Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
a,½kqvifNrdKU&Sd toif;awmfwdkU\ {0Ha*vdvkyfief;

EVANGELISM IN THE CHURCH AT JERUSALEM

a'gufwm tm&f? t,fvf? [dkifrm-a*st,fvfrS
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

&uf? avmpftdef*s,fvdwf NrdKU? wJawmfESpfjcif;toif;awmf? ocifbk&m;aeYnaeydkif;
0wfjyKtpnf;ta0;ü a[mMum;jcif;/
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, July 17, 2011

]]vrf;rvrf;Mum;odkYoGm;í awGUorQaomolwdkUudk yGJodkYac:zdwfMu[k trdefawmf&Sdonfh twkdif;}} (róJ 22;9)/


xkdYtwGufaMumifh xdrf;jrm;r*FvmaqmifyGJyHk Oyrmüazmfjyxm;onfh ouJhodkYtrIawmfjrwfudk aqmif&Guf&ef c&pfawmfbk&m;u wynfhawmfwdkUtm; rdefUMum;jcif;jzpfygonf/ ]]ocifu NrddKUjyifvrf;r NcHem;odkYoGm;OD;avm/ ightdrfudk jynfhapjcif;iSm tEdkiftxufac:oGif;avmh}} (vkum 14;23)/ pm;aomufyGJBuD;odkY ac:zdwfjcif;yHk Oyrmtwkdif; trIawmfjrwfü yg0ifaqmif&Guf&ef c&pfawmfbk&m;u wynhfawmfwdkYtm; rdefUMum;jcif;cJhjyefygonf/ ]]awGUorQaom olwdkUudk yGJodkYac:zdwfMu}} ]]tEdkiftxufac:oGif;Muavmh}} xdkuJhodkY trdefYay;ac:zdwfjcif;yHk Oyrmrsm;onf &SifróJ 28;19-20? &Sifrmuk 16;15? &Sifvkum 24;47? &Sifa,m[ef 20;21? wrefawmf 1;8 ESifh tjcm;usrf;ü azmfjyaom ocifh\ r[mapcdkif;csufrsm;udk raoGrwdrf; vkyfaqmif&efazmfjyvdkufjcif; jzpf\/

]]tEdkiftxufac:oGif;avmh}} [k c&pfawmfbk&m; uREkfyfwdkYtm; rdefUMum;jcif;udk uREkfyfwdkY rnfuJhodkY wkefYjyefvkyfaqmifMurnfenf;? 4if;\tajzonf wrefawmf 2;42? 46-47 ü awGU&onf/ aus;Zl;jyKí rwfwyf&yfvQuf 4if;usrf;yk'fudk toHus,fus,f zwfMum;MuygpdkY/

]]xdkolrsm;onf wrefawmfwdkY\ qHk;rMo0g'udk cHjcif;? taygif;toif;zGJUjcif;? rkefYudkzJh jcif;? yXmejyKjcif;wdkUudk tNrJaqmif&Gufí aeMu\ (wrefawmf 2;42)/

]]xdkolwdkYonfvnf; Adr®mefawmfü aeYwdkif;tpOfwnD wnGwfwnf;aeí udk,ftdrfü rkefUudkzJhvQuf MunfjzL&Tifvrf; 0rf;ajrmufaompdwfESifh tpmt[m&udk oHk;aqmifMu\/ bk&m;ocifudkvnf; csD;rGrf;í vltaygif;wdkYa&SUrSm rsufESmyGifhvrf;jcif;tcGifhudk &Mu\ u,fwifjcif;odkUa&mufaom olwdkUudkvnf; aeYpOfrjywf ocifbk&m;onf oif;0ifap awmfrl\ (wrefawmf 2;46-47)/

tm;vHk;xkdifEkdifMuygNyD/

]]a,½kqvifNrdKUtoif;awmf wdk;yGm;jcif;onf urÇmESifht0Srf; {0Ha*vdowif;aumif; us,fjyefY zdkY tvdkiSm c&pf,mef,HkMunfolrsm;wdkYtwGuf yHkerlemaumif;usef&pfjcif; jzpfygonf/}} (John R. Rice, D.D., Why Our Churchs Do Not Win Souls, Sword of the Lord Publisers, 1966, P. 25) wrefawmf 2;42 u uREkfyfwdkYtoif;awmftzdkU a,½kqvifNrdKUtoif;awmfwdkY\ 0dnmOfopfrsm; oif;0ifaponfh yHkerlem (4) csyfudk azmfjyxm;ygonf/

