Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
a'gufwm tm&ft,f [dkifrm a*stm&f a[mMum;aom

NOAH – A TYPE OF CHRIST!

a'gufwm tm&f? t,fvf? [dkifrm-a*st,fvfrS
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

2011 ckESpf? ZGefv 19 &uf? avmpftdef*s,fvdwfNrdKUwJhawmf ESpfjcif;toif;awmf?
ocifbk&m; aeYnaeydkif;0wfjyK tpDtpOfü a[mMum;jcif;/
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, June 19, 2011


bif*srifachcsfonf 1640 ckESpfwGif arG;zGm;cJhonf/ olonf touf 15 ESpft&G,wGif toufwm topfjyKjyifajymif;vJcJhonf/topfjyKjyifajymif;vJNyD;aemufwGif a&epf jcif;r*Fvmudk cH,lcJhonf/ olonf touf 18 ESpfjynfhaomtcg pwifí w&m;a'oema[mMum; cJhonf/ 1668 ckESpf touf 28 ESpft&G,fwGif vef'efNrdKUESpfjcif;toif;awmf? oif;tkyfq&mBuD; wpfyg; jzpfvmcJh\/ xdktoif;awmfudk aemifwGif oif;tkyfq&mBuD;rsm;jzpfaom a'gufwm *Ref*D;vf eifhpD.tdyfcsfpyg*sef wdkUu OD;aqmifcJh\/ olonf pmtkyfaygif; 43 tkyf\ pma&;q&mwpfyg; jzpfNyD;? ESpfjcif;toif;awmfESifh tjcm;aomtoif;awmfwdkYü atmifjrifausmfMum;cJholjzpfonf/ or®musrf;pm\ yHkaqmifjcif;ESifh Oyrmpum;tvuFmrsm;wdkYudk a[mMum;jcif; pmtkyfonf ola&;om;orQxJu tausmfMum;qHk;aom pmtkyfwpftkyfjzpfcJhygonf/ (1855 ckESpf xkwfa0jcif;udk 1972 ckESpfü jyefvnfyHkESdyfxkwfa0onf) aem{ - ]] c&pfawmfbk&m;? yHkaqmifjcif;}}? usrf;nGef;a'oem awmftwGuf uREkfyftaejzifh bif*srifachcsfudk txl;aus;Zl;wif&Sdygonf/ aus;Zl; jyKí a[NAJJMo0g'pm 11;7 udk rwfwwf&yfvQuf zwfMum;MuygpdkY/

]]aem{onf rjrifao;aom trlt&mwdkUudk azmfjyaom Asm'dwfawmfudk cH&NyD;rS? ,HkMunfjcif;tm;jzifh aMumuf&THUaom pdwf&Sdí rdrdtdfoltdrfom;wdkUudk u,fwifjcif;iSm oabmFudk wnfav\/ xkdodkY,HkMunfjcif;tm;jzifh avuDom;wdkUudk tjypfwifí ,HkMunfjcif;ESifh ,SOfaomajzmifhrwfjcif;udkvnf; tarGcH&\/ (a[NAJ 11;7)

rdwfaqGrsm; xdkifEdkifMuygNyD/

aem{onf c&pfawmfbk&m;yHkaqmifaeonfudk jrifawGUEkdifayrnf/ taMumif;rSm c&pfawmf bk&m;ESifh aem{wdkYpyfMum;ulnD? qifwlrIrsm;pGm&SdaomaMumifhjzpfonf/

1/ yxr? aem{onf udk,fum,ESifhqdkifaom u,fwifjcif;trIudk jyKcJholjzpfonf/

aem{onf a&vTrf;rdk;jcif;ab;rS vlom; ]]rsdK;aph}} udk ol\ ,HkMunfjcif;jzifh xdef;odrf; umuG,fcJholjzpfonf/ a&vTrf;rdk;jcif; ab;qdkufa&mufcsdefwGif?

