Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။




olwdkYonf udk,fawmfukd pGefYíjy;Mu\/

THEY FORSOOK HIM AND FLED

a'gufwm tm&f? t,fvf? [dkifrm-a*st,fvfrS
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

2011 ckESpf? {NyD 17 &uf? avmtdef*s,fvdwfNrdKUwJhawmf ESpfjcif;toif;awmf?
ocifbk&m;aeY naeykdif; 0wfjyKtpnf;ta0;ü a[mMum;aoma'oemawmf
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, April 17, 2011

]]xdktaMumif;t&mrlum;? tem*wådusrf; jynhfpHkrnftaMumif;wnf;[k vltpkta0;ukd rdefYawmf rl\/ xkdtcg wynhfawmftaygif;wkdYonf udk,fawmfukd pGefYypfíajy;Mu\/ (&SifróJ 26;56)


a,½Ionf a*oa&SrefO,smOfawmfüwpfukd,fwnf; txD;usefqefpGm qkawmif;jcif;ukd tqHk;wdkifcJhNyD/ ]]xMu? igwkdYonf oGm;MuukeftHh/ ighukdtyfESHaomolonf a&mufNyD}} [k (&SifróJ 26;46) ü tdyfaysmfaeMuaom wynhfawmfwdkYtm; EdI;awmfrl\/ wynhfawmfwkdYonf tdyf&mrS Edk;MupOfwGif ]],Zfyka&m[dwftBuD;wkdYESihf vlwdkYwGif tBuD;tuJjzpfaomolrsm; apvTwfaom vltpkta0; taygif;wdkYonf "g;ESihf'kwfrsm;ukd ukdifvQuf ,k'&Smum,kwfOD;aqmifum a&mufvmMu\/ (&SifróJ 26;47)/ a*oa&Sref\ tarSmifqHk;nwGif wynhfawmftaygif;wdkYonf tHhMozG,f&m wpfOD;ukdwpfOD; twltnDtMunhfcsif;qHkcJhMuonf/ ]]igerf;aomolonf a,½Iyifjzpf\/ olYukdzrf;Mu[k ]]Adrmefawmftapmihfwyf}} wdkYtm; ,k'&Smum,kwfonf trSwfay;ajymMum;cJhonf/ (&SifróJ 26;48)/ ,k'&Smum,kwfu a,½I?oifonf r*Fvm&dSygap[kqdkvQuf erf;NyD; ]]xdkolrsm;wdkYonf vmíudk,fawmf qGJukdif zrf;qD;Mu\}} (&SifróJ 26;50)/ ]]xdktcg &Sdrkefayw½konf rdrdüygaom "g;ukdqGJxkwfNyD;vQif ,Zfyka&m[dwfrif;\ uRefwpfa,mufudkckwfojzihf vusfmem;&Guf jywfav\/ xdkuRef\trnfum; rmvckjzpfonwf;/ (&Sifa,m[ef 18;10)/ a,½Iuvnf; wefap[k rdefYawmfrlí ]]em;&Gufukd vufawmfESihfwdkYojzihf temukdaysmufapawmfrl\ (&Sifvkum 22;51)/ ]],ckyif ightbudk awmif;Ekdifonfukdvnf;aumif;? awmif;vQif aumif;uifwref wpfq,fhESpfwyfru ighxHokdY apvTwfawmfrlrnfukdvnf;aumif; oifrpOf;pm;oavm¿ odkYjzpfvQif þodkYaom trlt&mwdkYonf jzpf&rnf[laom usrf;pmcsufonf tb,fodkYjynhfpHktHhenf;¿ [k a,½Ionf ayw½ktm; "g;ukd olYae&mü jyefxm;&ef ajymMum;cJhonf/ ]]oifwdkYonf "m;jyukdzrf;ouJhodkY ighukdzrf;tHhaomiSm "m;ESihf'kwfrsm;udk pGJvsuf vmMuonfwum;Â/ igonf Adrmefawmfü aeYwdkif;qHk;rMo0g'ay;vQuf oifwdkYtv,fü xkdifaepOftcg oifwkdYonf ighukd rzrf;qD;Mu[k a,½Ionf olYukd zrf;qD;&ef vmMuaomolwkdYtm; ukd,fhudk,fukdvSnhfí ajymMum;cJh\/ (&SifróJ 26;55)/

