Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
tpöa&;EdkifiHtay: tdk1mm;rm;\xdk;pp

OBAMA'S WAR ON ISRAEL

a'gufwm tm&f? t,fvf? [dkifrm-a*st,fvfrS
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

arv (29)&uf? avmpftdef*s,fvdwfNrdKU ? wJawmfESpfjcif;toif;awmf
ocif1mk&m;aeY naeydkif; 0wfjyK tpnf;ta0;ü a[mMum;aoma'oemawmf/
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, May 29, 2011

]]xm0&1mk&m;onfvnf;? tmjA[Hudkac:awmfrlí oif\jynfESifhwuG trsKd;om;csif; ayguf azmfrsm;xJu xGufNyD;vQif? igjyvwHhaomjynfodkYoGm;avmh/ igonf oifhudk vlrsKd;BuD; jzpfaprnf/ igonf aumif;BuD;ay;í oifhemrudk BuD;jrwfaprnf/ oifonf aumif;BuD; cH&aomoljzpfvdrfhrnf/ oifhudkaumif;BuD;ay;aomoludk igaumif;BuD;ay;rnf/ oifhudk usdefqJaomoludk igusdefqJrnf/ oifhtm;jzifhvnf; vltaygif;wkdYonf aumif;BuD;r*Fvmudk cH&Muvdrhfrnf[k rdefYawmfrl\/ (urÇm 12;1-3)


vGefcJhaom aomMumaeY (28.5.2011) aeYu EdkifiHawmf0efBuD;csKyf 1mif*srifewfwefnm[l;ESifh or®wtdk1mm;rm;wkdY\ ESpfEdkifiHxdyfwkduf &ifqdkifawGUqHkaqG;aEG;cJhaom taMumif;pHkudk tusOf;csKyfNyD; wdkwdkwkwfwkwfw&m;a'oemawmfa0iSzdkY tawmfudkcufygw,f/ 0efBuD;csKyf rpöwm ewfwefnm[l; ESifhrawGYqHkcifwaeYüuyif or®wtdk1mm;rm;onf tqdkygt½IyftaxG;udk ajz&Sif;zdkYpwifí tajz &SmcJhNyD;jzpf\/ xdktaMumif;t&mESifhywfoufí or®wtdk1mm;rm;ajymMum;onfrSm tpöa&;EdkifiH taeESifh 1967 ckESpfu (6)&uftwGif; tEdkifodrf;ydkufcJhaome,fajrESifh ygvwfpwdkif;jynfolrsm;? tMurf;zwform;rsm;udk jyefvnfí vufvGJay;tyfoifhonf[k rdefYcGef;ü ajymMum;cJh\/ tqdkygrdefYcGef;ajymMum;csufonf taMumif;t&m (2)&yfudk tHhtm;oifhxdyg;aponf/

1/taejzifh? tpöa&;vlrsKd;wkdYtm; rdrdwdkYodrf;ydkufydkifqdkifcJhaome,fajrudk &efolxH jyefvnf vGJtyfzdkY wdkufwGef;aomtar&duefor®w[lí ordkif;r&SdcJhyg/

2/taejzifh? tpöa&;0efBuD;csKyfwkdYESifhrawGUqHkyJ a&SUajy;pnf;urf;rsm; BudKwifí az:jycsrSwfcJhaom tar&duefor®w[lí r&SdcJhyg/ 'dwfrla&Uu ]]tpöa&;EdkifiHtay: tdk1mm;rm;\ppfyGJ}}onf pdwfysufp&m ESpfEdkifiHacgif;aqmifrsm; awGUqHkjcif;[k ac:cJh\/

(21.5.2011)xkwf owif;pmwpfyk'fwGif axmifcsDaomtpöa&;EdkifiHudk axmufcHvdkvm; olwkdYtm; tcktapmydkif; we*FaEGaeYu or®w\rSwfcsufudk xyfía[mMum;cJhonfrSm 1967ckESpf e,fpyfjyóemqDodkY tpöa&;EdkifiHtm; jyefvnfydkYaqmifaeMuonf[k aumufcsufcs ajymMum; cJhonf/ (or®wtdk1mm;rm;rSaz:jyonf) awGUqHkaqG;aEG;a&;odkY wufa&mufvmMuaom olrsm;xJu avmf&Dum'dkZm-rla&; ajymMum;onfrSm tpöa&;EdkifiHudk axmufyhHulnDzdkY tdk1mm;rm;\ vIyf&Sm; aqmif&GufrItay: ]]Mumoyaw;aeYu tdk1mm;rm;\&Sif;vif;csufrsm;onf ,HkMunftm;xm;&ef tcufawGUaponfjzpfí wufa&mufvmaomolrsm;u ulnDaxmufyHha&;tpDtpOfudk vdkvm;yHk rjyoMu1ml;[k ajymMum;cJhonf/ (tdkif1mDtdkif'D)