]]ajrrsufawmfay:ü&Sdaom vljzpfap? om;jzpfap? wGm;wwfaomt&mjzpfap? rdk;aumif;uifiSufjzpfap? touf&Sifaom t&m&Sd&SdorQwdkUudk ajrBuD;ay:u y,f&Sif;awmf rlí ysufpD;aysmufuG,fjcif;odkY a&mufMuukef\/ aem{rSpí aem{ESifh twl oabmFxJü&Sdaom olwdkYom usef<uif;Muav\/ (urÇm 7;23)

aem{tm;jzifh? ol\om;oHk;a,mufESifh olwdkY\ZeD;wdkYrS vlom; ]]rsdK;aph}} udk umuG,fxdef;odf; cJhMuonf/ xdkolwdkYrdom;pkrSty usefaomvlom;wdfkYtm;vHk; a&tm;jzifh ysufpD;cJhygonf/

c&pfawmfonf aem{\ yHkaqmifjcif;\ ½kyfvHk;ay:yHkjcif; udk jynfhpHkoljzpf\/ c&pfawmfonf u,fwif&Sifjzpfonf/ 0dnmOfa&; qdkif&m urÇmBuD;wpfckvHk;\ u,fwif&Sifjzpfygonf/ aumif;uifwrefawmfu a,moyftm; rdefYawmfrl&mwGif ]]om;a,musmf;udk zGm;jrifvdrfhrnf/ xdkom;onf rdrdvlwdkUudk tjypfrS u,fcRwfrnfh oljzpfaomaMumifh a,½I[laom trnfjzifh rSnfh&rnf[k aumif;uifwrefqdk\[lí (&SifróJ 1;21) ü azmfjycJhygonf/ ]]a,½I}} [laom emrnf\ t"dyÜg,frSm ]]a,a[m0gu,fwif&Sif}} [k t"dyÜg,f&Sd\/ a,½Itm;jzifh ]]vlom;rsdK;aph}} udk u,fwifjcif;trIjyKrnfjzpfojzifh ]]rdrdvlwdkUudk tjypfrS u,fwifrnfh}} [lí aumif;uifwrefrS rdefUMum;cJhonf/ aem{rlum; ]]rdrdtdrfoltdrfom;}}udk om u,fwifjcif;trIjyKcJhonf/ (a[NAJ 11;7)

t&/ a,½Ibk&m;uomvQif? ,HkMunfjcif;jzifh wdk;0ifcsOf;uyfaom ol[lorQudk u,fwifcJhjcif;jzpfonf/ ]]bk&m;udk rudk;uG,faom avmuDom; taygif;wdkY}} udk xm0&bk&m;onf a&tm;jzifh vTrf;rdk;zsufqD;ouJhodkY topfjyKjyifajymif;vJjcif; r&Sdaomol [lorQudkvnf; i&JrD;tdkifxJodkY csypfrnfjzpfonf/ (2 ay 2;5)/

2/ 'kwd,? aem{onf ajzmifhrwfjcif;w&m;a[mMum;oljzpfof/

uREkfyfwdkYtm; rdefUMum;xm;ouJhodkY ]]a&SUavmu"mwfudkvnf; ESajrmawmfrrl/ ajzmifhrwfjcif; w&m;udk a[maomaem{}} [lí (2 ay 2;5) ü azmfjy\ aem{onf ajzmifhrwfjcif;w&m;udk a[mMum;cJhí tjypfom;rsm;tm; tjypfrS aemifw&&SdNyD;? ,HkMunfoljzpfvm&ef w&m;a[mcJhonf/ odkYygaomfvnf; aem{ tcsdefumvü vltaygif;wdkUonf aem{\ w&m;pum;udk rxDrav;pm;jyK cJhMu\/ u,fwifjcif; &&SdzdkU&ef aemifw&m;r&vdkMuyg/

