Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
a*oa½SrefO,smOfawmfüc&pfawmf\ jyif;xefaoma0'em

CHRIST’S AGONY IN GETHSEMANE

a'gufwm tm&f? t,fvf? [dkifrm-a*st,fvfrS
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

2012? rwfv18&uf? avmhpftdef*s,fvdwfNrdKYwJawmfESpfjcif;toif;awmf? ocif
bk&m;aeYnaeykdif;0wfjyKtpnf;ta0;ü a[mMum;aoma'oemawmf?
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 18, 2012

jyif;pGmaoma0'emukdcHvQuf? txl;ojzifhBudK;pm;íqkawmif;awmfrl\/ acR;xGufawmfrlonfum;?ajray:üusaom oG;pufcJuJokdYjzpfownf; (vkum22;44)/

vGefcJaom we*FaEGnü ]]a,½I\rsuf&nf}}taMumif;ukd a0iSmcJhonf/ þae&m üESdyfNyD; tifwmeufwGifzwfEkdifygonf/ a'oemawmf\ tqHk;owfed*Hk;ü ]]a*oa½S refO,sOfawmfü a,½Iikda<u;jcif;}} taMumif;jzifh tqHk;owfcJhygonf/ uREkfyfa[mMum;cJhonfrSm ]]um;wkdifay:taorcHcif a,½IonftxD;usefqefpGmjzifh a*oa½SrefO,sOfawmfü qkawmif;yXmemjyKcJhonf[lí a[mMum;cJhonf/ a*oa½S reftarSmifxknwGif u,fwif&Sifonf pdwf0dnmOftm;jzifh bk&m;xHtoem;cHqk awmif;cJhygonf/ a[NAJMo0g'pmtcef;BuD;5;7t&?a,½Ionf ]]BuD;pGmaoma<u; aMumfjcif;?rsuf&nfusjcif;ESifh qkawmif;yXemjyKojzifh? aMumuf&TUH&mtrIü csrf;om &onfjzpfí}} (a[NAJ 5;7)üaz:jyxm;ygonf/ b,ft&mukd aMumuf&THUygoenf;¿ ]]um;wkdifay:tjypfom;wkdY\ tjypfa<u;twGuftaorcH&yJ? xkda*oa½SrefO,smOf awmfü aoqHk;}}rnfukd aMumuf&THUjcif;jzpfonf[k uREkfyf,HkMunfygonf/

]]aemufwaeYvuf0g;um;wkdifay: taocH&eftwGufxkdaeYn a*oa½Sref O,smOfü touf&Sifusef&pfap&ef a,½Ionfaojcif;cGufzvm;ukd a&TUay;zkdYqk awmif;cJhonf}}[lía[mMum;cJhaom a'gufwm*Reftm&f&kdufpf\ w&m;a'oemawmf ukd uREkfyfukd;um; &nfnTef;jcif;jzpfygonf/ "r®aA'ynm½Sif a'gufwma*stkdvDAg bm;pfpa0vf a[mMum;ouJokdY ]]a,½Ionfvuf0g;um;wkdifay:ü tvkdawmfukd NynfhpHkzkdYtvkdYiSg? O,smOfawmfü aojcif;rSvGefajrmufzkdY&efqkawmif;cJhonf}} [laom w&m;a'oemawmfukd ukd;um;cJhonf/ ]]rdwfaqGwkdYa,½Ionf O,smOfawmfü rao bJvGwfajrmufvmrnfhtoHukd Mum;cJhygonf}}[lí a[mMum;cJhaom a'gufwm a*sAefEkefruDú;\ a[mMum;csufukd uREkfyfudk;um;a[mMum;jcif;jzpfonf/ uREkfyft aejzifh a,½IonfuREkfyfwkdY\ tjypftm;vHk;ukd bk&m;ocifuolYtay: wifawmfrl aomtcg jyif;xefpGmaom a0oemawmfukdcHpm;cJh&ygonf/

xkdokYda[mMum;aom w&m;a'oemawmfukdzwfMum;cJhaom olwkdYubm aMumifh a,½Ium;wkkdifay:oGm;a&mufzkdYvkdtyfygovJ[lí ar;cGef;xkwfcJhygonf/ bmaMumifhuREkfyfwkdY\tjypftwGuf xkda*oa&SrefO,smOfawmfü taorcHoenf;¿ xkdae&mü taocHjcif;onfrjzpfEkdifvkdYyg[lí uREkfyfajymMum;ay;cJhygonf/ or®m usrf;pmü rdefYawmfrlonfum;?

