Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
aysmufqHk;0dnmOfzrf;qD;jcif;qdkif&m enf;vrf;]]topf}}

A “NEW” METHOD OF SOUL WINNING!

a'gufwm tm&f? t,fvf? [dkifrm-a*st,fvfrS
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

a'gufwm tm&ft,fvf [dkifrm a*stm&f\ 2011ckESpf Zlvdkifv
24 &uf?avmhtdef*s,fvdwf jrdKY?wJhawmf
ESpfjcif;toif;awmf?ocifbk&m;aeYnaeydkif;0wfjyKtpnf;?ta0;üa[mMum;jcif;a'oemawmf?
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, July 24, 2011

]]tb,fodkYen;f[lrlum;?bk&m;ocif\ ynmawmf pD&ifonfESifhtnD? avmuDom;wdkYonf rdrdwdkYynmtm;jzi fhbk&m;ocifudk rodyJaeMuaom tcg?bk&m;ocifonf ,HkMunfaom olwdkYudka'oemawmf rdkufrJjcif; tm;jzifh u,fwifjcif;Xgapwem &Sdawmfrl\ (1aum 1;21)]]a[majymaom olr&SdvQif tb,fodkYMum; Edkifrnfenf;}} (a&mr 10;14)/


uREfkyfonf aysmufqHk;0dnmOfzrf;qD;jcif; tvdkYXm enf;vrf;trsdK;rsdK; toHk;jyKí aqmif&GufcJhonfrSm touf 53 ESpfyifjynfYygawmhrnf/ uREfkyfonf qefz&efqpöudk jrdKYvrf;tcsdKY ?vrf;Mum;? avmpfhtdef*s,fvdwfjrdKYt aemufbufjcrf;wavQmufESifh avmhpftdef*s,fvdwfjrdKYv,f ygcsdef;pauG;,m; wavQmuf tBudrfaygif;&mESifh csDjyD;{0Huvd w&m;a[mMum;cJhygonf/ odkYaomf aysmufqHk;0dnmOfwpfOD; wpfa,mufajymif;vJjyD; toif;awmf yg0ifvmonf[lí r&SdcJhay/ tBudrfaygif;&mESifhcsdDjyD; a0pmrsm;jzefYa0yg aomfvnf;topfajymif;vJolrsm; &Sdr vmcJh? yifyef;&usdK;reyfcJhyg/ toif;awmfü topfajymif;vJaomolrsm; a&muf&SdrvmyJ a0pmaygif;oef;ESifhcsD í yifyef;pGmjzefYa0cJhonf/ uREfkyfwdkYonf wpftdrfqif;wpftdrfwuf u,fwifjcif;owif;aumif;udk avmhpftdef*s,fvdwf jrdKYwavQmuf a0XydkYcsjyD;qkawmif;ay;Muaomfvnf; 3 a,muf 4 a,muf uvGJíppfrSef aomc&pf,mefrsm;rawGY&ay/ tuREfkyfonf avvdIif;a&'D,dkjzifh wpfESpfMumMum owif;aumif;a0XcJhaomf vnf;wpfpHkwpfOD;rStoif;awmfüajymif;vJvmonf[lír&SdcJhyg/ESpfaygif;rsm;pGmtMumwGif u,fvDzdk;eD;,m; jynfe,f? pumrHwdk jrdKYüvlaygif;rsm;pGm wdkYtzdkY ]]{0Ha*vd owif;aumif;}} xdxdrdrd ajymMum;oGefoifcJhonf/ xdkoifwef;ü vufawGYtrIawmf aqmif&GufcJhMuaomfvnf; toD;tyGifh[lír&SdcJhay/ rnfolwpfOD;urS toif; awmfodkYajymif;vJjyD;a&mufvmonf[lír&SdcJhyg/ uREfkyfwdkYtoif;awmfü bwfpfum;jzifh {0Ha*vda0Xjcif; tpD tpOfudkESpfaygif;rsm;pGm usifhoHk;aqmif&GufcJhMuonf/ odkYaomfvnf; tqHk;ü toD;tyGifhyifrawGY&ay/

