Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
bmaMumihf a,½kqvifNrdKUonf or®wtdkbm;rm;tzdkY av;aomausmufjzpf&ovJ?

WHY JERUSALEM IS A BURDENSOME STONE
FOR PRESIDENT OBAMA

a'gufwm tm&f? t,fvf? [dkifrm-a*st,fvfrS
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

2011 ckESpf? ZGefv 12 &ufaeY? avmhpftdef*s,fvdwfNrdKUwJawmf ESpfjcif;toif;awmf?
ocifbk&m; aeYnaeydkif; 0wfjyKtpnf;ta0;ü a[mMum;aom a'oemawmf/
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, June 12, 2011

]]igonf a,½kqvifNrdKUukd ywfvnfü&dSaom vlrsKd;taygif;wkdYtm; wkefvIyfapaom zvm;jzpfaprnf/ a,½kqvifNrdKUukd 0dkifi;xm;Mu pOfwGif ,k'jynfukdvnf; xdkYtwljzpfaprnf/ xdkumvtcgüvnf; xdkNrdKUukd vlrsKd;taygif;wdkYtm; av;aomausmufjzpfaprnf/ xdkausmufudkcsDaom oltaygif;wkdYonf usKd;yJaMurGMuvdrfhrnf/ avmuDom;trsKd;rsKd;wkdYonf a,½kqvifNrdKUwpfzufü pka0;vQuf &dSMuvdrfhrnf/ (Zmc&d 12;2-3)


a'gufwm t'fa'ghqefajymMum;onfrSm £oa&v vlrsKd;rsm;udk pkpnf;NyD; EkdifiHawmfxlaxmif rnfhtaMumif;ukd or®usrf;pmvm BudKwifa[mMum;csufESihf acwfopforkdif;u axmufxm;onf/ odkYwkdifatmif or®mopfumvxdwdkif tpöa&;EkdifiHawmf xlaxmifEkdifcJhjcif; rawGU&ay/ *sL;vlrsKd; rsm;udk jyefvnfpkpnf;í tpöa&;EkdifiH xlaxmifNyD; EkdifiHwpfEkdifiH wnf&dSa&;onf a,½Ibk&m; aumif;uifbHkü csDaqmifoGm;onfhumvwkdifatmif ta&;yg xif&Sm;cJhaom ya&mzufjyKcsuf (BudKwifa[mMum;jcif;) rsm;jzpfcJhonf/ (t'fa'gqefzDtdyfcsf'D.ç The End a*smf'efAefpmyHkEdSyfwdkuf 1997 pm 44) ü azmfjycJhonf/

aemufqHk;aomtcsdefumvü *sL;vlrsKd;rsm; jyefvnfpkpnf;NyD; EkdifiHxlaxmifrnfukd ya&mzuf (tem*wfudka[mol) tmrkwfuckdifrmpGm BudKwifa[mMum;cJhonf/

]]olwdkYukd ae&if;t&yfü igpdkufxm;rnf/ igay;aomjynfrS aemufwpfzef b,folrQ rEkwf&[k oif\bk&m;ocif xm0& bk&m;rdefYawmfwl\ (tmrkwf 9;15)/

vl;0ufpfqefem ESpfjcif;toif;awmf? "r®ausmif;awmfrS a'gufwm*sdrf;pftdkckyfu tpöa&; EkdifiHjyefvnfjyKjyif xlaxmifa&;ESihfpyfvsOf;í atmufygtwkdif; rSwfcsufay;cJh\/

1814 - tmJvfbefeD? e,l;a,mufNrdKUrS y&ufbDaw;&D;,Of; oif;tkyfq&m *Refrufa'geef u or®musrf;pmawmfjrwfrS tpöa&;EkdifiH xlaxmifa&;ESihf ywfoufí "r®a[mif; ya&mzufjyKcsuf (BudKwifa[mMum;jcif;) rsm;udk pdwf0ifwpm; tpöa&;EkdifiH jyefvnf jyKjyif xlaxmifa&;udk a[mMum;cJhonf/

