwfEdkifiHwGif rdom;pkk toif;awmf jzpfygap? a[mif;EGrf;aeNyDjzpfaom "r®oD;oHpOfrsm;ESifh a[mif;EGrf;qkwfJjywfaeNyD;jzpfaom or®musrf;pmrsm;udk om toHk;jyKae&ygaomfvnf; wpfem&DtwGif; vlaygif; (1200)cefY w½kwfEdkifiHwGif toufwm jyKjyifajymif;vJaeMuNyD jzpfygonf/ uREkfyfMum;od&onfrSm bk&m;rJh0g' aysmufuG,foGm;onftxd BudK;pm;vkyfaqmifMuzdkY arQmfvihfaeMuygonf[k tar&duefvltcsKdUwdkY ajymoHudk Mum;&ygonf/ 'gaMumifh tcsKdUaomtar&duefk c&pf,mefwdkYu w½kwfEdkifiHodkY oGm;a&mufNyD; ]]oifMum;}} ay;Muonf/ odkYaomfvnf; xkduJhodkY r[kwfyJ ajymif;jyefjzpfapzdkY uRekfyf qkawmif;aeygonf/ bk&m;&Sifu tar&duefq&mwdkY w½kwfEdkifiHc&D;oGm;MuzdkY wm;qD;&ef uREkfyfqkawmif;aeygonf/ xkdolwkdYudk oifMum;ay;zdkY uREkfyfwdkYrvdktyfyg/ olwdkYu wu,fvkyfaqmifzdkY vkdtyfwmyg/ trSefwu,fygyJ uREkfyfwdkY vkyfaqmifzkdY rvdktyfyg/

]]aumif;uifbHkrSay;awmfrrlvQif? vlonf tb,ft&mudkrQ rcHEdkif&m}} (a,m[ef 3;27)

jzL&Dwrfusrf;teufzGifhq&mBuD; *Refx&ufyfajymMum;onfrSm ]]vlonf tb,ft&mudkrQ rcHEdkifyg/ vlü pdwfqif;&J? udk,fqif;&Jjcif;u olYobm0twdkif; jzpfvmonf[k apmapmuxifxm; ouJhodkY usrf;pum;rsm;üvnf; ajrmufrsm;pGmaz:jyxm;ygonf/ (John Trapp , A commentary on the old and new Testament , Transki publications, 1997, reprint, volume 5, p.353) ''A man" [lonf wpfOD;wpfa,mufjzpfonf/ bk&m;ocifu u,fwifjcif;udk olYtm; ray;tyf cJhbl;qdkygu rnfolwpfOD;wpfa,mufrS r&&SdEdkifyg/ ]]olonf tb,ft&mrQ rcHEdkif&m}} u,fwif jcif;udkyif aumif;uifbHkrSay;awmfrrlvQif rnfolwpfOD;wpfa,mufrQ rcHEdkif&m ]]tb,faMumifh xdkuJhodkY jzpfoenf;?

1/ yxr? u,fwifjcif;odkY ra&mufapjcif;iSg rm&fewfonf oifhESvHk;om;xJu w&m; pum;udk Ekwf,laomaMumifhjzpfonf/

w½kwfEdkifiHü c&pf,mef,HkMunfolwkdYu rm&fewfESifh taygif;tyg;rsm;udk tNrJowdxm;MuNyD; tar&duef&Sd c&pf,mefrsm;rlum; owdrxm;vkeD;yg;jzpfMu\/ b,fawmhrS rdrd&efoltaMumif;udk rpOf;pm;rdjcif;u atmifjrifBuD;&Sdayrnf/

tu,fí u,fwifjcif;cHvdkygu? atmufygtcsufudk od&ygrnf/

]]aumif;uifbHkrSay;awmfrrlvQif? bmrSrcHEdkif}}

tb,faMumifhqdkaomf ? rm&fewftaygif;tyg u wefcdk;BuD;rm;aeaomaMumifh jzpfonf/ a,½Ibk&m; rdefYawmfrlonfrSm?