xdk{0Ha*vd a0Xenf;rSm;,Gif;onf[k uREfkyfajymvdkcsifír[kwfyg/ uREfkyf½dk;&Sif;pGmajymvdkonfrSm 4if; enf;vrf;onftvkyfrjzpfay/ avmhpftdef*s,fvdwfjrdKYqefz&efqpödukdjrdKY odkYr[kwf pumrHwdkjrdKY wdkYüuREfkyfBudK; pm;vkyfaqmifrIrsm;u tvkyfrjzpfcJh?tusdK;r&SdcJhyg/ xdkuJhodkYvkyfaqmifjcif;enf;vrf;onf aus;vufa'o odkYr[kwf vlrsdK;EG,fpki,f wdkYütusdK;&Sdaumif;&Sdayrnf/ odkYygaomfvnf; jrdKYBuD;? jyBuD;wGifrl xdkenf;vrf;jzifh rsm;pGmaomc&pf,mef ,HkMunfolrsm;ajymif;vJvmvdrfhrnfr[kwfay/

aemufqHk;wGif r,HkMunfolrsm; c&pfawmfbk&m;ocifxHajymif;vJvm EdkifzdkYenf;vrf;topfw&yfudk awGY&SdcJhjyDjzpfygonf/ uREfkyf&nfnTef;jyovdkaom enf;vrf;onf ]]a'oEÅ& toif;awmfudkA[dkjyKaom {0Ha*vd}} vkyfief;aqmif&Gufjcif;yifjzpfonf/ uREfkyfqdkvdkonfrSm? vlopfwa,mufudktcsdefwdktwGif; oif;0ifzdkYqkawmif;? ay;vdkufjyD;aemuf xdkoludkjyKpkapmifha&SmufrnfYtpm;? OD;pGmvlcsif;rdwfzGJYjyD;? jyD;aemufrS {0Ha*vdowif;aumif;a0Xjcif;enf;vrf; udktoHk;jyKapvdkíjzpfonf/ xdkrSom vlopfudkbk&m;ausmif;odkYaEG; axG;pGmac:aqmifvmjyD; owif;aumif;a0XwdkufwGef;Edkifrnfjzpfonf/