uREkfyfwdkY\ or®musrf;pmawmfü vmonfum; -

]]xdktaMumif;t&mrlum;? tem*wådusrf;jynhfpHkrnfh taMumif;wnf; [k vltpkta0;wdkYukd rdefYawmfrl\/ xdktcg wynhfawmftaygif;wdkYonf udk,fawmfukd pGefYyfpí ajy;Mu\/ (róJ 26;56)/

ya&mzufrsm;onf þtjzpftysufrsm;ESihfywfoufí ESpfaygif;&mcsD tapmykdif;uyif jzpfysufrnfh tjcif;t&mukd azmfjyNyD; jzpfonf/ a'gufwm tm&f.pD.tdyfcsfvef;puD;u ]]þtjcif;t&mwpfckvHk;onf taMumif;t&mwpfckESihf yk*¾dKvfwpfOD;wnf;üom jzpfysuf rnf[k or®musrf;pmvm za&mzufrsm;\ EkwfawmfxGufpum;jynhfpHkjcif;}} jzpfonf[k ajymMum;cJhonf/ bk&m;ocifonf ol\ tem*wfü jzpfvmrnfh ya&mzufwdkY\ BudKwifa[mMum;jcif;ESihfqdkifaom tpDpOfudk þnOfhüyif jynhfpHkapaomaMumihfjzpfonf/ usrf;ykd'fi,f 56; jynhfpHkapjcif;tvdkYiSm a,½Ionf &ufa&mpGm rdrdukd,fukd zrf;qD;olwdkY\vufodkY tyfESHcJhjcif;jzpfonf/ udk,fawmfukd aqmifoGm;aomtcg ]]wynhfawmftaygif;wkdYonf ukd,fawmfukdpGefYí ajy;Mu\}} (tm&f.pD.tdyfcsfvef;puD; zDtdyfcsf'D The Interpretation of St. Mathew's Gospel, olawmfpif&SifróJpmtkyf teufzGihfjcif;? atmufpbwfyHkEdSyfwdkuf? 1964 xkwfa0jcif;pm 1055? &SifróJ 26;56 rSwfpkt&)/

]]xdktaMumif;t&mrlum; te*wådusrf;jynhfpHkrnf taMumif;wnf;[k vltpkta0;wkdYukd rdefYawmfrl\/ xdktcg wynhfawmftaygif;wdkYonf udk,fawmfukdpGefYypfí ajy;Mu\/ (&SifróJ 26;56)

þonf uREkfyf\ a'oemawmfa[mMum;jcif;\ t"du&nf&G,fcsufyifjzpfonf/ ]]ukd,fawmfudk pGefYypfíajy;Mujcif;}} onf ¤if;usrf;ykd'fukd eufeufeJeJawG;awmNyD; azmfxkwfaomtcg wynhfawmfrsm; pGefYypfíajy;Mujcif;\ taMumif;t&mtcsKdY &dSayonf/ a'gufwma*smhcsf&dufumab&Du *&dwfpum; "Forsook" udk KJV usrf;ü "abandon" pGefYypfjcif;[k teufzGihfcJhonf/ (A Grek-English Lexicon and New Testament Synonyms) ukd *&d-t*Fvdyftbd"mefESihf "r®opfteufzGihfqdkjcif;? þae&m wGif wynhfawmfrsm;u ]]a,½Itm; pGefYí ajy;Mujcif;}} \ taMumif;t&mrsm;pGm &dSygonf/

/1 yxrukd,fawmftm; pGefYypfí ajy;Mujcif;onf ya&mzufrsm; BudKwifa[mMum;aom usrf;pmjynhfpHkjcif;jzpfonf/