1/  wrefawmfwdkY\ qHk;rMo0g'qdkonfrSm wrefawmf0w¦Kü rSwfwrf;wifxm;aom wrefawmfrsm;wdkY\ {0Ha*vdowif;aumif;qdkif&m t"dutcsufrsm;ESifh wrefawmfwdkY\ cH,lcsufrsm;udk qdkvkdygonf/

2/  taygif;toif;zGJUjcif;qdkonfrSm *&dwfbmompum;tm;jzifh ''Koinonia" rSvmygonf/ 4if;pum;vHk;\ t"dyÜg,frSm taygif;tazmfrsm; tcsif;csif; rdwfo[m,zGJUjcif;? vlrsdK;om;csif;rsm; tcsif;csif; rdwfo[m,zGJUjcif;? aysmfaysmf&Tif&Tifaygif;azmfonf[k (W.E. Vine) u t"dyÜg,fjyefqdk\/ vIyf&Sm;rIwGifyg0ifjcif;[k (George Ricker Berry) u t"dyÜg,fzGifhqdkonf/ rQa0cHpm;jcif;? aoG;aomuf &Jabmf&Jbuf pdwfxm;jzifh aygif;azmfjcif;? ½dkif;yif;ulnDaom taygif;azmfjzpfjcif;? ,HkMunfolc&pf,mef rdwfaqGrsm;wdkY\ a'oEÅ&toif;awmftwGif;ü rdwfo[m,zGJUjcif;[k t"dyÜg,f&Sdygonf/

3/  rkefYudkzJhjcif;qkdonfrSm wrefawmf 2;46? t& ocifhnpmpm;yGJxufomvGefaom t"dyÜg,fouf a&muf\/ 4if;\teuft"dyÜg,fonf MunfjzL&Tifvef; 0rf;ajrmufaompdwfESifh tpmt[m&udk oHk;aqmif jcif;udk qdkvdkygonf/

4/  qkawmif;yXmejyKjcif;qdkonfrSm wrefawmfrsm; b,fESpfBudrfavmufqkawmif;Muonfudk wrefawmf0w¦Kü rSwfwrf;wifxm;jcif;tm; owdjyK&ef jzpfygonf/ qkawmif;tm;BuD;jcif; r&SdcJhygu toif;awmfü oif;0ifolvlopfrsm; tenf;i,fom oif;0ifrnf jzpfygonf/


xdkta&;BuD;aom tcsuf (4) csuftm; uREdkyfwdkY toif;awmfrsm;ü vufawGUtoHk;jyKrnfqdkygu waeYwjcm; topfajymif;vJolrsm;ESifh a&ESpfjcif;cH&olrsm;udk uREkfyfwdkY awGUjrif&rnf jzpfygonf/

c&pfawmfbk&m; vuf0g;um;wdkufay: tjypfom;wdkYtzdkY taocHayjcif;? aojcif;rS &Sifjyefx ajrmufjcif;? topfaomowå0gjzpfvmjcif;ESifh w&m;pD&ifjcif;taMumif;udk wrefawmfrsm;qufwdkuf a[mMum;ouJhodkY ,aeYuREkfyfwdkY toif;awmfrsm;üvnf; a0iSa[majymzdkU vdktyfayNyD/