]]c&pfawmfonf usrf;pmvmonfhtwkdif;? igwkdYtjypfaMumifhtaocHawmf rl\ (1aum 15;3)/

c&pfawmfonf Ekwfuywfawmfvmonfhtwkdif; taocHjcif;jzpfygonf/ kata tas graphas. jzpf\/ tu,fíom a,½Ionfa*oa½SrefO,smOfawmfü taocHcJhrnf qkdvQif? "r®a[mif;usrf;u ya&mzufjyKcsuftwkdif; u,fwif&SifrSDrnfr[kwfay/ olonf[efaqmifaomolomjzpfonf? ya&mzwfjyKcsufjynhfpHkapaom u,fwif&Sif rjzpfEkdifayµ olonf kata tas graphas twkdif;? usrf;pmvmonfhtwkdif;taocH& rnfjzpfonf/}} "r®a[mif;]]usrf;}}ü&nfnTef;az:jyjcif;jzpfí? "r®opfusrf;a&;om; jcif;r&Sdao;ay? a*oa½SrefO,smOfawmfü ra&mufcif? a,½IrdefYawmfrlonfrSm? ]]taMumif;rlum;? xkdolonfrw&m;aomolwkdYESifh a&wGuf0ifjcif;okdYa&muf\ [laom usrf;pmcsufonfigü ,©KyifjynhfpHk&rnf/ igYtrIw&m;wkdYonf NyD;pD;jcif; okdYa&mufMuNyD[k rdefYawmfrl\ (vkum 22;37)/ a,½Ionf a[a&Sm,52;12ukd &nfnTef;NyD;um;wkdifay: vlqkd;ESpfa,mufMum;0if taocH&rnfjzpfonf/ tu,f í a*oa&SrefO,smOfü taocHcJhygvQif? xkda[&Sm,53;12 jynfhpHkrnfr[kwfay/ kata tas graphas twkdif;? ]]usrf;pmvonfhtwkdif;}}taocHjcif;jzpfrnfr[kwfay/ ya&mzwfa[&Sm,a[mMum;ouJhokdY ya&mzufusrf;jynhfpHkapaom u,fwif&Sifjzpf vmrnfr[kwfayµ

