Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
,aeYtoif;awmfrsm;tzdkY ueOD;toif;awmfwdkY\ {0Ha*vdyHkpHerlem
a'gufwmtm&ft,fvf[dkifrma*stm&f\

EVANGELISM IN THE EARLY CHURCHES –
A MODEL FOR TODAY!

a'gufwm tm&f? t,fvf? [dkifrm-a*st,fvfrS
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

avmpftdef*s,fvdwfNrdKU? wJawmfESpfjcif;toifawmf
ocifbk&m;aeYnaeydkif; 0wfjyKtpnf;ta0;ü a[mMum;jcif;
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, July 10, 2011


]]wpfusdyfESpfyg;aom wynfhawmfwdkUudk ac:awmfrlNyD;rS npfnL;aomewfwdkYudk Ekdifapjcif;iSm tcGifhtmPmay;vQuf ESpfa,mufpDESpfa,mufpD apvGwfawmfrlí (&Sifrmuk 6;7)/ þwpfq,hfESpfa,mufaomvlwdkYonf a,½Ibk&m;ESifh &ufowåywftenf;i,fom twl aecJhMuonf/ odkYygaomfvnf; xdkolwdkUudk ESpfa,mufwpfwGJpD wGJapNyD; aemifww&m;ESifhqdkifaom {0Ha*vdw&m;udk a[mMuapcJhonf/ (&Sifrmuk 6;12)/ xdktcg udk,fawmfonf awmifay:odkYwufí tvdkawmf&Sdaom olwdkUudk ac:awmfrlNyD; ]]w&m;a'oemawmfa[mMum;&ef apvTwfcJh\ (rmuk 3;14)/ þolrsm;onf 0dnmOfawmfESifhjynfh0Muaom olrsm;r[kwfMuonfudk oifwdkYtaotcsm odEdkifygonf/ enf;wlpGm ,k'&Smum,kwfvnf; topfwzef toufwmrajymif;vJovdk aomrvnf; xkdtwl owif;aumif;udk r,HkMunfcJhyg/ xkdenf;wl&Sifayw½kvnf; tzbk&m;ocif\ tvdkawmfudk jynfhpHkap&ef um;wdkifc&D;odkY avQmufvSrf;aoma,½Iudk wm;qD;cJh\/ c&pfawmfbk&m;&Sifu {0Ha*vd owif;aumif; twGuf xdkwynfhawmfwdkUudk OD;pGmrapvTwfao;cif? yxrtBudrf&SdrkefESifh taNE´nDtpfudkESpfa,mufudk ajymMum;onfrSm ]] ighaemufodkYvdkufMuavmh/ oifwdkYonf vludkrQm;aom wHigjzpfapjcif;iSm jyKrnf[k trdefYawmf&Sdavaomf xdkolwdkYonf csufcsif;ydkufuGefudkpGefUí aemufawmfodkY vdkufMu\[k (&SifróJ 4;19-20) ü azmfjycJhygonf/

wpfESpfMumNyD;aemuf xyfwpfBudrfc&pfawmfbk&m;onf wynfhawmfckESpfq,fudk ac:xkwfcJhNyD; ]]xdkaemufrS bk&m;ocifonf tjcm;aom wynhfawmfckESpfusdyfwdkUudk cefYxm;awmfrlí udk,fwdkif <uavthHaom NrdKU&Gmt&yf&yf xkdodkYa&SUawmfü ESpfa,mufpD? ESpfa,mufpDapvTwfawmfrlcJhonf (&Sifvkum 10;1)/ aus;Zl;jyKí &Sifvkum tcef;BudD (7) udk zGifhxm;Muyg? rwfwyf&yfvQuf uREfkyf tydk'fi,f 1 rS 3 txd zwfMum;ygrnf/