rsm;aomtm;jzifh tcsdKUoif;tkyfq&mwdkUonf NiD;aiGUzG,faumif;aom usrf;ydk'f (wrefawmfrsm; b,fawmhrS roGefoifrsm;) udk oGefoifMuonf/ odkUwnf;r[kwf ]]rdrd\ t,ltqoabmxm; }} ]]rnfodkYrnfyHk}} (wrefawmfrsm;b,fawmhrS roGefoif) rsm;udk ½dkufoGif;Muonf/ wrefawmfrsm;\ qHk;rMo0g'cH,lcsufrsm;onf ,aeYtoif;awmfrsm;ü trSefwu,fvdkufemzdkY vkdtyfayNyD/ uREkfyfc&pfawmfbk&m;\ {0Ha*vdtoif;aumif;udk tywfwdkif; we*FaEGaeY eHeufydkif; 0wfjyKtpDtpOf naeydkif; tpDtpOfü ½dk;oGm;jcif;r&Sd? y&dowfwdkY\ pdwf0ifpm;pm;rIudk avsmhroGm;apbJ yHkpHtrsdK;rsdK;jzifh a[majyma0iSEdkifcJhonfudk awGUcJh&onf/ "r®oDcsif;a[mif;ü oDuHk;a&;om;ouJhodkY

ajym&ef0w¦Kwpfyk'f&Sday? emcHaomolwdkYtzdkUum;? tqmiwfajyap\? Nidrfoufjcif; csrf;om&Sdap\? bkef;wefcdk;tmEkabmfawmfawGU&? uREkfyfpdwf&Tifvrf;? oDqdk? 0w¦Ka[mif; wpfyk'fu uREkfyfwdkYtm; cspfaMumif;udkajym? ajym&ef 0w¦Kwpfyk'f&Sday? uREkfyfpdwf0dnmOf csD;rGrf; oDqdkzdkUajym&ef 0w¦Kwpfyk'fu a,½Iociftm cspfaMumif;udkajym? ajym&ef?

(ajymjy&ef 0w¦Kwpfyk'f&Sday}} 1834 -1911 at uwfo&def;tefuD) NyD;aemuf taygif;toif;zGJUjcif; udk tav;teufxm; *½kjyK&ygrnf/ uRefawmftvnfoGm;aom toif;awmfwpfyg;\ oif;tkyfq&mBuD;u toif;om;rsm;udk ½dkif;pkdif;pdkif; bk&m;ausmif;tjyifodkY ESifxkwfonfh tjzpftysuf udk awGU&í uRefawmfESpf&SnfMum pdwfraumif;jzpf&onf/ xdkolonf toif;om;^olrsm;udk bk&m; ausmif;tjyifbufodkY ESifxkwfcJhNyD; bk&m;ausmif;udk aomhcwfxm;um wpfukd,fwnf;txD;usefqefpGm aexkdifjyKrlcJhonfudk wu,fBuHkawGUzl;ygonf/

vlwpfa,mufu olonf qefazem'dk jrpf0Srf;a'o&Sd xifay:ausmfMum;aom toif;awmfodkY wpfESpfywfvkH; tywfwkdif; 0wfjyKcJhjcif;ü yg0ifjzpfonf[k a[mjycJhonf/ toif;0wfjyKjcif;ü uREfkyftm; vdIufvdIufvSJvSJ qufqHajymqdkol r&SdcJh? wpfpHkwpfa,mufurS olUqDudk oGm;a&mufNyD;pum;ajymj jcif; r&SdcJhyg/ rSwfrd&oavmuf vlwpfOD;uyJ uREkfyftm; Ekwfqufpum;ajymzl;onfudk ajymjycJhonf/ wpfESpfvHk;vHk; wpfa,mufuyJ pum;ajycJhzl;onfudk ajymjycJhonf/ rnfolwpfOD;wpfa,mufurS pum;ajymqufqHcJhjcif; r&Sdolonf ,ckuREkfyfwdkY toif;awmf\ oif;axmufq&m a'gufwmc&pöwdkzmt,fvfauuef jzpfonf/

