Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
]a&mhyfa1mvfESifhurÇmOD;uAsm}

ROB BELL AND THE ‘GENESIS POEM'

a'gufwm. tm&f.tm,f[dkifrm a*stm&f? 2011ckESpf? arv (22)&uf?
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

avmpftdef*s,fvdwfNrdKU ? wJawmfESpfjcif;toif;awmf ocif1mk&m;aeY naeydkif;
0wfjyK tpnf;ta0;ü a[mMum;aoma'oemawmf/
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, May 22, 2011

]]xdkYaMumifh wpfa,mufaomol\ jypfrSm;jcif;tm;jzifh vltaygif;wkdYonf tjypfpD&ifjcif;ESifh awGUBuHK&Muonfenf;wl}} (a&mr 5;18)


a&mhyfa1mvf\ (Love Wins) arwåmonfom atmifEdkifjcif; (HarperOne, 2011) [laom pmtkyfpDodkY uREkfyfaemufwBudrf oGm;&ygrnf/ taMumif;rSm xdkpmtkyfonf vGefcJhaom tywftenf; i,fu rD;rkefwdkif; arTaESmufcJhaomaMumifhjzpfoonf/ a1mvfrSwfcsufay;cJhaom xdkpmtkyf\ ESvHk;om;cHpm;csufonf ]]1mk&m;ocif\ arwåmawmfonf rmausmaom pdwfESvHk;om;wkdYudkyif t&nfaysmfoGm;aponf/}} [k (pm-108)ü azmfjycJhonf/ NyD;aemuf wpfcsKdUaomolwkdY tcdkiftrm ajymqdkaomordkif;onf 0rf;enf;zG,fZmwfvrf;r[kwfyg/ i&Jonfvnf; xm0&twGufr[kwfovdk cspfjcif;arwåmonfvnf; xm0&twGuf rwnfNrJyg/ tqHk;üatmifjrif;jcif;eJY t&mtm;vHk;wkdYonf 1mk&m;ocifESifh jyefvnfoifhjrwfMuygvdrfhrnf[k (pm-109)ü pdwf0ifwpm; &nfnTef; azmfjy xm;onf/ xdkolu rsKd;yGm;a&;qdkif&mudkyg &nfnTef;azmfjycJhao;onf/ (185-254 at'D)/ umodkvdyfw&m;a[mq&mwpfyg;u olYudkol oif;uGufcJh\/ xdkolu i&JxJusa&mufoltm;vHk; 0dnmOfqdk;rsm;yifvQif wpfaeYaomtcg u,fwifjcif;cH&vdrfhrnf[k azmfjycJhonf/ aoG;om;ESifh qdkiforQaomolwkdYonf a&mrumodkvdyftoif;\ oGef;oifcsufESifhqefYusifaom t,ltqrsm; uJhodkY aemufqHk;wGif w&m;pD&ifjcif; cH&Murnf/ rpöwma1mvfu uREkfyfonf taoG;tom;qdkif&mudk tBudrfzefrsm;pGm avhvmqnf;yl;cJh\[k (Love Wins) pmrsufESm(107)ü azmfjyonf/ a1mvf\ t"durSm;,Gif;aomtaMumif;t&monf urÇmOD;usrf;udk em;vnfrIvGJrSm;jcif;ESifh urÇmOD;usrf;onf a&mrMo0g'pm tcef;BuD;(5)ESifh aum&dEÅKMo0g'pmyxrapmif tcef;BuD;(15)udk rSwfcsufay; udk;um; azmfjycJhjcif;jzpfonf/ tu,fíoifonf urÇmOD;usrf;udk rSm;,Gif;pGmcH,lcJhygu oif oGefoiforQonfvnf; rSm;,Gif;oGm;ygvdrfhrnf/ þazmfjyygpmaMumif;onf urÇmOD;usrf;tay:

a1mvf\ ajymjycsufrQjzpfonf/

]]urÇmOD;uAsmonf touf&SifvIyf&Skm;jcif;? a&SUodkYwkd;wufvmjcif;? ajymif;vJ wdk;wufrItrSefwu,fwnf&Sdjcif;[laom EIwfuywfawmftm;jzifh tpjyKygonf/ taMumif;rSm t&m0w¬Kwkdif;onf tajccHusus olYtqifhtwef;ESifhol wnf&Sdvsuf wpfae&mrS wpfae&modkY a&GUvsm;aeMuonf[k azmfjyonf/ (arwåmonfom atmifEdkifjcif; tdkif1mDtdkif'D pm-44)}}