uREfkyfwdkYtoif;awmfü&Sd toif;ol^om; rsm;tm;vHk;eD;yg; ]]þtopfaom {0Ha*vd enf;vrf;opf}} jzifhc&pfawmf a,½IxHodkY ajymif;vJvmMuolrsm;jzpfonf/ þenf;vrf;topfudk uGif;cwfjyD;azmfjyonf/ taMumif;rSm 4if;enf;vrf;u enf;vrf;ta[mif;omjzpfonf/ wrefawmf0w¦Kü wpfOD;wpfa,muf {0Ha*vd owif;aumif;a0X onfYtcgrSwfom;zG,f ajyma[myHkpH tcsdKYawGY&ygonf/ zdvdyÜKESifh tJoa,myd trwf? &Sifaygvk ESifh zdvdyÜd tusOf;axmifrSL; jyD;awmh &Sifayw*kESifh aumaevd wdkYMum;a[majymoufaocH yHkpHrsm; udkrSwfom;zG,fawGY&ygonf/ (wrefawmf 6;5-6) ü azmfjyxm;aom zdvdyÜK onfoif;axmuft&mudk vuf wifcH,lcJhonfudk4if;? ayw*kESifh &Sifaygvk wdkYonf wrefawmfrsm; jzpfMuonfudk owdjyKoifhygonf/ wref 8;5 ü zdvdyÜK? &Sifayw½kESifh &Sifaygvk wkdUonf w&m;a[mq&mrsm; jzpfMuonf/ omrefc&pf,mefrsm;r [kwfcJhMuyg/ zdvdyÜKonf omoemjyKq&mjzpfonf[k wrefawmf 21;8 üazmfjycJhygonf/ olonf oif; axmuft&mESifh omoemjyKq&mt&mü vufwifcH,lcJholjzpfygonf/bk&m;&Sifu wrefawmf&mxl;ü4if;omo emjyKq&mt&mü4if;? xl;jcm;aomyHkpHtm;jzifhvlom;wdkYtm; c&pfawmfütopfjyKjyifajymif;vJatmif toHk;jyKcJh \/ vlaygif;axmifcsDíajymif;vJrIjzpf&yfqef; wrefawmf0w¦Kü &SdcJhonf/ xdkolwdkYajymif;vJjcif;onf w&m;p um;em;axmifjcif;tm;jzifjzpfap? yifawukawÅyGJaeYBuD;ü vlaygif; 3000 ajymif;vJrIBuD;onf &Sifayw*k\ w&m;pum;em;axmifjcif;jzpfonf/ vlaygif; 5000 ajymif;vJjcif;jzpf&yfqef;onf wrefawmfrsm;\ w&m; a[mjcif;tm;jzifh ajymif;vJMuolrsm;jzpfonf (wref 4;4) /&Smr&djrdKY omoemjyKq&mBuD; zdvdyÜK w&m;a'o ema[mMum;jcif;jzifh rsm;jym;vSpGmaomvltkyfBuD;ajymif;vJrIwpf&yf jzpfyGm;cJhonf (wref 8;5)/ ydod'djynf tEÅdtkwfjrdKY &Sdwyg; trsdK;om;trsm;tjym; {0Ha*vdowif;pum;aMumifh topfajymif;vJcJhMuonf (wref 13;44 48)/ þajymif;vJrIBuD;tm;vHk;wdkYonf {0Ha*vd owif;aumif;udkMum;emjyD; a'oEÅ& toif;awmf üzGJYpnf;yg0ifMuonf/]]aepOfrjywfocifbk&m;onf oif;0ifapawmfrl\}} (wref 2;47)/ xdkYtwGufaMumifhþ uJhodkYjyKjyifajymif;vJolrsm;jym;wdk;yGg;jcif; enf;vrf;a[mif; twdkif;aqmif&Gufjcif;yifjzpf\/ enf;vrf;topf w&yfr[kwfay/

c&pf,mefordkif;aMumif;wavQmufvHk; {0Ha*vd a[mMum;jcif;enf;vrf;udkavhvm&mwGif xdkwrefawmf wdkY\ enf;vrf;twdkif;acwftqufquf toHk;jyKa[mMum;cJhMu\/ ]]toif;awmfxJü tjypf&Sdvlom;udkOD;pGm ac:aqmifyg? xdkYaemuf {0Ha*vd owif;aumif;a[mMum;ay;yg/ wpfq,fhckESpf&mpk avmu omoemjyKq&mBuD; ygpwm &ufpfcsuf bpfwm ajymMum;cJhonfrSm?

bk&m;ocifu vlwdkif;tm;a&G;Ekwfjcif; aus;Zl;udk vlom;wdkif;tm;ay;cJhjcif; qdk&mwGif? toif;awmfvlpkvla0;(toif;awmf) tay:omoemjyK q&mBuD; c&pfawmfbk&m;\ touf&Sifjcif;ESifh qdkifaom Ekwfuywf w&m;awmfudkMum;emjcif;jzifhjzpfonf/ w&m;pum;udk Mum;emjcif;r&SdyJ rnfuJhodkY,HkMunfrnfYenf;? a[majymaomol r&SdvQif tb,fokdY Mum;Edkifrnfenf;? usrf;awmfjrwfudk avhvmaomtcg ajymif;vJjcif;\ omrefjzpf½dk;vrf;pOfonf bk&m;ocif\ owif;pum;udkem;axmifjcif;jzifh t[kwfay/ (Richard Baxter, 1657 A Treatise on Conversion, The American Tract society, pp 320,321,325)/]]bk&m;ocifonf ,HkMunfaomolwdkYudk a'oemawmfrdkufrJjcif; tm;jzifhu,fwifjcif;Xg apwem&Sdawmfrl\ (1aum 1;21)/ ]]a[majymaomolr&SdvQif tb,fodkYMum;Edkifrnfenf; (a&mr 10;14)/

