Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
(ZGJvHkYv0d&d,&Sd&Sd a,½Ibk&m;\ trIaqmif&Gufjcif;onf- uREkfyfwdkYtwGuf
r[myHkoufaojzpfonf)

THE ZEAL OF JESUS – OUR GREAT EXAMPLE!

a'gufwmpD.tm&ft,fvf[dkifrma*stm&f\
2011 ckESpf?Zlvdkifv 30&uf? avmpftdef*s,fvdwfNrdKU?
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

wJawmfESpfjcif;toif;awmfü a[mMum;aom a'oemawmf?
Zefe0g&Dv(23)&uf? 2011 ? ocifbk&m;aeY (we*FaEGaeY)
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, July 30, 2011

]]udk,fawmf\tdrfü pGJvef;ylyefjcif;pdwfonf uREkfyfudk pm;yg\/ (&Sifa,m[ef 2;17)


a,½Ibk&m;onf a,½kqvifNrdKYodkY a&muf&Sdaomtcg xdkNrdKUonf vljynfhusyf Budwfwdk;vQuf&Sdonf/ xdkolwdkYonf xHk;pH&Sdonfhtwdkif; yocgyGJudkdcH&ef a&muf&SdvmcJhjcif; jzpfonf/ a,½Ionf AdrmefawmfodkYa&mufaomtcg a&mif;0,fazgufum;onfh ukefonf rsm;ESifh ydkufqHvJvS,folyGJpm;rsm; xdkifvsuf&Sdonfudk awGY&ygonf/ xdkolwkdYonf ,pfylaZmf&ef odk;? EGm;? csKd;iSufwkdYudk a&mif;0,fazgufum;cJhMuonf/ ydkufqH tusKd; tjrwf&&Sdatmif AdrmefawmfwGif;ü yGJpm;rsm;? ydkufqHvJvS,fMu\/ xdktcg a,½Ionf BudK;udkuspfí MumyGwfvkyfavNyFD; xkdolwdkYtm; AdrmefawmfrS ESifxkwfav\/¬

]]csKd;iSufa&mif;aomolwdkYtm;vnf; ? þOpömudk ,loGm;Mu/ ightb\tdrfawmfudk yJGwJrvkyfMuESifh[k rdefYawmfrl\/ (&Sifa,m[ef 2;16)/

xdktcg wynfhawmfwdkYonf qmvH 69;9 ü ya&mzufa[mMum;csufjzpfaom ]]udk,fawmf\tdrfawmfü pdk;&drfylyefjcif;pdwfonf tuREkfyfudkpm;yg\}} (a,m[ef 2;17) [laom usrf;ydk'fudk rSwfrdcJhMu\/ ]]udk,fawmf\tdrfawmfü pdk;&drfylyefjcif;pdwfonf tuREkfyftm; rD;uJhodkYpm;yg\}}[k euf½dIif;pGm bmomjyefvkdyg\/ *&dbmompum; tm;jzifh ''Zeal'' \t"dyÜg,fudk ''Fevor'' jyif;xefaom cHpm;csuf[k bmomjyefqdkygonf/ ¤if;jyefqdkjcif;\ t&if;tjrpfonf ylavmifap&ef? ta&;ygí ½dk;pif;aom? jyif;xefaom cHpm;csuf? ,HkMunfcsuf pojzifh tajccHrSvmjcif; jzpfygonf/