1864 - pD tdyfcsf pyg*sefu ]]a,Zausv 37; 1-10 ukd tajccHNyD; *sL;vlrsKd;rsm;? topfwpfzef jyKjyifajymif;vJa&;[laom ausmfMum;aom w&m;a'oemudk a[mMum; NyD; xkwfa0cJh\/ pyg*sefu ]]EkdifiHa&;t& *sL;vlrsKd;rsm; tpöa&;EkdifiH xlaxmif&ef pkpnf;vmMurnf? EkdifiHa&; ppftiftm;zGJUpnf;EkdifMuayvdrfhrnf/ EkdifiHawmf wnfaxmif EkdifMuayvdrfhrnf/ Ekwfuywfawmft& ]]olwdkYukd ae&if;t&yfü igpdkufxm;rnf}} [k vmonf bk&m;ocifonf tpöa&;EkdifiH jyefvnfxlaxmifrnfukd uwdu0wfjyK rdefYMum;cJh\/(pD tdyfcsf pyg*sef\ ]]*sL;vlrsKd;wdkY\ jyefvnfjyKjyif xlaxmifa&;ESifh topfwpfzef jyKjyifa&;}} The metropolistan Tabernacle pulpit, pilgrim pmay? ykHESdyfxkwfa0a&; 1991 topfwpfzefxkwfa0 twGJ-10 pmrsufESm 428-429 t&)/

1878 - 'AvsL .tD; .bvufpwkef;\pmtkyfjzpfaom ]]a,&Sjyef<uvmrnf}} pmtkyfu ya&mzufwkdY\ pum;jynfhpkHjcif;jzpfaom *sL;vlrsKd;rsm; rdrdwkdYae&if;a'ookdY jyefvnfa&muf&Sdvma&;ESifh ygufoufí cGeftm;ay; wkdufwGef;jcif;pmay xkwfa0cJhonf/

1881 - 1900 - yxrtokwf 30000 aom*sL;vlrsKd;rsm; ygvufpwkdif;okdY &&Sm;wkdY\ nSif;yef;ESdyfpufjcif;rS xGufajy;0ifvmcJhMu\/

1897 - qGwfZvefEkdifiH? bDqvfwGif zionist congress ZtkefuGefu&uf? uZdtkef;rsKd;cspfpdwf? tpDtpOfwpf&yfukd atmufygtwdkif; azmfjyonf/ ]]ZDtkef;rsKd;cspf0g'\ &nf&G,fcsuf onf *sLvlrsKd;rsm;tm; ygvufpwkdif;rS rdrdwdkYEkdifiHxlaxmifa&;? Oya'wpf&yf jyifqif&ef}} [líjzpfonf/

1904-1914 - 'kwd,ttokwf? 32000 aom *sL;vlrsKd;rsm;? ½k&Sm;n§rf;yef;EdSyfpufjcif;rS ygvuf pwdkif;odkY xGufajy;0ifa&mufvmcJhMuonf/

1917 - paumzD;vfa&;om;aom usrf;ñTef;u *sL;vlrsKd;rsm;twGuf tpöa&;EkdifiHtopf wpfzefjyKjyifxlaxmifa&;ukd rSwfcsufay;xkwfa0cJh\/ paumhzD;vf\ usrf;udk vlBudKufrsm;cJhNyD; *sL;vlrsKd;rsm;tm; tpöa&;EkdifiH xlaxmifEkdif&ef ,aeYrsm;pGmaom c&pf,efrsm;u axmufcHtm;ay;vQuf&dSonf/

1917 - THE BRITISH BALFOUR utjyif;xefqHk;oHk;ESKef; aMumfjimonfwGif Zawmf0iftpdk;& tzGJUonf ygvufpwdkif;a'otm; *sL;vlrsdK;rsm;tzdkUEdkifiHxlaxmifvdkonf/