urÇmOD;usrf;onf uAsmwpfyk'fomjzpfonf[kqdkjcif;onf tvGefxl;qef;vGef;ygonf/ wGefYvdrfauGUaumufaomazmfjyjcif;jzpfonf/ ppfrSefaomordkif;r[kwfyg/ trSefwu,f wnf&Sd cJhaom tjypftysufudk azmfjyjcif;r[kwf/ uAsmwpfyk'frQomjzpfonfqdkjcif;tay: uREkfyfaoao csmcsm ajymEdkifonfrSm olonf (Liberal) 1mmoma&;aysmhaysmif;aomt,l usrf;pmausmif;rS "r®r[m 0dZÆ1mGJUqGwfcl;cJhjcif;jzpfrnf/ urÇmOD;usrf;ESifhywfoufí a1mvfaxmufjycJhonfrSm 1m0 toufwmonf pD;qif;vIyf&Sm;jcif;? wdk;wufajymif;vJjcif;? t[kwfwu,fwnf&SdcJhonf/ (tdkif1mD tdkif'D) [k azmfjycJhonf/ uREkfyftwGufawmh xkdt&mrsm;onf &,fcsifzG,fwpfckjzpfygonf/ xdkpmudk uREkfyf½kH;cef;ü zwfaecsdefwGif tm;&yg;& &,frdonf/ t1m,faMumifhqdkaomf urÇmOD;usrf;ü xkdodkY rSwfwrf;wifxm;cJhjcif;r&Sdyg/ trSefwu,f urÇmOD;usrf;ü 0rf;enf;p&m? arQmfvifhcsufrJh tajctae udkom azmfjyxm;jcif;jzpf\/ tm'HESifh{0onf tjypfusL;vGefcJhaomaMumif {'ifO,smOfawmfrS ysufpD;aomurÇmxJodkY ESifxkwfjcif; cHcJh&onf/ yxrOD;qHk;arG;zGm;cJhaomom;u ol\nDudk owfjzwfcJhonfr[kwfygvm;? um£e\om;uvnf; &efauR;vufpm;acsjcif;rS umuG,f&ef cdkifrm aomNrdKUBuD;udk wnfaqmufcJhonfr[kwfygvm;? tm'Honf tdkrif;NyD; aoqHk;cJhonf/ a&Sovnf; tdkrif;NyD; aoqHk;cJhygNyD;? {Ekwfonfvnf; tdkrif;NyD;aoqHk;oGm;cJhygonf/ um£eefonfvnf; aoqHk;cJhNyD/ r[mavvvnf; aoqHk;cJhygonf/ ,m&ufvnf; aooGm;cJhygonf/ {aemufvnf; 1mk&m;ocifodrf;,lawmfrlcJhonf/ roka&Svvnf; aoqHk;oGm;cJhonf/ vmrufvnf; aoqHk; oGm;cJhonf/ ]]ajrBuD;ay:rSm vltjypfBuD;í ol\pdwfESvHk;tBuHtpnf&SdorQwkdYonf tpOfrjywf qdk;npfjcif;oufouf&SdaMumif;udk 1mk&m;ocifodjrifawmfrlvQif ]] (urÇmOD;usrf; 6;5)[k azmfjyNyD; 1mk&m;udkrudk;uG,faom avmuDom;taygif;wkdYudk a&vTrf;rdk;apawmfrl\}} (2ay 2;5) üazmfjy cJhonf/ aem{ESifhol\om;rsm; tjypfusL;vGefcJhMuonf/ vltaygif;wkdYonf 1mk&m;ocifudk emcH&ef jiif;qefcJhMuNyD; AmAkvkef&JwdkufBuD;udk wnfaqmufcJhMuonf/ ]]xdkodkY xm0&1mk&m;onf xkdolwkdYudk ajrBuD;wpfjyifvHk;ü t&yf&yfuGJjym;apawmfrlojzihf olwkdYonf NrdKUudkrwnf1mJaeMu\}} (urÇm OD;usrf; 11;8)[k azmfjycJhonf/ uREkfyfwdkY\ 1mdk;1mGm;tmjA[Honfvnf; touf&SifcJhNyD; aoqHk; oGm;cJhygNyD;/ 1mk&m;ocifu usqHk;rIwpfckNyD;wpfckxJrS tmjA[Htm; ac:xkwfcJhjcif;jzpfonf/ aom'Hk NrdKUESifha*garm&NrdKUvnf; rD;jzifhzsufqD;jcif;cHcJhonf/ avmwvnf; orD;t&if;acgufacgufESifh jypfrSm; usL;vGefcJhonf/ tmjA[H\ZeD; pm&mvnf; aoqHk;cJhNyD tmjA[Hvnf; aooGm;cJhygNyD/ £Zuf\om;ESpfa,mufvnf; tjypfom;rsm;jzpfcJhMuonf/ £Zufvnf; aooGm;cJhygNyD/ olwdkY\nD a,moyfudk uReftjzpfa&mif;vdkufMuaom t½dkif;tpdkif;om;wpfpkudk t1m,mukyf auR;arG;jyKpkcJh\/ ,mukyfvnf; aooGm;cJhygNyD;/ wu,fawmh urÇmOD;usrf;onf atmufwGifaz:jyxm;onftwdkif; tarSmifzHk;vGrf;aom usrf;pum;rsm;tm;jzihf tqHk;owfcJhonfr[kwfygvm;?

