Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
]]aysmufqHk;0dnmOfrsm;pGm&&Sdaom olwdkYtzdkY
avmuESifhqdkifaomaumif;BuD;rsm;}}

EARTHLY BLESSINGS FOR SOUL WINNERS

‌a'gufwm tm&ft,fvf[dkifrm a*stm&f
2011 ckESpf ? Mo*kwfv 21 &uf? avmhpftdef*s,fvdwfNrdKU?
wJawmfESpfjcif;toif;awmf? ocifbk&m;aeY naeydkif;0wfjyKtpnf;ta0;ü
a[mMum;aoma'oemawmf?
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Sermon Preached
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, August 21, 2011

]]ajzmifhrwfaomol oD;aomtoD;onf toufyiftoD;jzpf\?? olwyg;wdkY\ pdwf0dnmOfudk &aomolonf ynm&Sdjzpf\/ (okwåHusrf; 12;31)??


þa'oemawmfonf ? a'gufwm½dkufpf\ pmtkyfxJu tqDtESpfrsm;udk aumufEkwf wifquf xm;jcif;jzpfygonf/ (The Goldn path to successful personal soul winning.(John R. Rice D.D. Sword of the Lord Publishers, 1961, PP. 275 – 296).

aysmufqHk;0dnmOfajrmufrsm;pGm zrf;qD;aomc&pf,mefppf? c&pf,mefrSefrsm;tzdkY aumif;BuD; rsm;pGm&Sdygonf/ aysmufqHk;0dnmOfrsm;tm; *&krpdkufaomomrefc&pf,mefrsm;tzkdY xdkaumif;BuD; r*Fvmr&Sday/ aysmufqHk;0dnmOfrsm;pGm &&Sdjcif;r&Sdaomtoif;ol^om;rsm;onf c&pf,meftppf trSef r[kwf? or®musrf;pmawmfü az:jyxm;aom uwdawmfaumif;BuD;rsm;udk rcHpm;&ay/ or®usrf;pmü az:jyxm;aom &Tifvef;pGm0rf;ajrmufjcif;udkvnf; rcHpm;&ay/ xdkrQruyJ rdrdqkawmif;onfhtwdkif; vnf; jynfhpHkrnfr[kwfay/ aysmufqHk;0dnmOfrsm;pGmudk &aomolwkdYtzdkYtwGufom uwdawmfESifh pyfqdkifaom aumif;BuD;wnfvQuf&Sdonf/ usrf;wwfyk*¾dKvfwpfa,mufonfvnf; aysmufqHk;0dnmOf udk&aomolavmuf r*Fvmr&Sday/ ,HkMunfjcif;w&m;udk toufay;umuG,faeolonfvnf; aysmufqHk;0dnmOfudk &aomolavmuf rrGefjrwfay/ oif\,HkMunfjcif;aMumifh toufay;qyf& onfhwdkif rmwk&taocHaomfvnf; aysmfuqHk;0dnmOfudk&aomolavmuf rrGefjrwfay/

]]ajzmifhrwfaomol oD;aomtoD;onf toufyiftoD;jzpf\?? olwyg;wdkY\ pdwf0dnmOfudk &aomolonf ynm&Sdjzpf\/ (okwåHusrf; 12;31)??

aysmufqHk;0dnmOfudk&aomolonf ynm&Sdjzpfonf/ c&pfawmf\EdkifiHawmfü qkv'fo&zl ajrmufrsm;pGm tyfESif;jcif;udkcH&rnf/ xdkt&monf apmifh&ygtHk;r,f/ ZGJvHkYv0d&d,&SdvQuf aysmufqHk; 0dnmOf &SmazGaomolwkdYtzdkY þavmut&mESifhqdkifaom aumif;BuD;r*Fvmrsm;onf - ,ckyif xdkolwdkYtzdkY odkxm;vQuf&Sdonf/