1924 -1939 - wwd,tokwfwGif? *sL;vlrsdK;rsm; ygvufpwdkif;a'o odkYjyefvmonf/ (ydkvef&efolrSvGwffajrmufjcif;)/

1939 - 1939pwkwÅtokwfwGif? 23000 cefUaom *sL;rsdK;cspfrsm;?*smreDEdkifiH ?Oa&my tv,f ([pfwvm) nSyfyef;ESdyfpufjcif;rS xGufajy;vmMuonf/

1940 - 1948yOÆrtokwfwGif ?95000 aom *sK;rsdK;cspfrsm; Oa&mytv,frSxGufajy;vGwf ajrmufvmonf/ rsm;pGmaom *sL;vlrsKd;rsm; Oa&mytv,fwGif usefaeojzifh 6oef;ru *sL;rsm;udk tma'gzf[pfwvmESifh emZD*sL;rkef;wD;a&;tzGJYrsm;rS owfjzwfcJhonf/

1948 - *sL;vlrsKd;rsm; vGwfajrmufa&; tusKd;aqmifrsm;u? tpöa&;EdkifiHudk EkdifiHawmfopfwpf&yf aMujimcJh\/ 1948 ckESpf? arv 14 &ufaeYwGif tar&Duefjynfaxmifpkor®w? [efe&D x&krif aMujimcsufwGif? tar&DuefEkdifiHonf tpöa&;EdkifiH\ ausmaxmufaemufcH tpkd;&wpf&yftaejzifh tpöa&;EkddifiHudk axmufcHoGm;rnf [k aMujimpmwrf;xkwfjyefcJh\/

1967 - ajcmuf&ufMumppfyGJü tm&yfvlrsKd;rsm;rS a,&SqvifjrdKUawmfESifh taemufbuf urf;&kd;wef;ukd odrf;ykdufcJh\/

1973 - *sL;vlrsKd;rsm;udk tEdkif,lodrf;ykdufzkdY tm&yfrsm;\ usL;ausmfppfudk tar&Duefonf ESpfoufrnfr[kwf(or®w EkdufZGefrS ulnDjcif;)/

1978 - 2000 - tD*spfEkdifiHu tpöa&;EkdifiHukd todtrSwfjyKaomaMumifh? tm&yf-ygvufpwkdif;om;rsm; ckcHumuG,fa&; vIyf&Sm;rIupwifí oabmwlnDa&; aqG;aEG;jcif;? 'l;wkdufaqG;aEG; tajz&Sma&;ESifh EkdifiHa&;tajctae wif;rmrIrsm;&SdcJhonf/ (Israel in Two Centuries by Imes o. combs, D.min, litt.D, in the Tim lahaye prophecy study Bible, AMG ykHESdyfwkduf 2000 ckESpfxkwfa0pm 874 t&)/

2011 - 2011 ckESpf? arv? 9 &ufaeYpGJ? bm;&uftkdbm;rm;u trdefYpmwpfaxmif xkwffjyefcJh&mwGif? 1967 ckESpf tpöa&;u 6 &ufomppfyGJü odrf;,lcJhaom? e,fajrrsm;? ygvufpwkdif;jynfolrsm;ESifh tMurf;zuform;rsm;ukd tpöa&;wkdYonf tqkdyg ygvufpwkdif;vufokdY jyefvnfay;tyf&ef xkwfjyefcJhonf/ 2011ckESpf arv20 &ufaeYu or®w tdrfjzLawmfwGif? or®wESifhtpöa&;EdkifiH 0efMuD;csKyfbif*srif aewefnm[l;wkdY xdyfwkdufawGYqkH aqG;aEG;jcif;tay: 1967 ppfyGJrwkdifcif e,fpyfjyoemukdom t"duxm; aqG;aEG;cJhjcif;tay: 0efMuD;csKyfrS ¤if;aqG;aEG;a&; tpDtpOfukd z,fcscJhonf/ 0efMuD;cskKyfuajymMum;&m tem*wfü tpöa&;EdkifiHvkHjcHKa&; qdk;qdk;0g;0g;jzpfapEkdifaom ygvufpwkdif;jynfolESifh tvfukduf'g tMum;uGJvGJrItay: xdyfwkdufawGYqkHaqG;aEG;&ef wkdufwGef;cJhjcif;ukd y,fcscJhjcif;jzpfonf[kajymMum;cJhonf/(Los Angeles Times 2011.arv.21pm at0rf;)