]]xkdYaemufrS ocifbk&m;onf tjcm;aom wynfhawmfckESpfusdyfwdkUudk cefYxm;awmfrlí udk,fwkdif<uavtHhaom NrdKU&Gmt&yf&yfwdkUodkY a&SUawmfü ESpfa,muf? ESpfa,mufpD apvTwfawmf rl\/ olwdkYtm; rdefYawmfrlonfum; pyg;&dwfp&mrsm;pGm&Sd\/ &dwfaomolwdkYonf enf;Mu\/ xkdUaMumifh vkyfaqmifaom olwdkYudk pyg;&dwfapjcif;iSm pyg;&SifapvTwfawmfrlrnftaMumif; qkawmif;Muavmh/ oifwdkYoGm;av&mrSm awmacG;pkxJodkY odk;oli,fwkdUudk apvTwfouJhodkY oifwdkYudk igapvTwf\ (&Sifvkum 1;1-3)

tm;vHk;xkdifEdkifygNyD/

ESpfa,mufpD? ESpfa,mufpD apvTwfjcif;onf {0Ha*vd owif;aumif;a0iSzdkU&ef c&pfawmf\ enf;vrf;yif jzpfygonf/ xkdenf;vrf;onf ,aeYuREkfyfwdkY taotcsmvdkufemusihfoHk;zdkU vdkrnf[k xifygonf/ tvkyfopfxJü tawGUtBuHKEke,fol? oufEkc&pf,mefrsm; jzpfayr,fh xdkolwdkUudk ocifonf ta0;odkY w&m;a[mMum;&ef apvTwfcJhonf/ ta0;odkYw&m;a[m apvTwfzdkY&ef xkdwynfh awmfwdkUtm; ESpf&Snfvrsm;Mum&Snf oifMum;cJhjcif; r&SdcJhyg/ vHk;0r&SdcJhyg/ ocifbk&m;rdefYawmfrl onfum;

]]oifwdkYoGm;av&mrsm;awmh acG;pkxJodkY? odk;oli,fwdkYudk apvTwfouJhodkY oifwdkUudk igapvTwf \ (vkum 0;3)

tawGUtBuHKEke,faom c&pfawmfaemufvdkufvli,fwdkYtm; rnfodkYqkawmif;&rnfudk ocif oifMum;ay;onfudk rSwfxm;oifhayonf/ rnfuJhodkY qkawmif;&rnfudk tydk'fi,f 2 ü aocsmpGm azmfjycJhonf/

]]pyg;&dwfp&mrsm;pGm&Sd\/ &dwfaom olwdkYonf enf;Mu\ xdkUaMumifh vkyfaqmifaomolwdkYudk pyg;&dwfapjcif; pyg;&SifapvTwfawmfrlrnftaMumif; qkawmif;Muavmh (&Sifvkum 10;2)ü oifMum;cJhonf/

vkyfaqmifaomolwdkUudk pyg;&dwfapjcif;iSm pyg;&SifapvTwfawmfrlrnftaMumif; qkawmif;Muavmh [k qkawmif;&rnfudk tawGUtBuHKEke,faom aemufvdkufrsm;tm; a,½Ibk&m;ajymMum;cJhonf/ a'gufwm *Reftm&f½dkufpf? olpyfqdkaom "r®oDcsif;ü atmufygtwkdif; oDuHk;a&;oGm;ygonf/

]]pyg;&SifxHqkawmif;Muavmh
    ]]&dwfodrf;jcif;iSm apvTwfrlyg}}
0if;rSnfhaeNyD &dwfodrf;olenf;vS\
    v,fjyifBuD;ü rsm;pGmaomoD;ESH
uREkfyftm;apvTwfawmfrlyg &dwfodrf;&ef toD;tESHrsm;
    0dnmOfawmfcGeftm;ay;rlyg
uREkfyf&Sdonf? uREkfyf&Sdonf
   ,aeYaysmufqHk;0dnmOf zr;fqD;zdkY&ef apvTwfrlyg
(1895-1980 ckESpf? a'gufwm*Reftm&f*dkufpfoDuHk;aom
     ]]uREfkyftm; apvTwfyg)