1/  yxr? aysmufqHk;0dnmOfrsm;pGm &&Sdaomolonf trGefjrwfqHk;aom c&pf,mef ,HkMuonfol jzpfonf/

aysmufqHk;0dnmOfrsm; zrf;qD;&&Sdaom olwkdYonfvnf; NyD;jynfhpHkolrsm;r[kwfMu? tiftm; csdeJYaom omrefc&pf,mefrsm;xJuyif jzpfMuonf/ odkYygaomfvnf; tcsKdUaomtrIawmfaqmifrsm;u tjcm;aomc&pf,mef,HkMunfolxuf omvGefaomolvnf; &Sdygonf/ odkYygaomfvnf; aysmufqHk; 0dnmOfrsm;udk &SmazGzrf;qD;&&SdaomolwkdYonf tjcm;aom toif;ol^om;wdkYxuf omvGefonfrSm trSefyifjzpf\/ a,½Ibk&m;BuGvmjcif;onf ]]aysmufaomolwkdYudk&Smí u,fwiftHhaomiSg BuGvm onf}}[k (&Sifvkum 19;10) ü az:jyxm;ygonf/ a,½Ionf ]]tjypf&SdaomolwkdYudk u,fwifjcif;iSg þavmuodkY BuGvmawmfrlonf}}[k (1wdarmao 1;15)ü xyfrHí azmfjyxm;ygonf/ a,½Ibk&m;jyKouJhodkY BudK;pm;vkyfaqmifaomoludk a,½Ibk&m;onf auseyftm;&rnfjzpfNyD; xdkuJh odkYvkyfaqmifjcif;r&Sdaomoltm; a,&Ibk&m; auseyftm;&vdrhfrnfr[kwfay/ ]],aeYonf uREkfyfwdkY &dwfodrf;aejcif;jzpfonf/}} atmufüa&;xm;aom "r®oDcsif; oDqdkonf/

,aeYwGif&dwfodrf;yg rMumrSDaMuGawmhrnf
,aeYwGifoifhtm; 0dnmOfrsm;pGmay;oem;
awmufavmifaompdwfxm;jzifh ac:aqmifyg
,aeYonf tjypfom;rsm;udk ac:aqmif&efoGm;Muygukef
(1895-1890? a'gufwm*Reftm&f½dkufpf oDuHk;aom
    ]]tcsdeftenf;I,ftwGif; aqmif&Gufyg}})

]]aysmufqHk;0dnmOfrsm; &SmazGzrf;qD;jcif;r&SdaomolwkdY\ tjypf(7)rsKd;}} onf a'gufwm½dkufpf \ ausmfMum;aomw&m;a[mcsufjzpfonf/ þa'oemawmfxJü tjypfpm&if;Z,m; jyKpkaz:jyxm; cJhonf/ atmufygwdkYonf aysmufqHk;0dnmOfzrf;qD;jcif;r&SdaomolwkdY\ tjypfrsm;yifjzpfonf/


1/   c&pfawmfbk&m;\ r[mapcdkif;csufudk jiif;qefaomtjypf?

oifwkdYoGm;í vlrsKd;wumwkdYudk ighwynfhjzpfapvQuf crnf;awmf?om;awmf? oefY&Sif; aom0dnmOfawmf\emrü AwådZHudkay;Muavmh/ igonf oifwkdYtm; ay;orQaom ynwfawmfwkdYudk apmifha&Smufapjcif;iSg qHk;rMo0g'ay;Muavmh}} (&SifróJ 28;19-20)

xdkYaMumifh topfaomowågwkdYonf wrefawmfwkdYtm; c&pfawmfrdefYawmfrlaom r[m trdefYawmfudk oifMum;cH,lzdkY vdktyfaMumif; owdjyK&ygrnf/ topfaom touffwmü avQmufvSrf; olwdkYonf c&pfawmf\ apcdkif;csuftwdkif; aysmufqHk; 0dnmOfrsm; &SmazGzrf;qD;&ygrnf/ þonf ppfrSefaomc&pf,mef,HkMunfolwdkYtzkdY trdefYtmPmyifjzpfonf/


2/   a,½Ic&pfawmfudk cspfjcif;r&Sdaomtjypf? a,½Ibk&m;rdefYawmfrlonfrSm?