]]vlom;onf <uvmaomtcg aem{vufxufüjzpfouJhodkY jzpfvdrfhrf/ a&vTrf;rdk;jcif; r&SdrSDumvü aem{onf oabmFxJodkY 0ifaomaeYwdkifatmif vlrsm;wdkYonf pm;aomufvQmuf? xdef;jrm;pHkrufvQufaeí a&vTrf;rdk;jcif; a&mufojzifh vlyfcodrf;wdkUudk okwfoifz,f&Sm;onfhwdkifatmif owdarhaeMuonf enf;wl? vlom;<uvmaomtcgü jzpfvdrfhrnf/ (róJ 24;37-39)

aem{tcsdeftcgü vlom;wdkUonf aoG;om;qdkif&m aysmfyg;rIudkom t"duxm;Muonf/ a&muf&Sd vmawmhrnf? ysufqD;jcif;aeY&uftzdkY? aem{\ owday;a[mMum;jcif;udk em;rcHvdkMuyg/ ]]a&vTrf;rdk;jcif; ab;a&mufonhfwdkifatmif olwdkUowdarhaeMu\}} taMumif;rSm a&ESifhvTrf;jr§Kyfí zsufqD;aMumif;udk xdkolwdkYonf rSwfrdcsifpdwfr&SdMu[k (2 ay 3;6) ü azmfjyxm;ygonf/ a&muf&Sd vmrnfh zsufqD;jcif;udk olwdkYonf wrifwum rSwfrdcsifpdwf r&SdMuí jzpfonf/ aemifw? oHa0* &&SdNyD; oabmFBuD;xJodkY 0ifzdkY&ef aem{ owday;a[mMum;cJhaomfvnf; xkdolwdkYonf aem{tm; t,HktMunfr&SdcJhí jzpfonf/

xdkuJhodkY ,aeYonfvnf; c&pfawmfESifhtwl jzpf\/ Ekwfuywfw&m;awmfudk Mum;emaom olawmfawmfrsm;rsm;yifvQif c&pfawmf\ w&m;pum;udk jiif;qefMuonf/ xdkUaMumihf a,½Ibk&m; onf a,½IqvifNrdKUudk Munfhí idka<u;cJh&\/ (vkum 19;4) ü azmfjyonf/ 0rf;enf;? aMuuGJpGm jzifh a,½Ibk&m; rdefYawmfrlonfrSm?

]]tdka,½IqvifNrdKU? a,½IqvifNrdKU? oifonf ya&mzufwdkUudk owfNrJ&Sd\/ oif&Sd&modkY apvTwfaom olwdkYudkvnf; ausmufcJESifh ypfNrJ&Sd\/ Muufronf rdrd om;i,fwdkUudk tawmifatmufü pk½Hk;ouJhokdY oif\ om;wdkUudk pk½Hk;apjcif;iSm Budrfzefrsm;pGm igtvdk&SdNyD/ oifrlum; tvdkr&Sd/ (róJ 23;37)

a,½Ibk&m;onf tjypfrS aemifw&&Sd&efESifh topfwzefajymif;vJzdkY vdktyfaMumif; ajymMum; cJhonf/ xkduJhodkY aem{onf oHo,uif;&Sif;pGmjzifh ]]ajzmifhrwfw&m;udk a[mMum;cJhonf/ (2 ay 2;5)/

