Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
]]oem;jcif;*½kPmawemfpdwfESifh 0dnmOf&SmazGzrf;qD;jcif;}}

SOUL WINNING COMPASSION

a'gufwmtm&ft,fvf[dkifrma*stm&f.
2011 ckESpf? Mo*kwfv 14 &uf? avmpftdef*s,fvdwfNrdKU?
wJawmfESpfjcif;toif;awmf? ocifbk&m;aeY?
naeydkif;0wfjyKjcif;tpnf;ta0;ü a'gufwmtm&ft,fvf[dkifrma*stm&f
a[mMum;aoma'oemawmf?
by Dr. R. L. Hymers, Jr.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, August 14, 2011

]]taMumif;rlum; xdkolwdkYonf yifyef;onfjzpfí xdefolr&SdyJ ypfxm;aomodk;uJhodkY jzpfMu\/}} (&SifróJ 9; 36)/


*&dbmompum;tm;jzifh "Compassion" ? oem;jcif;*½kPmawmfudk ]]olwyg;\ cHpm;csuf udk rQa0cHpm;jcif;? oem;Muifemjcif;? odrfarGUMuifemí cspfcifaompdwfESifhcspfjcif; (jyif;xefaom cHpm;rI)[lí t"dyÜg,foufa&mufygonf/ pygusefajymMum;onfwGif xdk*&dpum;vHk;onf rSwfom;zG,faumif;aom tcsufwpfcsufyif jzpfygonf/ ¤if;udk a&S;*&dbmomavhvm&mü rawGUEdkifay/ taMumif;rSm xdk*&dpum;vHk;udk &SifróJ? &SifrmukESifh &SifvkumwdkYu a0g[m& wDxGifxm;jcif;jzpfonf/ xdkpum;vHk;udk *&dbmompum; qDavsmfaom&nf&G,fcsufrsm;twGuf oHk;EIef;&müvnf; rawGU&ay/ 'gaMumihf &SifróJ? &SifrmukESifh &SifvkumwkdYu a0g[m&topf wpfvHk;udk wDxGifvdkufjcif;jzpfonf/ c&pfawmfbk&m;onf xdef;olrJhaeaom odk;xdef;rJhodk;wdkYudk Munfhae&if;u oem;Muifemtm;BuD;aomaMumifh ESvHk;om;aygufuGJrwwf cHpm;aejcif;udk az:jyEdkifzdkY *&da0g[m&topfwdkYudk az:jyjcif;jzpfygonf/ yifyef;aeaomolwdkYudk jrifawmfrl aomtcg udk,fawmfonf oem;jcif;pdwf&Sdawmfrljcif;jzpf\/ oifonfvnf; c&pfawmfbk&m;\ ESvHk;om;cHpm;csuftm;vHk;udk odem;vnfygu ]]udk,fawmfonf yifyef;aeaomolwdkYudk jrifawmf rlaomf oem;jcif;*&kPmpdwf &Sdawmfrl\}} [laom pmaMumif;wpfaMumif; pkpnf;Edkifygvdrfhrnf/ (C.H Spurgeon, "The compassion of Jesus," The metropolitan Tabernacle pulpit, pilgrim publications, 1979 edition, volume LX. P 613; text matthew 9:36).

*&dbmompum;tm;jzifh "compassion" udk rnfonfhtaMumif;t&m udpötwGuf oHk;EIef;zdkY xdkpum;vHk;r&Sdjcif;jzpfrnf[k uREkfyfxifygonf/ The Greco-Roman ? *&d-a&mracwfwkef;u xdkpum;vHk;\teuft"dyÜg,fcHpm;csuftwdkif; toHk;jyKzdkY pdwfcHpm;rI pum;vHk; r&SdMuaomaMumifh jzpfygvdrfhrnf/ *½kPmrJh &ufpufMurf;MuKwfaom vlrIwdk; wufjcif;u BuD;pdk;aeonfhtwGuf xdkpum;vHk;udk toHk;rjyKcJhjcif;jzpf\/ xkdYaMumihf wrefawmf &Sifaygvku xdkvlom;wdkYtm; ]]oem;jcif;pdwfr&SdaomolwdkY}} [lí a&mr (1;3)ü xdka&mrNrdKUom; wdkYtm; ajymMum;cJhonf/ oem;jcif;pdwfr&SdaomolwdkY[lí yxr&mpkk *&d-a&mr acwf? Greco – Roman ? vlwdkYudk &SifaygvkajymMum;jcif;udk qifjcifMunfhyg/ a'gufwmcsm;pf[k'f ajymMum;onfrSm? ]]tarSmifxkusa&mufcsdefumv[laom acwfudk yxr&mpk *&d-vufwif pma&;q&mrsm;u xdkacwfonf xkduJhodkYtarSmifxk usa&mufcJhjcif;r[kwf[k EdIif;,SOfaz:jycJh Muonf/ usrf;pmudk teufzGifha&;om;olwkdYu wrefawmfrsm;? a&mr(1)üaz:jy a&;om;onf xufydkaom taMumuf w&m;rsm;udk jyKpka&;om;Muonf[l\}} (Charle Hodge. Ph.D., A commentary on Romans, The Banner of Truth Trust, 1997 edition. P.43 note on Romans 1:29-31).