]]a,½Ionf teD;tyg;odkU csOf;uyfawmfrlNyD;vQif aumif;uifbHküvnf;aumif;? ajrBuD;ay:ü vnf;aumif;? pD&ifydkifaom tcGifhwefckd;&SdorQwdkUudk igcH&NyD/ oifhwdkYoGm;í vlrsdK;wumwdkUudk ighwynfhjzpfapvQuf? crnf;awmf? om;awmf oefY&Sif;aom 0dnmOfawmf\ emrawmfemrü AwådZHudkay;Muavmh/ igonfoifwdkYtm; ay;orQaom ynwfawmfwdkUudk apmifha&Smufapjcif;iSm qHk;rMo0g'ay;Muavmh/ igonfvnf; urÇmumvukefonfhwdkifatmif oifwkdYESifhtwl tpOf rjywf&Sdonf[k wynfhawmfwkdYtm; rdefYawmfrl\/ (&SifróJ 28;18-20)/

&Sifrmukusrf;\ tqHk;ü c&pfawmfajymMum;onfrSm

]]oifwkdYonf avmuDEdkifiHt&yf&yf&SdorQodkY oGm;ía0ae,sowå0gtaygif;wdkYtm; {0Ha*vdw&m; udk a[mMum;avm (&Sifrmuk 16;15)/

&Sifvkumusrf;\tqHk;ü c&pfawmfajymMum;onfrSm

]]c&pfawmf\ tcGifhtm;jzifh aemifww&m;ESifh tjypfvTwfjcif;w&m;udk a,½kqvifNrdKUrS paom vlrsdK;wumwdkUtm; a[mMum;&rnf (&Sifvkum 24;47)/

&Sifa,m[efusrf;\ tqHk;ydkif;ü c&pfawmfajymMum;onfrSm

]]crnf;awmfonf ighudk apvTwfawmfrlonfenf;wl oifwdkUudk igapvTwfonf[k rdefYawmf rlNyD;vQif }} (a,m[ef 20;21)/

c&pfawmfaumif;uifbHkokdY wuf<uawmfrrlcif aemufqHk;rdefYMum;cJhonfrSm

]]xdkodkY r&Sdaomfvnf;? oifwdkYay:odkY oefY&Sif;aom 0dnmOfawmf qif;oufaomtcg oifwdkYonf wefcdk;udk cH&í a,½kqvifNrdKUrSpaom ,k'jynf? &mr&djynf? ajrBuD;pGef;wkdifatmif ig\ oufaojzpfMuvdrfhrnf[k rdefYawmfrl\ (wref 1;8)/

xdktrdefUawmfonf wrefawmfrsm;udkom rdefYqdkjcif;NzpfNyD; ,aeYc&pf,mefrsm;twGuf r[kwfyg[k vlwpfOD;u rdrdwdkY\ toif;awmfudk tpdyfpdyftrTmrTm uGJjym;apcJhonf/ xkdolonf u,fAifeDZrf; NcHKxnfudk vTrf;NcHKNyD; vlwdkUtm; olUaemufvdkufapzdkY toif;awmfudk NzdKcGJvdkolomjzpfonf/ a,½Ibk&m; \ rdefYawmfrloHudk emcHjcif;r&Sd? 4if;trdefYawmfudk ajymif;vJypfaom olwdkYü aumif;BuD;r*Fvm oufa&mufrnfr[kwf/

pyg*sefu u,fAif\ tcsuf 5 csufudk aumufEkwfcJhonf/ odkYayr,fh olonf u,fAifaemuf vdkufwpfa,mufawmh r[kwfyg/ xkdolESpfa,mufwkdYMum;u rwljcm;em;aom tcsufudk uREkfyfwkdY awGUjrif Edkifonf/ pyg*sefajymMum;onfrSm?

]