]]xdkodk a,moyfonf touf(110)&Sdaomf tedpöa&mufav\/ tavmif;udkum; eHYomrsKd;ESifhjyifqifNyD;vQif tJ*kwåKjynfü wvm;ESifhxm;csav\[k azmfjytqHk;owf cJhonf/ (urÇmOD;usrf; 50;26)}}

]]xdkuJhodkYtjzpfqdk;ESifh urÇmOD;usrf;udk tqHk;owfxm;onf[k a'gufwm? a*sAefEkefruúD;u ajymMum; cJhonf/ urÇmOD;usrf;onf 1mk&m;ocifu aumif;uifESifhajrBuD;udk zefqif;cJhjcif;ESifh tpjyKcJhaomfvnf; tJ*kwåKjynfü acgif;wvm;ESifh tqHk;owfcJh&\/ vlom;rdom;pkü rnfuJhodkY jzpfysufcJhoenf;/ tjypfonf 1mk&m;ocif\zefqif;jcif;xJodkY w&m;r0ifusL;ausmf0if a&mufvm cJhonf/ (a*sAefEkef ruúD; wDtdyfcsf'D Thru The Bible aompfrufe,fvfpif yHkESdyfxkwfa0 1981? twGJtdkif? pm 198? urÇmOD; 50;26 rSwfcsuft& }}

urÇmOD;usrf;onf vSyaomuAsmwpfyk'fjzpfí toufwmonf pD;qif;ajymif;vJwdk;wufNyD; wpfae&mrSwpfae&modkY a&GUvsm;aeonf[k rpöwma1mvfu rnfodkYxdkodkYajymcJhoenf;/ (arwåmonf omatmifEdkifjcif; pm-44) 1m0toufwmonf a&SUodkY vSypGmwdk;wufjcif;r&SdcJhyg/ qkwf,kwf jcif;om&SddcJhonf/ 1m0toufwmonf wajz;ajz;ESifh rajymif;vJcJhyg/ ydkrdkíqdk;0g;vmcJh\/ 1m0t oufwmonf ocsKÐif;ukef;odkYom a&GUvsm;cJh\/ urÇmOD;usrf;onf tavmif;udkeHYomrsKd;ESifh jyifqif NyD;vQif tJ*kwåKjynfü wvm;ESifhxm;Muonf[kom tqHk;owfoGm;cJhonf/

xdktcsufrsm;u rpöwma1mvf\ trSm;rsm;udk axmufjyaeonf/ xdkolu urÇmOD;usrf;\ t"dyÜg,ftjynfhtpHkudk vGJrSm;cJhjcif;jzpfonf/ urÇmOD;usrf;onf tarSmifxkzHk;vGrf;jcif;eD;yg; tajctaeESifh arQmfvifhjcif;rJhtajctaeudkom azmfjyaeonf/ 1mk&m;ocifzefqif;aom tm'Hu rdrd\tvdkqE´t& 1mk&m;ocif\ pnf;rsOf;pnf;urf;udk vdkufem&ef jiif;qefjcif;ESifh tpjyKcJhonf/

tu,fíoifonf xkdusrf;udk aoaocsmcsmem;rvnfcJhygu usefaom usrf;pm udkvnf; em;vnfrnfr[kwfay/