a'oEÅ&toif;awmfrsm;ü taygif;toif;zGJUjcif;onf {0Ha*vdowif;aumif;a0iS&mü xda&mufpGm tusdK;oufa&mufapygonf/ a,½kqvif&Sd toif;awmfonf ]]taygif;toif;zGJUjcif; udk tpOftNrJ}} aqmif&GufcJhonf/ (wref 2;42) xdktoif;awmfonf ]]rsufESmyGifhvef;jcif;tcGifhudk &&SdMuonfudk thhHMop&mr[kwfcJhyg/ u,fwifjcif;odkY a&mufaomolwdkUudkvnf; aeYpOfrjywf ocifbk&m;onf oif;0ifapawmfrlonf}} [k (wref 2;47) üazmfjycJhygonf/ a,½Ibk&m;u ppfrSefaom cspfjcif;arwåmjzifh toif;awmftxJü wpfOD;udkwpfOD; cspfcifMuNyD; aysmufqHk;aeaom urÇmBuD;xJ xdkarwåmudk jyoMu&ef ,HkMunfolwdkYtm; ajymMum;cJhygonf/

]]oifwdkYonf tcsif;csif; wpfa,mufudkwpfa,muf cspfMuavmh/ igonf oifwkdYudk cspfonfenf;wl tcsif;csif; cspfMuavmh[k ynpfopfudk igay;\/ oifwkdYonf tcsif;csif; cspfMuvQif vltaygif;wdkYonf xdkarwåmudk axmufí oifwdkYonf ig\ wynfhjzpfMuonfudk od&Muvdrfhrnf[k rdefawmfhrl\/ (a,m[ef 13;34-35)/

xdkUtwGufaMumifh wpfa,mufudkwpfa,muf cspfcifpGm aeMuzdkU&ef a,½Ibk&m;u trdefUay;cJhjcif; jzpfonf/

]]igynwff[lrlum; igonfoifwdkYudk cspfonfenf;wl oifwdkYonf tcsif;csif;cspfMuavmh (a,m[ef 15;12)/ }}

avmtdef*s,fvdwfNrdKU? yxrw½kwfESpfjcif; toif;awmf? uREkfyf\ vufOD;oif;tkyfq&mu xdkocifhtrdefYawmftay: tus,fwpf0ef; &Sif;vif;jycJh\/ a'gufwm awarmao ajymMum;onfrSm?

      wrefawmfwdkUtm;jzifh trdefUawmfudk vufcH&&SdcJhjcif;jzpf\/ (a,m 15;12) xdkolwkdUonf trdefYawmfudk emcHvQuf opöm&SdpGm vufawGUusifhoHk;Muonf/ tusdK;aus;Zl;tm;jzifh wpfOD;udkwpfOD; cspfcifav;pm;pGmjzifhd toif;awmfü yg0ifcJhMu\/ r,HkMunfolwdkYtzdkU rSwfom;zG,f cspfcif,k,jcif;? wpfOD;udkwpfOD; ½dkaoav;pm;jcif;jzifh BudK;pm;aqmif&GufcJhMuonf/ ]]wpfa,mufudkwpfa,muf cspfMuavmh}} [lonf trdefUawmfudk toif;awmftwGif;ü tvdktavsmuf od&SdcH,lxm;&rnf *gxmuJhodkUaeUpOf zwf&Guf&ygrnf/ odkYygaomfvnf; av;eufaom arwåmawmfudk oabmraygufcJhygu wpfOD;udkwpfOD; *½kpdkufjcif;&Sdrnf r[kwfay/ 4if;arwåm&Sdjcif;jzifh bk&m;ocif xkdtoif;awmfü wnf&Sdaeonfudk od&SdEkdifayrnf/ xdkokdY jyKrloltay:odkY bk&m;&Sifausmif;BuD;oufa&mufayrnf jzpfonf/ (Thmothy Lin Ph.D. The secret of Church Growth, First Chinese Baptist Church of LosAngeles, 1992, P.33)

oif;tkyfq&m a'gufwmvif;u trIawmfaqmif&GufpOfwpfavQmuf ''Koinona" (rdwfo[m,) wpfOD;udkwpfOD; cspfjcif;udk tav;ay;vkyfaqmifcJygonf/ xkdodkY BudK;pm;vkyfaqmifjcif;\ tusdK;&v'fu toif;awmfü toif;om; wpf&momom&Sdaom toif;awmfonf rMumrD toif;om; 2000 ausmfavmuf wdk;yGm;rsm;jym;cJhonf/