or®musrf;pmawmfjrwfü c&pfawmfbk&m;u ]]igwdkYtwGuf 'ku©cHawmfrlonfjzpfí ajcawmf&mudk vdkufavQmufapjcif;iSg yHkoufaoudk xm;awmfrlNyD}} (2ay 2;21) ü az:jy xm;ygonf/ a,½Ibk&m;onf bk&m;ocif\tdrfawmf(Adrmefawmf)tzdkY ZGJvHkYv0d&d, tjynfh &Sd\/ jyif;xefaom pdwf"gwf&Sd\/ avmifaomrD;uJhodkY ylavmifjyif;xefaom oljzpfonf/ a,½Ibk&m;\ twk,lzG,ferlemtwdkif; vkyfaqmifoifhygonf/ touf&Sif aombk&m;ocif\toif;awmf (bk&m;ocif\tdrfawmf) tzdkYtvdkYiSg uRekfyfwdkYonf ZGJvHkYv 0d&d,&SdvQuf? jyif;xefaompdwftm;? avmifaomrD;uJhodkY jyif;xefaom pdwf"gwfjzihf vkyfaqmifoifhygonf/ (1wd 3;15)/ ]]touf&Sifaomtoif;awmf}} tzdkY wdwk 2;14 ü az:jyouJhodkY ]]aumif;aomtusifhzufü pdwftm;BuD;í BudK;pm;aqmif &Gufoifhygonf/}}

1/  yxr? owif;aumif;zdkYtvdkYiSg ZGJvHkYv0d&d,&SdvQuf a[majymoifhonf/

a,½Ibk&m;? a[mvd0k'f½kyf&Sifü El;nHHodrfarGYpGmjzifh owif;aumif;a[mMum;jcif; enf;vrf;tay: uREkfyfwdkYtb,fyHk tb,fenf;jzifh a[majym&rnfudk pdwful;½kyfyHk az:EdkifMuNyDjzpfygonf/ odkYaomfvnf; wlnDaomem;vnfrIu ¤if;tawG;tjrifonf rrSefuefjcif;yifjzpfonf/ olonf axmifaygif;rsm;pGmaomvlwkdYtm; a[mMum;cJh\/ toHwdk;um jr§ifhwifa<u;aMumfjcif;r&SdyJ rnfuJhodkY axmifcsDaomolwdkYtm; Mum;atmif a[majymEdkifrnfenf; ? &Sifa,m[ef 7;37 udk uREkfyfwdkYzwfaomtcg

“a,½Ionf &yfí a<u;aMumfonfum; a&iwfaomol&SdvQif ighxHodkYvmí aomufavmh}} (a,m 7;37) [k az:jyxm;ygonf/

vlonf idkvsufa<u;aMumfonf[k az:jyxm;jcif;udk *&dbmompum;t& ]]pl;&S aomtoH? odkYr[kwf csufcsif;wr[kwfcsi;f[k (George Ricker Berry) u teufjyef\/ i,foHygatmif pl;&SaomtoH? pdwfwkefvIyfacsmufcsm;í us,favmifpGm atmif[pfonf (avoHrm)[k t"dyÜg,f&Sdonf/ (1558-1602 – y½dkwufpfwifhef*dkPf;0if 0DvsHzufcfuD ajymMum;cJhonfrSm? ]],HkMunfcH,lcsufESifhqdkifaom a'oemwGif uREkfyfwdkY onf tpGef;ra&mufzdkY owdjyKoifhonf/ odkYaomfvnf; ydkí wdk;wuf&ef wdkufwGef;jcif;ü tvGeftrif; jyif;jyif;xefxef wdkufwGef;oifhygonf/ (Wlliam perkins, The Art of Prophesying , The Benner of truth trust, 2002 reprint P.75) a'gufwm *Reftm&f½dkuf ajymMum;onfrSm?

