Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
(,ckonf &dwfodrf;jcif;umv jzpfonf/)

HARVEST TIME IS NOW !

a'gufwm tm&f? t,fvf? [dkifrm-a*st,fvfrS
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

2011 ckESpf? Mo*kwfv 7 &uf? avmpftdef*s,fvdwfNrdKU?
wJawmfESpfjcif;toif;awmf? ocifbk&m;aeY? naeydkif;0wfjyKjcif;tpnf;ta0;ü
a'gufwmtm&ft,fvf[dkifrma*stm&f a[mMum;aoma'oemawmf?
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, August 7, 2011

]],ckrSpí av;vvGefvQif? pyg;&dwf&mumvjzpfvdrfhrnf[k oifwkdYonf qdkwwfonf r[kwfavmh/ igqdkonfum;? pyg;&dwfjcif;tvdkYiSg v,fjyif wdkYonf ,ckyif0if;0if; &Sdonfudk arQmfíMunfhMuavmh/ (&Sifa,m[ef 4;35)}}


0DvsHrufa'gem; ajymMum;cJhonfrSm?

wynfhawmfwkdYonf a&muf&Sdvmawmhrnfh &dwfodrf;jcif;umvudktwlwuG ajymqdk aqG;aEG;cJhMuayrnf/ ]]av;vvGefvQif pyg;&dwf&m umvjzpf vdrfhrnf/}}[laom wlnDaomqdk½dk;pum;&SdcJhayvdrfhrnf/ ocifa,½I 0dnmOf a&;&mtwGuf oGefoifqHk;ronfhtcsdefü xdkcE¨mudk,fqdkif&m pyg;&dwfjcif; umvtm; 0dnmOfa&;&m oifcef;pmtzdkY tjrJoHk;EIef; oifMum; vsuf&Sdonf/ aemufvdkufwynfhawmfrsm;u &dwfodrf;jcif; umvonf ta0;BuD;yif vdkyg ao;onf[k rawG;xifcJhMuyg/ xdkolwdkYu bk&m;&Sif\ vkyfaqmif&rnfh vkyfief;wm0efonf aemufMurSyJ NyD;pD;rnf[kvnf; rawG; xifcJhMuyg/ rsm;rMumao;cifu a,½Ionf xdktaMumif;ESifh ywfoufí rdefYMum;cJhojzifh wynfhawmfwdkYtm;vHk;u &dwfodrf;&ef pyg;rsm; 0if;ygrSnfhaeNyD jzpfí &dwfodrf; jcif;umv ,cktcsdefjzpfNyD[k oabmaygufcJhMuygonf/ a,½Ibk&m;u &Smrm&dtrsKd;orD; trsKd;om;wdkY\ 0dnmOftygt0if &dwfodrf;jcif;umvü ol&Sdaejcif;jzpfonf/ a,½Ionf BuD;rm;aom trIawmfjrwf aqmif&Guf&ef wm0efudk wynfhawmfwkdYtay:ü csay;xm;ojzifh wynfh awmfwdkYonfvnf; csufcsif; vufiif; BudK;BudK;pm;pm; aqmif&GufcJhMuygonf/
      xdkYaMumifh ,aeY uREkfyfwdkYtm; ]]v,fjyifonf 0if;0if;rSnfhí &Sdaeonfudk arQmfíMunfhzdkY}} ocifbk&m; rdefYawmfrl\/ uREkfyfwdkY ab;ywf 0ef;usif&Sd aysmufqHk;vlom;rsm;onf uREkfyfwdkYtzdkY 0efwmwpf&yf jzpf aumif; jzpfygvdrfhrnf/ xdkYtjyif a&SUwdk;ocifh trIawmfjrwfvkyfaqmifí aumif;vdIif; rsm;,laqmifvm&ef BudK;pm;aqmif&Guf&ygrnf/ (&Sifa,m[ef 4; 35)