],ckwGif u,fwif&Sifocif\ rdefYawmfrlcJhNyD;aom touf&Sifaom Ekwfuywfawmfonf ,ref aeYtwGufom wefcdk;awmfwnfNrJonfr[kwf ,aeYtwGufvnf; wefcdk;awmfESifh jynhfpHkvQuf &Sdonfudk em;vnfapvdkygonf/ u,fwif&Sif\ trdefUtmPmonf wrefawmfwdkYtwGufom r[kwfbJ uRefawmf^r c&pf,mef,HkMunfolwdkif;\ ycHk;ajymif;wm0efyif jzpfonf/ ]] oifwkdYoGm;í vlrsdK;wumwdkUudk ighwynfhjzpfapvQuf crnf;awmf? om;awmf? oefY&Sif;aom 0dnmOfawmf\ emrmefAwådZHudk ay;Muavmh}} [k rdefYMum;cJhonf/ uREfkyfwdkYonf ueOD;odk;oli,fawmf\ aemufvdkfufwdkY\ wm0ef0wå&m;rS uif;vGwfaponfr[kwfbJ uREkfyfwdkY acgif;aqmifBuD;\ cefYtyfjcif;wm0eft& a&SUodkY csDwufNyD; trdefUawmfrsm;udk csufjcif; jyKrlaqmif &Guf&ef jzpfygonf/ (pDtdyfcspyg*sef)

The metropolitan Tabernacle pulpit, Pilgrim Publication, 1986 reprint volume VII. P.281)

uREkfyfwkdY wpfa,mufcsifpDvnf; a'gufwm½dkufpfESifhtwl oDqdkMuygpdkY
    ]] uREkfyftm; toD;tESH&dwfodrf;&ef apvTwfrlyg
0dnmOfawmfcGeftm;ay;rlyg
    uREkfyf&Sdonf uREkfyf&Sdonf
,aeY aysmufqHk;0dnmOfzrf;qD;í apvTwfrlyg}}

pm;aomufyGJBuD;yHk Oyrmü a,½IrdefYawmfrlonfrSm ]]ocifu NrdKUjyifvrf;rNcHem;odkY oGm;tHk;avmh/ ightdrfudk jynfhapjcif;iSm tEdkiftxuf ac:oGif;avmh/ (&Sifvkum 14;23) ü rdefYawmfrlonf/ xdrf;jrm;r*FvmaqmifyGJyHk Oyrmü a,½IrdefYawmfrlonfrSm ]]vrf;rvrf;Mum;odkYoGmí awGUorQaom olwdkUudk yGJodkYac:zdwfMu[k trdefUawmf&Sdonftwkdif;}} (&SifróJ 22;9) ü rdefYawmf rlonf/

a,½Ibk&m;wnfaqmufcJhaom a,½kqvifNrdKU a'oEÅ& toif;awmfü {0Ha*vdvkyfief;ukd twdtusyif vkyfaqmifcJhMuonf/ yifawuk{wåyGJaeYtNyD; &ufowåywf tenf;i,fMumNyD;aemufwGif AdrmefawmfrSL; nOf;wGm;ajymMum;onfrSm ]] a,½IqvifNrdKUudk oifwkdYt,l0g'ESifh jynfhaponfjzpfí }} [k (wref 5'28) ü nOf;wGmjrnfwrf; ajymqdkcJhonf/ wrefawmf 5;42 wGif Adrmefawmfü4if; ? tdrfü4if; aewdkif;tpOfqkH;roGefoifvQuf [kaz:jycJhonf/wrefawmf 6;1 xdkumvü wynhfawmfwdkU onf rsm;jym;onf&Sdaomf [kxyfrH íaz:jycJh\/ tqHk;ü wrefawmf 12;24 udk zwfMunfhygaomf? ]] bk&mocif\ omoemawmfonf wkd;yGm;rsm;jym;av\}} [k azmfjycJhonf/ a'gufwmuREkfyftm&f½dkufpf ajymMum;onfrSm?