]]vrf;üusaomrsKd;aphum;? w&m;pum;udk Mum;onf&Sdaomf ,HkMunfjcif; u,fwifjcif;odkY ra&mufapjcif;iSg rm&fewfonf vmí w&m;pum;udk ESvHk;xJrS Ekwf,laomoludk qdkvdkownf;}} (&Sifvkum 8;12)/

þonf &,fp&mr[kwfyg/ tu,fí oifonf rajymif;vJao;aomoljzpfrnfqdkygu þw&m;pum;udk *½kpdkufMunfhyg/ oifonf w&m;a'oemawmfudk tacgufwpf&mru Mum;&ygap? oifhtoufwm rajymif;vJyJaeayrnf/ taMumif;rSm rm&fewfu ]]w&m;pum;udk oifhESvHk;xJu Ekwf,laomaMumifh jzpfygonf/}} &Sifvkum 8;12 ü rdefYawmfrlonfrSm rm&fewfü xdkuJhodkY vkyfaqmif Edkifaomwefcdk;&SdaomaMumifh jzpfygonf/ waeYaomwe*FaEGaeY ta&;BuD;aom w&m;a'oem tNyD;wGif om;tzESpfa,muftm; a0cGJr&jzpfaeaomtaMumif;t&mtwGuf aqG;aEG;wdkifyifjzpfonf/ 0dnmOfa&;i&J usa&mufrnfhtaMumif;ESifh a0cGJr&jzpfaeqJyif? tcsdefMumMum aqG;aEG;wdkifyif NyD;aemuf xdkom;tzESpfOD;onf aoapavmufaomtrSm;udk xyfíjypfrIusL;vGefMu\/ aocsm onfrSm xkdolwdkYonf xdktaMumif;t&mtay: pdwfyifrxm;yJ idkufrsOf;aeaomaMumifh jzpfrnf/ taMumif;rSm rm&fewfu olwkdYESvHk;om;xJu w&m;pum;udk csifcsif;Ekwf,laomaMumifh jzpfygonf/ ¤if;onf yxrtaMumif;w&m;jzpfonf/

]]aumif;uifbHkrS ay;awmfrrlvQif vlonf tb,ftrIudkrQ rcHEdkif&m (a,m[ef 3;27)/

rm&efewfonf w&m;pum;udk oif\eSvHk;xJuEkwf,lzkdY&ef wefcdk;BuD;rm;aomoljzpfonf/ ]]w&m;pum;udk Mum;onf&Sdaomf ,kHMunfjcif;? u,fwifjcif;odkY a&mufonf}}[k (vkum 8;12)ü az:jyonf/ bk&m;ocif\ a&G;Ekwfjcif;aus;Zl;uomvQif rm&fewf\OmPfeDOmPfeuftay: wefcdk; zHk;vTrf;Edkifonf/ vlom;0dnmOfudk u,fwifEdkifonf/

]]aumif;uifbHkrSay;awmfrrlvQif vlonf tb,ftrIudkrQ rcHEdkif&m}} (a,m[ef 3;27)

]]tHMozG,faus;Zl;awmf}} "r®oD;csif;udk oDqdkonf/

aus;Zl;arwåm? tHhzG,fcsKdom
tjypfom;ighudku,f&Sm
aysmufqHk;&mrS jyefawGUcJhNyD
uef;aomrsufpdjrifNyD/
(1825 – 1807? *Refe,lwef oDuHk;aom tHhMozG,faus;Zl;awmf)/

2/ 'kwd,? oif\aoaMuysufpD;oGm;aom twGif;ESvHk;om;u w&m;pum;ukd Ekwf,l aomaMumifhjzpfonf/

aus;Zl;w&m;r&dSyJ? aoaMuysufpD;oGm;aom oifhESvHk;om;u w&m;pum;udk cdkifcdkifrmrm rqkyfudkifEdkifawmhojzihf c&pfawmfxHodkY rcsOf;uyfEdkifawmhay/ ykyfodk;aeaom vlaoavmif;u vrf; ravQmufEdkifawmhyg/ enf;wl tjypfüaoaeaom rdwfaqGonfvnf; c&pfawmfocifxH oifhudk oGm;a&mufzdkY rjzpfEdkifyg/ aus;Zl;jyKí a,m[ef 6;44 udk rwfwyf&yfvQuf toHus,fus,f zwfMum;MuygpdkY/