Ekwfuywfawmfüvmonfum;? wynhfawmfrsm;? udk,fawmftm; pGefYypfí ajy;Mujcif;tygt0if? ]]tm;vHk;aom Ekwfuywfawmf ü ya&mzufrsm; BudKwifa[majymorQ jynhfpHkjcif;}} jzpfonf/

]]olwpfyg;uvnf; oihfvufüay:aom'Pf&mum; tb,fodkYenf;¿ [k ar;vQif þ'Pf&mum; uREkfyf\taqGcifyGef;tdrfü cH&aom'Pf&mjzpfygonf[k jyefajymvdrfhrnf/ odk;xdef;ukd ½dkufowfavm/ odkYjyKvQif odk;wkdYonf uGJvGihf&Muvdrfhrnf}} (Zm*&d 13;6-7)

]]odk;xdef;ukd ½dkufowfavmh/ odkYjyKvQif odk;wdkYonf uGJvGihf&Muvdrhfrnf}} [laom usrf;pmvmonfESihftnD a'gufwm [efEk&D.trf.armh&pf ajymMum;onfrSm-

¤if;usrf;ykd'fukd &SifróJ 26;31 ESihf &Sifrmuk 14;27 ü udk;um;xm;onf/ (ol) c&pfawmfudk,fwkdif aumif;aomodk;xdef;jzpf\/ aumif;aomodk;xdef;onf okd;wdkYtzdkYtvdkYiSm rdrdtoufukd pGefYwwf\/ (&Sifa,m[ef 10;11) odkYygaomfvnf; acwåcP odk;rsm;uGJvGihfjcif; onf a,muf,wfcwfí rESpfNrdKUp&murÇm ajymif;vJjcif;\ jzpf&yfqef;jzpf\/ ([efe&D.trf. arm&pfzDtdyfcsf'D? The Defender's Study Bible ? urÇmhyHkEdSyfxkwfa0a&;? 1995 xkwfa0jcif;? pmrsufESm 993? Zmc&d 13;7 rSwfpkt&)/

c&pfawmfa,½Iukd,fwdkif &SifróJ 26;31 ü azmfjyonfhtwkdif; olYwynfhawmfrsm;u olYtm;pGefYypfí ajy;Muvdrfhrnf[k Zmc&dtem*wådusrf; 13;7 ü BudKwifa[mMum;cJhonfrSm-

]]xdktcg a,½Iuvnf; usrf;pmvmonfum; odk;xdef;udk ig½dkufowfí odk;wdkYonf uGJvGihf&Mu vdrfhrnf[k a&;om;onfESihftnD ,aeYnOfhwGif oifwkdY&dSorQonf ighaMumifh pdwfysufMu vdrfhrnf (&SifróJ 26;31)

xyfrHí &Smrmuk 14;27 ü azmfjyxm;onfrSm -

]]xdktcg a,½Iuvnf; usrf;pmvmonfum; odk;xdef;ukd ig½dkufowfí odk;wdkYonf uGJvGihf &Muvdrfhrnf[k a&;xm;onfESihftnD ,aeYnOfhwGif oifwdkY&dSorQonf ighaMumifh pdwfysufMu vdrhfrnf}} (&Sifrmuk 14;27)

ukd,fawmftm; wynhfawmfrsm; pGefYypfí xGufajy;Mu&jcif;onf Zmc&dtem*wådusrf;pmvm BudKwifa[mMum;csufrsm; jynhfpHkjcif;om jzpfaomaMumihf apm'uwufp&mtaMumif; r&dSay/

]]xdktaMumif;t&mrlum;? tem*wådusrf;jynhfpHkrnftaMumif;wnf;[k vltpkta0;wkdYukd rdefYawmf rl\/ xdktcg wynhfawmftaygif;wdkYonf udk,fawmfukd pGefYypfíajy;Mu\/}} (&SifróJ 26;56)