þae&mü rdwfaqGwdkYtm; 'Dw&m;a'oemtm;jzifh *½kPmrJh&ufpuf Murf;MuKwfaom a&mrvlwdkY\ taMumif;t&mjzifh tusOf;csKHUNyD; ajymjyyg&ap/ xdkolwdkYonf t&ufaopm rl;,pfaysmfyg;MuNyD; vlrsm;a&SUarSmufwGif "g;jzifhwdkufcdkuftpGrf;jyMuonf/ uav;oli,frsm; udkyif 0uf0HESifhjcaoFhtpmtjzpf auR;Mu\/ ajymjyvdkygao;\/ &ufpuf Murf;MuKwfaom a&mrjynfol^om;rsm;onf rdrdwdkYrvdkvm;aom arG;uif;puav;rsm;tm; taoowfzdkY&ef uGif;jyifü¤if;? awmxJü¤if; ypfxm;Mu\/ xdkodkYtm;jzifh &ufpufpGm uav;rsm;udk azsmufypf Muonf/

odkYygaomfvnf; c&pfawmfbk&m; <uqif;vmaomtcgwGif tm&Demü &ufpufMurf; MuKwfaom olwkdY\ESdyfpufjcif;rS olwkdYudk u,fwifawmfrl\/ awmeufxJü uav;i,frsm; ypfxm;cJhMucJhjcif;onf xkdolwdkY\ &ufpufaom wm;zsufenf;wpfckjzpf\/ awmxJü idka<u; ae&Smaom uav;i,frsm;tm; &SmazGu,fwifcJhonf/ yxr&mpk? *&d-a&mracwfwGif xkduJhodkYoem;jcif;*½kPm pdwfxm;jzifh u,fwif,ljcif;u xdkacwftcgtwGuf txl;tqef; wpfckyifjzpfonf/ xkdtopftqef;aom vkyfaqmifrIu vlaxmifaygif;rsm;pGmudk toif;awmf rsm;ü a&muf&Sdvmatmif pGrf;aqmifrIjzpfapcJh\/ ueOD;toif;awmf&Sd toif;ol^ olom;rsm; onf c&pfawmfbk&m;\ *½kPmpdwfxm;udk oif,lcJhMuonf/ uREkfyfwdkY\ tajcjyK usrf;xJu ta&;ygaom tcsufESpfcsufudk aumufEkwfwifjyyg&ap ç

]]taMumif;rlum; xkdolwdkYonf yifyef;onfjzpfí xdef;olr&SdyJ? ypfxm;aom odk;uJhodkY jzpfMu\ /}} (&SifróJ 9;36)/