c&pf,mef,HkMunfolwdkif;vdkvdkyJ? tvQifpvdktjypfom;rsm;tzdkY qkawmif;ay;vdkufjcif;jzifh toif;om;tjzpf todtrSwfjyKMujyD;?xdkYaemuftvQifpvdk ysdK;axmifjcif;enf;vrf;onf zdkifeD;\ ]]acwfopfc&pf,mefaA'}} jzpf ojzifhESpfaygif; 170 wdkifcJhygjyD/ rk'D vnf;zdkifeD;\ ,HkMunfcsufjzpfaom vlwpfa,mufonf tcsdefwdkif;u,f wifjcif;&&SdEdkifonf [laomcH,lcsufaemufudk vdkufoljzpfonf/ xkdYaMumifhc&pf,mef ,HkMunfolrsm;onf tcsdefwdktwGif; {0Ha*vd owif;aumif;a0XjyD;? tcsdefwdktwGif; c&pf,mef,HkMunfoltjzpfowfrSwfqk awmif;ayvdkufMuonf/ tcsdefESifh tawGYtMuHKu þenf;vrf;jzifh {0Ha*vd aqmif&Gufjcif;onfjzpfawmifh jzpfcJaomvkyf&yfonf jzpfonfudkawGY&ygonf/ xdkYaMumifhtoif;awmfrsm;rsm; 4if;enf;vrf;udkt½IH;ay;&yf wefYMujyD; u,fAifaemufodkY vSnfYajymif;MuukefjyD/ r,HkMunfoltjypfom;rs;qDodkY {0Ha*vd owif;aumif; a&muf&SdzdkY rBudK;pm;Muawmhay/ ]],aeYtoif;awmfrsm;wdkYtzdkY- ueOD; toif;awmfrsm;wdkY\ {0Ha*vd a0X enf;yHkpHerlem}} udktifwmeuf wGif0ifzwfEdkifygonf/ rdwfaqGonf [dkufyg u,fAifeDuyf (hyper-Calvinism) u,fAif\ aemufvkduf0g'ESifh (Calvinism)u,fAif\ 0g'xJrS ta&;ygaomtcsufBuD; (5)csufudk cGJjcm;pGmoif avhvmEdkifygoonf/

Hyper- Calvinism(u,fAifaemufvdkuf0g' qdkonfrSm 0DvQHu,f&D tdE´d,EdkifiHodkYomoemh c&D;oGm; &ef? oif;tkyfq&m;rsm;aumfrwD odkYtqdkwifoGif;aomtcg awGYMuHK&aom rl0g'yifjzpfygonf/ xdkYaumfrwD tzGJY0ifyg0ifaom u,fAif0g'aemufvdkkuf ESpfjcif;toif; ygpwmwa,mufu 0DvQHu,f&Dtm; ]]xdkifaeygvl av;}} [kajymMum;vdkufonf/ bk&m;&Sifu bk&m;rJhvlom;rsm;tm;u,fwifvdkygu rdwfaqGESifhuREfkyfwdkYESpfa,muf \tultnDrygbJ vkyfaqmifEdkifygw,f[k ajymMum;cJhonf/ xdkoabmxm;onf u,fAif0g'rS qif;ouf vmjcif;jzpfonf/ ,aeYEdkifiHwumrS omoemjyKapvTwfaom &Dazmif;toif;rS omoemjyKyk*¾dKvfBuD;rsm;tzdkY wu,fpddwfraumif;jzpfrdw,f? taMumif;rSm olwdkYonf u,fAif0g' pGJuyfaeaomaMumifhjzpfonf/