trsKd;om;umuG,fa&; avhvmapmifhMuyfol a&SUaea*smf'efaq*lvdkajymMum;onfrSm or®w tdk1mm;rm;onf tpöa&;udkqefYusifum wpfzufodkY1mufvdkufajymMum;NyD; ajyvnfatmifajz&Sif;zkdY rBudK;pm;cJh[k ajymMum;cJhonf/ aq*lvdku ]]oifonf e,l;a*sZDu 'Drdku&uftxuf vTwfawmf trwf jzpfygw,faemf? a&mh1mwftif'½l;usawmh tpGef;a&muf0g'Dwpfa,muf r[kwfyg1ml;/ (aliberal ) EdkifiHt,laysmhaysmif;olwpfa,muf jzpfygw,f/ xdkyk*¾dKvfajymMum;onfrSm or®w tdk1mm;rm;u tpöa&;EdkifiHudk [m;rm;pfwkdYatmufodkY wpfzufESdrfhusa&mufapNyD; tMurf;zufa&; toif;tzGUJwkdYudk todtrSwfjyKvdkufwmjzpfw,fvdkY ajymMum;cJhonf/

or®w\ oa1mmxm;ESifhygwfoufí vlxkaxmufcHcsufppfwrf;aumufcH&mwGif 93% avmufaomolwdkYu or®w\oa1mmxm;onf tpöa&;EdkifiHtay: qefYusifjcif;? tMurf;zwf jyefa1m;qGJjcif; paomt½IyftaxG; wif;rmrIudk jzpfaponf[k xkwfazmfajymMuonf/ (cswf*½kd edef;\ ]]tdk1mm;rm;\ tajymESifhtvkyf udknDrIr&Sd ay:vfpD}} Chad Groe '' Obama's Schizophcenic Policy" ) rsufarSmufowif; 27.5.2011)/

Time Magazine u0efBuD;csKyfaewefnm[l;\ e,fpyfa'oumuG,fa&; ajymqdkrI tay:tm;ukefoGif;í wdkufcdkufajymqdkonfrSm ]]Murf;wrf;½dkif;pdkif;aomol}}? pdwfukefp&m aumif; aomol}}ESifh rwlrwef ajymqdkqufqHajymqdkol[k ac:wGifcJhonf/ (tcsdef ZGefv (6) 2011 pm25)/ jynfe,ftkyfcsKyfa&;rSL; rufpf&Gef;eD;u tdk1mm;rm;onf tpöa&;EdkifiHudk 1mmrfum;atmuf xJodkY ypfcsvdkuf\[k ajymMum;cJhonf/ (tdkif1mDtdkif'D ibid)

owif;xkwffvGifh tpD&ifcHol *sL;trsKd;om;'dwfufpfrla&;u tpGef;a&mufpGm aqmif;yg; acgif;pOfudk ]]tpöa&;EdkifiHtay: tdk1mm;rm;\xdk;ppf}}[k atmufygtwdkif; azmfjya&;om;cJhonf/