3/ wwd,? aem{onf oabmFBuD;udk wnfaqmufcJhonf/

olonf avSwpfpif;udk wnfaqmufcJhjcif;r[kwfyg/ avSwpfpD;om qdkygu rdk;oJBuD;rJBuD;&GmoGef;aomtcg wdrf;arSmufoGm; rnfjzpfonf/ avSwpfpif;udk wnfaqmufrnfhtpm; aem{onf oabmFBuD;udk wnfaqmufcJhjcif; jzpfonf/ a[NAJtm;jzifh '' tebah" udk t*Fvdyfvdk "Ark" udk oabmFMuD;[lí jyefqdkjcif;jzpfonf/ 4if;\ pum;t"dyÜg,ft&? BuD;rm;aom aowåmwpfck [kac:qdkayrnf/ a'gufwm trf.tm&f'D[rf; ajymMum;&mwGif ]]OD;pGmrSwfom;&efrSm vlom;pwifjzpfay:vmjcif;tm; xdef;odrf;umuG,fEdkif&ef oabmFBuD;udk wnfaqmufzdkY BuH&G,faom bk&m;ocif\ pdwfESvHk;om;ayrnf;}} [k ajymMum;cJh\/ 4if;onf vlom;rsm; wDxGifcJhjcif; r[kwfyg/ (trf.tm&f'D[ef; trf'D Portraits of Christ in Gereses, ZGef'gAefyHkESdyfxkwfa0jcif; 1966 pm 82? 84) oabmFBuD;onf tvGefBuD;rm;aom aowåmjzpfojzihf wdrf;arSmufjcif; r&SdEdkifay/ oabmFBuD; \ tcef;tus,ft0ef;rsm; 1.4 oef;ay us,f0ef;onf/ 4if;oabmFwGif oHk;xyf&SdNyD; odk;aumif;uJhodkYaom wd&dpämeftaumif 125000 cefY qefYygonf/ bk&m;&Sifu aem{tm; rdefYawmfrlonfwGif

]]vkyf&rnf yHk[lrlum;? oabmFtvsm;tawmif oHk;&m (450 ay) teHtawmif ig;q,f (75 ay)tjrifhtawmif oHkk;q,f (450 ay) &Sd&rnf (urÇm 6;15)

aem{onf oabmFBuD;udk wnfaqmufouJhodkY c&pfawmfonfvnf; olUtoif;awmf udkwnfaqmufcJhonf/ c&pfawmfbk&m; rdefYawmfrlonfwGif

]]igqdkonum; oifonf a,w½kjzpf\/ þausmufay:wGif ightoif;udk igwnfaqmufrnf/ xkdtoif;udk r&PEdkifiH\ wHcg;wdkYonf rEdkif&m (róJ 16;18)

aem{onf oabFmBuD;wnfaqmuf&ef xm0&t&Sifbk&m;ocifrS vkyfyHkvkyfenf; tao;pdwfudk azmfjyvkyfaqmifjcif;jzpfonf/ c&pfawmfonfvnf; xkduJhodkY vkyfaqmifjcif;jzpf\/ olUtoif;awmfwnfaqmuf&mwGif? "r®a[mif;usrf;vm ya&mzuf jyKcsufrsm;twkdif; c&pfawmfonf vkyfaqmifjcif;jzpf\/ owif;aumif;usrf; 4 usrf;ü azmfjycJhorQ c&pfawmf\ vkyfaqmifjcif;rsm;onf ]] or®musrf;pawmfjrwf jynfhpHkjcif;omjzpfonf/ owif;aumif;usrf; 4 usrf;u?

]]c&pfawmfonf usrf;pmvmonfhtwdkif; igwdkYtjzpfaMumifh taocHawmfrl\ oN*dKvf NyD;rS usrf;pmvmonftwkdif; oHk;&ufajrmufaomaeYü jyef&Sifawmfrl\/ (1 aum 15;3-4)/