1/ yxrç trIawmfaqmifwpfOD;onf a,½IcHpm;ouJhodkY pdwfcHpm;rI &Sd&ygrnf/

aumif;NyDav? ]]a,½I[m a,½IygyJ? uREkfyfu a,½IrSr[kwfbl;av}}[k ajymaumif; ajymayvdrfhrnf/ oifonf ocifa,½Ir[kwfrSef; uREkfyfodwmaygh/ odkYygaomfvnf;? oifonf ppfrSefaom ajymif;vJoljzpfygu ocifa,½Ionf oifhtzdkY pHjyjzpfaeaomaMumihf xdkt&Sif a,½Iudk vdkcsifawmifhw&ygrnf/ taMumif;rSm ]]ocifonf oifhtzdkY ajcawmfudkvdkufavQmuf apjcif;iSg yHkoufaoudk xm;awmfrlNyD[k (1ay 2;21)ü az:jyxm;ygonf/ c&pfawmfbk&m;onf uREkfyfwdkYtzdkY yHkoufaojzpfonf/ c&pfawmfonf uREkfyfwdkYtzdkY pHjyacgif;aqmifjzpfonftwdkif; uREkfyfwdkYvdkufavQmufMu&ygrnf/ c&pfawmfbk&m;\ pdwfaeoabmxm; uRekfyfwdkYü&Sd&ygrnf/ wrefawmf&Sifaygvk ajymMum;onffrSm ]]a,½Ic&pfü&dSaom xdkpdwfoabmudk oifwdkYüvnf; &SdapMuavmh/(zd-2;5) üaz:jyxm;ygonf/ uREkfyfwdkYonf a,½Ibk&m; pdwfcHpm;ouJhodkY trIawmfjrwfü tywf wukwfMudK;pm;í xkduJhodkY vkyfaqmifMu&ygrnf/

]]taMumif;rlum xkdolwdkYonf yifyef;onfjzpfí xdef;ol r&SSdyJ? ypfxm;aom odk;uJhodkY jzpfMu\/}} (&SifróJ 14;14)

owif;aumif;usrf;udk uRekfyfwdkYzwfonfhtcgcgwGif c&pfawmfbk&m;onf 0dnmOf aysmufqHk;aeolwdkYtm; oem;jcif;*½kPmawmf oufvQuftpOf&Sd\/

]]a,½Ionf xGuf<uí vlrsm;taygif;wdkYudk awGUjrifawmfrlvQif oem;jcif;pdwfawmf&Sdí vlem&SdorQudk csrf;omay;awmfrl\}} (&SifróJ 14;14)

]]xdktcg a,½Ionf wynfhawmfwdkYudkac:í þvlrsm;udk igoem;\/ oHk;&uf ywfvHk; igESifhtwl &SdMuNyD/ pm;p&mtvQif;r&Sd/ vrf;c&D;ü armrnf udkpdk;&drf aomaMumifh tpmrpm;rSD olwdkYudk vTwfjcif;iSg igtvdkr&Sd[k rdefYawmfrlvQif (&SifróJ 15;32)/

]]a,½Ionf oem;jcif;pdwfawmf&Sdí}} (&SifróJ 20;34)/

]]a,½Ionf oem;aompdwf&Sdojzifh}} (&Sifrmuk 1;4)

¬]]a,½Ionf xGuf<uí vlrsm;taygif;wdkYudk awG;jrifawmfrlvQif xkdolwkdYonf xdef;olr&Sd? ypfxm;aomokd;uJhodkY jzpfMuonfudk oem;jcif;pdwf&Sdawmfrlí (rmuk 6;34)

]]þvlrsm;udk igoem;\ oHk;&ufywfvHk; igESifhtwl&SdMuNyD/ pm;p&mtvsif;r&Sd (&Sifrmuk 8;2)/

]]ocifbk&m;onf xdkrdef;rudk jrifvQif oem;jcif;pdwfawmf&Sdí ridkESifh[k rdefYawmfrlvQuf (&Sifvkum 7;13)/