a[a&Sm,53onf? c&pfawmfvuf0g;um;wkdifay:taocHjcif;ukdaz:jyaom "r®a[mif;usrf;yifjzpfonf/ xkdtaMumif;t&mukd a,&Sm,52;13u tpjyKNyD; tcef;i,f15txd t*Fvdyfusrf;pmwGif awGY&ygonf/ ¤if;usrf;ykd'fwGif ya&mzuf jyKcsufjzpfNyD; aemufwykd'fwGif c&pfawmfum;wkdifay:taocHjcif;ukd az:jyxm; ygonf/ a*oa&SrefO,smOfüom taocHrnfqkdvQif? tenf;usOf;aom usrf;ykd'f omjynfhpHkrnfjzpfNyD; a[&Sm,50;6ü az:jyxm;onftwkdif; ]]&kdufaomolwkdYtm; igYausmukd¤if;? rkwfqdwfukdEkwfaomolwkdYtm; ighyg;ukd¤if;?igtyf\/ t&SufcGJ jcif;ESifhwHawG;axG;jcif;rS igonfukd,frsufukdrvTJ[laom usrf;ykd'fjynhfpHkrnfr [kwfay/ qmvH22;6ü az:jyxm;ouJhokdY? tuREkfyf\ajcvufwkdYukd xkd;azmufMu \/[laom usrf;vnf;jynfhpHkrnfr[kwfay/ qmvH22;6ü az:jyxm;ouJhokdY tuREkfyf\ajcvufwkdYudk xkd;azmufMu\[laom usrf;vnf;jynhfpHkrnfr[kwfay/ Zmc&d12;10üazmfjyxm;onfhtwkdif;? ]]olwkdYonf rdrdwkdYxkd;azgufaomighukd½Ijrif &Muvdrfhrnf}}[laom usrf;pum;vnf;jynfhpHkrnfr[kwfay/ qmvH22üya&mzuf jyKcsufwkdYonfvnf;? a,½Ia*oa&SrefO,smOfütaocHcJhaomf? xkdusrf;pum; wkdYonfvnf;? jynfhpHkvdrfhrnfr[kwfay/ xkdO,smOfawmfü taocHcJhaom "r®a[mif;usrf;ü rsm;pGmaomya&mzufjyKcsufwkdU NyD;jynfhpHkrnfr[kwfay/ ]]BuD;pGm aoma<u;aMumfjcif;? rsuf&nfusjcif;ESifhqkawmif;yXemjyKojzifh? aMumuf&THUaomt rIücsrf;om&onfjzpfí(a[NAJ5;7)ü a,½Ibk&m;qkawmif;aejcif;tay: thHtm;oifh p&mr[kwfyg? aemufwaeY vuf0g;um;wkdifay:taorcHrSD a*oa&SrefO,smOfü taocH&rnfukd a,½IaMumuf&THUrdjcif;jzpfygonfµ olonf katatas graphas ]]usrf;pmvmonfhtwkdif; taocH&ygrnf}} c&pfawmfonf "r®a[mif;usrf;awmf jrwfüvmaom ya&mzufjyKcsufrsm;ukd um;wkdifay:taocHjcif; wcPjcif;wGifNyD; jynfhpHkapjcif;jzpfygonf/ a*oa&SrefO,smOfawmfüom a,½ItaocHcJhaomf? ya&m zufjyKcsufwkdYonf jynfhpHkvdrfhrnfr[kwfbJ? vlom;wkdY\ u,fwif&Sifjzpfvmrnf r[kwf? vlvdrfvlnmomjzpfrnfjzpfonf/ ]]c&pfawmfonf usrf;pmvmonfhtwkdif; igwkdYtjypfaMumifh taocHawmfrl\}} (1aum15;3)/ ]]tkdtz? tvkdawmf&SdvQif þcGufukd uREkffyfrSvGJawmfrlyg}}/ (vkum22;42) þuJhokdY a,½Iqk awmif;onfukd tHhMop&mr[kwfay/

]]jyif;pGmaoma0'emukdcHvQuftxl;ojzifh BudK;pm;íqkawmif;awmfrl\ acR;xGufawmfrlonfum; ajray:üusaomaoG;pufcJuJhokdYjzpfownf; (vkum 22;44)/

*&dbmompum; agoniarSagony jyif;xefpGma0'emcHpm;jcif;[lí bmom jyefqkdjcif;jzpfonf/ ]]tvGefqkd;0g;aompdwfcHpm;rIESifh jyif;xefaomemusifrI}} twGufajymqkdokH;EIef;ygonf/(0kdiftjyif;pm;)a,½IonfemusifrItvGeftxdyf xkdt arSmifxkcHpm;cJhygonf/ 'DuaeUn? a*orefO,smOfü a,½IcHpm;&aomemusifrIukd rQa0cH pm;MuygpkdU/

1/yxr? ol\jyif;xefaom a0'emukd azmfjycJhygonf/

a,&IonfyócgyGJukd wynfhawmfwkdUESifhtwl okH;aqmifcJhygonf/ ocifhnpm pm;yGJukd xkdtcgwynfhawmfwkdUESifhOD;pGm usif;ycJhjcif;jzpfygonf/ ,k'onfxkdyJGrS xGufcGgoGm;jyD; a,&Iukdopömazmuf&ef? ,Zfyka&m[dwftMuD;tuJhwkdUxHoGm;a&muf cJhygonf/ a,&IESifhusef&pfaomwynfhawmfwkdUonf "r®oDcsif;oDqkdum auj'Kef acsmif;ukdjzwfjyD; tarSmifxka*oa&SrefO,smOfawmfokdU oGm;a&mufcJhMuonf/ a,&IonfESvkH;ylyefvQuf? wynfhawmf&Spfa,mufwkdUukdxm;&pfjyD;? xkdifvQufapmifh aeMuavmh[kajymum(rmuk14;32) ayw½k?,mukyf?a,m[efwkdUukdac:í? rdef;arm awGa0jcif;? pdwfylyefjcif;okdUa&mufawmfrl\? xkdtcg igonfaoavmufatmif pdwfESvkH;tvGefndK;i,fjcif;&Sd\/ þt&yfüapmifhaeMuavmh[k wynfhawmf okH;a,mufwkdUtm;rdefUawmfrlí}} (rmuk14;33-34)[lí rdefUawmfrlygonf/ a,m quf[wfoDqkdonfrSm?