]]ighudkcspfvQif ighynwfwkdYudk apmifha&SmufMuavmh}}
      (a,m[ef 14;15)

]]ighynwfwkdYudk&í apmifha&Smufaomolonf ighudkcspfaomoljzpf\}} (a,m[ef 14;21)

&Sif;&Sif;vif;vif;yJ? c&pfawmfbk&m;\ r[mapcdkif;csufudk vdkufem aqmif &Gufjcif; r&Sdjcif;onf c&pfawmfa,½Iudk rcspfonfESifh twlwl yifjzpfonf/ aysmuf qHk;0dnmOfrsm; &SmazGzrf;qD;jcif;r&SdyJ a,&Ibk&m;udkawmh cspfygw,f[k oifajym aumif;ajymygrnf/ wu,fwef;usawmh bk&m;udkcspfygu olYtrdefYudk emcH Mu&rnf r[kwfygvm;/


3/   a,½Iaemufvdkufjcif;r&Sdaomtjypf

   &SifróJ 4;19 ü a,½Iu ]]ighaemufodkYvkdufMuavmh igonf vludkrQm;aomwHigonf jzpfaprnf[k}} rdefYawmfrlygonf/ &Sifrmuk 1;17 wGifvnf; a,½Iu ]]ighaemufodkY vkdufMuavmh/ vludkrQm;aomwHigonf jzpfapjcif;iSg igjyKrnf}} ydkí&Sif;vif;onfrSm c&pfawmfa,½Iaemuf vdkufjcif;u aysmufqHk;0dnmOf;rsm;zrf;qD;&ef jzpfonf/ aysmufqHk;0dnmOfrsm; &SmazGzrf;qD;jcif; r&Sdjcif;u usrf;pmawmft& c&pfawmfaemuf rvdkufaomolrsm; jzpfMuonf/


4/   c&pfawmftxJü wnfaejcif;r&Sdaomtjypf

   &Sifa,m[ef 15;5 ü a,½Iu ]]tMuifolonf igüwnfí igonfvnf; olüwnf\/ xkdolonf rsm;pGmaomtoD;udkoD;wwf\/ igESifhuGmvQif oifwkdYonf tb,ftrIudkrQ rwwfEdkifMu}} [lí rdefYawmfrlonf/ þae&mwGif a,½Iu ]]0dnmOfawmf\ toD;}} udk qdkvdkaejcif; r[kwfyg/ c&pf,mef,HkMunfolwpfOD;\ t oD;tyGifh[laom tjcm;aomolwkdYudk c&pf,mef jzpfvmatmif vkyfaqmifcsufudk ajymjcif;jzpfygonf/ rufrGef;oD;? yef;oD;ESifh vdar®mfoD;wkdYonf opfyif\ toD; rsm;jzpfMuonf/ c&pf,mef,kHMunfolwdkY\ toD;tyGifhonf tjcm;aom olwdkYtm; c&pf,mefjzpfvmapjcif;yifjzpfonf/ vdar®mfyifu vdar®mfoD;udk oD;rnf/ yef;oD; yifonfvnf; yef;oD;udk oD;rnfomjzpfonf/ ppfrSefaomc&pf,mefwdkY\ toD;rlum; olwyg;0dnmOfudk&NyD; c&pf,mefjzpfapjcif;aywnf;/ urÇmOD;usrf;udk uREkfyfwkdY zwfonfhtcgwGif bk&m;ocifu ]]om;,Of wkdYudk¤if;? wGm;wwfaom wd&dpämef wdkYudk¤if; aygufyGm;ap[k trdefYawmf&Sdonf/}} (urÇm 1;24)/ þppfrSefaom trsKd;wl aygufyGm;jcif;onf ppfrSefaomajymif;vJjcif;yifjzpf\/ ]]rdrdwdkYvlrsKd;wl? Zmwfwl aygufyGm;jcif;u ppfrSefaomtopfjyKjyifjcif;rnf\/ rSm;,Gif;aomolwkdYESifh omref c&pf,mef acgif;aqmifrsm;u aysmufqHk;0dnmOfrsm; &SmazGzrf;qD;Muaomfvnf; atmifjrifjcif;r&SdcJhMuyg/ xdkolwkdYu ½IyfaxG;aomtajctaewpf&yfudk zefwD;MuNyD; ]]Zmwdyuwd taoG;tom;vludkom aygufyGm;apMuonf}} zg&d&SJwdkYuJhodkY ]]vlwpf a,mufudkyif bmomw&m;oGif;jcif;iSg ukef;aMumif;? a&aMumif; ywfywfvnf vSnfhvnfí bmomoGif;jyD;aom olwkdYudkvnf; rdrdwkdYxuf ESpfqaom i&Jom;jzpf apMu\}}[k (&SifróJ 23;15) ü az:jyxm;ygonf/ toGifwlOya'onf ]]rdrdZmwdudk omaygufyGmonf[k t"dyÜg,f&onf aysmufqHk;vlom;wdkYonf aysmufqHk; 0dnmOfrsm;udkom arG;xkwfMu onfudk uREkfyfwdkYtoif;awmftwGif;üjzpfap? tjcm; aom toif;awmfüjzpfap awGU&ygonf/ ]]tMuifolonf igüwnfí igonfvnf; olüwnf\/ xdkolonf rsm;pGmaomtoD;udk oD;wwf\/ igESifhuGmvQif oifwkdYonf tb,ftrIudkrQ rwwfEdkifMu}}[k (&Sifa,m[ef 15;15)ü az:jyygonf/