toif;awmfrsm;wdkY\ BuD;rm;aomjyóemonf "r®trIawmfaqmif jyóem jzpf\/ taMumif;rSm "r®trIawmfaqmifü avmifaomrD;uJhodkY trIaqmif&ef ysufuGufjcif;? c&pfawmfuJhodkY cspfoem;tm;BuD; r&Sdjcif;? ESpfjcif;q&m a,m[efuJhodkY &J&ifhaomowådr&Sdjcif;? csufcsif;wr[kwf aqmif&GufrI r&Sdjcif;? bk&m;ocif\toif;awmftzdkY oefY&Sif;aom0dnmOfawmf\ bkef;wefcdk;awmf&,lí trIaqmifjcif; r&SdaomaMumifhaywnf;/ bk&m;ociftm; auseyfapaom vkyfaqmifrIqdk&mwGif ocifhtrIawmftzdkY xdxdrdrd aqmif&GufEdkif&ef aumif;uif bHku cGeftm;vdktyfonfudk uREkfyfwdkY odMu&rnf/ ight½dk;wdkYü csKyfxm;í avmifaomrD;uJhodkY EIwfuywfawmfonf ighESvHk;üjzpfaomaMumifh[lí a,&rdcH pm;ouJhokdY uREkfyfwdkYüvnf; &Sd&ygrnf/ bk&m;ocif\ EIwfuywfawmfonf uREkfyfwdkYpdwfESvHk;om;xJü rD;uJhodkYavmifuRrf;ygu uREkfyfwdkYonf NidrfNidrf aernf r[kwfawmhay/ (John R-Rice D.D. The Soul Winner's Fire, Sword of the Lord Publishers, 1969, PP. 53-54).

tmrif ! tmrif

a'gufwmrmwifvGdKif-*sKH;onf rMumcPyif ola[mMum;cJhorQaom w&m; a'oemudk rSwfrdowd&aeonf/ taMumif;rSm rsm;aomtm;jzifh we*FaEG0wfjyKtpnf; ta0; reufydkif;tpDtpOfüom c&pf,mef,HkMunfolwkdYtzdkY vrf;nTefa[mMum;avh &Sdaom jzpfygonf/ we*FaEGaeY naeydkif; 0wfjyKtpnf;ta0;ü a[mMum;aom a'oemawmfudk ten;ftusOf;om xkwfa0vQuf&Sdonf/ odkYygaomfvnf; we*FaEGaeY naeydkif;tpnf;ta0;ü a[mMum;aom wdwfacGudk em;axmifMunfhygu oifwdkYtzdkY trsm;BuD; taxmuftul jzpfapygvdrfhrnf/ ta0;uvma&mufaomoltrsm;wkdYonf xkdq&mBuD;\ reufydkif; w&m;a'oemxuf naeydkif;w&m;a'oemudk ydkí em;axmif Muygonf/ emrnfxkwfraz:vdkaom w&m;a[mq&mBuD;rsm;\ taMumif;udk a'gufwmvGdif-*sKH; ajym;Mum;onfrSm/ ]]a[mMum;jcif;ü ZGJvHkYv0d&d,ryg&Sdjcif;? pdwf0ifpm; rIr&Sd? a'oemwpfckvHk;onfvnf; tESpfom&r&Sd oabmw&m;oufoufom}}[k ajymMum; cJhonf vGefcJhNyD;aomtcsdefumvrsm;ü w&m;a[mMum;&mwGif pdwftm; jyif;xefjcif;udk odomay:vGifxif&Sm;atmif a[mMum;cJhonf/ ,cktcsdeftcg tb,f uJhodkYenf;? tb,faMumifh acwfopfw&m;a[mq&mrsm;onf vGefcJhNyD;aom trI awmfaqmifwkdY\ ykHpHudk rxdef;odrf;Muoenf;? bmtwGufaMumifh w&m;a[mMuovJ? bk&m;ocifudk &SmazG&mwGif rD;uJhodkYawmufavmifaomaMumifhjzpfonf/ w&m;a[mjcif; qdkonfrSm bk&m;ociftaMumif;udk avhvmjcif;jzpfonf/ Mum;emolwkdYpdwfxJü awmuf avmifaomrD;jzifh bk&m;ocifudk &SmazGap&efjzpfonf/ (D. Martyn Lioyd – Jones, M.D ., Preaching and Preacher, Zondervan Publishing House , 1981, PP 88, 90, 97) tmrif ! tmrif !