-pdwfqif;&JawGUMuHKcHpm;&\
   pkHprf;jcif;rsm;awGUMuHK&vnf;
atmifhtD;um? onf;cHcJh\
    ykdíjyif;xef pkHprf;jcif;rsm;
ukd,fawmftay:oufa&muf
    0rf;enf;jcif; a*oa&Sref
ukd,fawmftay:oufa&muf
    0rf;enf;jci;f? a*oa&Sref
(1712-1768? a,mquf[wfpf oDukH;aom ]]0r;fenf;jcif;rsm;onf;cH}}?
tjypfom;rsm;vmEkdifusL;? oHpOfjzifhoDqkd)

&SifróJc&pf0ifusrf;wGif ]]ESvkH;rompdwfylyefjcif; a&mufawmfrl\}} (róJ26;37)[lí rdefUawmfrlygonf/ *&dbmompum;tm;jzifh ]]tvGeftifrwef av;vHjcif;}}[lí t"dy¨m,fjyefqkdonf/ ukwf0if;ajymMum;onfrSm ? aESmuf,Suf jcif;ESifhjyif;xefaom a,&I\cHpm;rIonf? trsm;olwkdUxJuoD;jcm;jzpfaponf/ vltrsm;wkdUrS tm½kHvTifhyg;apygonf}} eufeJaomawG;ac:rIyifjzpf\µ tm½kHvTifhyg; NyD;½l;rwwf olonfjyif;xefaomcHpm;rIukd wpfukd,fwnf;cHpm;cJh&ygonf/ &SifróJukd;um;cJhonfrSm? ]]igonfaoavmufatmif pdwfESvkH;tvGefndK;i,fjcif;&Sd \}}(ró26;38)[líazmfjycJhygonf/ *&dbmompum;tm;jzifh ]]pdwfESvkH;tvGefndK; i,fjcif;}}[lonfrSm? ]]jyif;xefaom?aomu0rf;enf;jcif;}} (jyif;xefaom)pkd;&drf aomuvGrf;rkd;jcif;[lírnf\/ ukwf0if;ajymMum;cJhonfrSm? ]]acgif;ikdufpkdufus vQuf? 0rf;enf;jcif;ukdMum;vQuf? touf&Ijcif;yif?rGrf;MuyfcJh& \}}[líajymMum;cJh onf/ &defeufum ajymMum;cJhonfrSm?]]0rf;enf;jcif;rsm;0ef;&HvQuf&Sd\? cg;oD;jcif; jynfhESufvQuf&Sd\}} a,&Ibk&m;onf ylyefjcif;aomuESifh jynfheufcHpm;cJh&onf/ &Sifrmukajym Mum;cJhonfrSm? ]]rdef;armawGa0jcif;? pdwfylyefjcif;okdUa&mufawmrl\}} (&Sifruk 14;33)/ *&dbmompum;tm;jzifh ]]rdef;armawGa0jcif;}} [lonfrSm? ]]vkH;0OókHthHMojcif;}} (txl;) ]]aMumuf½GH? ½GHrkef;jcif;}} (&defeufum) ]]pdwfzdpD;jcif;}}? ]]tvGef;tvGefaMumuf&THUjcif;xJ usa&mufjcif;? jyif;xefpGm&kdufESufjcif;}}(0ufpf) a,mquf [wfpfoDukH;a&;om;onfrSm?