5/  r½dkaorav;pm;aomtjypf

   {0Ha*vdowif;aumif;Mum;vQuf wyg;olwdkYtm; a0iSvdkcsifpdwfr&Sdaomolonf rxDrav;pm;jyKolESifh qdk;npfaomoljzpfonf/ xkdolwkdYonf av;pm;jcif;r&Sd owif;aumif;a0iS&ef taBuG;wifoljzpfonf/ ypönf;Opömrsm;udk rdrdi,fom;wkdYtm; &if;ESD;jr§yfESHzdkYay;tyfaom t&Sifocif u ]]qkd;nD;ysif;&daomi,fom;}} [lí (&SifróJ 25;26) tajym cH&cJhonf/ &,lNyD; ay;jcif;r&Sd jcif;onf rav;pm;jcif;yifjzpfonf/ xdkYaMumifh aysmufqH;0dnmOfzrf;qD;jcif;r&Sdaom toif;ol^om; rsm;wdkYonf rav;pm;aomol? qdk;npfaomolrsm;jzpfMuonf/


6/  ta0;rIefaomrkdufrJol\tjypf

   olwpfyg;wdkY\ pdwf0dnmOfudk&aomolonf ynm&Sdjzpfonf[k (okwåH 11;30)ü az:jyonf/ ]]ynm&SdolwkdYonfvnf; aumif;uifrsufESmMuuf\ ta&mift0g uJhodkY¤if;? vlrsm;wkdYudk ajzmifh rwfjcif; w&m;vrf;xJodkY oGif;aomolwkdYonfvnf; Mu,frsm;uJhodkY¤if; tpOftNrJ xGef;vif;Muvdrfhrnf/ ('Ha,v 12;3)/ 0dnmOfrsm;pGm udk &&Sdaomolonf ynm&SdNzpfNyD; aumif;uifb@mudk qnf;zl;aom olvnf;jzpf ojzifh xm0&aumif;uifo&zludk tyfESif;jcif;cHMu&ygrnf/ odkYygaomf vnf; ta0; rIefaeaom toif;ol^om;rsm;onf olwyg;0dnmOfudk &SmazG&&Sdaomol r[kwfMu ojzifh ynm&Sdr[kwfMuyg/ rkdufrJaomoljzpf\[k bk&m;ocif rdefYawmf rllonf/


7/  touf0dnmOfudkowfaomtjypf

ya&mzufa,aZausv\ owday;pum;oHudk em;axmif;Muygatmif

]]oifonf trSefaovdrfhrnf[k vlqdk;tm; igajymvQufESifh oifonf owdray;? vlqdk;tm; owday;aompum;udk rajymbJaevQif xdkvlqdk;onf rdrdtjypfü aovdrfhrnf ol\toufudkum; oifü igawmif;rnf}} (a,Zausv 3;17 -18)/

   a,Zausv tpD&ifcHouJhodkY vlqdk;wdkY\touf csrf;omtzkdYtvkdYiSg owday;jcif; r&Sdygu oifü xdktoufaBuG;udk awmif;rnfjzpfonf/ xkduJhodkY ppfrSefaom c&pf,mef ,HkMunfwdkif;üvnf; toufzdk;awmif;ayvdrfhrnf/ rdrd\taygif;toif; rdwfaqGtm; owd ay;jcif; r&SdyJ toufqHk;&SIH;cJhygu oifxHü xdkol\toufzdk;udk c&pfawmfbk&m;\ w&m;pD&ifcsdefwGif oifhtoufudk ay;&ygvdrfhrnf/ ]],aeY&dwf odrf;MupdkY}}[laom "r®oDcsif; oDqdkonf/