tckqdk&if uREkfyftouf 70 jynfhygNyD/ uREkfyfonf aeYwdkif; em&D0ufavmuf usef;rma&;twGuf vrf;avQmufjzpf\/ em&D0ufavmuf a&ul;jzpf\/ eDjref;aom tom;ig;udk usef;rma&;aMumifh w&m;ra[mEdkifrnfpdk;í rpm;&ufawmhyg/ usef;usef; rmrmjzifh w&m;a[mEdkif&ef tcsdefMumMum usrf;pmavhvmjcif;? qkawmif;jcif;ESifh usrf;pmzwfjcif; tNrJjyKavh&Sdygonf/ a&;om;xm;aom þw&m;a'oemudk tifwmeuf xJü oifzwfMum;jcif;tm;jzifh oifem;vnfrnfr[kwf/ pdwftm;xufoefpGmjzifh a[mMum;ygrS oifoabmaygufem;vnfrnf jzpfonf/ bmompum;ESpfrsKd;tm;jzihf 0gus wpfaMumif;csif;pDudk a[mMum;xm;ygonf/ pmaMumif;udk t*Fvdyfvdka&;xm;NyD; rpöwm aqmif;u ref'&if-½dif;emvdk bmomjyefqdkNyD; rpöwmrefpD,mu pydefvdk bmomjyefxm; ygonf/ þa'oemawmfudk aemufqHk; (15)rdepfwGif bmompum;ESpfrsKd;tm;jzifh jyefqdkxm;ygonf/ 0DvsHzufuD tBuHay;xm;ouJhodkY? uREkfyfwkdYoHk;a,mufü {0Ha*vd owif;aumif;tzdkY pdwftm;xufoefa[mMum;jcif; r&Sdygu em;axmifaom olwdkYtzdkY NiD;aiGYzG,faumif;ayrnf/

raeYn uREkfyfZeD;? om;ESifh toif;om;vli,fwpfa,mufwdkYonf 1985? ZGefv 9&ufaeYu a'gufwm 'AvsLc&pöa0vf'g;vm;pf? wuúfqufjynfe,f yxrESpfjcif;toif; awmfü a[mMum;aom a'oemawmfudk AD'D,dkü MunfhjzpfcJhMu\/ a'gufwm csm;vfpwef avonf awmifbufESpfjcif; uGefAif;&Sif;\ Ouú|ae&m &&Sdaejcif;udk taemufawmf bufESpfjcif;oDMoavmf*sD usrf;pmausmif;\ Ouú|jzpfol a'gufwmzufpfyufwmqefrS ausjimtNyD;wGif oHpHkoDcsif;tm;jzifh oDqdkcsD;jr§ifhay;NyD; qkawmif;aumif;BuD; ay;cJhMu\/

þonf (Charismastic) pdwfvGwfudk,fvTwfudk;uG,fjcif;(odkYr[kwf) ½kwfw&uf BuD; wdk;yGg;vmaom 0wfjyKtpDtpOfr[kwf? rl&if; ESpfjcif;toif;awmfwdkY\ 0wfjyK udk;uG,fjcif; tpDtpOfom jzpfygonf/ odkYaomfvnf; ta&;ygaom tcsKdUtcsuftvuf awGudk ,aeY uREkfyfwkdY toif;awmf awmfawmfrsm;rsm; csefvSyfcJhMuonf/ tHhrcef;ygyJ! b,fawmhrStrSm;r&Sdaom bk&m;EIwfxGufpum;}} [laom a'oemacgif;pOfudk a'gufwm c&pöa0vfa[mMum;pOf vufckyfMobmav; acgufay;cJhMuonf/ a'oema[mMum;pOfü oHk;BudrfvufckyfMobmay;cJhMuNyD; a'gufwmc&pöa0vf w&m;a'oem acwå&yfwefY avmufatmif tmrif! [k tm;&yg;&csD;rGrf;Mobm ay;cJhMu\/ w&m;a'oemonfvnf; em;axmifaomolwkdYtm; jyif;xefpGmwkefvIyf0rf;ajrmufapcJh\/ ¤if; w&m;a[mjcif;udk wDADGü uREkfyfMunfhjzpfonf/ wu,fyJ uREkfyfwdkY r&SufraMumufyJ or®mw&m;udk a0iSMuzdkY vdkygonf/ bk&m;ociftzkdY b,fawmhrS r&SufraMumufyJ oufaocHa0iSMuygpdkY! uREkfyf\ w&m;a'oem a[mpOfüvnf; xkduJhodkY vufckyfMobm ay;cJhMuonf/ bmaMumifh vufckyfMobm ray;&rvJ? a'gufwmc&pöa0vf\ a'oemudk vufckyfMobm ay;MuouJhodkY uREkfyf\ a'oemudkvnf; vufckyfMobmay;Muygonf/ uREkfyfwdkYonf rnfrQyif pdwftm;xufoefpGma[mMum;aeygap? uREkfyfwdkY\ a'oem ed*Hk;ü aysufqHk;0dnmOfrsm;tzdkY xda&mufrIr&SdvQif bk&m;ocifudk,fwdkif yg0if ywfoufrI r&SdvQif tusKd;&Sdrnfr[kwfay/