&Sifa,m[ef 4;35 ESifh &SifroJ 9;37-38 udk txJu ta&;BuD;aomtcsuf (3)csufudk aumufEIwfwifjyay;ygrnf/

1/  yxrç aumufvdIif;rsm;&dwfodrf;&ef tcsdefonf ,ckyifjzpf\/

uREkfyf\tbdk;ESpfa,mufonf awmifolv,form; OD;BuD;rsm; jzpfMuygonf/ olwdkYonf aEGOD;&moDü rsKd;aphcspdkufMuNyD; toD;tESH&dwfodrf;Muygonf/ odkYr[kwfygu trSnfhvGefNyD; a<uus ukefrnfjzpfonf/ 0if;rSnfhaomtoD;tESH&dwfodrf;csdefudk ]]&dwfodfrf;jcif;}}[k ac:Mu onf/ wynfhawmfwdkYonf a,½Ibk&m;ESifh tcsdeftenf;i,fom twl&SdaecJhMu\/ odkYygaomf vnf; 0dnmOfrsm; zrf;qD;jcif;qdkif&m trIawmfjrwfudk em;vnfcJhMuonf/ taMumif;rSm xdkolwdkYtm; a,&Ibk&m; OD;pGmac:,lpOfu ]]ighaemufodkYvdkufMuavmh? vludkrsm;aomwHcgonf jzpfaprnf[k ajymcJhaomaMumifh jzpfonf/ (&SifróJ 4;19)/ odkYaomf tck olwkdYNrdKUxJodkY pm;p&m0,f&ef oGm;aecdkufjzpfonf/ wynfhawmfrsm; NrdKUxJodkYoGm;aecsdefwGif a,½Ionf aysmufqHk;0dnmOfrsm; zrf;jcif;vkyfief; aqmif&GufcJh\/

]]ra&mufrSD wynfhawmfwdkYu t&Sifbk&m;? tpmudkoHk;aqmifawmfrlyg[k awmif;yefMuvQif oifwkdYrodaompm;p&monf igü&Sdonf[k rdefYawmfrl\/ xdkYaMumifh wynfhawmfwkdYu wpHkwpfa,mufaomolonf pm;p&mudk ydkYNyDavmh[k tcsif;csif;ar;jref;MuvQif a,½Iu ighudk apvTwfawmfrlaom ol\ tvkdawmfudk aqmifjcif;? ol\trIawmfudk NyD;pD;jcif;trIonf ighpm;p&m jzpf\/ ,ckrSpí av;vvGefvQif pyg;&dwf&mumv jzpfvdrfhrnf[k oifwdkYqdkwwfonfr[kwfavm/ igqdkonfum; pyg;&dwfjcif;tvdkYiSg v,fjyif wdkYonf ,ckyif 0if;0if;&Sdonfudk arQmfíMunfhMuavmh/ (a,m[ef 4;31-35)

&dwfodrf;&efumvonf ,ckyifjzpf\/ a'gufwm*Reftm&f½dkufpfu olYESvHk;om;xJu oHpOfcsKd"r® oDcsif;udk vSvSyy a&;om;oDukH;cJhonfrSm ç

,aeYwGif &dwfodrf;yg? tcsdefvGefaomf aumufvdIif;rsm; a<uawmhrnf ,aeYwGif oifhtm; 0dnmOfrsm;pGm ay;oem; awmufavmifaompdwfxm;jzifh wOD;NyD;wOD; ac:aqmifyg/ ,aeYonf tjypfom;rsm;udk ac:aqmif&ef oGm;Muygukef (1895 -– 1980? a'gufwm*Reftm&f½dkufpf oDuHk;aom ]]tcsdeftenf;i,f twGif;ü aqmif&Gufyg/}}).

