Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
a'gufwmtm&ft,fvf[dkifrm a*st&f
]]arvcdaZ'uf - c&pfawmfyHkaqmifjcif;}}

MELCHISEDEC - A TYPE OF CHRIST
(SERMON# 61 ON THE BOOK OF GENESIS)

a'gufwm tm&f? t,fvf? [dkifrm-a*st,fvfrS
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

2011 ckESpf? ZGefv 26 &uf? avmhpftdef*s,fvdwfNrdKU? wJawmfESpfjcif;toif;awmf? ocif
bk&m;aeYnaeykdif; 0wfjyKtpnf;ta0;ü a[mMum;jcif; / /
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, June 26, 2011

]]aca'g&avmrmESihf olYbufuaeaom rif;BuD;wdkYukd vkyfBuH&mrS tmjAHjyefvmaomtcg? aom'Hkrif;BuD;onf c&D;OD;BudKjyKjcif;iSm? &Sma0csKdihfwnf;[laom rif;BuD;csKdihfodkY xGufoGm;\/ tjrihfqHk;aom bk&m;ocif\ ,Zfyka&m[dwfjzpfaom &Smvifrif;BuD; arvcdaZ'uf onfvnf; rkefYESihfpyspf&nfukd aqmifcJhNyD;vQif aumif;uifajrBuD;&Sif? tjrihfqHk;aombk&m;ocifonf tmjAHukdaumif;csD; ay;awmfrlygap aomf[k tmjAHukd aumif;BuD;ay;í oif\&efolwdkYukd oif\vufü tyfESHawmfrlaom? tjrihfqHk;aom bk&m;ocifvnf; r*Fvm&dSawmfrlapownf;[k >rwfqdk\/ tmjAHonfvnf; Opöm&dSorQwkdYukd xdkrif;tm; q,fzdkY wpfzdkY vSLav\/ (urÇm 14 ; 17 - 20)


a[NAJMo0g'pm 7; 1-3 ukd zGihfMunhfMuygpdkY/

]]rif;BuD;rsm;udk vkyfBuH&mrS jyefvmaom tmjA[Hukd c&D;OD;BudKjyKí? aumif;BuD;ay;NyD;vQif tmjA[HvSLaom vuf&Opöm&dSorQukd q,fyHk wpfyHkcH,laom xdk&Smvifrif;BuD;wnf;[laom tjrihfqHk;aom bk&m; ocif\ ,Zfyka&m[dwfarvcdaZ'ufonf emr&if;teuftm;jzihf w&m;rif;? xdkrSwpfyg; Nidrfoufjcif;rif;[k qdkvdkaom &Smvifrif; jzpfvsuf tbr&dS? trdr&dS a&SUrsKd;pOfr&dS? touftykdif;tjcm;r&dSbJ bk&m;ocif\ om;awmfESihfwlí ,Zfyka&m[dwft&mü tpOftNrJ wnf\ (a[NAJ 7 ; 1 - 3)

aus;Zl;jyKí ¤if;usrf;ykd'fukdzGihfxm;Muyg/ urÇmOD;usrf;tcef;BuD; 14 onf yxrqHk;aom ppfyGJukd rSwfwrf;wifazmfjycJhonf/ ]]&efolwdkY odrf;oGm;aom Opöm&dSorQukdvnf;aumif;? rdrdtpfukd om;avmwESihf ol\Opömudkvnf;aumif;? rdef;rrsm;ESihfvlrsm;udkvnf;aumif;? wpfzefaqmif&ef}} tmjA[Honf rdrdtdrfüzGm;í oGefoifaom vloHk;&mudk oGm;a&mufu,fwifaponf/ (urÇm 14;16) / tmwm'AvsLzdefYwfajymMum;onfrSm -

arvcdaZ'ufonf tvGeftifrwef rSwfom;zG,f ta&;ygaom yk*¾dKvfjzpfNyD; ]]bk&m;ocif \ om;awmf}} ESihf tvm;wlyHkaqmifjcif;jzpfonf/ (a[NAJ 7;3)/ arvcdaZ'ufonf uREkfyfwkdY em;vnf&ef eufeJcufcJvGef;ayonf/ arvcdaZ'ufonf c&pfawmfbk&m;yHkaqmifjcif;yif jzpfonf/ (A.W. Pink Gleaning in Genesis, Moody Press, 1981 edition P. 159)