]]ighudkapvTwfawmfrlaom crnf;awmfonf aoG;aqmifawmf rrlvQif tb,folrQ ighxHodkY rvmEdkif/ vmaomoludk aemufqHk;aomaeYü igjyef&Sifaprnf/ (a,m[ef 6;44)

tm;vHk;xdkifEdkifMuygNyD/ ]]crnf;awmfonf aoG;aqmifawmfrrlvQif tb,folrQ ighxHokdY rvm Edkif}} þusrf;u odyfNyD;½dk;&Sif;vSygonf/ oifonf ]]'kp½dkuftjypfü aovQuf&Sdonf ({zuf 2;5) acgif;ovm;xJu vlaotavmif;u wa&GUa&GUESifh c&pfawmfbk&m;xH wdk;0ifcsOf;uyfzdkY rpGrf; Edkifyg/

pyg*sefu rMumcPajymMum;ouJhodkY vlonf aoaMuysufpD;aeaom rdrd\b0tjzpfrSefudk rodyJ topfaomowå0gjzpfrvmEdkif[k ajymMum;cJhonf/ oifonf aysmufqHk;aomoljzpfaMumifh oifhudkoif od&ygrnf/ qdkvdkonfrSm oif\qkawmif;jcif;u oifhudkrpír&[l\/ oifudk oifMum; orQonfvnf; oifhudkulnDrprI rjyKEdkifyg/ oifhudkoif aumif;atmifvkyfaqmifEdkifzkdY qHk;jzwfcsuf csrSwfjcif;[lívnf; r&SdEdkifay/ oifonf aysmufqHk;aomoljzpfaomaMumifhjzpf\/ tjypfü aoaeol jzpfíjzpfonf/ crnf;awmfu aoG;aqmifawmfrrlvQif tb,folrQ ighxHodkYrvmEdkfi}} tu,fí bk&m;&Sifu oif\vuf&Sdae&mü oifhtm; qufxm;rnfqdkygu oifonf ysufpD;jcif;i&JxJ usay rnf/ oifhudkoifh u,fwifír&yg/ oif\ xm0&touf&Sifjcif;udkvnf; oifhudkoif rzefwD;Edkifyg/

]]aumif;uifbHkrSay;awmfrrlvQif vlonf tb,ftrIudkrQ rcHEdkif&m}} (a,m[ef 3;27)

]]tHMozG,faus;Zl;awmf}} "r®oD;csif;udk oDqdkonf/

aus;Zl;arwåm? tHhzG,fcsKdom
tjypfom;ighudku,f&Sm
aysmufqHk;&mrS jyefawGUcJhNyD
uef;aomrsufpdjrifNyD/
(1825 – 1807? *Refe,lwef oDuHk;aom tHhMozG,faus;Zl;awmf)/

3/ wwd,? oif\aoaMuysufpD;oGm;aom oifESvHk;om;u oifonf tjypfüaoaeaMumif; udk rodEkdifaomaMumifh jzpfonf/

bk&m;ocif\aus;Zl;awmfudk z,fa&Smifaernfqdkygu oifonf bk&m;ocifxH rsufarSmuf –awmfü tjypfjynfhESufaeoljzpfaMumif; odem;vnfEdkifrnfr[kwfyg/ oefY&Sifa;om0dnmOfawmf\ wefcdk;awmfuomvQif rdrd\tjypfudk jrifEdkifpGrf;NyD; ¤if;tjypfudk rkef;wD;apjcif;udk xif&Sm;pGm ay;jcif;jzpfygonf/

a,½Ibk&m;u oefY&Sif;aom0dnmOfawmfuomvQif oifhtjypfrsm;udk yJhjyifqH;rNyD; oifonf aysmufqHk;aeaomol[k xif&Sm;aprnf[lí rdefYMum;cJhygonf/