,aeYwGif &dwfodrf;jcif;r&Sdygu &dwfodrf;csdefvGefoGm;ygvdrfhrnf/ aumufopfpm; aus;Zl;awmf csD;rGrf;tNyD;rSyJ &dwfodrf;ygu ydkí tcufawGUapygvdrhfrnf/ avmuDqefaom avmhpftdef*suf vdwfNrdKU c&pfprwf(pf) &moDyGJüvnf; &dwfodrf; zdkYrjzpfEdkifawmhyg/ Zefe0g&DvESifh azaz:0g&Dvqdk&if at;csrf;NyD; rdk;&GmoGef;csdef jzpfí &dwfodrf;&efrjzpfEdkfifawmhyg/ aqmif;wGif;onf aumvdyfausmif;rsm; zGifhvSpfonfhtcsdef jzpfaeygonf/ ydkí &dwfodrf;&ef cufcJrnfomjzpfonf/ aqmif;&moDESifh aEGOD;&moDonf pdwfavvGifhaom&moDrsm;jzpf\/ xkd&moDü vlwdkif;vdkvdkyif ½kH;ydwf&ufjzpfaom aomMumnrS we*FaEGnaetxd ta0;odkY tyef;ajzc&D;xGufMuaom tcsdefumvjzpf\/ rmwifvlomuif;twGuf tm;vyf&yf (3)&ufvnf; &Sdao;\/ or®wtm; *kPfjyKaom tm;vyf &yf(3) &uf vnf;&Sd\/ rdciffrsm;aeYvnf;&Sd\/ atmufarhzG,f aeU&ufrsm;vnf; &Sd\/ pmar;yGJ aemufqHk;aeYvnf; &Sd\/ tazrsm;udk *kPfjyKaomaeYrsm;vnf; &Sd\/ xdkYaMumifh qdk;oGrf;aom NrdKUBuD;jyBuD;wkdYü ¤if;aeY&ufrsm;udk usif;yaomtm;jzifh uREkffyfwdkY\ {0Ha*vdowif;aumif; a0iS&mwGif t[efYtwm;jzpfapygonf/ *sLvdkifv (4)&ufaemufydkif;wGif toD;tESHrSnfhvGef &dwfodrf;jcif; pwifygonf/ ,ckMo*kwfv (7)&ufaeYupí uREkfyfwdkYonf toD;tESH rSnfhvGef &dwfodrf;jcif; umvtv,fü a&muf&SdaeNyD jzpfygonf/

]],ckrSpí av;vGefvQif pyg;&dwf&mumvjzpfvdrhfrnf[k oifwkdYqdkwwfonf r[kwfavmh/ igqdkonfum; pyg;&dwfjcif;tvdkYiSg v,fjyifwdkYonf ,ck0if;0if; &Sdonf arQmfí MunfhMuavmh/ (a,m[ef 4;35)}}

,aeY&dwfodrf;MuygpdkY[laom "r®oD;csif;udk oDqdkMuygpdkYvm;/

,aeYwGif &dwfodrf;yg tcsdefvGefaomf aumufvdIif;rsm;a<uawmhrnf
,aeYwGifoifhtm; 0dnmOfrsm;pGmay;oem;
awmufavmifaompdwfxm;jzifh wpfOD;NyD;wpfOD; ac:aqmifvmyg/
aeYonf tjypfom;rsm;ac:aqmif&ef oGm;Muygukef/

,aeYonf toD;rSnfhvGef aysmufqHk;0dnmOfrsm; &dwfodrf;&ef tcsdefjzpfonf/

2/ 'kwd,ç aysmufqHk;0dnmOf ajrmufrsm;pGm &dwfodrf;&ef&Sdonf/

&SifróJ 9;36-37 udkzGifhNyD; toHus,fus,f zwfMuyg/

]]taMumif;rlum; xkdolwdkYonf yifyef;onfjzpfí xdef;olr&SdyJ ypfxm;aom odk;uJhodkYjzpfMu\/ xdktcg udk,fawmfu pyg;&dwfp&mrsm;pGm&Sd\/ &dwfaom olwdkYonf enf;Mu\/ (&SifróJ 9;36-37)}}

a,½Ibk&m;ocifonf aysmufqHk;aeaom 0dnmOfajrmufrsm;pGmudk awGUjrif\/ xdkolwdkYudk oem;Muifem\/ xdkolwdkYonf xdef;olrJh odk;aysmufrsm;[lí jrif\/ udk,fawmfrdefYawmfrlonfrSm ]]pyg;&dwfp&mrsm;pGm&Sd\}} [k rdefYawmfrl\/