1/ yxr? arvcdaZ'uf c&pfawmfyHkaqmifjcif;onf emr&if;teuf wlnDíjzpfonf/ ]]arvcdaZ'ufteufonf w&m;rif;}} jzpfonf a[NAJ 7;2 ukd zwfMunhfyg/

]]tmjA[HvSLaom vuf&Opöm&dSorQukd q,fyHkwpfyHk cH,laom xdk&Smvifrif;BuD;wnf;[laom tjrihfqHk;aom bk&m;ocif\ ,Zfyka&m[dwf arvcdaZ'ufonf emr&if;teuftm;jzihf w&m;rif;? xkdrSwpfyg; Nidrfoufjcif;rif;[k qdkvdkaom &Smvifrif; jzpfvQuf}} (a[NAJ 7 ; 3)/

yxrtaejzihf arvcdaZ'ufonf w&m;rif;jzpfí? 'kwd,taejzihf &Smvifrif;BuD; teufonf Nidrfoufjcif;rif;[líjzpfonf/ þonf ]]c&pfawmfbk&m;onf arv'daZ'ufyHkaqmif jcif;\ ½kyfvHk;yifjzpfí tjypfom;rsm;tzdkY u,fwifjcif;trIukd jyKcJholjzpfnf/ ajzmihfrwfjcif;w&m; \ awmif;qdkrItm;vHk;ukd c&pfawmfbk&m;ocifonf tjypfom;rsm;tzdkY vdkufavsmhcJhNyD; bk&m;&SifESihf oihfjrwfjcif;aus;Zl;ukd jyKcJholjzpfonf/ þtaMumif;t&mESihf ywfoufí a&mrMo0g'pm tcef;BuD; 3 ; 21 - 26 ü azmfjyxm;onf/

]],ckrlum; tem*wåusrf;ESihf ynwådusrf;wdkYonf oufaocHonf ESihftnD ynwfw&m;ESihf rpyfqdkifaom bk&m;ocif\ ajzmihfrwf jcif; w&m;ukd azmfjyNyD/ a,½Ic&pf\ ,HkMunfjcif;tm;jzihf ,HkMunf aomoltaygif;wkdYtzdkYjzpfí xdkoltaygif;wdkYay:odkY a&mufaom bk&m;ocif\ ajzmihfrwfjcif;w&m;onf xif&Sm;cJhNyD/ jcm;em;jcif; tvsif;r&dS/ tb,faMumihfenf;[lrlum; vltaygif;wdkYonf 'kp½dkuf ukdjyKí bk&m;ocifa&SUawmfü toa&ysufMuNyD/ a,½Ic&pfü a&G; EIwfawmfrlaomtm;jzihf tzdk;ray;&bJ bk&m;ocif\ aus;Zl;awmf aMumihf ajzmifhrwf&modkY a&muf&Mu\/ bk&m;ocifonf;cHawmfrl aomaMumihf vGefNyD;aom 'kp½dkuftjypfrsm;udk rSwfawmfrrl? ajzmihf rwfjcif;w&m;ukd xif&Sm;apjcif;iSmvnf;aumif;? ocifa,½I\ taoG;awmfukd ,HkMunfjcif;tm;jzihf tjypfajzp&mtaMumif; jzpfapjcif;iSmvnf;aumif;? bk&m;ocif xif&Sm;pGm jyawmfrlNyD/ a,½Iukd ,HkMunfaomolwdkYtm; pGJcsufwifcH&onfh jypfrIrS vGwfapí ukd,fawmfonf w&m;ojzifh jyKoljzpfaMumif;? udk,fawmf \ ajzmihfrwfjcif;w&m;udk ,ckumvü xif&Sm;ap\/ (a&mr 3 ;21 - 26)

a,½Ibk&m;vuf0g;um;wkdifay: oGef;avmif;aomtaoG;awmfonf tjypfom;rsm;tay: bk&m;&Sif\ trsufa'gotm; ajyaysmufapNyD; ajzmihfrwfaomoltjzpf vufcHapygonf/ ]]xdkYaMumihf igwdkYonf ,HkMunfjcif;jzpfí ajzmihfrwf&modkYa&mufvQif? igwdkYocifa,½Ic&pftm; jzihf bk&m;ocifa&SUawmfü Nidrfoufjcif;ukd cHpm;Mu\/ (a&mr 5 ; 1) [k azmfjycJhonf/ ]]vuf0g; um;wkdifay:rSm oGef;aom taoG;awmftm;jzifh &efukdNidrf;apí[k (aumavm 1;20) ü xyfrHí uREkfyfwdkY awGU&onf/