uREkfyftouf (13)ESpft&G,fwGif uREkfyf\tajctaet& uRefawmfcspfaom rdcifESifhtwl &SdaezdkYrjzpfEdkifcJhacs/ uREkfyfOD;av;u vdkvdkvm;vm;&SdyHk ray:aomfvnf; OD;av;tdrfü aejzpfonf/ wu,ft[kwfygyJ/ OD;av;wdkYtdrfonf wpfa,mufESifhwpfa,muf pum;rsm; &efjzpfvQuf tcsdefukefcJhMuonf/ uREkfyfausmif;NyD;aomaemuf wpfaeYaomaeYcif;bufü tdrfaemufaz; wHcg;bufodkYqif;vQuf? tdrftaemufü&Sdaom a'gufwmESifhrpöpf*dk0ifwkdY\ om;wkdY ESifhtwl aqmhupm;jzpf\/ ae0ifaomtcgwGif rdkufeSiftwl olwdkY\tdrfxJodkY 0ifítwlwuG wDADGMunfhjzpfcJh\/ rMumcPqdkovdk a'gufwmESifh rpöpfr*f*dk0ifu ]]a&mbwfç uRefawmfwdkY rdom;pkESifh npmtwlpm;&atmifvm;? [kajymvmcJh\/ tBudrfaygif;rsm;pGm olwdkYESifh twl npmpm;aomufcJhMu\/ wpfaeYaomaeYvnfcif;wGif a'gufwmESifh rpöpfr*f*dk0ifum ]]a&mbuf? ,aeYn 0dnmOfEdk;Mum;a&;qkawmif;tpnf;ta0;odkY vdkufrSmvm;? [kqdkvmygonf/ ]][kwfuJh}} [k uRefawmfvnf; jyefvnfajzMum;cJh\/ xdkodkYjzifh ? u,fvDzdk;eD;,m;jynfe,f [efwif wef;yufpf? yxrESpfjcif;toif;awmfbk&m;&Sdcdk;ausmif;odkY naecif;ü twloGm;cJhMuonf/ tJ'DaemufwGif? tywfwdkif; we*FaEG0wfjyKjcif;tpDtpOfodkY tNrJoGm;jzpfcJhonf/ udk,fopf pdwfopf jyKjyifajymif;jcif;r&Sdaomfvnf; toif;awmf bk&m;&Sdcdk;ausmif;odkY tpOfwpdkuf oGm;a&mufcJhygonf/

vGefcJhaomtywfu ¤if;taMumif;t&mrsm;udk ajymjyNyD;jzpfonf/ NyD;aemuf uREkfyf\ taMumif;udk rpöwm*&dzufpfudk taMumif;pHkajymjycJh\/ tu,fíom a'gufwmESifh rpöpff*dk0ifwdkYZeD;armifESHu naepmtwlpm;zdkY rzdwfcJhygonf/ ]]a&mbwfa& ,aeYn 0dnmOfEdk;Mum;a&; tpnf;ta0;yGJodkY oGm;MupdkYvm;? [k ac:cJhjcif;r&Sdygu uREkfyfvnf; oif;tkyf q&mtjzpf (57)ESpfwdkifwdkif vkyfaqmifjzpfrnfr[kwfbl;/}} [lí rpöwm*&dzufpfudk ajymMum; cJhonf/ rpöwm*&dzufpfudk ajymMum;cJhonf/ rpöwm*&dzufpfuvnf; rpöpfESifh ZeD;armifESHu xdkuJhodkY q&mudk ajymif;vJatmif rvkyfaqmifcJhygu uRefawmfvnf; þae&mrSm a&mufvmrnf r[kwfbl;av}} [k jyefajymonf/ NyD;aemuf rpöwmaZ&Gefudkvnf; ]]rpöpfr*f*dk0ifu xdkuJhodkYuREkfyftm; jyKjyifajymi;fvJray;ygu rnfolrQ ,ckvdkyg0ifa&muf&SdvmMurSm r[kwfbl;}} [kajymcJhonf/ a'gufwmESifhZeD;r*f*dk0ifwdkYonf xdkuJhodkYoem;jcif; *½kPmpdwfr&Sdygu? txD; usefqefaeí (13)ESpfcefY aysmufqHk;0dnmOf avvGifhaeaom vli,fav;uRefawmfonf ,ckuJhodkY BuD;rm;aomtoif;awmfESpfyg;udk OD;aqmifEdkifol jzpfvmrnfr[kwfay/ vlajrmuf rsm;pGmudk u,fwifjcif; cH&apzdkY? bmompum; (14)ckjzifh urÇmay:0,f tifwmeufjzifh xkwfvTifhEdkifrnf r[kwfyg/

]]taMumif;rlum; xdkolwdkYonf yifyef;onfjzpfí xdef;olr&SdyJ? ypfxm;aom odk;uJhodkY jzpfMu\/ }} (&SifróJ 9;36)/