,aeYonf xdkuJhodkY atmifjrifapvdkonf/ &dwfodrf;&ef ajrmufrsm;pGm &Sdaeygonf/ xdkol wdkYudk aus;Zl;awmfaumufopfpm;yGJü ac:aqmifEdkifzdkY rapmifhqdkif;ygeJY/ ,ckyif xdkolwdkYudk ac:aqmif vmyg/ aemuftywf we*FaEGaeYwGif t&ac:aqmifvmyg/ xdkolwdkYtm; {0Ha*vd owif;pum; &Sif;&Sif;vif;vif;em;axmifap&ef ac:aqmifvmyg/ aus;Zl;awmfaumufopfpm; csD;rGrf;jcif; NyD;rS &dwfodrf;&efoif\tjrif&lyg½kHudk jzwfypfvdkufyg/ tu,fí 'DtywftwGif; vlopf rsm;tm; we*FaEG0wfjyKtpDtpOfü {0Ha*vdowif;aumif; Mum;emap&ef ac:aqmifvmEdkkfifygu aemuftywfwGifvnf; oif xdkuJhodkY ac:aqmifvmEdkifygvdrfhrnf/

a'gufwm½dkuf(pf) a&;om;oDqdkouJhodkY

]]oifhtaygif;taz:rsm; a,½Ibk&m;xH ac:aqmifvmyg/
nDtpfudk armifESpfr rcGJjcm;bJ ac:aqmifvmyg/
&dwfodrf;olonf aumufvdIif;aqmifvQuf tdrfjyefvm&rnf/
cspfaom taygif;toif;rsm;tm; u,fwifzdkY&ef
(1895 rS 1980 ckESpf a'gufwmtm½dkuf(pf)oDukH;aom
    ]]tdk taygif;toif;rsm; udk ac:vmyg/)

oifqkawmif;jcif;r&SdbJ oifrdbnDtpfudk armifESpfrrsm;tm; ajymif;vJapzdkY rvG,fulyg/ tcsKdUaomolwdkYonf rnfrQyif qkawmif;apumrl wpfOD;wpfa,mufrS rajymif;vJyJ jzpfaumif;jzpf Edkifonf/ odkYaomf oifonf BudK;pm;ívkyfaqmifaejcif;jzpfonf/ oifonf ]]NrdKUjyifvrf;r NcHem;odkYoGm;NyD; tEdkiftxufac:oGif;&ygrnf/ &Sifvkum 14;23}} a,½Ibk&m;\wynfhtda`E´onf a,½Ibk&m;udk awGUcJhaomtcgwGif ]]xdkolonf rdrdtpfudk &Sdrkef? ayw½kudk a&SUOD;pGmawGUvQif igwdkYonf ar&Sdudk awGUMuNyD[k ajymqdkvQuf oludkY a,½IxHodkY ydkYaqmifav\/ ar&Sdteufu c&pfawmf[k qdkvkdownf;/ a,m[ef 1;41-42 }} tda`E´onf ar&SdtaMumif;udk pHkvifpGm odolr[kwf? odkYaomf tda`E´u a,½Ionf ar&Sd,ocifjzpfonfudkodí ]]olYudk (ayw½k) a,½IxHokdY ydkYaqmifav\/ }} tcsKdUaomoifwkdYwGif rdrdwdkY\ taqGtrsKd;taygif;toif;rsm;tzkdY ravQmhaom pGJvHkYvjzifh qkawmif;ay;ygaomfvnf; rajymif;vJbJ aeaumif;aeygvdrfhrnf/ rdrdwdkYtzdkY 0rf;enf;aMu uGJpGm qkawmif;ay;aeonfudk odjrifEdkifaomtcgwGif¤if;? xdkolwdkYtzdkY idka<u;vsuf qkawmif;yXemjyKay;aeonfudk xdkolwdkYonf odjrifvmaomtcg bk&m;ausmif;udk vmMua&muf vmMurSmjzpfNyD; {0Ha*vdowif;aumif; Mum;vsuf toufwmajymif;vJvmygvdrfhrnf/