þt&mrsm;u uREkkfyfwkdYtm; tqdkygZmc&d 12;2-3 udk jyefowd&aponf/

]]igonf a,½kqvifNrdKUudk ywfvnf&Sdaom vlrsdK;taygif;wdkYtm; wkefvIyfapaom zvm;jzpfaponf/ a,½kqvifNrdKUudk 0dkif;xm;MupOfwGif ,k'jynfudkvnf; xdktwl jzpfaprnf/ xdkumvtcgüvnf; xdkNrdKUudk vlrsdK;taygif;wdkUtm; av;aomausmuf jzpfaprnf/ xdkausmufudk csDaomoltaygif;wdkYonf usdK;yJhaMurGMuvdrfhrnf/ avmuDom;trsdK;rsdK;wdkUonf a,½kqvifNrdKUbufü pka0;vsuf&SdMuvdrfhrnf/ (Zmc&d 12;2-3)/

þusrf;ydk'frsm;ESifh ywfoufí a'gufwm'AvsL.atc&pöa0vf uajymMum&mwGif

xdkuJhodkY ,m,Dr[mrdwfzGJUNyD; a,½kqvifNrdKUudk qefUusifcJhonf[lí aeAk'fcufaeZm aeY&ufumvüyif r&SdchJyg/ rufacAif aeU&ufumvüvnf; r&SdcJh? at'D 70 a&mrppfyGJüyif xdkuJhodkY r&SdcJhyg/ odkYygaomfvnf; xdkuJhokdY ,m,Dr[mrdwfzGJUNyD; a,½kqvifudk qefYusifjcif;onf ,ckacwf q,fpkESpfüyif awGU&\/ bk&m;ocif\ aeY&ufumv jynfhpHk&ef eD;uyfvmonfESifhtrQ jyif;xefü BuD;rm;aom qefYusifrIrsm; ododomom &Sdaeayvdrfhrnf/ ('AvsL.atc&pöa0vf? zDtdyfcsf'D? The Criswell Shudy bible aomrufcfeJvfqif yHkESdyfxkwfa0 1979? pm? 1068? pmudk 12;2-3 rSwfpk)

t&/ uaeYwGifvnf; bk&m;ocifonf a,½kqvifNrdKUudk tpöa&;EdkifiH ywfvnfü&Sdaom vlrsdK;ESifh tjcm;aomEdkifiHrsm;wdkUtm; ]]wkefvIyfapaom zvm;}} jzpfap\ xkdolwdkYonf tpöa&;EdkifiHudk z,f&Sm;wdkufxkwfEdkifrnf r[kwfovdk? a,½kqvifNrdKUudkvnf; xdef;csKyfEkdifrnf r[kwfyg/ bk&m;&Sifu ]]a,½kqvifNrdKUudk vltaygif;wkdYtm; av;aomausmuf}} jzpfapí jzpf\/ ]]pum;vHk;\ tajccHt"dyÜg,f}} onf av;vHaomausmufwHk;? ausmufwHk;ydaom 0efxkyf0efydk;? rwif&ef cufcJaom}} [lí t"dyÜg,f&Sd\/ (ar&Dvf? tufzftef*smzDtdyfcsf'D? unger's commontary on the old Testament, twGJ 2 rk'DyHkESdyfwdkuf? 1981? pm 2037 pmudk 12;2-3 rSwfpkt&)/