]]aumif;BuD;r*Fvmjzpfapyg}} [laom "r®oDcsif; oDqdk\/

aumif;BuD;r*Fvmjzpfapyg? aumi;fBuD;r*Fvmjzpfapyg
    uREkfyftxJü a,½Iocifvif;aprlyg
aumif;BuD;r*Fvmjzpfapyg tdkt&Sifocif
    olwyg;tm; aumif;BuD;r*Fvm&SdapzdkY&ef
(1880-1950? tdkif&mbD.0DvfqefoDuHk;aom
     ]]aumif;BuD;r*Fvmjzpfapyg}})

trIawmfaqmifrsm;onf a,½IcHpm;ouJhokdY pdwfcHpm;rI&Sdaeygrnf/ a,½Ibk&m;uJhodkY oem;jcif; *½kPmawmfpdwfr&SdyJ? aysmufqHk;0dnmOfrsm; zrf;qD;&mwGif atmifjrifjcif; enf;yg;ygvdrhfrnf/

2/ 'kwd,ç trIawmfaqmifwpfOD;onf c&pfawmfaqmif&GufouJhodkY BudK;pm; aqmif&Guf Mu&ygrnf/

a,½Ic&pfawmfbk&m;ocifonf aysmufqHk;0dnmOfrsm;tzdkY oem;jcif;oufoufr[kwfbJ? wynfhawmfrsm;ESifhtwl ,mukyf\a&wGif;tem;odkY a&mufaomtcg wynfhawmfrsm;tpm 0,f&efoGm;cdkuf a,½Ionf wpfpHkw&mtrIudk aqmif&GufcJhonf/ wynfhawmfwdkY jyefa&muf vmMuaomtcg ,HkMunfaom&Srm&dvl tajrmuftrsm; 0ef;&HvQuf&Sdonfudk awGU&Muonf/ wynfhawmfrsm;u a,½Itm; cPwmtem;,lvQuf tpmoHk;aqmif&ef awmif;yefMu\/ ocifu tpmpm;NyD;NyDjzpfMuaMumif; rdefYawmfrl\/

]]a,½Iu ighudkapvTwfawmfrlaomol\ tvdkawmfudkaqmifjcif;? ol\trIawmfudk NyD;pD;jcif;trIonf ighpm;p&mjzpf\/ ,ckrSpí av;vvGefvQif pyg;&dwf&mumv jzpfvdrfhrnf[k oifwkdYqdkwwfonfr[kwfavmh/ igqdkonfum; pyg;&dwfjcif;tvdkYiSg v,fjyifwdkYonf ,ckyif 0i;f0if;&Sdonf arQmfíMunfhMuavmh/ }} (a,m[ef 4; 34-35)/

uREkfyftouf (17)ESpft&G,fwGif {0Ha*vdowif;aumif;a[mMum;zdkY bk&m;ocif ac:jcif; cHcJhonf/ [dkifwifwefyufcfü&Sd toif;awmfodkY w&m;a'oemawmf a[mMum;zdkY&ef uREkfyftm; w&m;0ifcGifhjyKcJhMuonf/ w&m;a'oemawmfwdkY a[mjrJa[mMum;aeaomfvnf; uREkfyfudk,fwdkif aysmufqHk;aeqJyifjzpfonf/ {0Ha*vdowif;aumif;udk OD;aESmuftodw&m; tm;jzifh a0iSEdkifcJhaomfvnf; c&pfawmfonf rnfoljzpfaMumif; taotcsmrodcJhay/ uREkfyftoufwm rajymif;vJcifuwnf;u bk&m;ocifonf uREkfyftm; {0Ha*vdowif;aumif; a0iS&ef ac:cJhjcif;jzpfonf/ uREkfyfrdcif&Sd&m tDudkyufcf? avmhpftdef*s,fvdwfNrdKUodkY jyefvm cJhygonf/