      *sL; - tar&duefESpfEdkifiHMum; tpOftvmt& wefzdk;xm;qufqHcJhjcif;om jzpfí aemufajymifusDp,fonf[lí r&SdcJhyg/ or®wtdk1mm;rm;usrS *sL;vlrsKd;rsm;udk qefYusifcJh\/ vGefcJhaom Mumoyaw;aeY? or®w\rdefYcGef;wGif ajAmifusus ygvufpwdkif;jynfolwkdY\ &yfwnfrIudk vdkvdkvm;vm; axmufcH&yfwnfNyD; tpöa&;EdkifiHudk rESpfNrdKUzG,ftkyfcsKyfa&;atmufodkY tnHhcH&ef wdkufwGef;cJhonf[k az:jyonf/
       tpöa&;EdkifiHudk 1967 ckESpf e,fpyfjyóemqDodkY jyefvSnfhoGm;&ef awmif;qdkjcif; tay: em;vnfír&ovdk ESpfEdkifiHMum; aqG;aEG;n§dEIdif;tajz&SmzdkY tvSrf;a0;apcJhonf r[kwfygvm; ? 1967 ckESpf e,fpyfjyóemqDodkY vrf;avQmufoGm;zdkY&ef av;em&DESifh vG,fvG,fululoGm;Edkifygw,f/ xdkxufruyg1ml; um;jzihfqdk&if 15 rdepfom armif;eif;oGm;vdkY&ygw,f/ *sufav,OfESifhqdkawmh 1rdepfuawmh tvGefysHoef;vkdY a&mufygw,f/
       tpöa&;EdkifiHtm; tumtuG,frJh? vHkNcHKrIr&Sdaome,fpyfa'oodkY wGef;ydkYjcif;onf ESpfEdkifiHMum; jyóemajz&Sif;zkdY ed'gef;tpysKd;jcif;rjzpfEdkifay/ xdkuJhodkY ed'gef; tpysKd;jcif;u acwfopf [pfwvmuJhodkY oef;aygif;(7)oef;cefY&Sdaom vlOD;a&;ESifh tpöa&;EdkifiHudk NzdKzsuf&ma&mufayrnf/
       csufpudkqvdkAm;uD;,m; tpdwfpdwftrTmrTmuGJjym;NyD; [pfwvmudk acR;odyf auseyfaponfxufru *sL;vlrsKd;rsm;udk qkwf,kwfapNyD; tm&yfurÇmudk acR;odyfauseyfapzdkYavmuf rdkufrJaomtjyK trludkjyKzdkYtxd t1m,folonf rdrdudk,fudk [efaqmifaeEdkifygrnfenf; ? vGwfvyfaomEdkifiHawmftjzpf ESpfaygif; (60)ru aexdkifvmaom *sL;vlrsKd;wkdYtm; acsrIef;wdkufxkwf zdkYonf xdkolwkdY vufcHEdkifaom awGUqHkn§dEIdif;oa1mmwlnDrI jzpfrnfr[kwfyg/
       'Drdkua&pDudk vdkvm;BudKufESpfoufol *sL;vlrsKd;rsm;tay: or®wtdk1mm;rm;\ aumufcsufcsrIonf BuD;rm;aomtusKd;aus;Zl;wpfyg; jzpfygonf/ or®w tdk1mm;rm;tm; axmufcH&efESifh tpöa&;EdkifiHtm; taxmuftyHh tultnD&&Sda&;? or®w\BudK;yrf;tm;xkwfrIonf trSefudk zHk;uG,f&ef r&Sif;rvif;wifjyjcif;? wJhwdk;ajymqdkrItay: tcktcsdefonf a&G;cs,f&ygawmhrnf/ tpöa&;vlrsKd; (odkYr[kwf) or®wtpdk;&udk BudKufESpfoufol ygwDtm;vkH;udk rjzpfrae a&G;cs,f&rnf [laom wGef;tm;ay;jcif;awmhr[kwfay/ ¤if;onf or®wudk,fwdkif tpöa&;wkdY\&efol? wpfzufouf 1mwfvkdufjcif;jzpfí 1m,fawmhrSxdkuJhodkY ajAmifusust&SufrJhpGm jyocJhjcif;r&SdchJay/
       or®wtdk1mm;rm;\ tar&duef-*sL;vlrsKd;wkdYü &HyHkaiG taxmuftyHh aiGaMu; aumufcHrItay: uREkfyfwkdYonf wpfrdom;pk0ifrsm;jzpfMuonf/ taygif;taz: oli,fcsif;rsm;jzpfMuonf/ wajrwnf;ae wa&wnf;aomufaomolrsm;jzpfMuojzihf uREkfyfwdkYonf oa1mmrwlMuyg[k NydKifwljiif;qefjcif;jzifh tpöa&;EdkifiHudk *kPf,l av;pm;MuygpdkY! tcktcsdefonf tar&duef-*sL;vlrsKd;rsm; trSefudka&G;cs,f &rnfh tcsdef usa&mufygNyD/ 1938 ckESpfwkef;uuJhodkY (DickMorris.com ]]tpöa&; EdkifiHtay: tdk1mm;rm;\xdk;ppf 2011 ckESpf arv 23 &uf)/

'dwfrla&U a&;om;az:jyorQudk oa1mmwlír[kwfyg/ þae&mü ol\xifjrifaz:jyrIonf trSefjzpfonf[k xifygonf/ tcktcsdefonf tar&duefvlrsKd;rsm;tm;vHk; trSefudka&G;cs,f&rnfh tcsdefjzpfonf/ tpöa&;vlrsKd;wkdY1mufü &yfwnfNyD; aemif ]]1m,fawmhrS *sL;vlrsKd;rsm;tm; rsKd;wkef; atmif wdkufxkwfrnfhtMurf;zuform;wdkY\ vufxJodkYra&mufap&1ml;[k twlwuG wcJeufajym qdk&rnfhtcsdef a&mufNyD? ]]1m,fawmhrS &efolvufxJ ra&mufap&yg}} or®wtdrfjzLawmfodkY aMu;eef; pmjzifhaomf¤if;? zkef;tm;jzifhaomf¤if; qufoG,fMuygpdkY/ or®w\rdefYcGef;ü jrGufMum;aom tpöa&;ygvwfpwdkif;ta&; jyef½kyfodrf;apvkdNyD; r[mrdwfEdkifiHjzpfaom tpöa&;EdkifiHESifh *sL;vlrsKd;wkdYtm; olwkdUa&muf&Sdaexkdif&mt&yfa'oqDodkY yHhydk;ulnDMuygpdkYvm;?