a'gufwm? a*sAefEkefruúD; rSwfcsufay;onfrSm ]]a,½kqvifNrdKUonf tazmfrJhtxD; usefaom NrdKUjzpf\/ NrdKUtdkNrdKUa[mif; wpfNrdKUjzpf\/ uaeYxd qGJaqmifrIr&Sdaom NrdKUwpfNrdKUjzpf\/ odkYygaomfvnf; tb,faMumifh uaeYaemufqHk;aomumvüwGif ta&;ygt&ma&mufaom? xifay:ausmfMum;aom NrdKUjzpf&oenf;? oifaum rnfuJhodkY &Sif;csufay;rnfenf;? [kwfygNyD/ uaeYxdwkdif xdkNrdKUonf av;aomausmufwHk; jzpfqJ? 4if;NrdKUu bHkaps;uGufudk tpdwfpdwftrTmrTm jzpfvkeD;yg;? aewdk;(ajrmuftwåvefwdwfpmcsKyf) udkyg ysufjym;vkeD;yg;txd a,½kqvifNrdKUonf av;aomausmufwHk;jzpf\/ awG;awmMunfhyg/ urÇmEkdifiHtoD;oD;u 4if;tpöa&; EdkifiHudk odrf;ydkufvdkNyD; 4if;EdkifiHudk odrf;oGif;vdkMuonf/ zsufqD;vdkMuonf/ yGifhvif;pGmajymrnfqdkygu tar&duefjynfaxmifpkonf xkdodkYaom odrf;oGif;vdkaom EdkifiHrsm;xJ ryg0ifay/ bk&m;&SifrdefYawmfrlonfum; ]]oif\vufudk ½kyfodrf;vdkufyg}} igonf xdkae&ma'oodkY qufvufvIyfudkif vIyf&Sm;rnf/}} [l\(a*s? AefEkefruúD; wdtdyfcs'D? Theu the Bible aomrufeJvfqif yHkESdyfwdkuf? 1982 twGJ 2 w 974 pmqdk 12;3)

a'gufwm ruúD;u 4if;pmudk vGefcJhaom ESpf 30 avmufua&;om;cJhwmjzpfw,f/ or®wtdkbm;rm;u 4if;a'gufwmruúd;\pmudk vdkufemydkYvdkrnf[kxifygonf/ a'gufwmruúD;[m uaeYxufwkdifausmfMum;í ½dkaoav;pm;xdkufaom tar&duef EdkifiHrS usrf;pmoif q&mwpfyg;jzpfonf/ Zmc&d 12;3 rSwfcsufxJu ]]oifh\vufudk ½kyfodrf;vdkufyg}}

]]igonfxdkae&ma'oodkY qufvufvkyfudkif vIyf&Sm;oGm;rnf [laom a'gufwmruúD;\ rSwfcsufudk or®wtkdbm;rm; vdkufemydkYvdkayrnf/ tpöa&;EdkifiHtay: or®wtdkbm;rm;\ vuf ½kyfodrf;zdkY&ef oifvnf; bk&m;ocifxH or®wtzdkY qkawmif;ay;vdrfhrnf[k arQmfvifhygonf/ oifwdkYonfvnf; ]]qmvH 122;6 t& ]]a,½qvifNrdKU Nidrf0yfrnftaMumif; qkawmif;avmh/ xkdNrdKUudk jrwfEkd;pHkrufaomolwdkUonfvnf; csrf;om&Muygapaomf/}}