arvcdaZ'ufonf w&m;rif;BuD;ESihf Nidrfoufjcif;rif;[l\/ þt&mrsm;u olonf yHkaqmif jcif;jzpfí c&pfawmfyHkaqmifjcif;ukd jyoaeygonf/ "r®oDcsif;ta[mif;xJü þuJhodkY usL;{xm; onf/

]tjypftm;vHk;ukd ,lwifaqmif&Gufaom bk&m;ocif odk;oli,f? bk&m; bdodufcH? tjypfom;wdkYtzdkYukd,fpm; taocH?
tjypfom;rsm; vGwfajrmufapocifh taoG;awmfjrwf oihfjrwf aus;Zl;Nidrfoufjcif; ESihf aumif;uifwHcg;zGihfNyD?
     (1721 - 1819 *Refbufa0vfoDuHk;aom ]]jrwfr*Fvm &dSap? a,½I&Sif}})/

2/ 'kwd,? arvcdaZ'uf c&pfawmfyHkaqmifjcif;onf pwifonfhtaMumif;&if; wlnDí jzpfonf/

a[NAJMo0g'pmtcef;BuD; 7 ; 3 udk toHus,favmifpGm zwfMum;MuygpdkY -

]]tbr&dS? trdr&dS a&SUrsKd;pOfr&dS? touftykdif;tjcm;r&dSbJ bk&m;ocif\ om;awmfESihfwlí ,Zfyka&m[dwft&mü tpOftNrJ wnf\/ (a[NrJ 7 ; 3)

arvcdaZ'ufESihf c&pfawmfqifwlonfqdk&mwGif ]]tbr&dS? trdr&dS a&SUrsKd;pOfr&dS (aqGpOf rsKd;qufpojzihf) pwifaeYr&dSbJ? b0ed*Hk;csKyfoGm;jcif;vnf; r&dScJhí}} jzpfonf/

þuJhodkY qifwlonfqdk&mwGif arvcdaZ'ufonf obm0vGefwefcdk;&Sifjzpf\[k rqdkvdkyg/ urÇmOD;usrf;ü azmfjy&mwGif olonfaqGpOfrsKd;qufr&dS? aoqHk;oGm;jcif;r&dS [líom azmfjycJhjcif; jzpf\/ at.'AvsLzdefYwf\ ajymMum;onfrSm rdbr&dSjcif;u xl;jcm;qef;jym;aom rSwfom;zG,f jzpf\[k ajymMum;onf/ (urÇmOD;usrf;) arG;zGm;jcif;r&dS? aoqHk;jcif;r&dS bdk;ab;bDbif csefvSyf azmfjyjcif;r&dSjcif;u oefY&Sif;aom 0dnmOfawmf\ tpDpOfwpf&yftaejzihf a,½Iocif\ NyD;jynhfpHkaomb0ukd yHkaqmifjcif;jzpfonf[k (ibid, P. 160) ü azmfjyxm;ygonf/ bif*srifudwfpf «1640 - 1704» ajymMum;onfrSm - xdkol\ rdbESihfqif;oufvmjcif;ukd razmfjyjcif;onf c&pfawmfyHkaqmifjcif;udk ykdíwlap&ef bk&m;ocif\ &nf&G,fcsufjzpfonf/ c&pfawmfbk&m;ü zcifr&dSjcif;onf vlZmwdpifppfjzpfjcif;udk ½dkaoav;pm;&efjzpfNyD;? rdcifr&dSjcif;u bk&m;pifppfjzpf jcif;ukd aMumuf&GHU½dkao&ef jzpfonf[k azmfjyonf/ (Benjamin Keach Preaching From the Types and Metaphors of the Bible, Kregel Publications, 1972 reprint, P 973)/

arvcdaZ'ufESihf c&pfawmfbk&m; Zmwfjr§Kyfqifwljcif;onf urÇmOD;usrf;pm\ &nf&G,fcsuf &dS&SdcsefvSyfjcif;jzpfí arvcdaZ'ufüom r[kwfyg/ a[NAJ 7 ; 3 ü azmfjyxm;ouJhodkY c&pfawmf\ ]]vlom;uwdcH,ljcif;}} onf ]]pwifaomaeY}} r&dSaombk&m;ocif\om; ]]olonf tpOftNrJ bk&m;ocif\ cspfjrwfEdk;aom om;jzpfjcif;udk jyoaejcif;jzpfonf/