]]xdkYaMumifh wpfa,mufaomol\ jypfrSm;jcif;tm;jzihf vltaygif;wkdYonf tjypfpD&ifjcif;ESifh awGUBuHK&Muonfenf;wl}} (a&mr 5;18)

a&mhyfa1mvfu vGJrSm;pGmem;vnfcJhojzifh ol\pmtkyfwpfckvHk;onf rSm;,Gif;cJhonf/ ]]tjypfw&m;onf wpfa,mufaomoltm;jzifh þavmuodkY0ifí tjypfw&m;tm;jzifh aojcif;w&m; 0ifonf/}} (a&mr 5;12)/ aojcif;w&m;0ifonfudk a&mhyfa1mvf em;rvnfcJhay/ wpfa,mufaom ol\jypfrSm;aomtm;jzifh vltaygif;wkdkYonf tjypfpD&ifjcif;ESifh awGUBuHK&Muonfenf;wl }} a&mr 5;18 [laomusrf;udkvnf; em;rvnfcJhay/ rpöwma1mvfonf 'kp½dkuftjypfü aovsuf&Sd\/ {zuf 2;5? Üazmfjyaomusrf;udkvnf; em;rvnfcJhay/ vlom;wkdYü a&G;cs,fydkifcGifh&Sd\/ tjypfi&JxJüyif u,fwifjcif;tzdkY a&G;cs,fydkifcGifh uREkfyfwdkYü&Sdonf[laom a1mvf\t,ltqonf tHhMop&m r[kwfay/ tm'HrSqif;oufaom vlom;wkdif;onf vkH;0OokHysufqD;aeonf[lonf tcsufudk a1mvfonf r,HkMunfcJhyg/ vlwdkif;onf ]]trsufawmfudk cH&aomolrsm;}} jzpfMuonfudk a1mvfonf r,HkMunfcJhay/ {zuf 2;3? vlwdkif;onf tjypfusdefqJjcif;atmufodkY usa&mufcJh&NyD; rsufpduef;aom olESifh zsufqD;aomol tusihfysufjym;NyD; 1mk&m;ocifudk 1m,fawmhrS r&SmazGaomolrsm; jzpfMuonf udk r,HkMunfcJhay/

]] em;vnf;aomolr&Sd? 1mk&m;ocifudk&Smaomolr&Sd}} a&mr 3;11?

wpfa,mufrSr&Sd? ajrBuD;ay:üwpfa,mufrSr&Sdyg? i&JxJü 1mk&m;udk&Smaomolr&Sd/ vHk;0 r&Sdyg/ &SmazGaomumvvnf; r&SdcJhyg/ &SmazGaompmyk'fvnf; rawGU&yg/ orkdif;tqHk;txd 1mk&m;udk &SmazGol rawGU&yg/

]] em;vnf;aomolr&Sd? 1mk&m;ocifudk&Smaomolr&Sd}} a&mr 3;11? [k azmfjyxm;onf/ a,½IrdefYawmfrlonfrSm ]]ighudkapvGwfawmfrlaom crnf;awmfonf aoG;aqmifawmfrrlvQif t1m,folrQ ighxHodkYrvmEdkif }} a,m[ef 6;44?

rpöwma1mvfu vlonfiSufwaumiftvm; vdk&modkYysHoef;Edkif&ef a&G;cs,fcGifh &SdouJhodkY rdrdudk,fudk xifrSwf\/ ]]ol\tBudKufqHk;pum;vHk;t& olajymonfrSm uRekfwdkYü vGwfvyfcGifh &Sdonf/ xdkuJhodkY vGwfvyfpGma&G;cs,fcGifh&Sdonfqdk\/ (arwåmonfom atmifEdkifjcif; pm-72t&) olonf urÇmOD;usrf;udk usrf;pmtkyfuJhodkY r,HkMunfaomaMumifh uREkfyfwdkYü xdkuJhodkY tcGifhta&; &Sdonf[k xifjrif\/ olonf urÇmOD;usrf;udk uAsmwpfyk'f[kom xifjrif,lqonf/ (arwåmonf omatmifEdkifjcif; pm-44)

a&mhyfa1mvftzdkY emrnfwpfck &Sdayonf/ ¤if;onf yav*sD,efeDZrf &mpk 4avmufu ay:xGef;cJhaom 1mkef;awmfBuD;\emrnf yav*sD,pfudk tpGJjyKaom emrnfjzpf\/ xkdol\ oGefoif jcif;ü oHk;yg;wpfql1mk&m;udk r,HkMunfaomoljzpfonf/