]]OyZÑm,fq&monf a&mufvmvQif 'kp½dkuftjypfrsm;udk¤if;? tjypfwifjcif;udkvnf; avmuD om;wkdYtm; xif&Sm;pGmaz:jyrnf/ (a,m 16;8)

bk&m;&Sifu oif\tjypfrsm; pwifíxif&Sm;pOfwGif oifonf oifhtjypfrsm;taMumif; pwifí awG;awmuvmygvdrfhrnf/ oifhtjypfrsm;udk bk&m;ocifu xdxda&mufa&muf az:jyygu oifonf twGif;ESvHk;om;xJü pwifí tjypfom;jzpfrSef; odvmygvdrfhrnf/ þonf oifrajymif;vJ ao;aom taMumi;f&if;wpf&yfjzpfonf/ oifonf tjypfom;jzpfonf[k az:xkwfEdkfif&ef oifü vHkavmufaom pGrf;&nf r&Sdyg/ taMumif;rSm tjypf\pm&if;onf bk&m;ocifüom&Sdonf/ xdktjypfrsm;u oifhtm; rD;i&JodkY usa&mufaprnfjzpfonf/ odkYayr,hf bk&m;&Sifu oif\tjypfudk xif&Sm;pGm raz:jyygu tjypfonfodyfta&;rBuD;yg[k oifawG;awmxifaeayvdrhfrnf/ oifhudkoif tjypfuif;&Sif;vmonfh txd tjypfudkaq;aMumzdkY oifrwwfEdkifyg/ bk&m;&Sifwpfyg;uomvQif oif\tjypfudk az:jyygrnf/

]]aumif;uifbHkrSay;awmfrrlvQif vlonf tb,ftrIudkrQ rcHEdkif&m}} (a,m[ef 3;27)

]]tHMozG,faus;Zl;awmf}} "r®oD;csif;udk oDqdkonf/

aus;Zl;arwåm? tHhzG,fcsKdom
tjypfom;ighudku,f&Sm
aysmufqHk;&mrS jyefawGUcJhNyD
uef;aomrsufpdjrifNyD/
(1825 – 1807? *Refe,lwef oDuHk;aom tHhMozG,faus;Zl;awmf)/

4/ pwkw¬? oif\aoaMuaysmufqHk;oGm;aom oifhESvHk;om;yuwdu a,½Ic&pfawmfudk jiif;qefaomaMumifhjzpfonf/

a,½Ionf ocifjzpfaMumif; oif\aoaMuaeaom ESvHk;om;u jiif;qefaeaomaMumifh oifhudkoif u,fwif,lír&Edkifyg/ "gwfqDESifha&udka&mNyD; toHk;jyKír&ovdkyif/ ESpfrsKd;pvHk;u oD; jcm;jzpfaeaomaMumifhjzpfonf/enf;wl aoaMuaeaomoifhESvHk;om;ESifh a,½Ic&pfawmfüaygif;pyfí r&Edkifyg/ rnfonhft&myif oifjyKapumrl oif\aoaMuaeaomESvkH;om;jzifh a,½Iudk vufcH,lí r&ovdk ]]aygif;pyfí}} r&Edkifyg/ taMumif;rSm aoaeaomESvHk;om;u a,½IESifhuGJuGmaom aMumifhyif jzpfonf/ rdrd\Zmwdoabmjzihf rnfonfhenf;vrf;jzifh a,½Iudk&SmazGí r&Edkifyg/

aus;Zl;jyKí 1aum 2;14 udk twlwuG rwfwyf&yfvsuf toHus,fus,f zwfMum;MuygpdkY/

]]Zmwdyuwdvlonf bk&m;ocif\0dnmOfawmft&mwkdYudk rcH,l? xdkt&mwdkYonf rdkufrJaom t&mjzpfonf[k xifwwf\/ xdkt&mwkdYudk 0dnmOfawmf tm;jzifhom ydkif;jcm;í em;vnfEdkifaom aMumifh Zmwdyuwdvlonf em;rvnfEdkif/}} (1aum 2;14)