]]udk,fawmf\ tdrfawmfü pGJvef;ylyefjcif;pdwfonf uREkfyfudkpm;yg\ (&Sifa,m[ef 2;17)}}

xdkt&monf uREkfyfwdkYtm; ta&;BuD;aomtcsuf aemufwpfcsufodkY ydkYaqmif ay;\/

2/  'kwd,? pdwftm;xufoefpGmjzifh qkawmif;yXemjyK&ygrnf/

ueOD;c&pf,mef ,HkMunfolrsm; pdwftm;xufoefpGm rnfuJhodkYqkawmif;Muonfudk wrefawmf 4;24udk zwfMunfhygu od&SdEdkifygonf/

]]xdkolwkdYonf Mum;&vQif? wnDwnTwfwnf; bk&m;ocifxHodkY toHudkvTifhvQuf}} (wref 4;24)

]]toHudkvTifhvsuf}} [laompum;vHk;udk rSwfxm;Muyg/ *&dbmompum;tm;jzifh olwkdYonf toHudkwdk;csJUNyD; us,favmifpGm qkawmif;Muonf[k t"dyÜg,foufa&muf Muygonf/ ]]xdkolwkdYonfMum;&vQif wnDwnTwfwnf; toHvGifhMuonf}} [laom pmydk'fudk xyfí rSwfom;apvdkygonf/ rsm;pGmaom (Commentator ) teuft"dyÜg,f &Sif;vif;olwkdYonf xdkusrf;ydk'fteufudk rodcJhMuyg/ csm;vf*ReftDvDukwfu xdkusrf;teuf t"dyÜg,fudk cefYrSef;a[mMum;cJhao;\/ uREkfyftaeESifh ]]toHudkvTifhvQuf}} [laompmydk'fudk toHus,fus,fqdkonfxuf ydkí t"dyÜg,f&Sdrnf xifygonf/ wrefawmfwdkY\ qkawmif;oHudkvnf; rSwfom;Munfhyg ]]udk,fawmf\uRefwkdYonf EIwfuywfw&m;awmfudk &J&ifhpGm a[mygrnfhtaMumif; u,froef;awmfrlyg[k qkawmif;Mu\/}} (wref 4;30)/ xdkt&mrsm;u xdkolwdkY\ qkawmif;cHcsufrsm; jzpfMu ygonf/ oabmw&m;tm;jzifh wpfOD;wpfa,muf\ qkawmif;cHcsufudk tm;vHk;u oabmwlNyD; qkawmif;Muonfudk qdkvdkygonf/ xdkt&mrsm;onf tydk'fi,f 24 xJu ]]wnDwnGwfwnf;}}[laom t"dyÜg,fudk az:aqmifygonf/ 1910 ckESpf udk&D;,m;EdkifiHü Edk;xrIjzpfouJhodkY ]]xdkpOfü Edk;xrI&SdcJhonfudk az:jyonf/ w½kwfESpfjcif;toif;awmfü uREkfyf xkduJhodkY Edk;xrIjzpfatmif oufaocHa0iScJhonf/ aysmufqHk;aom0dnmOfrsm; topfwzefarG;zGm;vmonfhwdkifatmif oufaocHa0iSEdkifzkdY uREkfyfwdkY pdwftm; xufoefpGm qkawmif;zkdYvdkygonf/ a,½Ibk&m; a*oa&SrefO,smOfü qkawmif;ouJhokdY qkawmif;Mu&ygrnf/