      ]]&Smr&dNrdKU? oif;axmufzdvdyÜK c&pfawmf\ taMumif;wrefwmf 6;8 ü ajymMum;&mwGif? ]]vltpkta0;wdkYonf Mum;í zdvdyÜKjyKaom edrdwfvu©PmwkdUudk jrifaomtcg ol\pum;udk wnDwnGwfwnf; em;axmifMu\}} [k azmfjycJhonf/ tydk'fi,f 12 wGif ]]zdvpfyÜKonf bk&m;ocif \ EkdifiHawmfESifhvnf;aumif;? a,½Ic&pf\ emrawmfESifhvnf;aumif;? pyfqkdifaom {0Ha*vd w&m;udk a[majymí xdkolwdkYonf ,HkMunfaomtcg a,musmf;rdef;rwdkUonf AwåHZHudkcHMu\}} xkduJhodkY bk&m;ocif\ wefcdk;t&Sdeft[keftm;jzifh ajrmufrsm;pGmaom vlrsm;toufwm ajymif;vJjcif;onf "r®opfumv toif;awmf\ yHkrSeftajctaeyifjzpfonf/
       xkdUaMumifh wrefawmf 9;31 ü azmfjyxm;onfrSm ]] ocif bk&m;udk aMumuf&GHUjcif;üvnf;aumif; oefY&Sifaom 0dnmOfawmf\ tqHk;trüvnfaumi;f? arGUavsmfaomtm;jzifh yGm;rsm;Mu\ [k azmfjycJhonf/
       toif;awmf ]]wdk;yGm;vmjcif;}} onf topfaom ,HkMunfol rsm;rsm;jym;vmjcif;aMumifhjzpf\/ xkduJhodkY yHkrSefwdk;yGm;jcif;onf "r® opftoif;awmfol ^om;rsm; oabmwnDwnGwfwnf;jzifh aeY&uf pOfwdkif;olwpfyg;tm; {0Ha*vdowif;aumif;a0iS aomaMumifhhjzpf onf/ (a'gufwm *Reftm&f ½dkufpf'D'D? bmaMumifh uREkfyfwdkY toif;awmf rsm; 0dnmOfrsm; rzrf;qD;Ekdifoenf;? xm0&bk&m;"g; yHkESdyfwkduf 1966? pm 25)/

a'gufwm½dkufpfajymMum;onfrSm? rwlrwefn§if;qJjcif; Mum;xJ bk&m;rJhw&m;rJh vlom;rsm;Mum; 0dnmOfrsufpduef;olawGtv,fü "r®opftoif;awmfonf tHhMozG,fwdk;yGm;rsm;jym;jcif;rSm ,aeYuREkfyfwdkU xufomí 0dnmOfa&;&m tod<u,f0aomaMumifhjzpfonf/ 0ghaemcf\ umokdvpf*dkPf;cGJxGuf olwdkU\ ordkif; [laom pmtkyfxJ ajymMum;onfrSm yifaw½kawåaeYtvGef 6 ESpf? 7 ESpf? yxr&mpkwGif c&pf,mef ,HkMunfolrsm;rSm 3 &mpk avmufu BuD;rm;aom n§if;yef;ESdyfpufjcif;? rsm;pGmaom rmwk& taocHjcif; &SdpOfwGif c&pf,HkMunfolaygif; 8000000 cefYwdk;yGm;rsm;jym;vmcJhonf/ a&mrtifyg,m wGif 15 yHk 1 yHkonf (15 a,mufvQif wpfa,mufonf a&mrppfom;wdkY\ aoG;pGef;n§if;qJESdyfpuf onfhMum;u ppfrSefaom c&pf,mef,HkMunfolrsm; jzpfvmcJhMuonf/ oawzefESifh ,mukwdkUonf a,½kqvifNrdKUüyif rmwk&taocH ay;qyfoGm;cJhonf/ tjcm;aom ,HkMunfolrsm;onfvnf; ae&mtESHYwGif aoonfhtxd n§if;yef;EdSyfpufjcif;cHcJh&onf ]]a,musfm;rdef;rwdkYukd csnfaESmifí axmifxJrSm avSmifxm;vsuf taoowfjcif;odkYwkdifatmif xdkw&m;vrf;udk n§Of;qJygNyD}}[k (wref 22;4) ü azmfjyxm;ygonf/ &Sifaygvkonfvnf; axmifxJtBudrfBudrfuscH&\/ taoowfjcif;rS tBudrfBudrf vGwfajrmuf&\/ xdkuJhokdY BudK;pm;trIxrf;jcif;aMumihf *sL;vlrsKd;axmifcsDí topfjyKjyifajymif;vJMu& onf/ aoG;pGef;ESdyfpufjcif;udk eD½dk;bk&ifukd,fwkdif OD;pD;vQuf &Sifaygvk tjcm;aomwrefawmfrsm;udk acgif;jzwfowfcJhavonf/ [wf'&D,rf\ n§Of;yrf;ESdyfpufjcif;? tefwdkeDewf\ n§Of;yrf;EdSyfpufjcif;? yD;,pfrm"g;pfESihf qufwDrmpf qAD&ufpfwdkY\ vufxufü n§Of;yef;EdSyfpufjcif;cHcJhMu&onf/ rD;vQHrD;xJ taoowfn§Of;pufjcif;txd {0Ha*vdtzdkY toufay;BudK;yrf;cJhMu&ygonf/ a0gcfref;ajymMum;onfrSm –