yav*sD,pf\ qkyfudkifcJhaomoa1mmw&m;onf tm'H\tjypfu olYudkomtusKd;oufa&muf apNyD; 0dnmOfonftjypfryg1mJ zefqif;jcif;jzpfí 0dnmOfütusKd;oufa&mufrI r&Sdapyg/ ol\tjypfu olYom;pOfrsKd;qufwkdYtay: tjyifo@mefyHkerlem qdk;usKd;udkom xdyg;aponf[k azmfxkwfcJh\/ (pDtdyfcsfwDqif? yDtdyfcsf'D Introductory Lectures in Systematic Theology at;vfref; xkwfa0yHkESdyfjcif;ukrÜPD? 1963 xkwfa0pmrsufESm 260 t&)

yav*sD,efeDZrfu vlonf tcsdefwdkif; c&pfawmf\u,fwifjcif;trIudk a&G;cs,f&,lcGifh &Sdonf[k oGefoifonf/ ¤if;cH,lcsufudk a&mhyfa1mvf cH,laomaMumifh vlwpfOD;onf 1m,fae&mü rqdk 1m,ftcsdefürqdk i&JrD;tdkifüyifvQif a&G;cs,fcGifhESifh qHk;jzwfcsufcsrSwfEdkifonf[k cH,l\/ ¤if;onf tpGef;a&mufacwfopftay:,H 1mmoma&;0g'yHkpHjzpf\/ tu,fpifppf yav*sD,efeDZrf ü tjcm;aomemrnfwpfckrSm acwfopftay:,H 1mmoma&;0g'yifjzpfonf/ ,aeYwGif ¤if;\oGefoif csufrsm;u uREkfyfwkdU\ toif;awmfrsm;üyif ul;pufysHUESHUvsuf&Sdonf/ acwfopftay:,H1mmom a&;onfvnf; pMum0|mvHk;qdkif&m 1mmoma&;0g' odkYr[kwf tNyD;towf qefYusifacsrIef;a&;0g' odkY a1mvf\&yfwnfcsuftwdkif; ydkYaqmifay;onf/ a,a[m0g oufaocHwkdYESifh wlMu\/

a&mhyfa1mmfESifh a,a[m0goufaocHrsm; wkdYudkEdIif;,SOfjcif;ESifh ywfoufaom uRekfyf\ a'oemudk tifwmeufwGif zwfEdkifonf/ ,aeY1mmoma&;twkta,mif acwfopftay:,H 1mmoma&;0g'u uREkfyfwdkY\toif;awmfudk zsufqD;aeonf[laom pmtkyftaMumif;udkvnf; tifwmeufwGif 0ifa&mufzwf½IUEdkifygonf/

a1mvfu uREkfyfwkdYü xdkuJhodkYvGwfvyfcGifh&SdNyD; xdkuJhodkYa&G;cs,fcGifhvnf; &Sdonf[k ajymMum; onf/ (arwåmonfom atmifEdkifjcif; pm -72) ü azmfjyxm;\/ þonf yav*sD,efeDZifwkdY\ twdkif;twmyifjzpfonf/ ¤if;onf or®musrf;pm\ oGefoifwdkufwGef;jcif;r[kwfyg/ ¤if;onf 1mmoma&;jyKjyifajymif;vJolwdkY\ oGefoifcsufvnf;r[kwfyg/ jzL&Dw,f 1mef,m? 0dkufzD;vf 0DvfpavESifh pygusefpaomolwdkY\ oGefoifwkdufwGef;jcif; vHk;0r[kwfyg/ yav*sD,efeDZifudk a&SUacwfESpfjcif;,HkMunfolrsm; 1m,fawmhrS usifhoHk;jcif;r&SdcJhyg/ ,aeY uREkffyfwdkYvnf; ¤if;tqdkudk qefYusifa[mMum;ouJhodkY ESpfjcif;,HkMunfol 1mdk;1mGm;rsm;uvnf; yav*sD,efeDZifESifh pMum0|m vHk;qdkif&m1mmoma&;t,l0g'udk wdkufzsufumqefYusifa[mMum;cJhMuonf/