3/ wwd,? arvcdaZ'uf c&pfawmfyHkaqmifjcif;onf ,Zfyka&m[dwft&mü wlnDjcif;jzpf onf/

arvcdaZ'ufonf ]]bk&m;ocif\om;awmfESihfwlí ,Zfyka&m [dwf t&mü tpOftNrJwnf\ (a[NAJ 7 ; 3) qmvHq&mu ajymMum;onfrSm -

]]xm0&bk&m;u oifonf arvcdaZ'ufenf;wl xm0&,Zf yka&m[dwfjzpfonf[k usdefqdkí aemufwpfzef pdwfajymif;vJjcif; &dSawmfrrl” (qmvH 110 ; 4)

a[NAJMo0g'pm 5 ; 6 ü wpfzefazmfjyonfrSm -

]]xdkodkYESihftnD usrf;pmwpfcsufüvmonfum; oifonf arv'd aZ'ufenf;wl xm0&,Zfyka&m[dwfjzpfonf[k vmownf;/ (a[NAJ 5;6)/

arvcdaZ'ufonf uREkfyfwdkY\ ,Zfyka&m[dwfrif;BuD; a,½Ibk&m;ukd yHkaqmifaejcif;jzpf onf/ a'gufwm ruúD;ajymMum;onfrSm qmvH 110 ü BudKwifa[mMum;aom arvcdaZ'ufonf c&pfawmf,Zfyka&m[dwf jzpfjcif;yHk&dyfukd jyojcif;\ taMumif;rSm c&pfawmfonf bk&m;ocif\ om;jzpfí tpOftNrJ ,Zfyka&m[dwfrif;BuD;jzpfonf/ xdkt&mu c&pfawmfonf ,Zfyka&m[dwfjzpfjcif;ukd apmihfxdef;NyD; ,Zfyka&m[dwfjzpfjcif;ü ajymif;vJjcif;r&dSawmhyg/ taMumif;rSm xdkocifonf xm0&,Zfyka&m[dwfjzpfí jzpfonf/ (J.Vernon MC Gee, TH.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Puplisher, 1983, Volume VP, 552 note on Hebrews 7 : 3)/

arvcdaZ'ufonf arma&SrS tm½keftm; ,Zfyka&m[dwfrif;wm0ef tyfESif;jcif;rwkdifcif? umvMum&SnfpGm touf&SifcJhygonf/ at.'D 70? a&mrppfom;rsm;rS Adr®mefawmftm; odrf;ydkufcsdef wGif tm½kef\ ,Zfyka&m[dwfjzpfjcif; tqHk;wkdifcJhNyDjzpfonf/ xm0&bk&m;\ om;awmf a,½Ionf uREkfyfwdkY\ xm0&,Zfyka&m[dwfrif;BuD; jzpfygonf/ bif*srifachcsfu arvcdap'ufESihf c&pfawmfMum; EIdif;,SOfazmfjy&mwGif arvcdaZ'ufonf ,Zfyka&m[dwf tm½kefrS wpfqihf vufqihfurf; cefYtyfjcif;r[kwfyg/ qDvdrf;bdodufwifolvnf; r[kwfyg/ wpfOD;wpfa,mufqDu wm0efvGJ,ljcif;r&dS yg/ bk&m;ocif\ EkwfawmftrdefYtm;jzihf aMujimoljzpfonf/ arvcdaZ'uf\ ,Zfyka&m[dwfjzpf jcif;onf vlom;tm;jzihf w&m;0ifcGihfjyKí jzpfvmjcif;r[kwf/ tqihfqihf vTJ,lír[kwf? rnfolwpfOD;wpfa,mufudkvnf; rdrd\wm0efukd rvTJtyfcJhyg/ xdkuJhodkY c&pfawmf «arvcdaZ'uf yHkaqmifjcif;jynhfpHkol» ,Zfyka&m[dwfjzpfjcif;u vlom;qDu cH,ljcif;r[kwf? bk&m;ocifu cefYtyf jcif;jzpfonf/ vlom;wkdYtm;jzifh qDvl;bdodufcHapí ,Zfyka&m[dwf jzpfvmjcif;r[kwfyg/ xdkrdrd\ ,Zfyka&m[dwfrif;BuD; &mxl;tm; rnfolwpfpHkwpfOD;ukd rvTJtyfcJhyg/ c&pfawmfonf aumif;uifbHk ü xm0&,Zfyka&m[dwfrif;BuD; jzpfygonf/ (Benjamin Keach ibid, P 973)