[laom usrf;pmt& a,½kqvifNrdKUtzdkU qkawmif;ay;Muvdrfhrnf[k arQmfvifhygonf/ tar&duefEdkifiHudk bk&m;&Sifu aumif;BuD;ay;&jcif;\taMumif;t&mwpfcsufonf EkdifiHol^om;rsm; tjypfrsm;ESifh jynfhESufapumrl? tar&duefonf tpöa&;EdkifiHaMumifh aumif;BuD; cHpm;&wmjzpf\/ a&SUqufqkawmif;ay;Mu&tkH;rnf? or®wtdkbm;rm;\ pdwftaetwm; bk&m;&SifrS ajymif;vJapzdkU qkawmif;Mu&tHk;rnf/

]]igonf a,½kqvifNrdKUudk ywfvnfü&Sdaom vlrsdK;taygif;wdkYtm; wkefvIyfaom zvm;jzpfaprnf/ a,½kqvifNrdKUudk 0dkif;xm;MupOfwGif ,k'jynfudkvnf; xdkwljzpf aprnf/ xkdumvtcgüvnf; xdkNrdKUudk vlrsdK;taygif;wdkYtm; av;aomausmufjzpfap rnf/ xdkausmufudk csDaomoltaygif;wdkYonf usdK;yJhaMurGMuvdrfhrnf/ avmuDom; trsdK;rsdK;wdkYonf a,½kqvifNrdKUwpfzufü pka0;vsuf&SdMuvdrfhrnf/ (pmudk 12;2-3)

þusrf;ydk'fonf a&mufvmawmhrnfh ]]tmra*'kef ppfyGJqDodkY &nfnGef;aeygonf/ (Asm'dwf 16;14-16)/ urÇmhEdkifiHwdkY\ jzpfysufrnfhaeY&ufudk tpöa&;EkdifiHtm; 0ef;usifaejzif;tm;jzifh odjrifEdkifMuonf/ (pmudk 12;2)/ bk&m;&Sifu ]]a,½kqvif NrdKUudk vlrsdK;taygif;wdkUtm;av;aom ausmufjzpfapjcif;jzpfonf/ (Zmc&dd 12;3)

bmaMumifh xdkodkY jzpfysufaeygoenf;? tb,faMumifhqdkaomf vlom;wdkY\ tjypfaMumifhjzpfonf/ vlom;wdkUonf Zmwdtm;jzifh tjypfom;rsm; jzpfMuíjzpfonf/ {'ifO,smOfxJü tm'Hu bk&m;&Sifudk qefYusifolykefxcJhojzifh olrSqif;oufol [lorQ bk&m;ocifudk qefYusifMuonf/ ]] tb,faMumifhqdkaomf Zmwdyuwdpdwf oabmonf bk&m;ocifESifh qefYusifbufjzpf\/ (a&mr 8;7) [lí azmfjyonf/ or®musrf;pmu rdefYawmfrlonfrsm pdwfESvHk;topf rajymif;vJolrsm;onf ]]pdwfESvHk;om; ü &efol(aum 1;21) ü azmfjyonf/ or®musrf;pmu rdefYqdkonfrSm rajymif;vJaom pdwfESvHk;onf pmwefrmefewfrS xdef;csKyfojzifh ysufpD;,dk,Gif;\/ ]]jiif;qefaom olwdkYü jyKjyifaom 0dnmOf\tvdkESifhtnD 'kp½dkuftjypfwdkYü usifvnfjyef[k ({yuf 2;2) ü azmfjy\/ tjypfonf bk&m;pum;udkem; rcHojzifh bk&m;ocifonf ]]a,½kqvifNrdKUudk vltaygif;wdkUtm; av;aomausmuf}} jzpfap\/ (pmudk 12;3)