]]jyif;pGmaom a0'emudkcHvQuf txl;ojzifh BudK;pm;í qkawmif;awmfrl\}} (vkum 22;44)

]]udk,fawmf\tdrfawmfüpGJvrf;ylyefjcif;pdwfonf uREkfyfudkpm;yg\}} (a,m[ef 2;17)

3/  wwd,? &Tifvef;pGm *kPfawmfcsD;rGrf;oDcsif; qdkoifhayonf/

]]igwkdYtpGrf; owådwnf;[laom bk&m;ociftm; &Tifvef;pGm oDcsif;qdkMuavmh/ ,mukyftrsKd;\ bk&m;ociftm; usL;{aomtoHudk jyKMuavmh}}/ qmvH 81;1 tu,fí &Tif&TifjrL;jrL; oDcsif;oDqdkusL;{jci;fr[kwfygu aysmufqHk;0dnmOfwdkY\ ESvHk;om;tm; xdckdufEdkifrnfr[kwf/ tu,fí oabmw&m;avmufom tjyHK;rJhvQuf oDcsif;oDqdkygu bk&m;ocif auseyfvdrhfrnfr[kwfay/ toHus,favmifpGm &Tifvef;jrL; wl;jcif;u taumif;qHk;jzpfrnf[k arQmfvifhyg\/ ]]igwkdYtpGrf;owådwnf;[laom bk&m; ociftm; &Tifvef;pGm oDcsif;qdkMuavmh/ ,mukyftrsKd;\bk&m;ociftm; usL;{aom toHudkjyKMuavmh (qm 81;1)ü a&;om;xm;onf/ a'gufwm*Reftm&f½dkufpf ajymMum;onfrSm ]]0rf;enf;aMuuGJavoHjzifh *DwrygyJ oDqdkusL;{jcif;u 0dnmOfawmfESifh jynfha0apNyD; ESvHk;om;udk wdkYxdapygonf/ 0dnmOftopfrsm; zrf;qD;&mü rsm;pGm tultnDjzpfapygonf/ (John R.Rice D D. Why our Churches Do not Win Souls, Sword of the lord Publishers 1966. P 126) .

bk&m;&Siftm; csD;rGrf;udk;uG,fonfhtcgwdkif; uREkfyfwdkYonf &ifxJtonf;xJu oDqdkvQuf bk&m;&Sifudk csD;rGrf;MuygpdkY/ ]],mukyftrsKd;\bk&m;ociftm; usL;{aom toHudk jyKMuavmh}} !!!

4/  pwkw¬? toif;awmfü vma&mufMuaom aysmufqHk;0dnmOfvlopfrsm;tm; *½kpdkufoifhygonf/ 0rf;enf;aMuuGJpGmjzifh 'g0dwfu uREkfyfwdkYtoif;awmftm; rdefYMum;cJh onfudk uREkfyfwkdY awGUEdkifygonf/

]]vusfmbufodkY tuREkfyfMunfh½Iaomtcg? tuREkfyfoduRrf;aom olr&Sdyg/ ajy;vGwf&mvrf;vnf; ydwfyg\/tuREkfyftoufudk ESajrmaomolr&Sdyg/ (qmvH 142;4)/