      ]]ESpfaygif;ESpfaxifausmfvmygNyD? ppfrSefaom c&pf,ef,HkMunfolrsm; onf aqGrsKd;todkif;t0dkif;Mum;rS pGefYvTwfcH&jcif;? txiftjrifao; cH&oltjzpf ,HkMunfjcif;ü aygif;pnf;cJhMu\/ avmuDvlom;trsm;wdkY\ rvdkrkef;wD;rIukd cHcJh&Mu\/ rMumcP axmifxJcscH&jcif; aoxdwkdif xdka&mrtifyg,mvufatmufwGif c&pf,mefrsm; n§if;yef;EdSyfpufjcif;cH &Muonf/ ESpfaygif;ESpfaxmifwkdifcJhayNyD/ ,HkMunfol c&pf,efrsm;onf tzdk;tcajrmufrsm;pGm ay;qyfNyD; c&pfawmfbk&m;aemuf vdkufcJhMu onf/ vlwpfOD;wpfa,muf\ tcGihfta&; qHk;½IH;tepfemcHay;qyfNyD; c&pf,ef ,HkMunfolrsm;jzpfvmcJhMuonf/ ESpfESpfaxmifwkdifcJhayNyD/ c&pf,HkMunfolrsm;onf &mZ0wfom;yrm axmifxJcsjcif;cH&? n§Of;yef;jcif;wdkYukd cH&Muaomfvnf; rdrdwdkY\ ,HkMunfrIukd rpGefY c&pfawmfaemuf vdkufcJhMu&ygonf/ (Rice ibid, P.P. 27-28)

a'gufwm½dkufpfajymMum;onfrSm ESpfNrdKUp&mraumif;aom acwfumv tajctaetv,fwGif c&pf,ef,HkMunfolrsm;onf rvdkrkef;wD;cH&jcif;? wHcg;ydwfn§Of;yef;EdSyfpufjcif;udk cHcJh&Mu&onfhMum;wGif yif tHhMozG,faumif;avmufatmif aysmufqHk;0dnmOfrsm; zrf;qD;jcif;trIawmfjrwfü yg0ifvkyfaqmif cJhMuygonf/ ,aeY uREkfyfwkdY toif;awmfrsm;\ 0dnmOfzrf;qD;jcif; vkyfief;pOf "r®opfumv c&pf,mef ,HkMunfolrsm;wdkY\ vufawGUvkyfaqmifcJhjcif;u rnfodkYuGm[oenf;¿ (Rice, Ibid.) "r®opftoif; awmfrsm;ESihf ,HkMunfolc&pf,efrsm;ESihf ,aeYuREkfyfwdkY toif;awmfrsm;ESihf ,HkMunfolrsm;udk EdIif;,SOf onfhtcgwGif ,aeYc&pf,efrsm;onf &SufzG,faumif;avmufatmif ½IH;edrfhaeMu&NyD; ueOD; c&pf,ef rsm;\ BudK;pm;tm;xkwfrIukd rrSDEdkifay/ (Rice, ibid. P.29) a'gufwm½dkufpfu qufvufíajymMum;&m wGif "r®opftoif;awmf? c&pf,ef,HkMunfolrsm; rD;ukef,rf;ukef aysmufqHk;0dnmOfrsm; &SmazGzrf;qD;jcif; vkyfief; vkyfaqmifjcif;ukd EdIif;,SOfMunhfygaomf ... vlom;[lonf aowwfaomtjypf Zmwdoabm &SdMuonf/ odkYygaomfvnf; "r®opfc&pf,efrsm;onf trIawmfjrwfü c&pfawmftrdefYawmfudk emcHjcif;? pdwftm;xufoefpGm yg0ifqufuyfjcif;jzihf vkyfaqmifcJhMuygonf/