]]odkY&mwGif r,HkMunfvQif tb,fodkY yXemjyKEdkifrnfenf;/ owif;rMum;vQif tb,fodkY ,HkMunfEdkifoenf;/ a[majymaomolr&SdvQif tb,fodkYMum;Edkif rnfenf;/}} (a&mr 10;14)

a'gwufwm½dkuf(pf) ajymMum;onfrSmç

]],ckonf owday;vsuf wdk;vSsKd;awmif;yefum idka<u;jrnfwrf;pGmjzifh um;wdkifqDodkY csOf;uyfyg/ aysmufqHk;vlom;rsm;tm; umif;uifbHktdrfawmfodkY idka<u;vQufqkawmif;umac:aqmifvmyg/ tdk; cspfaomrdwfaqGrsm; a,½Ibk&m;xHodkY oifhnDtpfudk armifESpfrrsm;tm; ac:aqmifvmyg/ oifhtaygif;taz:rsm;u,fwifzkdYtvdkYiSg 0dnmOfrsm;tm; &dwfodrf; ac:aqmifvmyg/ (a'gufwm*Reftm½dkuf(pf)tdkifbDtdkif'D)/

tcsKdUaomolwdkYu ]]a'gufwm[dkifrm cifAsm;/ uRekfyfwdkY BudK;pm;NyD; trIawmfaqmif&Gufyg aomfvnf; wpfOD;wpfa,mufrQ em;raxmifMubl;}} [k ajymaumif;ajymygvdrfhrnf/ xdkolwdkY\ cHpm;rIudk oabmaygufem;vnfygonf/ odkYaomfvnf; oif\trIawmfaqmif jcif;udk r&yfwefYygESifh/ igwkdYonf tm;ravQmhyJ ]] tcsdefwefaomumvü toD;tESHudk &dwf&Muvdrhfrnf/ (*vmwd 6;9) oif\aqGrsKd;rdwfo*F[rsm; aemuftywf we*FaEGaeY 0wfjyKtpnf;ta0;ü ac:aqmifvm&ef tcsdefonf ,ckyifjzpfaMumif; oifpOf;pm; odjrif&ygrnf/tEdkiftxuf ac:oGif;zdkY&ef}} oifhtm; uREkfyfwdkYonf pdwftm;xuf oefpGmjzifh ,HkMunfjcif;ESifh aqmif&GufEdkifygrnftaMumif; qkawmif;ay;ygrnf/ qkawmif; MuygpdkY / qkawmif;tNyD; oifhae&modkYjyefa&muf&Sdygu oDqdkNyD;oGm;aom "r®oDcsif;udk jyefvnfí csD;rGrf;oDqdkMuygpdkY/

]]tdk; cspfaomrdwfaqGrsm; a,½Ibk&m;xHodkY oifhnDtpfudkarmifESpfrsm;tm; ac:aqmif vmyg/ oifhtaygif;taz:rsm; u,fwifjcif;zdkYtvdkYiSg 0dnmOfrsm;&dwfodrf;zdkY ac:aqmif vmyg/

3/ wwd,ç vkyfaqmifaomolwdkYonf enf;Mu\/

]]taMumif;rlum; xkdolwdkYonf yifyef;onfjzpfí xdef;olr&SdbJ ypfxm;aomodk;uJhodkY jzpfMu\/ xkdtcg udk,fawmfu pyg;&dwfp&m rsm;pGm&Sd\/ &dwfaomolwdkYonf enf;Mu\/ xkdYaMumifh vkyfaqmifaom olwdkYudk pyg;&dwfapjcif;iSm apvTwfawmfrlrnftaMumif; pyg;&Sifudk qkawmif;Muavmh [k wynfhawmfwdkYtm; rdefYawmfrl\/(róJ 9;36-38)