uREkfyfwdkY\ ,Zfyka&m[dwfrif;BuD; a,½Ionf uREkfyfwdkY\ tjypfrsm;tzdkY NyD;jynhfpHkaom ,ZfylaZmfjcif;ukd jyKay;cJhNyD;jzpfonf/ uREkfyfwdkY\ tjypfukd vuf0g;um;wkdifay: ,lwifcJhNyD; taoG; awmfjzihf aq;aMum&ef oGef;avmif;cJhNyD; jzpfygonf/ a[NAJMo0g'pmü rdefYMum;onfrSm -

]],ckrSm vlvufjzihfr[kwf? þavmu"mwfESihf rpyfqdkif omí BuD;jrwfpHkvifaom wJawmfü aemufr*FvmtusKd;wkdY\ ,Zf yka&m[dwfrif;jzpfaom c&pfawmfonf igwdkYtzdkY xm0& a&G;Ekwf jcif; aus;Zl;ukdcH&í qdwftaoG;? EGm;uav;taoG;ESihf r[kwf rdrdtaoG;awmfESihf oefY&Sif;&mXmexJodkY wpfcgwnf;0ifawmfrl\/ taMumif;rlum; tnpftaMu;&dSaomolwdkYtay:ü jzef;aom EGm;taoG;? qdwfaoG;? EGm;ruav;\ jymonf olwdkYukd,fcE¨mü pifMu,fjcif;ukd jyKEkdifonfrSefvQif xkdrQru tjypfuif;aom ukd,fawmfudk xm0&0dnmOfawmftm;jzihf bk&m;ocifa&SUü wifvSL ylaZmfaom c&pfawmf\ aoG;onf? aojcf;ESihf pyfqkdifaom tusihfukd y,f&Sif;í oifwkdYonf touf&Sifawmfrlaom bk&m; ocifukd 0wfjyKrnftaMumif; oifwkdYü ukd,fhukdudkodaompdwfudk pifMu,fapjcif;iSm omíwwfEkdifawmfrlonf r[kwfavm}}/ (a[jAJ 9; 11 - 14)

]]rdrdtaoG;awmfESihf oefY&Sif;&mXmexJodkY wpfcgwnf;0ifawmfrl\}} umodkvfvpftoif; awmfwGif? trIawmfaqmifrsm;onf ]],Zfyka&m[dwfrif;}} jzpfonf[k cH,lMu\/ xdkuJhodkY ckdifvHkaom taxmuftxm; or®musrf;pmü rawGU&ay/ "r®opfusrf;pmü oif;tkyfq&mrsm;udk ]],Zfyka&m[dwfrif;}} [lí ac:cJhjcif;r&dSyg/ ESpfjcif;oif;0ifESihf umodkvpfcGJxGufrsm;u ocifa,½I c&pfawmf wpfyg;omvQif ,Zfyka&m[dwfrif;jzpfonf[k ,HkMunfygonf/ uREkfyfwdkYtaejzihf a,½I c&pfawmfudk xyfrHí vlom;rsm;tzdkY vuf0g;um;wkdifü ,ZfrylaZmfapawmhyg/ ]]rdrdtaoG;awmfESihf oefY&Sif;&mXmexJodkY wpfcgwnf; 0ifawmfrlNyD;jzpfonf/ (a[NAJ 9 ; 12)/ xyfcgwpfvJvJ tjypfom; rsm;tzdkY ,ZfylaZmfp&mrvdkyg/ tjypfom; uRefawmf^rwdkYtm;vHk;tzdkY? c&pfawmfonf taoG;awmf oGef;avmif;NyD; xm0&touftzdkY taocHay;NyD;jzpfonf/