"r®oDcsif;a[mif;wpfyk'fü oDuHk;a&;xm;ouJhodkY

]]ukd,fawmfocifxHrS ab;acsmfvkNyD
ukd,fawmfh BuD;rm;arwåmrS ab;acsmfvkNyD [lí oDuHk;a&;om;ygonf/

odkYjzpfí ,aeYtoif;awmfrsm;onf bk&m;ocifxHrS 0dnmOfcGeftm;,lvQuf pdwftm;wuf<upGm oem;jcif;*½kPmawmfukd a&SU½IvQuf aysmufqHk;0dnmOf zrf;qD;&ygrnf/ "r®opfumvu rD;ukef,rf;ukef trIawmfjrwfü vkyfaqmifouJhodkY tjcm;aom {0Ha*vdvkyfief; vkyfaqmif&ef enf;pepfr&dSawmhay/ (Rice, IbId, P. 149-150)

a'gufwm ½dkufpf\ tom;ay;a&;om;azmfjyaom {0Ha*vdvkyfief;pOfonf ]]tvkyfrjzpf}} [k ajymMurnfukd uREkfyfodxm;ygonf/ tcsKdUwdkYonf u,fvfAif\ t,l0g'aemufodkY vkdufMucJhMuNyD/ u,fvfAif0g'xJu tcsufBuD; (5) csufudk rqdkvdkay/ u,fvfAif\ t,l0g'ukd ajymjcif;jzpfonf/ u,fvfAif\ tawG;tac:u aysmufqHk;vlom;onf vHk;0OóHkysufpD;aeí bmrSrvkyfEkdifawmhí xdkoltzdkY aemifww&m;ESihfqdkifaom w&m;yifrvdkawmhay/ c&pf,efwdkY\ vkyfief;jzpfaom {0Ha*vd w&m;yifvnf; rvdktyfay/ bk&m;ocif\ aus;Zl;awmfu a&G;Ekwfu,fwifygvdrfhrnf/ bmqdkbmrS vkyfp&mrvdk[laom t,ltq? tawG;tac:aemufodkY vdkufygMuNyDjzpfonf/ a*smhzf0dkufzD;vf? 0DvsHu,f&D? pyg*sefESihf tjcm;aom0dnmOfzcifrsm;u u,fAif t,l0g'rS tcsuf (5) csufudk xkwf,l &efoabmwlazmfjy\/ odkYaomfvnf; xdkolwkdYonf u,fvfAift,laemufvdkufolrsm; r[kwfMuyg/ xdkolwdkY wpfNydKifeuf ,HkMunfonfrSm uREkfyfwdkYtm;vHk;onf ]]omoemjyKq&m aqmif&Guf&aom trIukd aqmif&GufMuavmh}} [k (2wd 4;5) ü azmfjycsuftwkdif; oabmwlMuygonf/ bmoma&; jyKjyifajymif;vJ (reformed) oif;tkyfq&mrsm;udk (SPurgeon V. Hyper-calvinism, by Rev Iain H. Murray (Banner of Truth trust, 1995) pmtkyfukd zwfapvdkygofn/ þae&mü EdSyfNyD; 0ifzwfyg/ ¤if;pmtkyfonf tHhMozG,foifukd 0dnmOfwefcdk;? &&dSapNyD; oihfESvHk;om;udk aEG;axG;aprnf/ topfaom toufwmukd &&dSapNyD; {0Ha*vd owif;aumif;a0iSzkdY&ef ydkYay;vdrfhrnf/