0efBuD;csKyfaewefnm[l;u rpöwmtdk1m;rm;\tqdkudk ckcHumuG,fajzqdkrItay: 1mk&m; ociftm; ausl;Zl;wifMuygpdkY The Los Angeles Times a&;om;onfrSm/

      tar&duefor®w\ EdkifiHwum ½kyfoHtpDtpOfü qdkqHk;rpum; ajymqdkrItay: ]]or®wBuD; \ (1967) rwdkifcifu e,fpyfjyóemudpöudk ajymqdkoHk;EIef;jcif;tm; 0efBuD;csKyf aewefnm[l;u jiif;y,fcJhonf/ taMumif;rSm tpöa&;EdkifiH\ vHkNcHKa&;ESifh t,fudkuf'g;ESifh ygufvufpwdkif; jynfolwkdYMum; oa1mmuGJvGJrI aphpyfn§dEIdif;aqG;aEG;&ef wGef;tm;ay; wdkufwGef;&if;üu ppfyGJpwifí jzpfyGmchJjcif;jzpf\/
       ]]wpfckwnf;aomNidrf;csrf;jcif;odkY OD;wnf&monf t&Sdwu,f trSefw&m;tay:üom tajccH&ygrnf/ rwkefvIyfEdkifaom cdkifcHhaomtaMumif;t&may:ü tajccHzkdYvdkygonf[k aewefnm[l;u ajymMum;cJhonf/ (Los Angeles Times 2011 ckESpf? arv 21 &ufaeY paeaeY pm at 1) üaumif;avjcif;!

txl;yJaus;Zl;yg 0efBuD;csKyfaewefnm[l;! tpöa&;EdkifiHtzdkY rm;rm;rwfrwf &yfwnf ay;aomcifAsm;udk aus;Zl;wifygonf/ 1mk&m;ocifonf oifhtay:odkY aumif;BuD;csay;ygap! oifonf tuREkfyfwdkY\ol&Jaumif;ESifh rdwfaqGtppfyg! oifhtzdkY tNrJqkawmif;ay;aernf/ a,½kqvifNrdKU Nidrf0yfrnftaMumif; qkawmif;Muavmh/ xdkNrdKUudk jrwfEdk;pHkrufaom olwkdYonf csrf;om&ygapaom (qm 122;6)/

,ckwGif t1m,fhaMumifh or®musrf;pmudk ,HkMunfaomuREkfyfwdkYonf *sL;vlrsKd;ESifh tpöa&;EdkifiH1mufü jyif;xefpGm&yfwnfulnDaxmufyHhaeMuoenf;? tcsKdUaomolwdkYu vQKdU0Suf zHk;uG,fxm;aom &nf&G,fcsuftwGufjzpfonf[k xifaumif;xifygvdrhfrnf/ taMumif;rSm *sL;vlrsKd;rsm; c&pfawmfü vlopfjzpfvmzdkY a,½Ionfar&Sd,u,fwif&SifjzpfaMumif;udk ,HkMunfvmzdkY uREkfyfwkdY trSefwu,faxmufyHhMu&ygrnf/ *sL;vlrsKd;wpfrsKd;wnf;udkom owif;aumif; a[mNyD;&if NyD;ygNyD[lí rqdkvkdyg/ c&pfawmf\u,fwifjcif;owif;aumif;onf vlwdkif;tzkdYjzpfNyD; *sL;vlrsKd;ESifh wpfyg;trskKd;om;tm;vHk;tzkdYyif jzpfygonf/

]]igonf c&pfawmf\{0Ha*vdw&m;aMumuf &SufaMumufjcif;r&Sd/ taMumif;rlum; xkdw&m;onf a&SUOD;pGmü ,k'vl? aemufüa[vovl? ,HkMunforQaom oltaygif; wkdYudk u,fwif apaom 1mk&m;ocif\wefcdk;awmfjzpf\/ (a&mr 1;16)}}/

uREkfyfwdkYonf r&SufraMumuf c&pfawmf\{0Ha*vdowif;aumif; a0iS&ygrnf/ owif; aumif; Mum;vdkaomol&dSorQwdkYxH a[mMum;&¬ygrnf/