-vmyg? a&G;cs,fcH olawmfpifwkdY
   taoG;awmfwefckd; oefU&Sif;cH,lzkdU
twÅvlom;? ,ckyif<uvmyg
    0r;fen;fa*oa&Sref oDcsif;qkd

-ociftoufawmfonf xif&Sm;&Sd
    0r;fenf;jcif;? aMumuf&THUjcif;rsm;xJ
vlUZmwdcH,lbk&m;u,fr
   <u,f0jynfhpkH? vkd&mr&SdjyD
(1712-1768? a,mquf[wfpfoDukH;aom ]]a*oa&Sref?oHvGifykHESdyf wkdufµukd}} ]]nOfheufoef;acgif;}}[laom oDcsif;oHpOfjzifhoDqkdonf)/

]]jyif;pGmaoma0'emukdcHvQuf? txl;ojzifhBudK;pm;íqkawmif;awmfrl\/ acR;xGufawmfrlonfum;?ajray:üusaom aoG;pufcJuJhokdYjzpfownf;}} (½Sifvkum 22;44)/

2/'kwd,? jyif;xefaom a0oemukd cH&aomtaMumif;t&if;?

rnfonfhtaMumif;aMumifh? c&pfawmfa*oa&SrefO,smOfü jyif;xefpGma0'emcH pm;&oenf;¿ uREkfyfajymaeustwkdif;yJ? pmwefrmefewf\ xkd;ESufcsufyifjzpfonf okdUaomf oHo,0ifp&mtaMumif;&Sdaeonf/ 0dnmOfqkd;wkdU\ xkd;ESufjcif;aMumifh jyif;xefpGma0'emcHpm;&jcif;taMumif; wpkHwpf&mrS rSwfwrf;wifxm;jcif;r&SdcJhyg/ ocif&JUomoemtrIawmftpü 0dnmOfqkd;rsm;u pkHpr;faoG;aqmifcJhygonf/ oJuEÅ &awmxJü okH;Mudrfwkdifwkdif]]aoG;aqmif}} cJhonf/ (róJ4;3)/ okdUaomf ]]pdwfylyef jcif;okdUa&mufawmfrl\}} [lí ajymMum;jcif;r&SdcJhyg/ acR;awmfonf taoG;uJhokdU pD;usjcif;vnf; rSwfwrf;wifxm;&Sdjcif;vn;fr&Sdyg/ oJuEÅ&awmxJü a,&Ionf pkHprf;aoG;aqmifjcif;ukd Ekwfuywfawmfukd;um;jcif;jzifh vG,fvifhwulatmifjrif ausmfvTm;Ekdifonfukd awGU&onf/ okdUaomfa*oa&Srefü pkd;&drfylyefjcif;onfao jcif;ESifhtrQ MuD;rm;aomcHpm;csufwpf&yfjzpfcJhonf/ a'gufwm?ruDú;ajymMum; cJhonfrSm? ]]a*oa&SrefO,smOfü qkawmif;pOf þcGufukda&TUay;awmfrlyg}} [lí qkawmif;cJhonfqkd\/(vkum22;42)/ aojcif;cGufzvm;yifjzpfonf/ ocifonf xkda*oa&SrefO,smOfü aoqkH;rnfukdrvkdvm;cJhay/ (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, Volume V, p. 540; note on Hebrews 5:7).

¤if;cg;oD;pGmcHpm;jcif;a0oemonf tzcrnf;awmf xHawmfyg;uvma&uf jcif;yifjzpfonf/ xkda0oemonf a*oa&SrefO,smOfü

]]xm0&bk&m;onf cyfodrf;aom igwkdU\ tjypfrsm;ukd olYtay:wif awmfrl\}} (a[&Sm, 53;6)/

pyg*sefajymMum;cJhonfrSm? a*oa&SrefwGif ]]tjypfESifhuif;pifaomoludkd igwkdU twGufaMumifh tjypf&Sdaomoljzpfapawmfrl\}} (2aum 5;21)[lí ajymMum;cJhyg onf/ ]]ocifonf ,©KwGif uREkfyfwkdU\ukd,fpm; usdefjcif;ukdcHawmfrljyD; tjypf om;wkdU\ae&mü tpm;xkd;ae&m,laomaMumifhjzpfonf/ tjypfuif;pifaomol onf? uREkfyfwkdU\tjypf tpm;cHpm;&jyD? olUtay:üwifawmfrljyD}} [lí ajymMum; cJhygonf/ (C.H. Spurgeon, “'The Agony in Gethsemane,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1971, volume XX, p. 593).