w½kwfjynfolYor®wEdkifiHodkY [kwfqefawvm e,fajropfyxrqHk; omoemjyKoGm;a&muf cJhjcif;taMumif;pmtkyfudk uREkfyfzwfMum;cJhonf/ w½kwfEdkifiHodkY omoemjyKoGm;zkdYudk pdwfjyif;xef pGmcHpm;cJhonf/ 1961 ckESpf? Zefe0g&DvwGif yxrw½kwfESpfjcif;toif;awmf? avmhpftdef*suf vdwffffffNrdKUü yg0ifjzpfcJhonf/ uREkfyftouf 19ESpfjynfhcJhygNyD/ taotcsm ajymif;vJjcif;r&SdcJhyg/ uREkfyfuJhodkY t&G,fwlvli,frsm; toif;awmfü tenf;tusOf;wufa&mufvmMuonf/ a'gufwmwdarmaovif; oif;tkyfq&mrjzpfcif? ¤if;toif;awmfonf vlOD;a&tenf;i,fom &Sdonf/ xdktoif;awmfü&Sd vli,fpHkwGJ rrfzDESifh avmfemvkefwdkYu uRekfyftm; aEG;axG;pGm BudKqdkcJhMuonf/ rpöwmuDeD0pfumqefESifhtwl xkdvli,fpHkwJGu uREkfyftm; naecif;0wfjyK tpDtpOftNyD;ü tjyifpm;aomufqdkifokdY ac:aqmifcJhMuonf/ NyD;aemuf olwdkYtdrfodkY uRekfyftm; ac:cJMu\/ aEG&moDaESmif;wGif bdkiftdkvmaumvdyf (tckqdk wuúodkvf)odkY oGm;a&mufcJhonf/ rrfzDonf awmfbkwfusrf;pmausmif;ü oifMum;aeoljzpfonf/ 1961? pufwifbm (28)&ufaeY rrfzDvkef\ab;em;wGif xdkifvQuf em;axmif&if; uREkfyftoufwm ajymif;vJcJhjcif;jzpfygonf/

&mpkESpf0ufaemufaMumif;udk jyefawG;MunfhvQif rpöpfvkef? a'gufwmESifhZeD;r*f*dk0ifwkdY\ oem;jcif;*½kPmawmfpdwfESifh uRekfyftm; *&kpdkufjyKpkjcif;r&SdcJhvQif uREkfyfonf c&pf,mef wpfa,muf jzpfvmrnfr[kwfovdk oif;tkyfq&mvnf; jzpfvmrnfr[kwf[k udk,fudkudk oabmaygufem;vnfcJh&ygonf/ c&pfawmftzdkY rm;rm;rwfrwf&yfwnf trIawmfaqmif jzpfvmzdkY xdkolwdkYu uREkfyf\0dnmOf touf&Sifvmonfhtxd *½kpdkufjyKpkíjzpfygonf/ uREkfyf twdtvif;ajymMum;vdkonf/ xdkol (4)a,mufwkdYu uRekfyf\tjypfrsm;udk od&SdvmzdkY oGefoif yJhjyifjcif;jzifh 0dnmOfu,fwifjcif;cH&onfhtxd *½kpdkufjyKpkíjzpfonf/ xdkolwkdYonf uREkfyftm; ]]cPwjzKwfqkawmif;}} ay;½kHoufoufr[kwfcJhyg/ xdkxufydkaom u,fwifjcif;&&SdzkdYtxd jyKpkcJhMuonf/ olwdkYu ]]uREkfyf\0dnmOfudk *½kpdkuf cJhMu\/ aysmufqHk;aeaom q,fausmfouf uREkfyf\0dnmOfudk zrf;qD;tEdkif,lcJhMu\/ xdkt&monf life – style b0aeenf;? {0Ha*vd vkyfief;pOf r[kwfbl; vHk;0r[kwfbl;? c&pfawmfuJhokdY {0Ha*vdvkyfaqmifjcif; jzpfonf/ tywfwdkif;yif {0Ha*vdowif;aumif; em;axmifEdkif&ef uREkfyftm; Muifem,k,pGmjzihf ulnDcJhMu ygonf/ toif;awmfü a&mufvmMuaom vli,fvl&G,frsm;tm; xdkolwdkYjyKpkapmifha&Smuf ouJhodkY oifvnf; vkyfaqmifEdkifrnf[k arQmfvifhygonf/

]]taMumif;rlum; xkdolwdkYonf yifyef;onfjzpfí xdef;olr&SdyJ ypfxm;aom odk;uJhokdY jzpfMu\/ }} (&SifróJ 9;36)

]]aumif;BuD;r*Fvmjzpfaprlyg}} [laom "r®oDcsif;udk oDqdkonf/

aumif;BuD;r*Fvmjzpfapyg? aumi;fBuD;r*Fvmjzpfapyg
   uREkfyftxJü a,½Iocifvif;aprlyg
aumif;BuD;r*Fvmjzpfapyg tdkt&Sifocif
    olwyg;tm; aumif;BuD;r*Fvm&SdapzdkY&ef

a'gufwm*Reftm&f½dkufpfajymMum;cJhonfrSm?