*sL;vlrsKd;ESifh tpöa&;EdkifiHudk ulnDaxmufyHh&jcif;\ taMumif;&if;rsm;onf or®musrf;pmu aqmif&Gufcdkif;aomaMumifh jzpf\/ wrefawmf&Sifaygvku ]]a&G;aumufawmfrljcif;tm;jzifhrlum; 1mdk;a1m;rsm;taMumif;aMumifh cspfoljzpfMu\/ a&mr 11;28ü azmfjyxm;ygonf/ xdkodkYjzpf *sL;vlrsKd;rsm;wkdYonf a,½I1mk&m;udk ,kHMunfonfjzpfap? r,HkMunfonfjzpfap? uREkfyfwdkYonf xdkolwkdYudkcspfMuNyD; axmufyHhulnDMu&ygrnf/ a&G;aumufawmfrljcif;tm;jzifhrlum; 1mdk;a1m;rsm; taMumif;aMumifh cspfoljzpfMu\/}} *sL;trsKd; t1mdk;t1mGm;rsm;r&SdcJhygu 1mk&m;ocifudk odEdkifrnfr[kwfyg/ a,½I1mk&m;rdefYawmfrlonfum; ]]taMumif;rlum; ,k'vlwkdY\ u,fwifjcif; taMumif;&Sd\[k (a,m[ef 4;22)ü azmfjycJhygonf/ uREkfyfwkdYonf *sL;vlrsKd;rsm;r&Sdygu 1mk&m;ocifu odEdkifrnfr[kwfovdk? *sL;vlrsKd;rsm;r&SdyJ uREkfyfwdkYü usrf;pmvnf;&Sdvmrnfr[kwfay/ or®musrf;pmwpftkyfvHk;? "r®a[mif;ESifh"r®opf&SdorQonf *sL;vlrsdK;wkdYtm;jzifh a&;om;cJhjcif;jzpfyg onf/ uREkfyfwkdY\u,fwif&Sifa,½Ivnf; *sL;vlrsKd;wpfyg;jzpfygonf/ ,HkMunfaom*sL;vlrsKd;jzpfap? r,HkMunfaom*sL;vlrsKd;jzpfap xdkodkYaomolwkdYudk cspfjcif;utaMumif;t&mwpfcsKdU jzpfonf/ xdkt&monf rSefuefonf[k 1mk&m;ocifodawmfrlojzifh ]]a&G;aumufawmfrljcif;tm;jzifhrlum; 1mdk;a1m;rsm;taMumif;aMumifh cspfoljzpfMu\/[k usrf;pmüaz:jycJhygonf/

urÇmOD;usrf; (12;1-3)udk aemufaMumif;aumufMunfhwJhtcg tmjA[HESihf 1mk&m;ocifMum; y#dnmOfjyKusdefqdkonfudk awGUEdkifonf/ 1mdk;a1m;wdkY\,kHMunfjcif;udk uRekfyfwkdY awGUEdkifygonf/

]]xm0&1mk&m;onfvnf; tmjA[Hudkac:awmfrlí oif\jynfawmfESifhwuG trsKd;om; csif;aygufazmfxJu xGufNyD;vQif igjyvwHhaomjynfodkYoGm;avmh/ igonfoifhudk vlrsKd;BuD;jzpfaprnf/ igonfaumif;BuD;ay;í oifhemrudk BuD;jrwfaprnf/ oifonf aumif;BuD;cH&aomol jzpfvdrhfrnf/ oifhudkaumif;BuD;ay;aomoludk igaumif;BuD; ay;rnf/ oifhudkusdefqJaomoludk igusdef qJrnf/ oifhtm;jzifhvnf; vltaygif;wkdYonf aumif;BuD;r*Fvm cH&Muvdrhfrnf[k rdefYawmfrl\ (urÇm 12;1-3)/

1mk&m;ocifonf tmjA[Htm; tck tpöa&;EdkifiH[kac:aom ae&ma'oodkY ac:xkwfcJhonf/ ]]igjyvwHhaomjynfodkYoGm;avmh}}[k 1mk&m;ocifu tmjA[Hudk apvTwfcJhonf/ ocifc&pfawmf rwdkifcif vGefcJhaomESpfaygif; 2000 ausmfu ? 1mk&m;ocifonf tpöa&;EdkifiHudk tmjA[HESifhol\om; £Zmuf? ,mukyfwkdYtm; ay;tyfchJNyD;jzpfonf/ *sL;vlrsKd;rsm;u usL;ausmf0ifa&mufodrf;ydkufolrsm; r[kwfMuyg/ vGefcJhaomESpfaygif; 4000ausmfu 1mk&m;ocif xkdae&mudk ay;tyfcJhjcif;jzpf\/ olwkdY 1mdk;a1m;uwnf;u ydkifqdkifaomae&ma'ojzpfonf/ xkdxufru 1mk&m;&Sifu tmjA[Htm; oifonf vlrsKd;BuD;jzpfrnf/ þurÇmBuD;onfvnf; tmjA[HrS qif;oufaomoltm;jzifh aumif;BuD; cHpm;& vdrfhrnf[k ajymMum;cJhonf/ 1mk&m;&Sifu tuREkfyfajymNyD;ouJhodkY NyD;pD;pGmvkyfaqmifcJhNyD r[kwfygvm; /tck uREkfyfwdkYü usrf;pmtkyf&SdaeayNyD/ ,HkMunfjcif;vnf; &SdaeNyD/ u,fwif&Sif ar&Sd,ocifvnf; &SdaeNyD/ urÇmOD;usrf; 12;3 udk owdjyKzwfMunfyg/