u,fAif0g'rsm;rS tcsufBuD;(5)csuftm;aumufEkwfcJhaom oif;tkyfq&mBuD; tdkiftdef; tdyfcsfrl a&;ajymMum;onfrSm ]]pyg*sef\ omoemhtrIawmfjrwfü 0dnmOfzrf;qD;jcif;udk OD;pm;ay;aqmif&GufcJhjcif; tay: ,aeYuREfkyfwdkU xkduJhodkYOD;pm;ay;aqmif&Gufjcif;rawGY&ay/ &Dazmif; toif;awmfrsm;ü {0Ha*vd owif; aumif;a0Xa&;Edk;Mum;rI tpDtpOf udk&Sm;yg;oavmuf vkyfaqmifonfudkomawGY&onf/ u,fAifaemufvdkuf wdkY\0g'cH,lcsufudk vufrcHjcif;uaumif;ay\/ odkYygaomfvnf;uREfkyfwdkYü qdk;0g;aomtEÅm&m,f0ifa&muf EdkifrItay:Edk;Mum;aomtod owdr&Sdygu? c&pfawmfbk&m;\ trdefYawmfjzpfaomaysmufqHk;0dnmOfzrf;qD;jcif;? Ekwfuywfawmf\ OD;pm;ay;wdkufwGef;rItay:rdrdwdkY tm;jzifhuefYuGufwm;qD;ouJhodkYjzpfaeEdkifygonf/ toHk; jyKír&aom ,HkMunfcH,lcsufonf wefzdk;r&Sday}} (Iain H. Murray, Spurgeon V. Hyper-Calvinism, The Banner of Truth trust,1995,P. Xiv).

uREfkyfajymMum;vdkygonf? {0Ha*vd owif;aumif;tvdkYXg xl;jcm;aomenf;vrf;udk tav;ay;aqmif &Gufapvdkygonf/ owif;aumi;fem;axmifapzdkY&ef vlwdkif;aysmufqHk; vlom;rsm;tm;? toif;awmfodkYac: aqmifvm&ygonf? taMumif;rSm

]]bk&m;ocifudkrodyJaeMuaomtcg? bk&m;ocif onf,HkMunfaom olwdkYudk a'oemawmfrdkufrJjcif;tm;jzifh u,fwifjcif;Xg apwem&Sdawmfrl\(1aum 1;21)/

]]a[majymolr&SdvQif tb,fodkYMum;Edkifrnfenf;
       (a&mr 10;14)/

pyg*sefu þ{0Ha*vd
owif;aumif;a0Xenf;udkatmufygtwdkif;vrf;nTefay;ygonf/

aysmufqHk;0dnmOfrsm; oifrnfodkYzrf;qD;ac:aqmifEdkifrnfenf;?toif;awmfü tjcm;aomrdwfaqGtaygif;toif;rsm;udk owif;aumif;Mum;emap&ef ac:aqmifyg [kvrf;nTefay;yg&ap/ þuJhodkYvkyfaqmif&ef vspfvsL ½SKxm;Muonf/ 0wfjyKqkawmif;aomae&mü rdwfaqG topf rsm;qGJac:vmyg/*½kpdkufjyKpkyg/ qGJaqmifrItjynfYjzifh ac:aqmifvmyg/ Ekwfuywf awmfMum;em zdkYtvdkYXg ac:aqmifvmyg/ xdkuJhodkY oifvkyfaqmifjcif;ütb,fESpfa,muf aomolrsm;ajymif;vJvmrnfudk rnfolodEdkifrnfenf;?xdkuJhodkYvkyfaqmifjcif; tay:BuD;rm;aomaumif;usdK;cHpm;&ygrnf/ tu,fí xdkuJhodkYraqmif&Gufygu aumif;BuD;csay;rnfr[kwf? oif;tkyfq&moifhtm;jyKjyD;ouJhodkY oifvkyf aqmifyg/ oefY&Sif;aom0dnmOfawmfbk&m;xH cGeftm;awmif;cHumvkyfaqmifyg/ aus;Zl;awmfumvrukefqHk;cif\ {0Ha*vdowif;aumif;zdkYtvdkYXg vlopfwOD; wa,muftm;owif;aumif;Mum;emapzdkYac:aqmifvmyg (C.H. Spurgeon , '' Soul Winning '' The metropolitan Tabenacle Pulpit, Pilgrim Publication, 1976. Volume XV. P.P 32-33).