2/ 'kwd,? ukd,fawmftm; pGefYypfí ajy;Mujcif;onf tjypfüNydKvJaom rsKd;EG,fjzpfaomaMumihfjzpfonf/

vlom;rsKd;EG,fonf tjypfüvJusaom trsKd;jzpfMuaMumif; uREkfyfwdkY rarhavsmhoihfay/

]]þtaMumif;t&m[lrlum; tjypfw&m;onf wpfa,mufaomoltm;jzihf þavmu odkY0ifí tjypfw&m;tm;jzihf aojcif;w&m;0ifonfESihftnD vltaygif;wdkYonf tjypf&dSaomaMumihf aojcifi;odkY a&muf&Mu\/}} (a&mrMo0g'w 5;12)

xdkYtwGufaMumihf vlom;xkwpfckvHk;onf ]]tjypfüaovQuf}} arG;zGm;vmMuonf/ ({zufMo0g'b 2;5) xdktwGufaMumihf vlom;xk wpfpkvHk;onf ]]trsufawmfcH&aomol}} jzpfMu\ ({zufMo0g'pm 2;3)

wynhfawmfwdkYonfvnf; ykxkZOfvlom;rsm;jzpfMuí tjcm;aom vlxufomvGefol r[kwfMuay/ xdkolwdkYonfvnf; ]]trsufawmfukd cH&olrsm;jzpfMuNyD; ]]tjypfüaoMuol}} rsm;jzpfMuonf/ xdkolwdkYonfvnf; tm'HrSqif;oufaom tjypfom;rsm;jzpfMu \/ An old New England Children's book ü a&;om;xm;ouJhodkY

]]tm'H\ jypfrsm;jcif;aMumihf
uREkfyfwdkYtm;vHk; tjypfoifMu\}}

xdkYtjyif wynhfawmfrsm;\ Zmwdyuwdpdwfoabmonf ]]bk&m;ocifudk qefYusif}} onf/ (a&mr 8;7) xdkYtwGufESihf wynhfawmfwdkYonf c&pfawmfa[majymaom owif;aumif;ukd jiif;qefcJhonf/ a'gufwm a*s? AefEkef ruúD; ajymMum;onfrSm-

]]c&pfawmfonf a,½IqvifNrdKUodkYoGm;a&mufNyD; taocHrnfukd ig;Budrfwkdifwkdif xyfcgwvJvJ azmfjycJhNyD;jzpfonf/ (&SifróJ «16;21» 17;12? 17;22-23? 20;18-19? 20;28)/ þuJhodkY jyif;xefaocsmpGm oGefoifygaomfvnf; wynhfawmfwdkYonf owif;aumif;a[mMum;a&; ta&;ygrlukd a,½Iaojcif;rS xajrmufNyD; wkdifNrJNrHpGm qkyfukdif&ef vufvGwfcJhMuonf/ (a*sAefEkefruúD;wDtdyfcsf.'D Thru The Bible ? aomrufpfeJvfqef yHkEdSyfxkwfa0ol - 1983- twGJ-6? pm 93? &SifróJ 16;21 rSwfpkt&)

bmaMumihf wynhfawmfwdkYonf owif;aumif;ukd NrJNrHpGm qkyfukdifrxm;cJhMuoenf;¿ tajzrSm½dk;pif;vSygonf-

]]igwdkYa[majymaom {0Ha*vdw&m;onf zHk;tkyfvQuf&dSvQif? qHk;½IH;jcif;odkYa&mufaom olwdkYtm; om zHk;tkyfvQuf&dS\ (2 aum 4;3) [k azmfjyonf/

&Sifa,m[ef 20;22 ESihf pyfvsOf;í a'gufwmruúD;\ rSwfcsufay;ajymMum;onfrSm wynhfawmfwdkYonf c&pfawmf\ &Sifjyefxajrmuf jcif;ESihf ]]xdkolwdkYtay:rSm rIwfvQuf? oifwdkYonf oefY&Sif;aom 0dnmOfawmfcHMuavmh}} [k rdefYawmfrlaom txdtawGUr&dSciftxd 'kwd,arG;zGm;jcif; (topfarG;zGm;jcif;) rcH&Muolrsm;jzpfonf/ (a*s.AefEkefruúD; wDtdyfcsf'D ibid pm 498? &Sifa,m[ef 20;22 rSwfpkt&)/ uREkfyf\ w&m;a'oemawmfukd zwfvdkygu atmufygacgif;pOfrsm;udk EdSyfNyD; 0ifzwfyg/ "The Fear of the Disciples" wynhfawmfrsm;\ aMumuf&GHUjcif;µ "This saying was Hid from them" a[mMum;onfh {0Ha*vdw&m;onf olwdkYzHk;tkyfvsuf&dSaomaMumihf "The conversion of Peter" ? &Sifayw½k\ toufwmajymif;vJjcif;? "Peter under conviction" &Sifayw½k tjypfw&m;udk odem;vnfjcif;ESihf 0efcHjcif;ESihf "The False Repentance of Judas" ? ,k'&Smu,kwf \ rSm;,Gif;aom aemifww&m;wkdYukd zwf½IEkdifygonf/