]]vltpkta0;wdkYudk jrifawmfrlvQif[kqdk&mwGif uREkfyfwdkYü tawG;opf tjrifopfwpfck &Sdvmonf/ rMumrSDwGif uREkfyfwdkY\ yHkrSef{0Ha*vdw&m;aMumifh vli,fvl&G,frsm; toif;awmfü a&muf&SdvmMuygrnf/ uREkfyfwdkYtoif;awmfü olwdkYudk rnfuJhodkY cHpm;aprnfenf;/ oifonf olwdkYudk aEG;aEG;axG;jzifh BudKqdkaeonfudk olwkdYudkjrifawGUaprSmvm;/ oifonf pdwftm;xufoefpGm xdkolwdkYudk taygif;toif;zGJUvQuf aEG;axG;aprSmvm;/ oifonf olwkdYudk *½krpdkufyJaeonfudk olwdkYtm; cHpm;aprSmvm;/ oif\tpOfwpdkuf *½kpdkufaerIudk olwpfyg;tm; rQa0cHpm;yg/

þt&mrsm; aemuftywfwe*FaEGaeY oifrSwfom; vkyfaqmifrSmvm;/ xdkt&mrsm; arhavsmh ygu vlopfrsm;tm; t0ifvrf;ydwfovdk jzpfaeayrnf/ þt&mrsm; vGefcJhaom paeaeYnu ]]c&pfawmfbk&m;\ ZGJvHkYv0d&d,jzifh trIawmfaqmif&Gufjcif;}} a'oemudk uREkffyf a[mMum;cJhonf/ ]]uREkfyfwdkYonf oDqdkcsD;rGrf;&mwGif &Tifvef;pGm oDqdk&rnf/ }}[laom ta&;BuD; aom tcsufwpfckudk a[mMum;cJhonf/ ¤if;tcsufu paeaeYn 0wfjyKjcif;tpnf;ta0;ü pdwf0ifpm;zG,f taMumif; t&mwpfckjzpfcJh\/ odkYaomf (12)em&DausmfvGefí we*FaEGreufydkif;wGif ]]vaygif;ajrmufrsm;pGm oDqdkcsD;rGrf;jcif;xJu tqdk;&Gm;qHk; oDqdkcsD;rGrf;rI jzpfcJh&\}} tb,faMumifhenf;/ 0dnmOfawmfESifh jynfh0aom yk*¾dKvfrsm;tm;enf;vsuf ysif;&daomaMumifhjzpf\/ uREkfyfwdkYonf topfjyKjyif ajymif;vJaomoljzpfapumrl ysif;&djcif;ESifh ykHrSefxuf aES;auG;pGmvkyfaqmifcsifpdwfu uRekfyfwdkYtm; aoG;aqmifaomaMumifhjzpf\/ þt&mrsm;u toD;tESHrSnfhvGef&dwfodrf;jcif;udk jzpfay:aponf/ xdkYaMumifh paeaeYnu a[mMum;aom w&m;a'oemawmfudk we*FaEGaeY reufydkif;wGif arhavsmhMu&jcif;jzpfonf/