tpöa&;EdkifiHudk qefYusifaom EdkifiHom;wdkUtzdkYom rSefuefap\[k rqdkomyg? oifonfvnf; ajymif;vJjcif;r&Sdygu xdkokdY rSefayrnf/ oif\ pdwfESvHk;om;onf ]]bk&m;ocifudk qefUusifonf}} (a7mr 8;7) oifonfvnf; pdwfxJü &efoljzpfae rnf (aum 1;21) oifhpdwfESvHk;onfvnf; ]]jiif;qefaomolwdkYü jyKjyifaom 0dnmOf\tvdkESifhtnD usrf;pmawmfjrwfu oifonf ]]Zmwd}} tm;jzifh tjypfom;jzpf\/ ({yuf 2;3)üay:onf/ or®musrf;pmu tjypfonf oifhESvHk;om;xJu Nidrfoufjcif;udk vk,lzsufqD;onf[k oGefoifygonf/ ]]rw&m;aom olwdkYrlum;? rNidrfEdkifbJ vIyf&Sm;í &THUESifhtrdIufudkyufaom yifv,fa&ESifhwlMu\/ rw&m;aom olwdkYü Nidrfoufjcif;r&Sd[k ig\bk&m;ocif? rdefYawmfrl\ (a[&Sm, 57;20-21)

oifzdkYppfrSefaom Nidrfoufjcif; txdtawGUcHpm;ydkY&ef oefY&Sif;aom 0dnmOfu oifhESvHk;om; rmaMumaomt&mrsm;udk csdK;zJhNyD; ESdrfhcsom toufwm&Sd ap&rnf/ or®musrf;pmrdefYawmfrlonfum;? ]]bk&m;ocifESpfoufawfrlaom ,ifrlum;? usdK;yJhaompdwfaywnf;? tdkbk&m;ocif? udk,fawmfonf usdK;yJhaMurGaom ESvHk;udk jiif;y,fawmfrrlwwfyg? (qmvH 51;17)/ oifusL;vGefcJhaom BuD;av;aom tjypfrsm;udk pOf;pm;qifjcifMunfhyg/ oifhESvHk;om;onf tjypfrsm;ESifh jynhfESpfaMumif; udk pOf;pm;qifjcifMunfhyg/ oifonf bk&m;&Sif\ a&SUawmfarSmufwGif ajzmifhrwfaom oljzpfzdkY a,½lc&pfawmfudk vdktyfaMumif; cHpm;rI&Sd&ygrnf/

]]xdkUaMumifh igwdkYonf ,HkMunfjcif;&Sdí ajzmifhrwf&modkYa&mufvQif igwdkYocif a,½lc&pftm;jzifh bk&m;ocifa&SUawmfü Nidrfoufjcif;udk cHpm;Mu\/ (a&mr 5;1)

oifhudk c&pfawmfbk&m;ocif qGJac:aumif;qGJac:ayrnf/ olonf oifhtjypftzdk; tctwGuf vuf0g;um;wkdifay:wGif ay;qyfzdkY þavmuodkY <uqif;vmcJhjcif; jzpfonf/ oifhtjypfrsm; oefY&Sif;pifMu,fap&ef oltaoG;awmfESifh aq;aMumNyD;jzpf onf/ olonfaumif;uifbHkudk wuf<uawmfrlNyD;? oihftzdkY qkawmif;ay;aeonf/ oihfonfoifhtjypfrsm;udk taoG;awmfjrwfjzifh pifMu,foefYapNyD; a,½IocifcH oifcsOf;uyfvm&ef oiftzdkYqkawmif;ay;aeygonf/ aumif;uifbHk? topfaom a,½kqvifNrdKUawmfodkY oif0ifpm;Edkif&ef a,½IocifxH oiftjypfrsm;udk aq;aMum pifMu,fap&ef wdk;0ifcsOf;uyfyg/

1/ raeYntdyfaysmfpOf? csdKomaom tdrfrufjrifruf\/
a,½kqvifNrdKUawmf? Adr®mefawmfab;ü uREkfyf&yfvQuf
om,maomaw;oH? tuREkfyf Mum;aeus toHjzpf\/
aumif;uifbHkrS aumif;uifwrefawmfwdkY\ toHrsm;
aumif;uifbHkrS aumif;uifwrefawmfrsm;\ toHawmfum;
a,½kqvifNrdKU? a,½kqvif*dwfwHcg;udk <uvsuf usL;{yg
a[m&SPÖ jzpfapownf;? tjrifhqHk;aom yv’ifay:0,f