]]xdktcg wynhfawmftaygif;wkdYonf udk,fawmfukd pGefYypfí ajy;Mu\}} (&SifróJ 26;56)

tcsKdUaom olwdkYu rdwfaqGtm; wynhfawmfrsm;onf c&pfawmfbk&m;\ &SifjyefxajrmufNyD; topfjyKjyifaom owå0gESihf ajymif;vJ aom toufwmr&&dSMuao;bl;[k ajymjcif;onf rjzpfEkdifbl;[k ajymaumif;ajymayrnf/ xdktawG;onf rdwfaqG\ xifaMu;omqdkyg vQif qkawmif;&if;ESihf tvif;wnf;[laom or®musrf;pmukd aqG;aEG;MuygOD;pdkYvm;/

uRefawmfonf odu©mawmf& q&mawmf tkdifbdef;tdyfcsfrma&;\ The old Evongelicolism (e*dkrl&if;{0Ha*vd) (The Banner of Truth Trust 2005) udk av;pm;ESpfoufygonf/ topfjyKjyifajymif;vJjcif;ESihf pyfvsOf;í tdkiftdef;tdyfcsfrma&; a,bk,sajymMum;onfrSm ]],cktcsdefonf toufwm jyKjyifajymif;vJjcif;ESihf ywfoufí ppfrSefaom or®mw&m;ü toufwmajymif; vJjcif; todjyefvnfzdkYvdkaeygNyD/ þoifcef;pmxJu tjiif;yGm;zG,f tao;tarTm;rsm; axmifcsDaeygaomfvnf; usrf;emoefpGrf;wJh rkefwdkif;u wkdufxkwfoGm;ygvdrfhrnf/ (pm 68)/ þtaMumif;ESihfywfoufí uREkfyfxH pma&;om;qufoG,fyg/ rdwfaqGrsm;wdkY\ txiftjrif t,ltqukd Mum;odvdkyg\/ wpfOD;csif;pDukd udk,fwkdifajzMum;ay;ygrnf/

]]xdktcg wynfhawmftaygif;wdkYonf ukd,fawmfukdpGefYypfí ajy;Mu\/}} (&SifróJ 26;56)/

3/ wwd,a,½Ibk&m;tm; pGefYypfí ajy;Mujcif;onf þt&mukd OD;pm;ay;í {0Ha*vdowif;aumif; (e*dkrlv{0Ha*vd)ukd rodem;vnfaomaMumihfjzpf\/

wynhfawmfrsm;onf rdrdwdkY\ pGrf;&nfowådudkom ,HkMunftm;udk;olrsm;Muonf/ uREkfyfwdkY odMuonfhtwkdif; a,½Ibk&m; &SifjyefxajrmufNyD; aemufxyfcgwvJvJ wynhfawmfwdkY a&SUarSmufwGif ay:vmNrJjzpf\/ oufaoom"utm;jzihf a,½lbk&m;onf ayw½ktm; oifonf xdknüyif xkdolukd igrod[k jiif;y,fvdrhfrnfudk rdefYawmfrl\/