      {0Ha*vdowif;aumif;yifudkobm0ü aysmufqHk;vlom;rsm;tm; oem;jcif; *&kPmpdwf &Sdayonf/ xl;jrwfaom ,pfylaZmfjcif;wGif arwåm tcH"gwfjzifh taocHjcif;u uREkfyfwdkY\ ESvHk;om;udk t&nfaysmfapawmf rlNyD/ ocif\aumif;uifbHkpnf;pdrfudk pGefYvTwfjcif;? qif;&JcHjcif;? ESdrfhcsjcif;? opömazgufcH&jcif;? acR;onf taoG;uJhodkY usonfhtxd pdwfylyefjcif;? um;wdkifxufü jyif;xefaoma0'emcHpm;&jcif;rsm;onf oem;jcif; *½kPm awmfpdwf ESvHk;om;ESifh&if;NyD; vkyfaqmifrIjzpfí BuD;rm;aom aus;Zl; arwåm? oefY&Sif;aomtoufwmjzifh aojcif;wdkifatmif tyfESHjcif;rsm;u ppfrSefaom c&pf,mef,HkMunfoljzpfvmzdkY EdI;aqmfay;\/ uREkfyfrMumcP Mum;&aom tjypfom;wkdY\ pum;oHum;? ]]toif;awmfü t,lvGJrSm;aom olwdkY ajrmufrsm;pGm&Sd\}} [lí ajymqdkavh&SdMuonf/ olwdkYwawG\tajym rSefonf[kajymqdkzdkY pdk;&GHUrdonf/ toif;awmfü t,lvGJrSm;aomol ajrmufrsm;pGm&Sdaeonfudk oHo,&Sdp&mrvdkyg/ wynfhawmf (12)a,muf xJu wpfa,mufonfvnf; opömazgufcJhonfr[kwfygvm;? c&pf,mefrsm; udk vTJrSm;aom t,l0g'Dorm;rsm;jzpfapaom taMumif;&if;cHudk oifodyg ovm;/ ajymif;vJjcif; r&SdaomolwkdYonf tjypfom;rsm;wkdYtm; a&G;Ekwf u,fwifcJhaom BuD;rm;aom c&pfawmf\ vkyfaqmifrIudk em;rvnfaom aMumifhjzpfrnf/ u,fwifjcif;onf tm;vHk;twGuf jzpfovdk? r,HkMunf olwdkYonf tjypfüwlnDaeonfudk em;vnfjcif;r&Sd aomaMumifh jzpfrnf[k ,HkMunfygonf/ omrefvlom;rsm;yifvQif? aumif;uifbHk trSefwu,f wnf&Sdjcif;? rD;i&Jvnf; t&Hoifhwnf&Sdaejcif;? xm0&touf&Sifjcif;? u,fwifjcif;cH&jcif;ESifh tjypfom;rsm;tm; rD;i&JodkYusa&mufapjcif;paom {0Ha*vd owif;aumif;ü c&pfawmfoifMum;ay;cJhaom aus;Zl;w&m; xJu¤if;taMumif;t&mrsm; yg0ifaejcif;udk odNyD;jzpfvdrfhrnf[k xifyg onf/ 'kwd,arG;zGm;jcif;cH&aomolwdkYon?f rdrdwdkYonf tjypfom; jzpfaomaMumifh tjypf\tzdk;tc aojcif;i&JzsufqD;jcif;rS vGwfajrmuf&ef jypf'Pfay;qyf&rnfudk em;vnfoabmaygufMuygvdrfhrnf/ The Golden Path of Successful Personal Soul Winning , Sword of the Lord Publishers, 1961, PP. 123, 124, 125).