]]odkYaomfvnf; ,Zfyka&m[dwfrif;onf oefY&Sif;&mXmexJodkY olwpfyg;taoG;ESihf ESpfwkdif;tpOf0if&ouJhodkY c&pfawmfonf tzef rsm;pGm udk,fudkylaZmf&onfr[kwf/ xdkodkYylaZmf&onf rSefvQif urÇmOD;rSpí tzefrsm;pGm taocHawmfrl&\/ ,ckrlum; þuyf umvtqHk;ü wpfcgwnf;udk,fukd ylaZmfaomtm;jzihf tjypfrsm;udk okwfoify,f&Sif;jcif;iSm ay:xGef;awmfrl\/ (a[NAJ 9 ; 25 - 26)/

]]rdrdukd,fukd wpfcgwnf; ,ZfylaZmfí xdktrIukd NyD;jynfhpHkapawmf rlNyD
       (a[NAJ 7 ; 27)/

a,½Ionf uREkfyfwdkY\ tjypfrsm;twGuf wpfcgwnf; taocHawmfrlNyDµ

tjypftm;vHk;twGuf oefY&Sif;ap&ef wpfcgwnf; taoG;awmfukd oGef;avmif;cJhNyD;jzpfonf/ a,½Ibk&m;onf tjypf twGufom ,ZfylaZmfcJhjcif; ruyg/ olonf uREkfyfwdkY\ ,Zfyka&m[dwfrif;BuD;jzpfaomaMumihf tzcrnf;awmf\ vusFmawmfbufüxdkifí uREkfyfwdkYtzdkY Mum;0ifzsefajz qkawmif;ay;aeonf/

]]xdkYaMumihf tMuifolwkdYonf a,½Ic&pftm;jzihf bk&m;ocifh txHawmfodkY csOf;uyfMu\/ xdkolwdkY\ trIukd udk,fawmfonf apmihfvQuf umvtpOf touf&SifaomaMumihf olwkdYukd tpOfu,f wifjcif;iSm wwfEkdifawmfrl\/
      (a[NAJ 7; 25)

(1707 - 1788 - csm;vfa0vfpav? ajymMum;onfrSm?

]txuft&yfü uREkfyftzdkY jzefajz&Sm\/
taoG;awmfwefcdk;? xm0& arwåmESihf a&G;EkwfcJh
uREkfyfwkdYtzdkY udk,fpm;taocH&Sm
taoG;awmfwefckd;? taoG;awmfwefcdk;
aus;Zl;yv’if? oefY&Sif;&mXmeodkY 0ifpm;&
       (1707-1788 csm;vfa0av\ igh0dnmOf Ekd;xavmh)/

tqHk;owftm;jzihf a,½Ionf Muifemaom ,Zfyka&m[dwfrif;jzpfygonf/ a[NAJMo0g'pm 14; 14-16 ukd zGihfxm;Muyg/ aus;Zl;jyKí rwfwwf&yfvQuf toHus,fus,fESihf twlwuG zwfMum; MuygpdkYµ

]],ckrlum; aumif;uifbHkxJodkY <u0ifawmfrlaom ,Zfyka&m[dwf rif;BuD;wnf;[laom bk&m;ocif\ om;awmfa,½Ionf igwkdYü ,Zfyka&m[dwfrif; jzpfawmfrlaomaMumihf ]]igwkdYonf 0efcHcJhNyD;aomt&mü wnfMunfMuukeftHh/ igwkdY,Zfyka&m[dwfrif;onf igwdkYcH&aom qif;&J'ku©rsm;aMumihf rMuifemEkdifaomolr[kwf/ igwdkYcH&onfenf;wl trsKd;rsKd;aom pHkprf; aESmihf,Sufjcif;wkdYukd cHzl;aomoljzpfawmfrl\/ odkY&mwGif 'kp½dkuf tjypfESihf uif;vGwfawmfrl\/ xdkYaMumihf igwdkYonf oem;jcif; u½kPmudkvnf;aumif;? awmfavsmfaom rpjcif;? aus;Zl;awmfudk vnf;aumif; cH&rnftaMumif; &J&ihfaompdwfESihf aus;Zl;yv’if awmfokdY wdk;0ifcsOf;uyfMuukeftHh/ (a[NAJ 4 ; 14 - 16)