]]ayw½kukd,fawmfESihfwuG ao&aomfvnf; tuREkfyfonf udk,fawmfukd rjiif;y,fyg[k avQmufjyef\/ wynhfawmf taygif;wdkYonfvnf; xdkenf;wl avQmufMu\/}} (&SifróJ 26;35)

a'gufwmt,fvGdKif; - *sKH;ajymMum;onfrSm -

tjypfw&m;ESihfpyfvsOf;í cH,lcsufr&dSygu ppfrSefaom {0Ha*vdowif;aumif;[lí r&dSyg/ {0Ha*vd owif;aumif;[lonf bk&m;ocif\ oefY&Sif;pifMu,fjcif;rS tpjyKaomaMumihf tjypfom;jzpfjcif;ESihf tjypf\ tcjzpfaom xm0&aojcif; taMumif; em;vnfoabmaygufjcif; &dS&ygrnf/ rdrdwdkY\ tjypfqdk;usKd;udk odem;vnfNyD; tjypfrS a&G;EkwfzdkY&ef rdwfaqGonf rdrdwdkY\ tjypfukd a,½IqD ,laqmifvm&ygrnf/ ('D.rm. wef t,fvGdKif;-*sHK; trf'D Studies in the Sermon on the mount (awmifay:a'oemjrwfukd avhvmjcif;) tifwmAm;qDwD? 1959 twGJ 1? pm 235)/

wynhfawmfrsm;onf ]]ukd,fawmfudk pGefYypfí ajy;Mu}} NyD;aemufxdwkdif ppfrSefaom {0Ha*vdowif;aumif;qdkif&m (rlv{0Ha*vd) tjypfw&m;taMumif; odem;vnfrI r&&dSMuao;[k uREkfyfxifrdygonf/ ]]udk,fawmfonf bk&m;ocifxHawmfyg;u <uvmawmfrlaMumif;}} udk uREkfyfwdkY ,HkMuygonf[k wynhfawmfrsm; rMumao;cif tapmykdif;u ajymcJhMuao;onf/

]]a,½Iuvnf; ,ckwGif ,HkMuNyDavmh/ oifwkdYonf uGJjym;í ighukdwpfukd,fwnf;aeapjcif;iSm pGefYypfvQuf toD;oD;rdrdwdkYae&modkY ajy;oGm;rnfh tcsdefumvonf vmí ,ckyif a&mufay\}} (&Sifa,m[ef 16;30-32)

&Sifayw½konf c&pfawmfbk&m;tm; cg;oD;pGm jiif;qefNyD;aemuf ol\ tjypfodem;vnfcHpm;rIonf tjcm;aom wynhfawmfrsm; udkyif cHpm;aponf[k uREkfyf ,HkMunfygonf/ ]]jyifodkYxGufí jyif;pGmidka<u;av\/ (&Sifvkum 22;62) ü azmfjyygonf/ (a'gufwm 'AAsL.*sD.wD &Swf teufzGihf &Sif;vif;rSmonf ]]rdrdonf tjypfom;jzpfjcif;ESihf tjypf0efcHjcif; rjyKrcsif; oefY&Sif;aom 0dnmOfawmfonf xHk;pHtm;jzihf topfjyKjyifray;yg/ (Shedd Dogmatic Theology wxpfcs,HkMunf vufcHjcif;ESihf bk&m;udk avhvmjcif;aA' twGJ 2 pmrsufESm 514)/

tckqdk ed*Hk;csKyfawmhrSmrdkY topfjyKjyif rajymif;vJao;olrsm;tzdkY xda&mufNyD; t"dyÜg,f&dSapvdkojzihf a'oemawmftpodkY jyefíoGm;vdkygonf/ rdwfaqG\ pdwfESvHk;onf cyfodrf;aomt&mxuf pOf;vJNyD; tvGef,dk,Gif;ysufpD;aom oabm&dSí rdwfaqGonf? ]]ysufpD;olESihf tjypfom;jzpfonfukd rdwfaqG cHpm;cJhygovm;¿ (a,&rdtem*wåd 17;9) rdwfaqGonf NidKjiifaomol jzpfí þtaoaumifrS ighukd tb,fol u,fvTwfrnfenf; [k cHpm;cJhzl;ygovm;¿ (a&mr 7;14)/ rdwfaqGonf rdrdukd,fukd,frdrd tm;udk;,HkMunfaejcif;ukd azsmufzsufNyDvm;¿ a'gufwmt,fvGdKif;-*sKH; ajymMum;onfrSm ]]tjypfrS a&G;Ekwfjcif;aus;Zl;ukd &&dScHpm;EkdifzdkY wpfckwnf;aom enf;vrf;rSm rdrdwdkY\tjypftm;vHk;ukd c&pfawmfbk&m;a&SUawmfü aqmif,lNyD; 0efcsawmif;yefzdkYyif jzpfonf/}} (ibid)/