,aeYwGif&dwfodrf;yg rMumrSDaMuGawmhrnf
,aeYwGifoifhtm; 0dnmOfrsm;pGmay;oem;
awmufavmifaompdwfxm;jzifh ac:aqmifyg
,aeYonf tjypfom;rsm;udk ac:aqmif&efoGm;Muygukef

]]ajzmifhrwfaomol oD;aomtoD;onf toufyiftoD;jzpf\?? olwyg;wdkY\ pdwf0dnmOfudk &aomolonf ynm&Sdjzpf\/}} (okwåHusrf; 12;31)??

2/  'kwd,? aysmufqHk;0dnmOfrsm;pGm &&Sdaomolonf c&pfawmfESifhtpOfrjywf tNrJtwl &Sdoljzpfonf/

aysmufqHk;0dnmOfrsm; &&Sdaomolonf þavmuüyifvQif 0rf;ajrmufjcif; cHpm;&\/ Nidrfoufcsrf;omjcif;udk cHpm;&\/ oufaxmifhoufom&m tNrJcHpm;&oljzpfMu\/ aysmuf qHk;0dnmOfrsm; zrf;qD;jcif;r&Sdaomolü xkdodkYaom aus;Zl;r&Sday/

r[mapckdif;csuf usrf;ydk'ftqHk;wGif a,½Iu ]]igonf uyfurÇmumv ukefonfh wdkifatmif oifwkdYESifhtwl tpOfrjywf&Sdonf[k}} (&SifróJ 28;20)ü az:jyxm; ygonf/

xdkuwdawmfonf aysmufqHk;0dnmOf&SmazGaeaomolwkdYüom uwdwnfvQuf&Sdonf/ uwdawmfESifhpyfqdkifaom turf;w0if&Sdjcif;? &if;ESD;rdwfo[m,&Sdjcif;? ab;rJhvHkNcHKuG,f umjcif;ESifh atmifjrifjcif; ponfwkdYonf aysmufqkH;0dnmOf&SmazGzrf;qD;olwkdYtzdkY wnfvQuf &Sdonf/ aysmufqHk;0dnmOf&&SdaomolwkdYonf a,½Ibk&m;ESifh turf;w0if rdwfo[m,&Sdaom aMumifh trIawmftwGuf apvTwfcJhjcif;jzpf\/ txl;ojzifh arwåmjzifh vTrf;NcHKxm;\/ Nidrfoufcsrf;omjcif;udk xl;jcm;pGm cHpm;ap\/ ]],aeY&dwfodrf;MuygpkdY}} [laom "r®oDcsif;udk jyefvnf oDqdkusL;{onf/

,aeYwGif&dwfodrf;yg rMumrSDaMuGawmhrnf
,aeYwGifoifhtm; 0dnmOfrsm;pGmay;oem;
awmufavmifaompdwfxm;jzifh ac:aqmifvmyg
,aeYonf tjypfom;rsm;udk ac:aqmif&efoGm;Muygukef

3/  wwd,? aysmufqHk;0dnmOfrsm;pGm &&Sdaomolonf oefY&Sif;aom0dnmOfawmf\ aus;Zl; aumif;BuD;cHpm;aomol jzpfonf/

ppfrSefpGmtoufwmajymif;vJaom c&pf,mef,HkMunfolwkdYonf oefY&Sif;aom0dnmOf awmfESifhjynfh0MuNyD; omoemtrIawmfaqmif&GufMuygonf/ xdkolwkdYü oefY&Sif;aom 0dnmOfawmf\ yJhjyifqHk;rjcif;udk cHMu&onf (&Sifa,m[ef 16;7-11) / c&pf,mef,HkMunfol wdkif;onf ]]0dnmOfawmfESifh topfarG;zGg;Muolrsm;jzpfonf/}} (&Sifa,m[ef 3;6)/ ppfrSefaom c&pf,mef,HkMunfolwkdYtzdkY oefY&Sif;aom0dnmOfawmfonf ESpfodrfhcGeftm;ay;aomt&Sif jzpf onf/ xdkrQru oGefoifrIay;olESifh qkawmif;aomtcg rpaomt&Sifjzpfygonf/ ppfrSef aom c&pf,mef,HkMunfolwkdYESifhtwl 0dnmOfawmfonf udef;0yfvQuf&Sdonf (1aum 6;19-20? a&mr 8;9)/