]]xdkYaMumifh wpfa,mufaomol\ jypfrSm;jcif;tm;jzihf vltaygif;wkdYonf tjypfpD&ifjcif;ESifh awGU BuHK&Muonfenf;wl }} a&mr 5;18/

yxr&mpk0dnmOfEdk;xpOfu a'gufwm£Zuf0pfu a&mr 5;18 udk "r®oDcsif;tm;jzifh tHhMo zG,f&m zGJUEGJUa&;om;oDuHk;cJhygonf/

tm'HxHrS qufcHaomZmwdyuwd
tqdyftawmufESifhudk,fcE¨m
aumif;aomvkyfaqmifrIudkqefYusif\
tjypfuRefüomydkYaqmifcJh/

uREkfyfwdkYonf 1mk&m;ocifESifh cGJcGg
a0;oxuf ta0;üom
'ku©tEÅ&m,fvrf;xufausmfí
tqHk;ü aojcif;i&JodkY usap\/

aeU&ufpOftwdkif; ynwfw&m; vGefusL;rd
aus;Zl;awmft&dyfudk pGefYcGg
pmwef&efpG,ftEÅ&m,füom
oefY&Sif;aom1mk&m;udkqefYusif\/
    (]]'kwd,arG;zGm;jcif;rcHrD uREkfyfwdkY\tajctae}} a'gufwm£Zuf0yf
     1674? 1784? tdk;odk;oi,ftm; arQmfMunfhyg/ oHpOftwdkif;usL;{onf)

rdwfaqGonfvnf; xdkuJhodkY cHpm;zl;ygovm; ? rdwfaqGonf tm'HxHrSqif;oufaom tjypfom;jzpfonf[k cHpm;zl;ygovm;? rdwfaqGonf tjypfurdwfaqGtm; BuD;pdk;aeonf[k cHpm;zl;ygovm;? rdwfaqGonftjypfom;jzpfaomaMumifh tjypfusL;vGefaejcif;jzpfonf[k cHpm;zl;yg ovm;? rdwfaqGonf 1mk&m;ocifESifha0;uGmae&NyD; 1mk&m;ocifudk oifhteD;tyg;ü raeapvdk rodjrifvdkaomoljzpfonf[k cHpm;zl;ygvm; ?

uREkfyfowday;vdkygonf/ xm0&1mk&m; rdefYawmfrlonfum; ]] igh0dnmOfonf vlwdkYwGif tpOf rqHk;r&}} urÇmOD;usrf; 6;3 ü azmfjycJhonf/ uREkfyfxyfrHí owday;vdkygonf/ oif\tjypf udk1mk&m;ocif raz:jy? cGifhrvGwfaomaeY&ufumv a&muf&Sdygvdrfhrnf/ a&SmifvGJvkdYr& aMumufp&m tjzpfqdk; oifhtouf&SifpOf awGUBuHK&vdrfhrnf/ uREkfyfowday;yg&ap/ xm0&1mk&m; rdefYawmf rlonfum; ]]ig0dnmOfonf vlwdkYwGif tpOfrqHk;r&}} [kvm\/

]]xkdYaMumifh wpfa,mufaomol\ jypfrSm;jcif;tm;jzifh vltaygif;wkdYonf tjypfpD&ifjcif;ESifih awGUBuHK&Muonfenf;wl}} a&mr 5;18/

rnfodkYjzpfí rdwfaqGonf oifhtvdkustouf&Sifae&ygoenf; ? rnfodkYjzpfírdwfaqGonf tm'H\ aoG;qdk;aoG;npf oifhaoG;aMumxJodkY pD;qif;touf&Sif&ygoenf; ? rnfodkYjzpfí rdwfaqG onftjypfuReftjzpfESifh touf&Sif&ygoenf; ? rnfodkYjzpfírdwfaqGonf tEÅ&m,ftaygif;ESifhjynfh pHkaom i&Jvrf;ray:ü tdyfpuf&ygoenf; ?