þenf;vrf;rsm;tm;jzifhvlopfrsm;tm; bk&m;ausmif;odkYac:vmMujyD; {0Ha*vd owif;Mum;emapcJh onfudk pyg*sef awGYjrifcJhygonf/ trSefwu,fygyJ xdkoltm;owif;aumi;fem;axmifapyg! oif;tkyfq&m onfvlopfuav;rsm;tm; toif;awmfodkYac:aqmifvmonfudk awGY&ygu? c&pfawmfbk&m;\ {0Ha*vd owif;aumif;a0X&mwGif tusdK;eyfygvdrfhrnfpdwftm;xufoefygrnf/ xdkuJhodkYuREfkyf we*FaEGaeY {0Ha*vd w&m;a[mMum;jcif;udk tcsdKYaomolwdkYtHhtm;oifhpGm awGYjrifMuonf/ uREfkyfvnf;xkdvlopfuav;rsm;awGY&í w&m;a[mcsufrsm;taumif;qHk;jyifqifa[mMum;EdkifouJhodkY tywfpOfwdkif; vlopfuav;rsm;vnf; wdk;o xufwdk;yGg;vmygonf/

uav;Oykof pmajzoifMum;jcif;ESifh usrf;pmavhvmjcif;tpDtpOfjyD;aemuf? 0wfjyKtpnf;ta0;jcif;ü omaysufqHk;0dnmOfvlopfrsm;tm; {0Ha*vd w&m;a[may;jcif;u u,fwifjcif;tzdkYrvHkavmufay/ xdkolwdkY udkvnf; usrf;pmavhvmjcif;tpDtpOfodkYac:aqmif&ygrnf/ odkYrSomxdkvlopfrsm; u,fwifjcif;taMumif; pdwfcsrI&&SdEdkifrnf [kwcsdKYwa,mufaomoltm; xifaumif;xifygvdrfhrnf/ xdktawG;tac:rSm;aMumif; uREfkyfodaeygonf/ uREfkyfod&aom 0dnmOfa&;&mBuD;xGm;&ifhusufol toif;ol^om;rsm; onfwpfESpfjyD; wpfESpf we*FaEGaeYwdkif; {0Ha*vd owif;aumif;tjrJMum;emolrsm;yifjzpfygonf/ 0dnmOfa&;&mtm;enf;aom oltcsdKYwdkYonfusrf;pm wpfydk'fjyD;wpfydk'favhvmolrsm;jzpfjyD;? c&pfawmfbk&m;\ {0Ha*vd owif;aumif; tukeftpif em;rvnfaomolrsm;omjzpfMuygonf/

pyg*sefaoqHk;oGm;wm ESpfaygif;wpf&mausmf aeygjyD/ xdkol\ w&m;a'oemudk topftopf xkwfa0 jyD;axmifESifhcsdDaom olwdkYtckwdkifzwfMum;aewkef;yifjzpfonf/ xdkq&m\ w&m;a'oemrsm;onf {0Ha*vd qdkif&mowif;aumif; csnf;omjzpfygonf/ pyg*sefonf olemrusef;aocgeD;qJqJ xdwdkif xdk{0Ha*vd owif;aumif;udkpdwftm;xufoefpGmjzifha[mMum;cJhygonf/ a'guf*Reftm&f½dkufcf ajymMum;&mwGif]]pyg*sef onfolouf&Sdxif&Sm;trIawmfaqmif&ef rdrdudk,fudk rdrd oif;tkyfq&m? {0Ha*vd w&m;a[mq&m[kyifroHk; EIef;cJhyg/ xdkq&m\ owif;aumif;a0Xjcif;jzifh axmifaygif;rsm;pGm u,fwifjcif;cJh&Muygonf/ xdkYaMumifh ol\ toif;awmf rufx½dk ydkvDwefwmbJvfeDu,f (olYtoif;emrnf) udk ]]0dnmOfaxmifacsmuf [kac:wGif Muonf taMuif;rSm xdkq&mBuD;\ w&m;a'oema0Xjcif;jzifhajrmufrsm;pGmtopfajymif;vJíjzpfygonf/(John R. Rice,D.D,Why our churches Do not win Souls,Sword of the lord Publishers, 1966,P.68)/

tdk!uREfkyfwdkYonf wrefawmfrsm;\ ajc&mtwdkif;trIawmfudkaqmif&GufMu&atmif? Richard Baxter, SpurgeonESifh {0Ha*vd owif;aumif;a0XajymMum;olwdkY\ ajc&mtwdkif; trIawmfjrwfaqmif&GufMuygpdkY! &Sifaygvk ajymMum;ouJhodkYtqHk;wdkifatmif {0Ha*vd owif;aumif;a0XEdkifzdkYbk&m;ocif uREfkyftm;cGeftm; ay;ygaph!