ppfrSefaomc&pf,mef,HkMunfolwdkYü oefY&Sif;aom0dnmOfawmf\ wefcdk;awmfonf trIawmfjrwftwGuf xif&Sm;vQuf&Sdygonf/ yifaw*kawåyGJaeY usa&mufaomtcg ]]xdkol taygif;wdkYonfvnf; oefY&Sif;aom0dnmOfESifhjynfhí}}[k (wref 2;4)ü az:jy\/ xdkolwkdYonf bkef;wefcdk;awmftm;jzihf &J0HhpGmoufaocHa0iSMuvQuf xdkaeYü vlaygif; 3000 topfaomtoufwmü ajymif;vJcJhMuonf/ aemufrMumrSDüyif oefY&Sif;aom0dnmOfawmfESifh jynfh0Mu\/ ]]xdkoltaygif;wkdYonf oefY&Sif;aom0dnmOfawmfESifhjynfhojzifh }} [lí (wref awmf 4;31)ü az:jyxm;ygonf/ xdkolwkdYonf rsm;pGmaom0dnmOfrsm;udk &&SdcJhMuonf/ AmeAtaMumif;udk ajymvdkygonf/ ]]xdkolonf olawmfaumif;jzpfí oefY&Sif;aom0dnmOf awmfESifh¤if; ,HkMunfjcif;ESifh¤if; jynfhpHkaomtm;jzifh vlrsm;taygif;wkdYonf ocifbk&m;xHodkY 0ifpm;Mu\/ (wrefawmf 11;24) wGif az:jy\/ aocsmonfrSm oefY&Sif;aom0dnmOfESifh jynfhaomolwkdYuomvQif rdrdwdkY\toufwmudk qufuyftyfESHvQuf aysmufqHk;0dnmOfrsm; &SmazGzrf;qD;EdkifMuonfudk or®musrf;pmawmfjrwfü awGU&ygonf/

or®musrf;pmawmfü vmonfum; oefY&Sif;aom0dnmOfawmfonf trIawmfjrwf twGuf aysmufqHk;0dnmOfrsm; &SmazGzrf;qD;&mwGif ulnDrpvQuf&Sdonf[kvm\/ omref c&pf,mef ,HkMunfolwdkYü xdkodkYaom xl;jcm;aom0dnmOfwefcdk; roufa&mufay/ ]]&dwfodrf;MuygpdkY}} "r®oDcsif;udk oDqdkusL;{ygonf/}}

,aeYwGif&dwfodrf;yg rMumrSDaMuGawmhrnf
,aeYwGifoifhtm; 0dnmOfrsm;pGmay;oem;
awmufavmifaompdwfxm;jzifh ac:aqmifvmyg
,aeYonf tjypfom;rsm;udk ac:aqmif&efoGm;Muygukef

4/  pwkw¬? aysmufqHk;0dnmOfrsm;pGm &&SdaomolwdkYonf wyg;olxuf >ifvef;pGm 0rf;ajrmufjcif;udk cHpm;aomolonf aysmufqHk;0dnmOfrsm; &&SdaomolwkdYtzkdY BuD;rm; aom pdefac:rI&Sdovm;? tuGsEkfyfü trSefwu,f &Sdygonf/ qmvH 126 tydkk'fi,f 5 rS 6 udk zwfMunfhygu