þa'oemüvnf; ¤if;uJhodkY vkyfaqmifapcsifygonf/ a,½Ibk&m; rdefYawmfrlonfrSm ]]pyg;&dwfp&m rsm;pGm&Sd\/ &dwfaomolwdkYonf enf;Mu\/}} [k rdefYawmfrl\/ ,aeY uREkfyfwdkYtoif; awmfrsm;ü xdkodkYtrSef jzpfaeygonf/ uRekfyfwdkYtoif;awmfrsm;ü xkduJhodkYvkyfaqmifoltrsm; vdktyfaeonfudk jrifawGUapvdkygonf/

uRekfyfwdkYtoif;awmfü vkyfaqmifvdkaomoltcsdKUwkdY &SdaeaomaMumifh bk&m;ocifudk csD;rGrf; ygonf/ odkYwkdifatmif pdwfESvHk;jyif;xefpGmjzifh aysmufqHk;0dnmOfrsm; zrf;qD;zdkY&ef ZGJvkHYv r&SdMuacs/ uRekfyfwdkY\toif;axmufrsm;ESifh toif;awmfacgif;aqmifrsm;u vlopfrsm; ac:aqmifvmyg aomfvnf; ]]vkyfaqmifaomol enf;yg;aomaMumifh}} xdkolwdkYtxJu tcsKdUwdkYonf bk&m;ausmif; odkY jyefrvmvdkMuawmhay/ tdk; vli,frsm; Edk;Mum;MuygpdkY/ &dwfodrf;zdkY cGeftm; ,lMuygpdkY/ tcsKdUolwdkYu 0dnmOftdyfaysmf&mrS rEdk;Mum;ao;yg/ vGefcJhaomtywfu BudK;pm;í vlopfrsm; ac:aqmifvmouJhodkY aemufwpfzef vlopfrsm;&SmazGí vmrnfh we*FaEGaeY topftopfwdkYudk ac:aqmifvmEdkif&ef BudK;pm;vkyfaqmifyg/ uREkfyfwdkYtoif;awmfü trIawmfaqmif wpfcsKdU &SdaeaomaMumifh bk&m;ocifudk csD;rGrf;vkdufyg/ odkYaomf a,½Ibk&m;uç

]]xdktcg udk,fawmfu pyg;&dwfp&m rsm;pGm&Sd\/ &dwfaomolwdkYonf enf;Mu\/ xkdYaMumifh vkyfaqmifaomolwdkYudk pyg;&dwfapjcif;iSm apvTwfawmfrlrnftaMumif; pyg;&Sifudk qkawmif;Muavmh}} (&SifróJ 9;37-38)

trIawmfaqmifrsm;jzpfMuaom qdk&D,m? &SDvm? tefaomfeD? *suf(c) ESifh wifemwdkYuJhodkY &dwfodrf;&efvkyfaqmifolrsm;jzpfvmzdkY qkawmif;ay;&ef vdktyfygonf/ olwdkYonf aMumuf&GHU aernfhtpm; pdwftm;xufoefpGm trIawmfü aqmif&GufcJholrsm;jzpfMu\/ aysmufqHk;0dnmOfrsm;udk toif;awmfodkYjyefac:vmzdkY Edk;Edk;Mum;Mum; vkyfaqmifcJholrsm; jzpfMuonf/

&dwfodrfjcif;onf tywfwdkif; t&rf;Mum&Snfonfr[kwfyg/ twlwuG tpm;pm;oHk;NyD; em&D0wfcefYrQomjzpfonf/ em&D0wftwGif; vlopfrsm;tzdkY tcdkiftrmqHkjzwfcsuf ay;Edkifonf r[kwfygvm;/ idkufrsOf;tdyfaysmfolwdkYtzdkY toif;awmfü rdwfo[m,tcsdefwGif pdwf0ifpm;rI r&SdEdkifMuay/ xdkolwdkYü csufjcif;aqmif&Gufvdkpdwfr&Sd/ aysmufqHk;0dnmOfrsm;tzdkY pdwftm; xufoefjcif; r&Sday/ xdkolwkdYonf vGefchJaomwe*FaEGaeYuuJhodkY vmrnfhtywf we*FaEG aeYüvnf; ysif;&daeOD;rnf/ xkdolwdkYtm; bk&m;&Sif\ wefcdk;awmftm;jzifh qHk;ryJhjyifjcif; r&Sdygu Edk;xvmrnf r[kwfay/