rdrdudkudkom *½kpdkufcspfaom toif;ol^om;rsm;&Sdaomtoif;awmfodkY aysmufqHk; 0dnmOfvlopfrsm; a&muf&SdvmEdkifygonf/ xkdolwkdYonf rdrdae&müom Zdrfususxdkifavh &Sdonf/ vlopfrsm;udk *½krpdkufyg/ xkdolwkdYonf vlopfrsm;tm; aEG;axG;pGmBudKqdkNyD; rdwfzGJY&ef tvdkr&SdMuyg/ vufqGJEIwfqufaumif; EIwfqufygvdrfhrnf/ pum; enf;enf; yg;yg; ajymaumif;ajymygvdrhfrnf/ tay:,HrQomjzpfNyD; wu,f*½krpdkufMuyg/ ]]igh0dnmOfudk jyKpkapmifha&Smufrnfholr&Sd} tdk! cspfaom "r®rdwfaqGrsm; toif;awmfü vma&mufMuaom vlopfrsm;tm; pdwftm;xufoefpGmjzihf wGJac:*½kpdkufMuygpdkY ! rdrdudk rdrdarhxm;NyD; xdkolwkdYtm; jyKpkay;MuygpdkY/ vGwfvGwfvyfvyf rdrdaetdrfü &SdaeouJhodkY vma&mufaomolrsm;tm; aEG;axG;apMuygpdkY! tjypfom;rsm;tm; tpOfwpdkuf Munfh½I apmifha&Smufaom a,½Ibk&m;enf;wl olwyg;tm; *½dkufMuygpdkY !]]vlom;onf aysmuf aomolwkdYudk &Smíu,fwiftHhaomiSm <uvmownf;}} (&Sifvkum 19;10)/ uREkfyfwdkY tm; a,½Ionf u,fwif&ef<uvmcJhouJhodkY xkduJhodkYaqmif&Guf&ef uREkfyfwdkYtm; rdefYMum;jcif;jzpfonf/

udk,fawmf\ tdrfawmfü pGJvef;ylyefjcif;pdwfonf uREkfyfudk pm;yg\ (&Sifa,m[ef 2;17)/

aus;Zl;jyKí rwfwyf&yfvQuf "r®oDcsif; pmtkyfeHygwf (6)udk twlwuG oDqdkMuygpdkY/

ysufpD;olu,fwifol? aovkol Munfh½I
tjypfESifhocsKøif;wGif;rS u,fEkwfyg
vrf;vGJolzdkY idka<u;vJolcsDyifhav
a,½I&Sifu,fwifEdkifaMumif; udkajymyg
ysufpD;oludk u,fwifaovkolMunfh½I
*½kPmawmfjrwfjzifh a,½Iu,f,l
(1820 – 1915 zefeDa*s . ca&mhbD oDuHk;aom ysufpD;oludk u,fwifjcif;}})

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.


tajcjyKusrf;rsm;

a'gufwm tm&ft,fvf[dkifrm a*stm&f a[mMum;aom
]] ZGJvHkYv0d&d,&Sd&Sd a,½Ibk&m;\ trIaqmif&Gufjcif;onf- uREkfyfwdkYtwGuf r[myHkoufaojzpfonf }}

]]udk,fawmf\ tdrfawmfü pGJvef;ylyefjcif;pdwfonf uREkfyfudkpm;yg\ (&Sifa,m[ef 2;17)/

(a,m[ef 2;16 ? qmvH 69;9? 1ay 2;21? 1wd 3;15 ? wdwk 2;14)/

1/  yxr? owif;aumif;zdkYtvkdYiSg ZGJvkYHv0d&d,&SdvQuf a[majyoifhonf?
 (a,m[ef 3;73)/

2/  'kwd, ? pdwftm;xufoefpGmjzifh qkawmif;yXemjyK&ygrnf/ (wref 2;24 ç
29? vkum 22;44)/

3/  wwd, ? &Tefvef;pGm*kPfawmfcsD;rGrf;oDcsif;oDqdkoifhygonf/ (qmvH 81;1)/

4/  pwkw¬? toif;awmfü vma&mufyg0ifMuaom aysmufqHk;0dnmOfvlopfrsm;tm;
*½kpdkufoifhygonf/ (qmvH 142; 4? vkum 19;10)/