oabmFBuD;ü 0ifaygufwpfaygufwnf;om&Sdonf/ (urÇm 6;16) xdkUaMumifh? toif;awmfü vnf; 0ifaygufwpfaygufwnf;om &Sdygonf/ ]]igonf wHcg;0jzpf\}} (a,m 10;3) ü azmfjyxm;o uJhodkY aumif;uifbHkodkY 0ifpm;zdkU&ef c&pfawmftm;jzifh wpfvrf;wnf;om &Sdygonf/ c&pfawmfonf u,fwifjcif;zdkY rSefuefaomwHcg;0jzpfayonf/ c&pfawmfbk&m; rdefYawmfrl&mwGif? ]]igonf wHcg;0 jzpf\/ igjzifh0ifaom olonfab;ESifh uif;vTwfvQuf xGuf0ifí usufpm;&mudk awGU&vdrfhrnf/ (a,m[ef 10;9) bk&m;ocifonf tjypfi&JrS u,fwifjcif;trIudk jyKcJhNyD; taMumif;rSm c&pfawmfonf uREkfyfwdkY xm0&touf&SifzdkU&ef taocHawmfrlNyD; aojcif;rS &SifjyefxajrmufcJhNyD; jzpfonf/ xdkuJhodkY bk&m;ocifonf uREkfyfwdkUtpm; om;awmfa,½Ibk&m;udk uREkfyfwdkUtzdkU ukd,fpm; w&m;pD&ifapcJhNyD jzpfonf/ u,fwifjcif;tzdkUtvdkiSm bk&m;ocifonf tjcm;aomenf;vrf;rsm; jyifqifcJhNcif; r&Sday/ a,½Ibk&m;rdefYawmfrlonfum; ]] ighudk trSDrjyKvQif tb,folrQ crnf;awmfxH odkY ra&muf&[k (a,m 14;6) ü azmfjycJhonf/ oabmFxJodkY 0if&ef wHcg;onf wpfaygufwnf;om &SdouJhodkY u,fwifjcif;odkY a&mufvkdaomiSm c&pfawmftm;jzifhomvQif oif0ifpm;Edkifonf/ u,fwifjcif; cH&zdkUoifonf c&pfawmfxHokdY wdk;0ifcsOf;uyf&ygrnf/

aem{\ oabmFBuD;xJodkY 0ifa&mufaomolwdkif;onf ysufpD;jcif;rS u,fwifjcif;cH&Muonf/ odkYygaomfvnf; trsm;aomvlwdkYonf u,fwifjcif;cHzdkUudk oabmFBuD;xJodkY r0ifvdkMuacs/ c&pfawmf bk&m;ocifxHokdY wkd;0ifcsOf;uyfzdkY jiif;qefolwdkUvnf; ysufpD;jcif; cH&ayrnf/

aem{\ oabmFBuD;onf BuD;rm;aom vdIif;wHydk;½dkufcwfygaomfvnf; ab;tEÅ&m,frS umuG,fxm;EdkifcJhonf/ xddkenf;wlpGm toif;awmfonfvnf; avmurkefwdkif;rsm; ½dkufcufygaomf vnf; xdef;odrf;umuG,fqJyifjzpfonf/ a&vTrf;rdk;jcif;\ tqHk;wGif aem{onf csdK;iSufwpfaumif udk oabmFxJrS tjyifodkY apvTwfcJhojzifh 4if;csdK;iSufonf ]]Nidrf;csrf;jcif;[laom oHvGifcufudk EIwfoD;ücsDvQuf oabmFxJodkY jyef0ifvmcJhonf/ xdkt&monf oifppfrSefaom ajymif;vJjcif;cH& aomaeYwGif oifcHpm;vm&ayvdrfhrnf/ oifonf pmwefrefewf\ aoG;aqmifjzm;anmif;jcif;? pHkprf;aESmifh,Sufjcif; cH&ayrnf? xdkt&mrsm;onf oefY&Sif;aom 0dnmOfawmfuoihftm; yJhjyifqHk;r jcif;? tjypfudk azmfjyjcif;? jzpfonf/ odkYygaomfvnf; oifonf c&pfawmfa,½IxHokdY wdk;0ifcsOf; uyfvmygu bk&m;&Sif\ 0dnmOfawmfuoifhtm; Nidrfoufjcif; csrf;omudk oifhtay:odkY oGef;avmif; ygvdrfhrnf/ csmavmhwf? tDvDa,mh oDcsif;oDuHk;a&;om;ouJhodkY