oem;Muifemaom rsufpd&SdvQuf aysmufqHk;0dnmOfrsm;udk &SmazGaeaomoludk avmuDvlom;rsm;u xdkoludk t,lvGJrSm;aomol[k ac:a0:jcif;vnf; rxl;qef;ay/ taMumif;rSm ]]xdkolwdkYonf wpfjcm;aomolrsm;udkvnf; c&pf,mef,HkMunfol jzpfvm atmif vkyfaqmifaomaMumifh}} jzpfonf/ xdkavmuDvlom; wkdYu c&pf,mef,HkMunfolrsm;? arwåm*½kPmudk a&SU½IvQuf avmuDvlom;rsm;udk tywfwdkif; we*FaEGaeY bk&m;ausmif;okdY vma&mufEdkif&ef csOf;uyfaejcif;udk zsufqD;MupdkY[k olwdkYwpfawG pOf;pm;ae aomaMumifh jzpfonf/

rdwfaqGonfvnf; xdkodkYaomtrIawmfjrwfaqmif&GufzdkY oifhudkoif qufuyfxm;ygu w&m;yv’ifodkY <uvmNyD; 'l;axmufaevdkufyg/ bk&m;ocifxH aumif;BuD;awmif;cH qkawmif;ay;ygrnf/ bk&m;&Sifu oifhtm; arwåm*½kPm pdwfxm;&SdvQuf aysmufqHk; 0dnmOfrsm; (vli,frsm;) bk&m;ausmif;odkY ac:aqmif vmEdkif&ef aumif;BuD;ay;ygrnf/ (qkawmif;MuygpdkY)? ]]aumif;BuD;r*Fvmjzpfapyg}} [laom oDcsif;oDqdkpOf oifwdkYae&modkY oGm;EdkifygNyD.

aumif;BuD;r*Fvmjzpfapyg? aumi;fBuD;r*Fvmjzpfapyg
    uREkfyftxJü a,½Iocifvif;aprlyg
aumif;BuD;r*Fvmjzpfapyg tdkt&Sifocif
   olwyg;tm; aumif;BuD;r*Fvm&SdapzdkY&ef

vrf;rSm;aeqJjzpfaom rdwfaqGwdkYtxJu tcsKdUaomolwdkYtzdkY pum;tenf;i,f rajymMum;yJ þa'oemawmfudk tqHk;rowfvdkao;yg/ or®musrf;pmü rdefffYawmf rlonfum; ]]bk&m;ocif\om;awmfudk ,HkMunfaomoltaygif;wdkYonf ysufpD;jcif;odkY ra&muf/ xm0&toufudk&apjcif;iSg? bk&m;ocifonf rdrdü wyg;wnf;aom om;awmf udk pGefYawmfrl\}} (&Sifa,m[ef 3;16)/ þonf tuREkfyfwdkY qkawmif;jcif;jzpf\/ tjypfrS oifhtoufwmajymif;vJvmNyD; c&pfawmfocifxH wdk;0ifcsOf;uyf&ef jzpfonf/ c&pfawmf onf tzcrnf;awmf\ vusFmawmfbufü xdkifawmfrlNyD/ ,HkMunfjcif;jzifh ocifh xHwdk;0ifcsOf;uyfyg/ ocifhtaoG;awmfESifh oifhtjypfrsm;udk aq;aMumoefYpifNyD; oifhtm;xm0&touf&SifcGifhay;NyD; jzpfygonf/ tmrif/

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

w&m;a'oemawmfrwdkifcif a'gufwmc&dwfweft,fvfcsefrS &SifroJ 9;35-38 udk zwfMum;ay;onf/
w&m;a'oemawmfrwdkifcif rpöwmbif*srifcifudwf*&dwfzpfrS
( a'gufwm*Reftm½dkuf 1895 -1980) ckESpfü oD;uHkaom ]]tuREkfyf&Sdonf}}
[laom "r®oDcsif;udk usL;{ay;ygonf/


tajcjyKusrf;rsm;

''Soul Winning Compassion''

a'gufwmtm&ft,fvf[dkifrma*stm&f

]]taMumif;rlum; ? xdkolwdkYonf yifyef;onfjzpfí xdef;olr&SdyJ? ypfxm;aomodk;uJhodkY jzpfMu\/ (&SifróJ 9;36)/

1/  yx,r ç trIawmfaqmifwpfOD;onf a,½IcHpm;ouJhodkY pdwfcHpm;rI &Sd&ygrnf/ 1ay
2;21? Zdvd 2;5? &SifróJ 14;14? 15;32? 20;34ç &Sifrmuk 1;41? 6;34? 8;2?
&Sifvkum 7;13?

2/  'kwd,ç trIawmfaqmifwpfOD;onf c&pfawmfaqmif&GufouJhokdY BudK;pm;aqmif&Gu
f &ygrnf/ &Sifa,m[ef 4;34 - 35, 3;16?