2/ csdKomtdyfrufajymif;oGm; oHpOfcsdKaw;oGm;uG,faysmuf
om,mwdwfqdwfMunfEl;p&m a[&SPÖcsD;ajrmufoHMum;&
ae0ifrdk;csKyfavaomf at;pufavvGifhtawG;rsm;ESifh
txD;usefawmifukef;xuf vuf0g;um;wdkift&dyfavvm;
txD;usefawmifukef;xuf vuf0g;um;wdkift&dyfavvm;
a,½kqvif a,½kqvif em;axmifaumif;uifom;toH
a[m&SPÖjzpfap? tjrifhqHk;yv’ifü r*Fvm&Sdapownf;

3/ jzpforQ? uG,faysmufoGm;í aumif;uifopfjrifawGU&\/
oefY&Sif;aom NrdKUawmfyifv,feHab;ü wnfvQuf&Sd
bk&m;om;tvif;awmfESifh NrdKUwHcg;onf zGifhxm;qJyif
vmvdkolwkdif; vmEdkifaMumif; zdwfac:vQufyg
Mu,fva&mif tvdkr&Sd aerif;tvif;a&mif tvdkr&Sd xdkt&yfrSm
a,½kqvifNrdKUopf b,fawmhrS ruG,faysmufNyD
a,½kqvifNrdKUopf b,fawmhrS ruG,faysmufNyD
a,½kqvif? a,½kqvif aeYn tcsdef[lí r&Sdy/
a[m&SPÖ tjrifqHk;aom t&yfü xm0&r*Fvm &Sdapownf;/
a[m&SPÖ tjrifqHk;aom t&yfü xm0&r*Fvm &Sdapownf;/
   (1848 - 1929 z&dwf'&dwftD;a0wmvD oDuHk;aom oefY&Sif;aoma&TNrdKUawmf)
     (a'gwfwm [dkifrmrS jyifqif oDqdkonf)

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

a'oemrwdkifcif a'gufwm[dkifrmrS 12;1-10 udk zwfMum;onf/
a'oemrwdkifcif rpöwm bif*srifcifudwf *&dwfcfzufpf rS oDcsif;usL;{onf/
(1848-1929? z&uf'd&wftD;a0wmvD oDuHk;aom
]]oefY&Sif;aoma&TNrdKUawmf}} udk oDqdkonf/


tajcjyKusrf;rsm;

bmaMumihf a,½kqvifNrdKUonf or®wtdkbm;rm;tzdkY av;aomausmufjzpf&ovJ?

WHY JERUSALEM IS A BURDENSOME STONE
FOR PRESIDENT OBAMA

a'gufwm tmef.t,f [dkifrm a*stm&f?
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

]]igonf a,½kqvifNrdKUudk ywfvnf&Sdaom vlrsdK;taygif;wdkYtm; wkefvIyfapaom zvm; jzpfaprnf/ a,½kqvifNrdKUudk 0dkif;xm;MupOfwGif ,k'jynfudkvnf; xdktwl jzpfaprnf/ xkdumvtcgüvnf; xkdNrdKUudk vltaygif;wdkUtm; av;aomausmuf jzpfaprnf/ xdkausmufudk csDaomoltaygif;wdkUonf usdK;yJhaMurGaMuvdrfhrnf avmuDom;trsdK;rsdK;udk a,½kqvifNrdKU wzufü pka0;vQuf &SdMuvdrfhrnf/ (pmudk 12;2-3)

(tmrkwf 9;15? qmvH 122;6? Asm'dwf 16;14-16
a,mv 3;9-14? a[&Sm,f 57;20-21? qmvH 51;17 a&mr 5;1)