dkuJhodkY a,½IqvifNrdKUtoif;awmfüvnf; tpm;tpmrsm;udk twltuG pm;oHk;jcif;jzifh taygif;toif;zGJUjcid;udk tpOfvkyfaqmifcJhMuonf/ 0wfjyKjcif;tpDtpOfrsm;udk &yfwefYypfNyD; tdrfü jzpfap? pm;aomufqdkifrsm;üjzpfap? pm;aomufMujcif; rjyKcJhMuyg/ ]]xdkolrsm;wdkYonf tpOfrjywf ]]taygif;toif;zGJUjcif;? rkefUudkzJhí 0wfjyKjcif;udk tpOfvkyfaqmifMuonf[kom azmfjyxm;ygonf (wref 2;42)/ ]]ueOD;toif;awmfwdkYü ocifhbk&m;\ npmpm;yGJESifh qufpyfí wrefawmfrsm;vnf; wpfOD;ESifhwpfOD; ydkí&if;ESD;rI&SdapzdkY twltuG tpmoHk;aqmifjcif; rdwfo[m,udk tNrJjyKMucJhonf/ (William MacDonold Believer's Bible Commertory Thomas Nelson Publishers 1995, P 1588 note on Acts 2:42).

vlrsm;wdkUonfvnf; xdkarwåmudk axmuf½IMuvQuf c&pfawmfbk&m;ü ,HkMunfolc&pf,mefrsm; jzpfvmMuNyD; twlwuGaygif;azmfMuum toif;awmftay:ü ]]olwpfyg;tm; auR;arG;apmifha&SmufzdkY tcsif;csif; cGeftm;ay;wkdufwGef;&ef qHk;rMo0g' ay;MucJhygonf/ (MacDonold, ibid).

tqHk;owftaejzifh yXmemjyKjcif;udk txl;*½kpdkufvkyfaqmifMuonfudk awGU&ygonf/ ]]yXme jyKjcif;udk tNrJaqmif&Gufí aeMu\}} [k (wref 2;42) ü azmfjycJhonf/ yifawukawåaeYonf wnDwnGwfwnf; BudK;pm;íqkawmif; yiSmemjyKjcif;rS pwifcJhygonf/

]]xdkoltaygif;wdkYonf a,½I\r,fawmfrm&drS pí rdef;rwdkYESifhvnf;aumif;?nDawmfwdkY ESifhvnf;aumif;? wnDwnGwfwnf; BudK;pm;íqkawmif;yXmejyKvQuf aeMu\}} (wrefawmf 1;14)/

]]yifawukawåyGJaeY a&mufaomtcg xkdoltaygif;wdkUonf wnDwnGwfwnf; pka0;í aeMu\/ (wref 2;1)

wrefawmf 1;14 ü azmfjyaom ]]wnDwnGwfwnf; BudK;pmí qkawmif;}} Muonf[laom pum;vHk;udk rSwfom;apvdkygonf/ a'gufwmwDarmaovif; jyefqdk&mwGif ]] tvm;wlpdwftwkdif;yJ}} [k jyefqdkonf/ ,aeUtoif;awmfrsm;rsm; 0wfjyKjcif;txJü wnDwnGwfwnf; qdkjcif;udk pGefUypfcJh Muonf/ aMuuGJ0rf;enf;zG,f jzpf&yfBuHKawGU&Muonf/ rMumcifrSmyJ toif;awmf &maxmifcsDwdk;yGm;zdkY tvsifpvdk vkyfaqmifcJhMuonf/ twlwuG qkawmif;jcif;udk zsufodrf;cJhMuNyD/ ,cktcgwGif rsm;pGmapm c&pf,mef,HkMunfolrsm;onf ½kyfjrifoHMum;udkom 0wfjyKMuNyD; t&Sifocifudk arhavsmhaeMuygNyD wu,fudk 0rf;enf;p&maumif;aeNyDjzpfonf/ (Timothy Lin, Ph.D Ibid, PP.94-95).