oifhudkaumif;BuD;ay;aomoludk igaumif;BuD;ay;rnf/ oifhudk usdefqJaom oludk igusdefqJrnf/ oifhtm;jzifhvnf; vltaygif;wkdYonf aumif;BuD;r*Fvm cH&Muvdrhfrnf[k rdefYawmfrl\ (urÇm 12;3)/

tmjA[H\trsKd;tEG,fjzpfaom *sL;vlrsKd;wkdYtm; aumif;BuD;ay;orQ aomol&SdorQwkdYudk 1mk&m;ocifaumif;BuD;ay;rnf[k rdefYawmfrlcJhonf/ *sL;vlrsKd;wkdYudk usdefqJaomolwkdYudkvnf; 1mk&m;ocifu usdefqJrnf[k rdefYawmfrlcJhonf/ rSwfom;avmufaomusrf;pum;jynfhpHkjcif;tcsdeftcg vGef ajrmufvdkYa&muf&SdvmygNyD/ tJ*kwåKjynf *sL;vlrsKd;rsm;udk usdefqJaomaMumifh ysufqD;qHk;½IH;cJh&NyD/ AgAkvkefvlrsKd;rsm;vnf; *sL;vlrsKd;udk n§if;yef;ESdyfpufaomaMumifh ysufokef;cJh&NyD/ xdkenf;wl a&mrvlrsKd;rsm;wGifvnf; *sL;vlrsKd;udk n§if;yef;cJhonfhtwGuf ysufqD;oGm;cJhNyD/ xkdenf;wl pydef vlrsKd;rsm;vnf; xdkodkY ysufcJh&NyD/ *smreDEdkifiHvnf; ysufqD;cJh&NyD/

tJ*kwåKjynfu txGufrSpí ,ckaeYtxd *sL;vlrsKd;rsm;udk n§if;yef;usdefqJaom 1m,fvlrsKd;udk rqdk 1mk&m;ocif usdefqJawmfrlonf/

tar&duefEdkifiHonf 1mk&m;ocif aumif;BuD;oGef;avmif;aom EdkifiHwpfEdkifiHjzpfygonf/ EdkifiHom;rsm;tjypfrsm;usL;vGefMuygaomfvnf; ,aeYxdwdkifatmif *sL;vlrsKd;rsm;udk aumif;BuD; axmufyHhulnDMuNyD; tpöa&;EdkifiHxlaxmifEdkifa&;txd axmufyHhulnDMuaomaMumifh tar&duefEdkifiH csrf;om<u,f0vmwmjzpfw,f/

tu,fí or®wtdk1mm;rm;u tpöa&;EdkifiH1mufü &yfwnfaejcif;rS ausmcdkif;xGufvmrnf qdkygu opömazgufolvnf; jzpfrnf/ xkdrQru &efoljzpfaom wpfzufEdkifiHzuf 1mwfvdkuf ulnDaxmufyHhrnfqdkygu tar&duefjynfaxmifpktay: aMumufvefYp&m BuD;rm;aomusdefqJjcif; tr*Fvmusa&mufaumif; usa&mufrnf/ 1mk&m;ocifqDu w&m;pD&ifjcif; tvQiftjrefusa&muf ygvdrhfrnf/ a&SUacwf ½k&Sm;? pydef? a&mr? AgAkvkefeD;,m;? tJ*kwåKvlESifh emZD *sL;rkef;wD;a&;tzGJUtay:odkY usdefjcif;tr*Fvmrsm; usa&mufouJhodkY ,aeYusa&mufvdrhfrnf/ 1mk&m; ocifqDudk,fawmfwdkifu or®w\pdwfESvHk;udk jyKjyifajymif;vJay;zdkY qkawmif;ulnDMuygpdkY? ]]a,½kqvifNrdKU Nidrf0yfrnftaMumif;ESifh *sL;vlrsKd;rsm; csrf;omrnftaMumif; qkawmif;MuygpdkY ! tmrif/