]rsuf&nfusvQuf rsKd;aphBuJaomolwkdYonf &Tifvef;vsuf pyg;&dwfMuvdrfhrnf/ rsuf&nf usvQuf BuJ&efrsKd;aphudk aqmifí xGufoGmm;aomolonf aumufvdIif;rsm; udkaqmifvQuf &Tifvef;aompdwfESifh trSefjyefvmvdrfhrnf}} (qmvH 126;5-6)

i&JrD;rS 0dnmOfwpfyg; u,fEkwfjcif;vkyfief;onf bPfrSa':vm 5000 xkwf,ljcif;xuf omvGefaumif;jrwfayonf/ aysmufqHk;0dnmOfrsm;pGm; &&SdaomolwkdYonf avmuvlom;wkdY\ aysmf&TifrIwbuf &Tifvef;0rf;ajrmufjcif; cHpm;Mu&onf/

a'gufwm½dkufpf 0efcHajymMum;onfrSm ]]uREkfyfü avmut&m aumif;rGefjcif;[lí r&Sdyg}}[k tuRekfyfonf tay:,Hqef (c&pf,eftawG;tac:0g') ESifh r,HkMunfolwdkY\ tjypfudk qefYusifNyD; w&m;a'oem a0iScJhojzifh xdkolwkdYonf tuREkffyftm; rkef;wD;MuNyD; xdkq&mBuD;r&SdrSyJ þEdkifiH twGuf aumif;BuD;r*FvmyGm;rsm;vmrnf[kyif qdkMuonf/ uREkfyfonf r[kwfrrSefbJvQuf *kPfodu©musqif;onftxd pGyfpGJajymqdk cH&onf/ odkYwkdifatmif uREkfyf\pdwfESvHk;om;onf uREkfyf\ omomemuGif;ü&Sd vlwdkY\ pdwfcHpm;csufxufomvGefí tajrmftjrif jrifhrm;rIaMumifh ajrmufrsm;pGm;aomvlwkdYonf c&pfawmfxHodkY wdk;0ifcsOf;uyfcGifh &&SdMuygonf/ 0dnmOfrsm;pGm &&dSaomolwdkY\ 0rf; ajrmufjcif;onf tjcm;aomolwdkYxuf omvGefaeonfudk uREkfyfem;vnfygonf/ bk&m;ocif onf uREkfyf\oufaojzpfygap! uREkfyf\omvGefaomtodynm tajrmf tjriftm;jzifh axmifaygif;rsm;pGmaom olwkdYonf a':vmoef;ESifhcsDNyD;&zdkYxuf c&pfawmf ocifxH toufwm ajymif;vJcsOf;uyfvmzdkY vdkcsifawmifhwaeonfudk tHhMozG,fawGU& onf/ tdk! aysmufqHk;0dnmOf rsm;pGm &&SdaomolwkdYtzkdY tHhMozG,fygvm; ]]&dwfodrf;Mu ygpdkY}} "r®oDcsif;udk oDqdkusL;{onf/

,aeYwGif&dwfodrf;yg rMumrSDaMuGawmhrnf
,aeYwGifoifhtm; 0dnmOfrsm;pGmay;oem;
awmufavmifaompdwfxm;jzifh ac:aqmifvmyg
,aeYwGif tjypfom;rsm;udk ac:aqmif&efoGm;Muygukef

]]ajzmifhrwfaomol oD;aomtoD;onf toufyiftoD;jzpf\?? olwyg;wdkY\ pdwf0dnmOfudk &aomolonf ynm&Sdjzpf\/}} (okwåHusrf; 12;31)??

ppfrSefajymif;vJaom c&pf,mef,HkMunfolwkdYtzdkY cGeftm;ay;wkdufwGef;vdkyg\/ aysmufqHk;ae olrsm; c&pfawmfocifudk &SmazGawGU&SdEdkifzdkY&ef ulnDapvdkí þw&m;udk qufía[mMum;jcif;jzpf\/ rdwfaqG oifrajymif;vJbl;r[kwfvm;/ oifhtjypftwGuf aemifw&vQuf ajymif;vJjcif;r&Sdygvm;? c&pfawmfocifESifhvnf; xdyfwdkufqHkawGUjcif;r&Sdao;bl;? 'ghaMumifh uREkfyfwdkYtoif;awmfrdom;pkxJ yg0ifvmNyD; tHhzG,fu,fwif&Sifa,&Ibk&m;xH wdk;0if;csOf;uyfvmzdkY tNrJwap qkawmif;ay;ygonf/ oifhtjypftc aojcif;twGuf um;wdkifay: a,½Ibk&m;taocHay;NyD; jzpfygonf/ cE¨mudk,ftm;jzifh aojcif;rS &SifjyefxajrmufapawmfrlNyD; jzpfonf/ a,½Ionf tzcrnf;awmf\ vusFmawmfbuf pHjref;í wwd,aumif;uifbHkü xdkifaeawmfrlNyD/