a'gufwm½dkufpf\ c&pf,ef,HkMunfolrsm;tm; udk,fpdwfESvHk;ygvQuf trIawmfjrwf aqmif&GufzdkY wkdufwGef;jcif;onf oihftzdkY trSm;r&dSapygbl;/ trIawmfjrwftwGuf tm;enf;&jcif;onf 0dnmOf aysmufqHk;olwdkY\ taMumif;t&m ESHYpyfatmif avhvmjcif;r&dSaomaMumihfjzpfonf/ xdkolwdkYonf ESpfjcif;r*Fvm rcH,lcif aemifww&m;udk em;vnfoabmaygufjcif;r&dS? c&pfawmfa,½Ibk&m;ESihfvnf; xdawGUcHpm;rIr&dSbJ c&pf,efwpfa,muf jzpfvmzdkY qkawmif;ay;yg/ qdkwwfMuolrsm; jzpfMuygonf/ a'gufwmacuefESihf uRefawmfwdkYESpfa,muf a&;om;aom ]]tay:,Hqefc&pf,ef}} udk zwfMum;Ekdif&ef Today's Apostasy: How Decisionism is Destroying our churches udk EdSyfNyD;0ifa&muf zwf½IEkdifygonf/

a'gufwm tm&f½dkufpf uREkfyftm;ay;vkdufaom aumufEkwfcsufrsm;udk uRefawmft&rf;yJ oabmwlBudKufESpfoufygonf/ ueOD;c&pf,efrsm;\ trIawmfjrwfü vkyfaqmifjcif;rsm;ukd ,aeY uREkfyfwdkY owdcsyfzdkY vdkygonf/ olwkdY\yHkpHerlemrsm;ukd vdkufemzdkY vdkygonf/ aysmufqHk;0dnmOfrsm;tzdkY uREkfyfwdkY BudK;pm;vkyfaqmifMuygpkdY? AwådZHr*Fvm rcH,lcif xdkolwkdYukd jzpfEkdiforQ ppfrSefaom c&pf,efrsm; jzpfrjzpfudk avhvmoHk;oyf *½kpdkufMuygpdkYµ þt&mtm;vHk;\tay:ü c&Pfawmfbk&m;\ r[mapckdif;csufukd tm;vHk;owd&MuygpdkY

]]ocifu NrdKUjyif? vrf;r? NcHem;odkYoGm;tHk;avmh/ ightdrfudkjynhfapjcif;iSm tEkdiftxuf ac:oGif;avmh (vkum 14;23)

tm;vHk;rwfwyf&yfvQuf a'gufwmtdk;pfa0gh'fa*sprpf\ owif;aumif; a0iSpdkY owif;aumif;a0iSpdkY? oD;udk oDqdkMuygpdkY/

ppfrufab;'Pfoihfolrsm;? oabm0ab;oihf avmuBuD;rSm
   &Sif;vif;cspfcifwwfaom ,HkMunf ckdifrmjcif; pdwfxm;ay;rlyg/
ocifzdwfac:oH owdrlvQuf 0dnmOfidkufrsOf; tdyfaysmfolrsm; Edk;xapyg/
   ocifrdefYawmfrlonfum; {0Ha*vdowif;aumif; a0iSMuavmh/

a,½Iemr,lvQuf urÇmajrtqHk; owif;aumif;a0iSpdkY aumif;uifbHkrS
    ac:oHrlum; {0Ha*vd aumif;a0rQ[lí bk&m;ocifarwåm
aus;Zl;aovkarsmyg; aysmufqHk;0dnmOfrsm;qD tarSmifzHk;vTrf; urÇmtqHk;xd
    a0iSMupdkY {0Ha*vdowif;aumif;
(a'gufwm tdkYpfawmfü a*sprpfç 1889-1986? {0Ha*vda0iSMupdkY? {0Ha*vd
    a0iSMupdkY? udkcsm;pfa0pav 1707-1788 "And con it be oHpOfjzihf
      oDqdkonf/

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

a'oemawmfrwkdifcif a'gufwm c&dwfweftm&fcsefrS &Sifvkum 9; 1-6 ukd zwfMum;ay;onf/
w&m;a'oemrwkdifcif rpöwm bif*srifcifudwf*&dzufpfrS 1895-1580 ckESpf
       a'gufwm *Reftm&f½dkufpf oDuHk;aom uREkfyf&dSonf apvTwfrlyg? "r®oDcsif;udk usL;{ay;ygonf/