[kwfygw,f/ rdwfaqGonfBuD;rm;aomjypfrIudk usL;vGefaeonfudk uREkffyfodygonf/ wpfoD; yk*¾vtjypfADZwpfck oiftxJü&Sdaeygonf/ ¤if;u oifhudkwpfcgwpf&HaeSmifh,Sufaeonfudk uRefawmfodygonf/ odkYygaomfvnf; 0dnmOfawmf\"g;u oifhtjypfrsm;udk pHkprf;ppfaq;ygrnf/ oifonf tjypfESifhjynfhESufaMumif;udk cHpm;ygvdrfhrnf/ xkdYtwGufaMumifh tjypf\oa1mmu oihfudk OD;aqmifaeaMumif;udk oifod&ygvdrfhrnf/ xdkt&mu oifonf1mk&m;udk cspfoifhygaomfvnf; oif onf1mk&m;ocifudk rcspfwwf? rcspfEdkif 1mk&m;ocifudk rauseyfapEdkifojzifh xdkt&mrsm;udk oifhudk rajymif;vJao;aomol[k od&Sdapygrnf/ oifonf rSefuefaom tjypfo1mm0udk em;vnf oa1mm ayguf&ygrnf/ rSm;,Gif;aomtjyKtrludk oifjyKrlaeonf oifhtxJürSm;,Gif;aom Zmwdyuwd&Sdae aMumif;udk em;vnfoa1mmaygufvmygrnf/ oifhESvHk;om;onf trSm;t,Gif;rsm;ESifhjynfhESufaMumif; oifpOf;pm;odjrifvmygrnf/ oifonf tjypfcGifhvGwfjcif;? &,ljcif;xufydkaom topfaomowå0g jzpfjcif;ESifh pdwfopfudk,fopf&SdolwpfOD; jzpf&ygrnf/ xdkt&monf oifhudkoif jyKjyif,lír&yg/ oifonf 'g0dwfrif;BuD;uJhodkY cHpm;&ygrnf/ ]]pifMu,faomESvHk;om;udk zefqif;awmfrlyg}} qmvH51;10 [k 'g0dwfrif;BuD; ESvHk;aMuuGJpGmjzihf idka<u;ouJhodkY oifonfvnf; aMuuGJpGm idka<u; &ygvdrfhrnf/ a,½I1mk&m;\taoG;awmfjzifh aq;aMumpifMuk,fap&ef oifonf tylwjyif; a,½I1mk&m; ESifhawGUqHk&ef qE´&Sd&ygrnf/ crnf;awmf1mk&m;u oifhtm; u,fwif&Sifa,½IxHodkY aoG; aqmifjcif;cH&aomol jzpfygap/ a,m[ef 6;44 udk Munfhyg/ oifonf a'gufwm0uf'f a&;om; oDuHk;xm;ouJhodkY cHpm;&ygrnf/ ¤if;oDcsif;udk uRefawmfudk,fwdkif jyKjyifajymif;vJxm;onf/ ¤if;onf oifwdkYoDcsif;pmtkyf eHygwf (8)ujzpfonf/ odk;oi,ftm; arQmfMunfhyg/ "r®oDcsif; oHpOfjzifhoDqdkygrnf/

uREkfyfonf 1mdk;1mGm;tm'HrS qif;oufaomtrsKd;tEG,fjzpf\
BuD;rm;arwåm *½kPm rxdkufwef1mJ cHpm;&\

aoG;qdk;aoG;npfeJY aoapaomtqdyftawmuf
aumif;rI[lorQqefYusifí tjypfuRefüomuRefcHapNyD

oefY&Sif;aoma&TynwfcsufESifh aus;Zl;arwåmudk
pmweftaygif;tygtEG,f0ifvsuf qefYusif½IwfcscJh

touf&Sif1mk&m;udkpGefYí arwåmawmfudk pGefY\
'ku©tEÅ&m,fjzwfausmf aojcif;i&Jvrf;ydkYaqmif

jrifhjrwfemrtzudk,fawmfudk csD;rGrf;pOfcg
oefY&Sif;0dnmOf<uqif;vmí c&pfawmfESifheD;apNyD

(a'gufwm £Zuf0yf'f 1674 rS 1748 oDuHk;aom
   ]]'kwd,arG;zGm;jcif;rcHrSD uREkfyfwdkY\ tajctae}}
     udk odk;oi,ftm;arQmfMunfhyg oHpOfjzifh
      oif;tkyfq&mrS jyifqifajymif;vJay;onf/)

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

a'oemawmfrwdkifcif a'gufwm *&dwfweft,fcsefrS a&mr 5;12-19 udk zwfMum; ay;onf/
a'oemrwdkifcif rpöwm 1mif*srifcif*dwf*&dwfzufrS (a'gufwm£Zuf0yf'f) 1674-1848 ? qmvH 51 udk udk;um;oDuHk;aom
]]tdktz uREkfyfonf arG;puyif tjypfygvsuf&Sd}} "r®oDcsif;udk usL;{ygonf/u