b   0yifv,fvdIif;*,ufjyif;xef
ESvHk;om;xJwdkuf½dkuf? trkef;oHo,yGm;vQuf
   pdk;&drf? aMumuf&GHUjcif;rsm;xJrS
tuREkfyfvmNyD? tdk; odk;i,f? a,½I
    (1789-1871? atavmwf? tDvDa,ma&;om;aom ]]uREkfyfonf tjypfom;}} )

aus;Zl;jyKí rwfwuf&yfvQuf xdkoDcsif;udk oDqdkMuygpdkY? 4if;onf "r®oDcsif; pmtkyfpmrsufESm& ujzpfygonf/

uREfkyfonf ESvHk;om;rdkufrJvQuf
ocifhtaoG;awmf uREkfyfzdkYav
txHawmfokdY wdk;0if&ef zdwfac:ae\/
tuREkfyfvmNyD tdkokd;oli,f a,½I

uREfkyfonf udk,fawmftm; arQmfudk;jcif;r&Sd
tjypfarSmifrdkuf? uREfkyf0dnmOfu,fzdkY&m
tjypfrsm;xJu ocifhtaoG;awmfjzifh
aq;aMumrlNyD; tdkodk;oli,fa,½I

b0yifv,fvdIif;wHydk; ½dkufcufjcif;
ESvHk;om;xJ ½dkufcuf? trkef;oHo,yGm;
pdk;&drfaMumuf&GHUjcif;rsm;xJrS
tuREkfyfvmNyD? tdk;odk;oli,f a,½I

uREfkfyfonf armyef;tm;enf;vQuf
oem;jcif;? *½kPmawmf uREkfyfcH&
taMumif;rSm uwdawmfudk udk;pm;í
uREfkyfvmNyD? tkdokd;oli,fa,½I
     (1789 - 1871? &SmavmhtDvda,mh oDuHk;aom ]]uREkfyfonftjypfom;}})

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

w&m;a'oemawmf rwkdifcif? a'gufwm c&dwfweft,fcsefrS &SifróJ 24;32-39 udkzwfMum;ay;onf/
w&m;a'oemawmfrwdkifcif rpöwm bif*srifcifudwf*&dzufpf rS
     (1819- 1904? 0DvsHpvdbm a&;om;oDuHk;aom ]]a,½IuREfkyfvmNyD}} "r®oDcsif; usL;ay;onf/


tajcjyKusrf;rsm;

a'gufwm tm&ft,f [dkifrm a*stm&f a[mMum;aom

NOAH – A TYPE OF CHRIST!

a'gufwm tm&f? t,fvf? [dkifrm-a*st,fvfrS
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

]]aem{onf rjzpfao;aom trlt&mwdkUudk azmfjyaom Asm'dwfawmfudk cH&NyD;rS ,HkMunfjcif;tm;jzifh aMumuf&GHUaom pdwf&Sdí rdrdtdrfoltdrfom;wdkYudk u,fwifjcif;iSm oabmFudk wnfav\/ xkdodkY ,HkMunfjcif;tm;jzifh avmuDom;wdkUudk tjypfwifí ,HkMunfjcif;ESifh,SOfaom ajzmifhrwfjcif;wdkUudkvnf; tarGcH&\ (a[NAJ 11;7)

1/  yxr? aem{onf udk,fum,ESifh qkdifaom u,fwifjcif;trIudk jyKcJholjzpfonf/
(urÇm 7;12? &SifróJ 1;21? 2 ay 2;5)

2/  'kwd,? aem{onf ajzmifhrwfjcif;w&m;a[mMum;oljzpfonf/
(2 ay 2;5? &SifróJ 24 ; 37 - 39? 2 ay 3;5? vkum 19;41? &SifróJ 23;37)

3/  wwd,? aem{onf oabmFBuD;udk wnfaqmufcJhonf/
(urÇm 6;15? &SifróJ 16;18? 1aum 15;3-4? urÇm 6;16? a,m[ef 10;7? 9? 14;6)