c&pfawmfa,½Iudk vufcH,HkMunfolrsm;udk awmif;yef;p&mrvdkyg/ vlom;tm;vHk;wkdY\ tjypfudk a,½I1mk&m; vuf0g;uyfwdkifay: ay;qyfNyD;jzpfw,f/ tjypftm;vHk;udk oefY&Sif;pifMu,f ap&ef taoG;awmfoGef;avmif;aq;aMumNyD;jzpfonf/ cE¨mudk,ftm;jzifh &SifjyefxajrmufNyD; topfaomtoufwmESifh xm0&toufudk a,½I1mk&m; ay;tyfcJhNyD;jzpfonf/ ,aeYn þw&m; a'oemawmfudk zwf½IMuaom wpfOD;csif;pDtm; ,HkMunfjcif;ESifh a,½I1mk&m;xH wdk;0ifcsOf;uyfNyD; xm0&a&G;Ekwfjcif;aus;Zl;udk xm0&umvwdkif cHpm;&,lygrnftaMumif; qkrGefaumif; awmif;ay; vkdufygonf tmrif/

raeYntdyfaysmfpOf csKdomaomtdyfrufjrifruf\/
   a,½kqvifNrdKUa[mif;? Adr®mefawmfa1m;ü
tuREfkyf&yfvsuf om,maomaw;oH? tuREkfyfMum;aeMutoH[lí
   aumif;uif aumif;uif wrefrsm;\toH aumif;uif1mHkrS
aumif;uifwre toHawmfu a,½kqvif
   a,½kqvif *dwfwHcg;udk <uvsufusL;{yg/
a[m&SPÖjzpfapownf;/ tjrihfqHk;aomyv’ifay:0,f

csKdomtdyfruf ajymif;oGm;? oHpOfcsKdaw;oGm;
    uG,faysufom,m wdwfqdwfMunfel;p&m
a[m&SPÖcsD;ajr§mufoHMum;& ae0ifrdk;csKyfavaomf at;pufavvGifhtawG;rsm;ESifh
   txD;usef awmifukef;xuf vuf0g;um;wdkift&dyfavvm;
txD;usefawmifukef;xuf vuf0g;uyfwdkif t&dyfav;vm;
   a,½kqvif? a,½kqvif em;axmifaumif;uifom;toH
a[m&SPÖjzpfap? tjrihfqHk;yv’ifür*Fvm&Sdapownf;/

jzpforQuG,faysmufoGm;í aumif;uifopfjrifawGYae
   oefY&Sif;aomNrdKUawmf yifv,f urf;eHa1m;
wnfvQuf&sd 1mk&m;om;tvif;awmfESifh
    NrdKUwHcg;onf zGifhxm;qJyif vmvdk olwdkif;
vmEdkifaMumif; zdwfac:vQufyg Mu,fva&miftvdkr&Sd?
   aerif;tvif;a&miftvdkr&Sd xdkt&yfrS a,½kqvifNrdKUopf
1m,fawmhrS ruG,fraysmufNyD? a,½kqvifNrdKUopf
   1m,fawmhrS ruG,fraysmufNyD? a,½kqvif? a,½kqvifaeYn tcsdef[lí r&Sday?
a[m&SPÖ tjrifhqHk;aomt&yfü xm0&r*Fvmjzpfapownf;?
   a[m&SPÖtjrifhqHk;aomt&yfü xm0& r*Fvmjzpfapownf;
(1848-1929 z&dwf'&dwf tD;. a0wmvD oDuHk;aom oefY&Sif;aoma&TNrdKUawmf)/

tpöa&;EdkifiHtay: tdk1mm;rm;\xdk;pp

OBAMA'S WAR ON ISRAEL

by Dick Morris and Eileen McGann
May 23, 2011
http;//www. dickmorris. com/blog/obamas-war-on-israel#more-3142

*sL; - tar&duefESpfEdkifiHMum; tpOftvmt& wefzdk;xm;qufqHcJhjcif;omjzpfí aemufajymifusDp,fonf[lí r&SdcJhyg/ or®wtdk1mm;rm;usrS *sL;vlrsKd;rsm;udk qefYusifcJh\/ vGefcJhaom Mumoyaw;aeY? or®w\rdefYcGef;wGif ajAmifusus ygvufpwdkif;jynfolwkdY\ &yfwnfrIudk vdkvdkvm;vm; axmufcH&yfwnfNyD; tpöa&;EdkifiHudk rESpfNrdKUzG,ftkyfcsKyfa&;atmufodkY tnHhcH&ef wdkufwGef;cJhonf[k az:jyonf/