aus;Zl;jyKí rwfwyf&yfvsuf oDcsif;eHygwf (8) ukd oDqdkMuygpdkY-

a,½Iemrawmf csD;ajrmufusL;{Mu? NyD;aomtrIjyKNyD/
awG;awmMunhf/ ocifhajcvufrS taoG;prf;acsmif;yrm pD;qif;

taoG;,dkzdwf tjypfxrf;&Guf BuD;rm;arwåmtHhzG,f&Sif
ESvHk;aMuuGJ? pl;&Sa0'emjyif;pGm cHpm;oifzkdYyif

rkom;pGyfpGJvsuf &ifESihfum ESvHk;aMuuGJ
ajcvufoHrdIpGJ? zl;o&zl;apmif;vsuf rnOf;nLcJh

opömazmufcH&? av;vHaomu a0'emcHpm;vnf;
tjypf0efxkyf rdrdudk,fay:wifum oifhzdkYtaocH&

tjypftzdk;tc? ESdyfpufjcif;a0'em olcH&\
ajzmihfrwf0wfvHkjzihf vTrf;NcHKNyD? bk&m;om;jzpfapNyD/
    (0DvQH[dav;bmawmyf 1796-1877 oDqdkaom ]]tjypftm;vHk;
       xrf;&GufapNyD}} tHhzG,farwåm oHpOfjzihf oDqdkusL;{onf)/

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

a'oemrwkdifcif a'gufwm *&dwfwef.t,fvf.csefrS &SifróJ 26;47-56 udk zwfMum;onf/
a'oemrwkdifcif rpöwm bif*srdef cifudwf*&dzufpfrS *kPfawmfusL;{onf
(bef tdyfcsf z½dkuf 1914 oDuHk;aom ]]wpfukd,fawmftxD;usef}})


tajcjyKusrf;ñTef;rsm;

a'gufwm [dkifrma[mMum;aom

olwdkYonf udk,fawmfukd pGefYíajy;Mu\

]]xdktaMumif;t&mum; tem*wådusrf; jynhfpHkrnftaMumif;wnf;[k vltpkta0;wdkYukd rdefYawmfrl\/ xdktcg wynhfawmftaygif;wdkYonf udk,fawmfukd pGefYypfí ajy;Mu\/ (&SifróJ 26;56)

(&SifróJ 26;46¬ç 47ç 48ç 51;? &Sifa,m[ef 18;10?
&Sifvkum 22;51 &SifróJ 26;53-54ç 55/)

1/   yxr udk,fawmftm; pGefYypfíajy;Mujcif;onf ya&mzufrsm; BudKwifa[mMum;aom
 usrf;pmjynhfpHkjcif;jzpfonf/ Zmc&d 13;6-7? &SifróJ 26;31? &Smrmuk 14;27

2/  'kwd, ukd,fawmftm; pGefYypfíajy;Mujcif;onf tjypfxJü NydKvJaom rsKd;EG,fjzpfaomaMumihf
jzpf\/ a&mrMo0g'pm 5;12 {zufMo0g'pm 2;5ç3? a&mrMo0g'pm 8;7? 2 aum 4;3?

3/ wwd,? udk,fawmftm; pGefYypfíajy;Mujcif;onf þt&mudk OD;pm;ay;NyD;
{0Ha*vd (rlvt"dyÜm,ftwkdif; {0Ha*vd) owif;aumif;ukd
rodem;rvnfMuaomaMumihf jzpfonf/