]]taMumif;rlum; a,½Ic&pfwnf; [laomvuf0g;um;wdkifrS taocHawmfrl aom ocifrSwpfyg;? tb,ft&mudkrQoifwdkYwGif igrod[kighpdwfjyXmef; jcif; &Sd\(1aum 2;2)/

]]bk&m;ocifonf ,HkMunfaom olwdkYudk a'oemawmf rdkufrJhjcif;tm;jzifh u,fwifjcif;Xg apwem &Sdawmf rl\(1aum 1;21)/]] a[m ajymaomolr&SdvQif tb,fodkYMum;Edkifrnfenf; (a&mr 10;14)/

rdwfaqGoifonfvnf; aysmufqHk;0dnmOfwdkYtm; {0Ha*vd owif;aumif;Mum;emzdkU&ef toif;awmfodkYac: aqmifvmEdkifoljzpfEdkifygap!twlwuG rwfwyf&yfvQuf ]]0dnmOfac:aqmifvmyg}} [laom"r®oDcsif;oDqdkMu ygpdkY!

ac:aqmifvmyg? ac:aqmifvmyg
tjypftarSmifurÇmzHk;vTrf;jcif;xJu ac:aqmifvmyg
?ac:aqmifvmyg a,½IocifxH ac:aqmifvmyg
(19&mpk tJvufpf apeuf aomrufpf oDuHk;aom
]]0dnmOfopfrsm;ac:aqmifvmyg)

cspfaom taygif;toif;rsm;cifAsm;? oifonfvnf; topfjyKjyifajymif;vJolr[kwfao;ygu a,½I ocifxHoifhtjypfvTwfjcif;cH&zdkY <uvSrf;vmzdkY arwÅm&yfcHyg&ap? oif\tjypfa<u;&SdorQtwGuf um;wdkif ay:oifhtpm;taocH ay;cJhjyD/ oifhtjypftm;vHk;udk oefY&Sif;aom taoG;awmfESifh aq;MumzdkY&ef taoG;oGefcJh jyD?oifhtm;xm0& toufudkay;zdkY&efoifhzdkY aojcif;rS &SifjyefdxajrmufcJhjyD? tzcrnf;awmf\ vuFsmawmf buftxufaumif;uifbHkü oifhtzdkYqkawmif;ay;aejyD? rdwfaqGonfocifxH wdk;0ifcsOf;uyfygu tckyif oifhtm;u,fwifrnfjzpfygonf/

u,fwifjcif; rcH&ao;ygu ?4if;u,fwifjcif;ESifhyufoufíwpfpHkwpf&modvdkí ar;jref;vdkygu? uREfkyfESifhoif;axmufwdkYESpfa,mufonfoifhtm;a[mMum; ay;zdkY&eftqifoifh&SdaevQufyg/ aus;Zl;awmfjyKí taemufbuftcef;xJodkY0ifoGm;yg? uREfkyfwdkY awGYqHkaEG;axG;Edkif&if a'gufwm auuefrS OD;aqmifvrf;jy yg vdrfhrnf/tmrif/

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

-a'oemawmfrwdkifcifa'gufwm c&dwfwef t,fvfcsef rS a&mrMo0g'pm 10;14-17 udkzwfMum;ay;ygonf/
-a'oemawmfrwdkifcif rpöwm bif*srifcifudwf *&dzufcf rS (1895-1980? a'gufwm ½dkufcf oDuHk;aom
                    ]]uREfkyf &Sdyg\}} [laom"r®oDcsif;udkoDqdkay;ygonf/