tpöa&;EdkifiHudk 1967 ckESpf e,fpyfjyóemqDodkY jyefvSnfhoGm;&ef awmif;qdkjcif; tay: em;vnfír&ovdk ESpfEdkifiHMum; aqG;aEG;n§dEIdif;tajz&SmzdkY tvSrf;a0;apcJhonf r[kwfygvm;? 1967 ckESpf e,fpyfjyóemqDodkY vrf;avQmufoGm;zdkY&ef av;em&DESifh vG,fvG,fululoGm;Edkifygw,f/ xdkxufruyg1ml; um;jzihfqdk&if 15 rdepfom armif;eif;oGm;vdkY&ygw,f/ *sufav,OfESifhqdkawmh 1rdepfuawmh tvGefysHoef;vkdY a&mufygw,f/

tpöa&;EdkifiHtm; tumtuG,frJh? vHkNcHKrIr&Sdaome,fpyfa'oodkY wGef;ydkYjcif;onf ESpfEdkifiHMum; jyóemajz&Sif;zkdY ed'gef;tpysKd;jcif;rjzpfEdkifay/ xdkuJhodkY ed'gef; tpysKd;jcif;u acwfopf [pfwvmuJhodkY oef;aygif;(7)oef;cefY&Sdaom vlOD;a&;ESifh tpöa&;EdkifiHudk NzdKzsuf&ma&mufayrnf/

csufpudkqvdkAm;uD;,m; tpdwfpdwftrTmrTmuGJjym;NyD; [pfwvmudk acR;odyf auseyfaponf xufru *sL;vlrsKd;rsm;udk qkwf,kwfapNyD; tm&yfurÇmudk acR;odyfauseyfapzdkYavmuf rdkufrJaomtjyK trludkjyKzdkYtxd t1m,folonf rdrdudk,fudk [efaqmifaeEdkifygrnfenf; ? vGwfvyfaomEdkifiHawmftjzpf ESpfaygif; (60)ru aexdkifvmaom *sL;vlrsKd;wkdYtm; acsrIef;wdkufxkwf zdkYonf xdkolwkdY vufcHEdkifaom awGUqHkn§dEIdif;oa1mmwlnDrI jzpfrnfr[kwfyg/

'Drdkua&pDudk vdkvm;BudKufESpfoufol *sL;vlrsKd;rsm;tay: or®wtdk1mm;rm;\ aumufcsufcsrIonf BuD;rm;aomtusKd;aus;Zl;wpfyg; jzpfygonf/ or®w tdk1mm;rm;tm; axmufcH&efESifh tpöa&;EdkifiHtm; taxmuftyHh tultnD&&Sda&;? or®w\BudK;yrf;tm;xkwfrIonf trSefudk zHk;uG,f&ef r&Sif;rvif;wifjyjcif;? wJhwdk;ajymqdkrItay: tcktcsdefonf a&G;cs,f&ygawmhrnf/ tpöa&;vlrsKd; (odkYr[kwf) or®wtpdk;&udk BudKufESpfoufol ygwDtm;vkH;udk rjzpfrae a&G;cs,f&rnf [laom wGef;tm;ay;jcif;awmhr[kwfay/ ¤if;onf or®wudk,fwdkif tpöa&;wkdY\&efol? wpfzufouf 1mwfvkdufjcif;jzpfí 1m,fawmhrSxdkuJhodkY ajAmifusust&SufrJhpGm jyocJhjcif;r&SdchJay/

or®wtdk1mm;rm;\ tar&duef-*sL;vlrsKd;wkdYü &HyHkaiG taxmuftyHh aiGaMu;aumufcHrI tay: uREkfyfwkdYonf wpfrdom;pk0ifrsm;jzpfMuonf/ taygif;taz: oli,fcsif; rsm;jzpfMuonf/ wajrwnf;ae wa&wnf;aomufaomolrsm;jzpfMuojzihf uREkfyfwdkYonf oa1mmrwlMuyg[k NydKifwljiif;qefjcif;jzifh tpöa&;EdkifiHudk *kPf,l av;pm;MuygpdkY! tcktcsdefonf tar&duef-*sL; vlrsKd;rsm; trSefudka&G;cs,f &rnfh tcsdef usa&mufygNyD/ 1938 ckESpfwkef;uuJhodkY

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

w&m;a'oemawmfrwdkifcif a'gufwm*&dwfweft,fcsefrS urÇmOD;usrf; 12;1-3 udk zwfMum;ay;onf/
w&m;a'oemawmfrwdkifcif rpöwm1mif*srifcifudwf*&dwfpfzpfrS
]]oefY&Sif;aom a&TNrdKUawmf (1848-1929 y&dwf'&dwfapwmvDrS oDuHk;a&;om;onf)/