cspfaom "r®rdwfaqGopfrsm; uREkfyfwdkYonf oifwkdYtm; oem;MuifemvQuf cspfcif&if;ESD; pGmjzifh rdwfzGJYyg\/ oifwkdYtzdkY aumif;rGefjcif;ESifh qkawmif;ay;aeyg\/ ZGJvHkYv0d&d,&SdvQuf oifhtoufwm topfwzef a,½IocifxH ajymif;vJvmzdkY qkawmif;ay;aeygonf/ xdkuJhodkY rdwfaqGtoufwm ajymif;vJvmzkdY uREkfyfwdkYonf bk&m;ocifxH toem;cH qkawmif;ay;ygonf/ tmrif? aus;Zl;jyKí oifwkdY "r®oDcsif;pmtkyf tqHk;u "r®oDcsif;udk oDqdkMuygpdkY/

&dwfodrf;csdefonf rMumrSDukefqHk;awmhrnf
aumufvdIif;rsm;aqmifvQuf tdrfjyefc&D;qufMurnf
pyg;&Sifa,½IxHrS vkyftm;cudk cHMu&rnf
tNyHK;ESifhqD;BudKvQuf opöm&Sdaom i,fom;aumif;
,aeYr&dwfodrf;ygu tcsdefukefvGefygawmhrnf
,aeY aysmufqHk;0dnmOf oifhtm;ay;oem;awmfrl\
zsufqD;jcif;rD;i&JrS u,fwifac:,lyg
,aeYoGm;í aysmufqHk;0dnmOf&SmazGMuygpdkY
(1895-1980? a'gufwm *Reftm&f½dkuf(pf) oDuHk;aom
]]tcsdeftenf;i,fom &Sd\}})\

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

w&m;a'oemawmfrwdkifcif a'gufwmc&dwfweft,fvfcsefrS okwåH 11;28-31 udk zwfMum;ay;onf/
w&m;a'oemawmfrwdkifcif rpöwmbif*srifcifudwf*&dwfzpfrS
( a'gufwm*Reftm½dkuf 1895 -1980)


ckESpfü oD;uHkaom ]]{0Ha*vdtzdk;tc}} [laom "r®oDcsif;udk usL;{ay;ygonf/

]]aysmufqHk;0dnmOfrsm;pGm&&Sdaom olwdkYtzdkY
avmuESifhqdkifaomaumif;BuD;rsm;}}

EARTHLY BLESSINGS FOR SOUL WINNERS

]]ajzmifhrwfaomol oD;aomtoD;onf toufyiftoD;jzpf\?? olwyg;wdkY\ pdwf0dnmOfudk &aomolonf ynm&Sdjzpf\/ (okwåHusrf; 12;31)??

1/  yxr? aysmufqHk;0dnmOfrsm;pGm&&dSaomolonf trGefjrwfqHk;aom c&pf,mef ,HkMunfol
jzpfonf/ &Sifvkum 19;10? 1wd 1;15? &SifróJ 28;19-20? a,m[ef 14;15-21?
 róJ 4;19? &Sifrmuk 1;17? a,m[ef 15;5? urÇmOD; 1;25? &SifróJ 23;15? 25;26?
 'Ha,v 12;3? a,Zausv 3;17-18/

2/  'kwd, ? aysmufqHk;0dnmOfrsm;pGm &&Sdaomolonf c&pfawmfESifh tpOfrjywf tNrJtwl&Sdaeol
jzpfonf/ &SifróJ 28;20/

3/  wwd,? aysmufqHk;0dnmOfrsm;pGm &&Sdaomolonf oefY&Sif;aom0dnmOfawmf\ aus;Zl;
 aumif;BuD; cHpm;aomoljzpfonf/ &Sifa,m[ef 16;7-11? 3;16? 1aum 6;19-20?
a&mr 8;9? wref 2;4? 4;31? 11;24/

4/  pwkw¬? aysmufqHk;0dnmOfrsm;pGm &&Sdaomolonf wyg;olxuf
&Tifvef;0rf;ajrmufjcif;udk cHpm;aomoljzpfonf/ qmvH 126; 5-6/