xkdifEkdifMuygNyD/ a'gufwmruúD;ajymMum;onfrSm -

]]aus;Zl;yv’ifawmfodkY wdk;0ifcsOf;uyfMuygpdkY (vGwfvyfpGmjzihf) uREkfyf wkdYonf ocifa,½Itm; vGwfvGwfvyfvyf ajymqdkaqG;aEG;MuygpdkY/ rdwfaqGwdkY rajymrxGuf0Hhaom t&mukdyif uREkfyfwdkY\ a,½Iocif ukd ajymEkdifayonf/ ocifonf uREkfyfwdkYtm; tpOftNrJ em;vnf cGihfvTwfawmfrl\/ uREkfyftm;enf;csufukd em;vnfawmfrl\/ twm;tqD;r&dS vGwfvyfpGmESihf csOf;uyfEkdifayNyD/ uREkfyfpdwfESvHk; om;xJu &dSorQudkyif ajymjyEkdifayonf/ uREkfyf\ pdwfESvHk;om; ukd olYtm; zGihf[Ekdifayonf/ (a*s Aef Ekef ruúD; wD tdyfcsf'D? tkdifbDtkdif'Dç pm 537 - a[NAJ 4 ; 16 rSwfpkt&)/

a,½Ibk&m;onf ppfrSefaom c&pf,efwdkY\ ]]tcsdefwkdif;ü}} vdktyfrIukd ulnDaxmufyHhvsuf &dSonf/ oifhtzdkY xdkae&mü &dSaejcif;jzpfonf/ oif\ tqdk;&Gm;qHk;tcsdefüyif oiftm;ulnDay; ygvdrfhrnf/ oifpdwfzdpD;av;vH xdkif;rdIif;aeaomtcsdef? ESvHk;om;rGef;Muyfaecsdefüyif? a,½IxHodkY csOf;uyfNyD; tultnDawmif;ygu ]]tcsdefwkdif;twGuf vHkavmufaom aus;Zl;aumif;BuD;}} udk cHpm;ygvdrfhrnf/

oihfukd rpGefYy,fyg/ oifpdwfzdpD;aeonfjzpfap? 0efav;yifyef;aeonfjzpfap? a,½Ionf ulnDygvdrfhrnf/ oifhukd rpGefYypfyg/ oifonf tBuD;tus,f pdwfESvHk;aMuuGJpOfwGif oufom&m&ygvdrhfrnf/ taMumif;rSm oihfukd xdka0'emrS a,½Ionf vGwfajrmufapygvdrfhrnf/ ]]tu,fí aorif;\t&dyf vTrf;rdk;aom csKdihfxJodkY avQmufoGm;&aomfvnf; ab;tEÅ&m,fudk raMumufyg/ taMumif;rlum; udk,fawmfonf tuREkfyfESihftwl &dSawmfrlonfjzpfí vSHwHawmfESihf awmifa0S;awmfonf uREkfyfudk csrf;omapyg\/ (qmvH 23 ; 4)/

arvcdaZ'ufonf pdk;&drfpdwf? &ifwrrESihf ppfyGJrSjyefvmaom tmNAHudk auR;arG;jyKpkí aumif;csD;ay;cJh\/ oifonfvnf; oihftoufwmü pdk;&drfaMumihfMurI BuHKawGUcsdefrSm a,½Ionf oihfqDodkYvmNyD; aumif;BuD;ay;í auR;arG;ygvdrfhrnf/

oifonf 0dnmOfa&;&mü aysmufqHk;aeqJjzpfrnfqdkygu oifonf c&pfawmfa,½IxHodkY tjrefwdk;0ifcsOf;uyfyg/ oihfukd tvsif;y,frnfr[kwfyg/ a,½IrdefYawmfrlonfum; ]]crnf;awmf onf ightm;ay;awmfrlorQaomolwkdYonf ighxHodkY vmMuvdrfhrnf/ ighxHodkYvmaomolukd igonf tvsif;ry,f (a,m[ef 6 ; 37)/ a,½Ibk&m;xHodkY wkd;0ifcsOf;uyfyg/ a,½Iocifonf oihftjypf rsm;ukd cGihfvTwfNyD; tzdk;xkdufaom taoG;awmfjrwfESihf aq;aMumoefYpifygvdrfhrnf/