]]xkdolrsm;onf wrefawmfwdkY\ qHk;rMo0g'udk cHjcif;? taygif;toif;zGJUjcif;? rkefUudkzJh jcif;? yXmejyKjcif;wkdUudk tNrJaqmif&Gufí aeMu\/ (wref 2;42)/

]]u,fwifjcif;odkYa&mufaom olwdkUudk aeYpOfrjywf ocifbk&m;onf oif;0ifapawmfrl\ (wref 2;47)/

xdkolwdkYü "r®oDcsif;pmtkyfvnf; r&Sdao;yg/ Projectors (rD;tvif;xdk;puf) r&Sdao;yg/ a0pmvnf;r&Sd? usrf;pmtkyfyif r&SdcJhao;yg/ bmaMumifhenf;? rdwåLul;pufr&Sdao;í jzpfygonf/ xkduJhodkY t&mrsm;r&Sdao;aomfvnf; a,½IqvifNrdKU&Sd toif;awmfonf toif;^ol 5000 ausmf wdk;yGm;cJhonf/ xdkrQruao;yg/ xkdolwdkUonf {0Ha*vd owif;awmfa0iScJhMuonf/ twlwuG aygif;azmf rdwfo[m, jyKcJhMuonf/ twlwuG pm;aomufcJhMuonf/ twlwuG qkawmif;yXmejyKaecJhMuonf/ xdkodkY tpOftNrJ aqmif&GufrItay: bk&m;ocifonf olwdkUudk aumif;BuD;oGef;avmif;cJhjcif;jzpfonf/ a'gufwmzdvpfpucf ajymMum;cJhonfrSm?

rsm;jym;pGmaom c&pf,mef,HkMunfolrsm; (odkYr[kwf) ueOD;tac: wynfhawmfrsm;onf rsm;rMumrD ,HkMunfolaygif; 5000 txd wdk;yGm;rsm;jym;cJhMuonf/ xdk,HkMunfolrsm; onf wrefawmfwdkY\ qdkqHk;rpum;udk emcHMuNyD; twlwuG aygif;azmfjcif;udk jyKcJhMuonf/ bk&m;ocifudk 0wfjyKudk;uG,fcJhMuonf/ ocifbk&m;\ npmpm;yGJudk tNrJaqmif&GufcJhMuonf/ tcsif;csif;rdwfo[m,zdkY twlwuG pm;aomufcJhMuonf/ bk&m;ocif\ rdom;pk0ifrsm; jzpfMuonf[k tm;vHk;oabmaygufcJhMuonf/ toD;oD; aom cE¨udk,fonf OD;acgif;wpfckwnf;ü qufxm;ouJhodkY uREfkyfwdkYvnf; c&pfawmf OD;acgif;\ udk,ft*Fg&yfrsm; jzpfMuonfudk em;vnfcJhMuygonf/ (Philp Schaff, Ph.D, History of the Christian Church, wm. B. Eerdmans. Publishing Company, 1975 reprint Volume 1, P. 247).

a'gufwm*Reftm&f½dkufpf ajymMum;ouJhodkY ]]a,½IqvifNrdKU toif;awmf wdk;yGm;jcif;onf urÇmESifh t0Srf; a*vdowif;aumif; us,fjyefYzdkUtvdkUiSm c&pf,mef ,HkMunfolwdkUtwGuf yHkerlemaumif; usef&pfapjcif; jzpfygonf/ (Rice, Ibid)/

a,½Ibk&m; rdefUMum;onfrSm?

]]vrf;r? vrf;Mum;odkUoGm;í awGUorQaomolwdkUudk yGJodkYac:zdwfMu[k trdefUawmf &Sdonfhtwdkif; }} (róJ 22;9)/

a&SUqufNyD; qkawmif;yXmejyKMuygpdkY? xdrf;jrm;r*FvmaqmifyGJodkY vludk zdwfac:MuygpdkY? a'oEÅ&toif; awmfodkY {0Ha*vd owif;aumif;emcHapzdkU vlopfrsm;udk zdwfac:MuygpdkU? cspfjcif;arwåmESifh olwpfyg; tm; arwåmjycspfcif MuygpdkY? txufygazmfjyorQwdkYtm; twlwuGqkawmif;jcif;ü aygif;pnf;MuygpdkU? u,fwifjcif; tvdkYiSm wwlwuG yXem jyKMuygpdkU? a'gufwm½dkufpf\ oHpOfcsdKoDcsif; em;axmifMu&atmif?