tm½kPfonf ukd,fpm;taocHa&G;Ekwf&ef qdwfESpfaumifukd tokH;jyKcJhonf/ c&pfawmfonf 'kwd,qdwfykHyrmO,smOfü cHpm;cJh&ygonf/ tjypftwGuf tpm;cH aozkdU&ef 'kwd,qdwfonfjyif;xefpGma0'emcHpm;cJhyonf/ aMumuf½THUjcif;ESifhjyif; xefpGmcHpm;&aom xkdwd&dpmäefonf c&pfawmfbk&m;\jyif;xefaomykH&dyfukd azmfjy jcif;jzpfonf/ a,&Ibk&m;\O,smOfawmfü cHpm;&aoma0'emonf jyD;jynfhpkHjcif;ukd azmfjyygonf/

]]jyif;pGmaoma0'emudkcHvQuf? txl;ojzifh MudK;pm;í qkawmif;awmf rl\/ acR;xGufawmfrlonfum; ajray:üusaom aoG;pufcJuJhodkYjzpf ownf;( vkum22;44)/

ya&mzuf a[&Sm, ajymMum;cJhonfrSm?

]]xm0&bk&m;onf olUukd ESdyfpufjcif;iSg tvkdawmf&Sdí emapawmfrl\/ olonf tjypfajzaom,Zfukd ylaZmfjyD;rSrdsK;EG,fawmfukd jrif&vdrfhrn;}} f (a[&Sm 53;10)/

a*oa&Sref O,smOfawmfü þuJhokdU tpjyKcJh\µ

-nOfheufoefacgif? tjypfom;wkdYtzkdY
    taoG;pD;us0rf;enf;jcif;jyif;xefcHpm;
&ifeifhatmifpl;½S'l;axmufqkawmif;
   bk&m;ocifpGefYy,fjiif;cH&\
(1794-1849 0DvsHbDwufyef oDuHk;a&;om;aom ]]nOfheufoef;acgif
,Ha0'em}})/

]]nOfheufoefacgiftjypfom;wkdYtzkdY? taoG;pD;us0rf;enf; jcif;jyif;xefcHpm;}} [lí a'gufwm*Ref*D;vfajymMum;cJh\/ ]],©KwGif olonfcrnf;awmf\ ESdyfpufjcif; ukdcH&NyDjzpfí þae&mürNyD;jywfao;yg? um;wkdifay:0,f a0'emcHpm;&tHk;rnfjzpf onf/ ocifonfav;vHaom tjypf0efxkwf0efykd;cHpm;&jcif;onfum;? bk&m;ocif \trsufa'go oGef;avmif;jcif;yifjzpfonf/ tjypf\ESdyfpufjcif;? aojcif;wkdif atmifemusifpGmcHpm;&jcif;? aojcif;ESifh0rf;enf;jcif;onf cEåmukd,fESifh0dnmOfcGJcGg &onfhwkdif? um;wkdifay:txd cHpm;oGm;cJhonf}}/ (John Gill, D.D., An Exposition of the New Testament, The Baptist Standard, Bearer,1989 reprint, volume I, p.334).

a*oa&SrefO,smOfü cyfodrf;aomigwkdY\ tjypfrsm;udkolUtay:wifawmfrl\}} (a,&Sm 53;6)/ a,mquf[wfoDuHk;a&;om;cJhonfrSm?

-(bk&m;om;awmf)tjypftm;vHk;zkdY emusifpGmcHpm;
   aus;Zl;awmf,HkMunfvkdiSg
aMumuf&THUjcif;ukd,fawmfcHpm;
    BuD;rm;aomcsrf;omjcif;tvkdYiSg
ukd,fawmfuJhokdYrnfolcHenf;
    0rf;enf;jcif;a*oa&Srefµ
ukd,fawmfuJhokdYrnfolcHenf;
   0rf;enf;jcif;a*oa&Srefµ
(1712-1768a,mquf[wfpf oDuHk;aom]]qif;&JUjcif;'ku©rsm;pGmcH&}}
   ukd]]tjypfom;rsm;vmEkdifusL;oHpOfjzifh oDqkdonf}})/