]]xdktcg udk,fawmfu pyg;&dwfp&m rsm;pGm&Sd\/ &dwfaomolwdkYonf enf;Mu\/ xkdYaMumifh vkyfaqmifaomolwdkYudk pyg;&dwfapjcif;iSm apvTwfawmfrlrnftaMumif; pyg;&Sifudk qkawmif;Muavmh}} (&SifróJ 9;37-38)

]]tcsdeftenf;i,fom&Sd\}}[laom "r®oDcsif; oDqdkonf/

]]&dwfodrf;csdefrMumrDSukefqHk;rnf aumufvdIif;rsm;,lítdrfjyefc&D;qufMurnf/ pyg;&Sifa,½IxHvkyftm;ccH&Murnf/ tNyHK;eJYqD;BudKvsuf opöm&Sdaomi,fom;aumif; ,aeY r&dwfodrf;ygu tcsdefukefvGefygawmhrnf/ ,aeY aysmufqHk;0dnmOfrsm; oifhtm;ay;awmfrl\/ zsufqD;jcif;rD;i&JrSu,fwifac:,lyg/ ,aeYoGm;íaysmufqHk;0dnmOf&SmazGyg/ (a'gufwm ½dkuf. tdkifbDtdkif'D)

ya&mzufa,&rdu ]]toD;tESH &dwfodrf;&mumv vGefNyD/ aEGumv ukefNyD/ igwdkYonf u,fwifjcif;okdY ra&mufMu}} (a,&rd 8;20) ,aeYonf Mo*kwfv (7)&ufaeY a&mufygNyD/ aemufwe*FaEG(oHk;ywf)NyD;vQif aEG&moD ukefqHkygawmhrnf/ aEG;OD;umvNyD;í aEG&moDvnf; ukefqHk;ygawmhrnf/ oifonf topfjyKjyif rajymif;vJao;ygvm;/ c&pfawmfbk&m;onf oif\ tjypfa<u;tzdkY taocH ay;qyfNyD;jzpfygonf/ aojcif;rS &SifjyefxajrmufawmfrlNyD; tzcrnf;awmf \ vufusfmawmfbufü xdkifaeí oifhtzdkY qkawmif;ay;aeygonf/ oifonf a,½Ic&pfocifxH wdk;0ifcsOf;uyfygu oifhtjypftzdkY taoG;awmfwefcdk;jzifh aq;aMumoefYpifay;ygrnf/ ]]topf jyKjyif ajymif;vJaomolr[kwfygu}} tcsdefem&Dwdkif; þw&m;a'oemudk zwfíem;axmifapvdk ygonf/ oiftoufwmajymif;vJzdkY tcGifhtvrf;rsm;pGm &SdygvQufESifh tb,faMumifh pdwfr0ifpm; vdkvm;jcif;r&Sd jzpfae&oenf;/ tb,faMumifh a,½IocifxH wdk;0ifcsOf;uyfzdkY cg;oD;pGm jiif;qefae&oenf;? aemifw&vQuf a,½IocifxH tjrefwdk;0ifcsOf;uyfyg/

,aeY r&dwfodrf;ygu tcsdefukefvGefygawmhrnf/ ,aeY aysmufqHk;0dnmOfrsm; oifhtm;ay;awmfrl\/ zsufqD;jcif;rD;i&JrSu,fwifac:,lyg/ ,aeYoGm;íaysmufqHk;0dnmOf&SmazGyg/

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

w&m;a'oemawmfrwdkifcif a'gufwmc&dwfweft,fvfcsefrS &SifroJ 9;35-38 udk zwfMum;ay;onf/
w&m;a'oemawmfrwdkifcif rpöwmbif*srifcifudwf*&dwfzpfrS
( a'gufwm*Reftm½dkuf 1895 -1980) ckESpfü oD;uHkaom
]]tcsdeftenf;i,fomusefcJh\}} [laom "r®oDcsif;udk usL;{ay;ygonf/