&dwfodrf;csdefonf rMumrSDukefqHk;awmhrnf
   aumufvdIif;rsm;aqmif,lvQuf tdrfjyefMurnf
pyg;&Sifa,½IocifxH a&muf&Sdawmhrnf
   om"k? opöm&Sdi,fom;aumif;[k tNyHK;rsufESmjzifh qD;MudKrnf
,aeYonfum; &dyfodrf;csdef BudK;rsm;vkyfaqmif&ef
   aysmufqHk;0dnmOf zrf;qD;u,fwif&ef?
ysufpD;rD;i&JrS oifhtaqGrsm;tm u,fwifyg
   ,aeYonf tjypfom;rsm;udk u,fwif&efjzpf\/
(tcsdefeD;NyD? a'gufwm *Reftm&f½dkufpf 1895-1980)

oifonf tjypfom;rsm;qDodkU oGm;a&mufNyD; ac:aqmifvmrSmvm;? oifxdkuJhodkY vkyfaqmifEkdifrnf taMumif; qkawmif;ay;yg\/ u,fwif&Sif\ trdefYawmfudk emcHvQuf tpOfwpdkuf aysmufqHk;0dnmOfrsm; zrf;qD;ac:aqmifvmolwdkYtzdkU bk&m;ocifaumif;BuD;oGef;avmif;ygapaomif?

tck? {0Ha*vd owif;aumif;oifwdkYtm; ra[majym&yJ þa'oemawmfudk tqHk;rowfvkd yg/ tjypf\ tzdk;tcudkay;qyfzdkY&ef a,½Iocifudk tzbk&m;ocifu apvTwfay;cJhNyD;jzpfygonf/ uREkfyfwdkYtjypf\ tzdk;tctwGuf a,½Ibk&m; taocHay;qyfoGm;cJhNyD; jzpfygonf/ a,½Ionf taocHcJhNyD; jzpfaomaMumifh tavmif;awmfudk ausmuf*lxJoN*dKvfcJhNyD; BuD;rm;aom ausmufjym;jzifh wHqdyfcyfí ydwfxm;cJhMuNyDjzpfonf/ xdkausmufjym;BuD;tm; rsm;pGmaom vlwdkUu wGefUvdSrfhNyD; ocsdKif; udk ydwfcJhMuygonf/ odkYayr,fh oHk;&ufajrmufaomaeYwGif a,½Ionf cE¨mudk,ftm;jzifh &Sifjyefxajrmuf cJhNyD;jzpfygonf/ a,½Ibk&m;onf aumif;uifbHkodkY wuf<uawmfrlNyD; tz crnf;awmf\ vuFmawmf bufodkY xkdifvQuf uREkfyfwdkYtzdkU qkawmif;ay;aeygonf/ tckqdk&if rdwfaqGoihfonf rnfuJhodkY c&pf,mef,HkMunfol jzpfvmrnfenf;? oif,HkMunfjcif;tm;jzifh aemifw&vQuf a,½IocifxH csOf;uyfwdk;0ifvm&ygonf/ a,½Ibk&m;xH rdwfaqGwdk;0ifcsOf;uyf vmygu oif\tjypfusL;vGeforQ tm;vHk;udk ocifhtaoG;awmftm;jzifh aq;aMumoefYpifrnf jzpfygonf/ a,½Ibk&m;ocifudk ,HkMunfyg? udk;pm;yg? ocihfaus;Zl;tm;jzifh oiftzdkUu,fwifjcif; &,lvkdufyg/ tmrif!

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

- a'oemawmfrwkdifcif a'gufwm *&dwfweftm&fcsefrS &Sifvkum 9; 1-6 ukd zwfMum;ay;onf/
- w&m;a'oemrwkdifcif rpöwm bif*srifcifudwf*&dzufpfrS 1895-1580 ckESpf a'gufwm
                   *Reftm&f½dkufpf oDuHk;aom ]]tcsdefeD;uyfNyD}} udk usL;{ay;ygonf/