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

a'oemawmfrwkdifcif a'gufwm *&dwfwef t,fvfcsefrS qmvH 110: 1 - 4 udk zwfMum; ay;onf/
a'oemawmfrwkdifcif rpöwm bif*srif cifudwf*&dzuf'frS ausmufNrJusL;
1903 - 1992? aemfrefa*suavwef oDuHk;aom "r®oDcsif; usL;{ay;onf/


tajcjyKusrf;rsm;

a'gufwmtm&ft,fvf[dkifrm a*st&f
]]arvcdaZ'uf - c&pfawmfyHkaqmifjcif;}}

MELCHISEDEC - A TYPE OF CHRIST
(SERMON# 61 ON THE BOOK OF GENESIS)

urÇmOD;usrf;rS 61 ckajrmufaom a'oemawmf
a'gufwm tm&f.t,f [dkifrm a*s tm&f

]]aca'g&avmrmESihf olYbufuaeaom rif;BuD;wdkYukd vkyfBuH&mrS tmjAHjyefvmaomtcg? aom'Hkrif;BuD;onf c&D;OD;BudKjyKjcif;iSm? &Sma0csKdihfwnf;[laom rif;BuD;csKdihfodkY xGufoGm;\/ tjrihfqHk;aom bk&m;ocif\ ,Zfyka&m[dwfjzpfaom &Smvifrif;BuD; arvcdaZ'uf onfvnf; rkefYESihfpyspf&nfukd aqmifcJhNyD;vQif aumif;uifajrBuD;&Sif? tjrihfqHk;aombk&m;ocifonf tmjAHtm;aumif;csD;ay;awmfrl ygapaomf[k tmjAHukdaumif;csD;ay;awmfrlygapaomf[k tmjAHukd aumif;BuD;ay;í oif\&efolwdkYukd oif\vufü tyfESHawmfrlaom? tjrihfqHk;aom bk&m;ocifvnf; r*Fvm&dSawmfrlapownf;[k >rwfqdk\/ tmjAHonfvnf; Opöm&dSorQwkdYukd xdkrif;tm; q,fzdkY wpfzdkY vSLav\/ (urÇm 14 ; 17 - 20)

]]rif;BuD;rsm;udk vkyfBuH&mrS jyefvmaom tmjA[Hukd c&D;OD;BudKjyKí? aumif;BuD;ay;NyD;vQif tmjA[HvSLaom vuf&Opöm&dSorQukd q,fyHk wpfyHkcH,laom xdk&Smvifrif;BuD;wnf;[laom tjrihfqHk;aom bk&m; ocif\ ,Zfyka&m[dwfarvcdaZ'ufonf emr&if;teuftm;jzihf w&m;rif;? xdkrSwpfyg; Nidrfoufjcif;rif;[k qdkvdkaom &Smvifrif; jzpfvsuf tbr&dS? trdr&dS a&SUrsKd;pOfr&dS? touftykdif;tjcm;r&dSbJ bk&m;ocif\ om;awmfESihfwlí ,Zfyka&m[dwft&mü tpOftNrJ wnf\ (a[NAJ 7 ; 1 - 3)

urÇmOD; 14 ; 16

1/ arvcdaZ'uf - c&pfawmfyHkaqmifjcif;onf emr&if;teufwlí jzpfonf/
a[NAJ 7 ; 2? a&mr 3 ; 21 -26; 5;1? aumavm 1;20

2/  arvcdaZ'uf- c&pfawmfyHkaqmifjcif;onf pwifonfhtaMumif;&if;
wlnDíjzpfonf/ a[NAJ 7 ; 3

3/  arvcdaZ'uf- c&pfawmfyHkaqmifjcif;onf ,Zfyka&m[dwft&mü wlnDjcif;jzpfonf/
a[NAJ 7 ; 3? qmvH 110 ; 4? a[NAJ 5 ; 6ç 9 ; 11 - 14ç 25-26 a[NAJ 7;27ç 25; 4 ;
14 - 16? qmvH 23 ; 4? a,m[ef 6; 37