tm;vHk;xdkifEdkifMuygNyD/

]]Zmwdyuwdvl}} ¤if;onf oif\e*dkae&myifjzpfonf/ bk&m;ocif\ obm0vGefwefcdk; awmfu oifhtxJodkY rudef;0yfyJ? oif\e*dkae&mjzifh a,½Ibk&m;ESifh u,fwifjcif;udk oifrodEdkifay/ obm0vGefwefcdk;awmfu oifhtxJü udef;0yfawmfrlNyD; vkyfaqmifrSomvQif oifonf a,½IxJodkY wdk;0if;EdkifrnfjzpfNyD;? tu,fí 0dnmOfawmfudef;0yfjcif;r&SdyJ a,½IocifxH oifcsOf;uyfEdkif&ef r[kwf ay/ oif\e*dkae&mae&mü &Sdaejcif;jzifh oifhtjypfrsm;udk taoG;awmftm;jzifh aq;aMum oefYpif Edkifrnfr[kwfyg/ a,½IxHodkYcsOf;uyfEdkif&ef bk&m;ocifuomvQif oifhtm; aoG;aqmifaejcif; jzpfonf/ oifhudkoif BudK;pm;jcif;tm;jzifh a,½Ijzifh awGUqHkEkdifrnfr[kwfyg/ tjypfüom &Sd&rnfjzpfí tjypf\tzdk;tcjzpfaom aojcif;i&Jü usa&mufrnfjzpfonf/ bk&m;ocifu yg0ifygwfoufrIr&Sd? aoG;aqmifjcif;r&Sdygu oifonf u,fwif&Sifa,½IxH csOf;uyfEdkifrnf r[kwfyg/

]]aumif;uifrSay;awmfrrlvQif? vlonftb,ft&mudkrQ rcHEdkif&m (a,m 3;25)

tdk? oifhtzdkY uREkfyfwdkYonf tm;BuD;vQuf qkawmif;ay;aeygonf/ a,½IocifxH csOf;uyfNyD; oif\tjypfrsm;udk taoG;awmfESifh aq;aMumoefYpifzdkY&efay;ygonf/ tmrif/ ]]tHMozG,faus;Zl;awmf}} "r®oD;csif;udk oDqdkonf/

aus;Zl;arwåm? tHhzG,fcsKdom
tjypfom;ighudku,f&Sm
aysmufqHk;&mrS jyefawGUcJhNyD
uef;aomrsufpdjrifNyD/

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

w&m;a'oemawmfrwdkifcif a'gufwmc&dwfweft,fvfcsefrS &Sifa,m[ef 3; 22-30 udk zwfMum;ay;onf/
w&m;a'oemawmfrwdkifcif rpöwmbif*srifcifudwf*&dwfzpfrS
( a'gufwm*Reftm½dkuf 1725-1807) *Refe,lwef oDuHk;aom
]]tHhzG,faus;Zl;awmf}} [laom "r®oDcsif;udk usL;{ay;ygonf/


tajcjyKusrf;rsm;

]]bk&m;ocifonf w½kwfEdkifiHudkaumif;BuD;ay;NyD; tar&duefEdkifiHudk
w&m;pD&ifawmfrlonf}}

a'gufwmtm&ft,fvf[dkifrma*stm&f

]]aumif;uifbHkrS ay;awmfrrlvQif vlonfb,ft&mudkrQ rcHEdkif&m}} (a,m 3;27)

1/  yx,rç u,fwifjcif;odkYra&mufapjcif;iSm rm&fewfonf oifhESvHk;om;xJu
w&m;pum;udk Ekwf,laomaMumifhjzpfonf/ (&Sifvkum 8;12)

2/  'kwd,ç oif\aoaMuysufpD;oGm;aom twGif;ESvkH;om;u w&m;pum;udk
Ekwf,laomaMumifh jzpfonf/(&Sifa,m[ef 6;44) ({zuf 2;5)

3/  wwd,ç oif\aoaMuysufpD;oGm;aom twGif;ESvHk;om;u w&m;pum;udk
Ekwf,laomaMumifh jzpfonf/ (&Sifa,m[ef 6;44) ({zuf 2;5)

4/  pwkw¬? oif\aoaMuysufpD;oGm;aom ESvHk;om;yuwdu a,½Ic&pfawmfudk
jiif;qefaomaMumifh jzpfonf/ (1aum 2;14)