]]jyif;pGmaoma0'emukdcHvQuf? txl;ojzifhBudK;pm;í qkawmif;awmfrl \? acR;xGufawmfrlonfum;? ajray:üusaom aoG;pufcJuJhokdYjzpfo wnf;} }(vkum 22;44))/

-bk&m;om;awmfa0'emcHpm;&
    toufacR;aoG;jyifxefpGmcHpm;µ
&ufpufjcif;onf olYtay:ü
    tHhBozG,fa,½Iarwåm
(1712-1768? a,mquf[wfpf oDuHk;aom ]]jyif;xefpGma0'em}} [l
    aom"r®oDcsif;udk nOhfeufoefacgifa0'emoHpOfjzifh oDqkdonf)/

]]bk&m;ocifonf cyfodrf;aomigwkdY\ tjypfrsm;ukd olYtay:ü wif awmfrl\}} (a[&Sm53;6)/

c&pfawmfonf uREkfyfwkdY\tjypfukdrdrdtay: a*oa&SrefO,smOfawmfü wifawmf rlcJh\ vuf0g;um;wkdifay:? aemufwaeYum;wkdifay:ta&muf ]]rdrdukd,fukd}} tay: tjypfukdwifí oGm;a&mufcJhygonf/ uREkfyfwkdY\tjypfrsm;onf a,½Itm;xdwf vefYpkd;&THUapojzifh acR;onftaoG;awmfuJhokdYpD;qif;cJh&ygonfµ

]]jyif;pGmaoma0'emukdcHvQuf? txl;ojzifhBudK;pm;í qkawmif;awmfrl \/ acR;xGufawmfrlonfum;? ajray:üusaom aoG;pufcJuJhokdYjzpfo wnf;} }(vkum 22;44)/

[kwfygay\/ a,½IonfuREkfyfwkdY\ tjypfolYukd,fay:wifí um;wkdifay:okdYoGm; a&mufcJhygonf/

]]igwkdYtjypfrsm;ukd ukd,fawmfwkdifopfwkdifrSm cHawmfrlNyD/}} (1ay2;24)/

a*oa&SrefO,smOfodkYoGm;a&mufNyD; a,½IuREkfyfwkdYtzkdY rnfuJhokdYvkyfaqmifNyD; pD;cJhonfukdoGm;MunfhMuyg/ uREkfyfwkdYonf rdrdwkdYtjypfaMumif; aojcif;ukdoGm;& rSmjzpfw,f/ a,½Iocifonf uREkfyfwkdY\tjypfrsm;ukd rdrday:wifawmfrlí touf &SifzkdY&ef O,smOfawmfrSum;wkdifc&D;okdY? uREkfyfwkdY\ tjypfa<u;tm;vHk; ay;qyfoGm; cJhNyDjzpfygonf/

c&pf,mef,HkMunfolrsm;rMumcP? uREkfwkdYtzkdYa,½IrnfuJhokdY cHpm;cJh&onf ukda*oa&SrefO,smOfawmfokdY oGm;a&mufcHpm;MunhfzkdYvkdygonf/ a*oa&SrefO,smOf ESifhum;wkdifonf cGJjcm;r&a0'emcH&aom ae&myifjzpfonf/ ]]igwkdYüxkdw&m;onf bk&m;ocif\wefckd;awmfjzpf\}} (1aum1;18)/ uREkfyfwkdYbkef;wefckd;&SdpGmjzifhbk&m ociftzkdY touf&Sifí trlawmfxrf;aqmifzkdY&ef? c&pfawmfocif\?a*oa&SrefO ,smOfawmfESifhvuf0g;um;wkdifawmfu wefzkd;jzpfapygonfµ c&pfawmfbk&m;\em usOfa0'emukdcHpm;jcif;tm; jyefvnfpOf;pm;jcif;tm;jzifh cGeftm;wkd;aprSmjzpfyg onfµ

-okd;oli,fjrwfwkdifawmfem;
    igonf pOf½IYjrif&m
wkdifawmfjrwft&dyfatmufrSm
   avQmufEdkifatmifu,fryg
-wkdifawmfwGif? wkdifawmfwGif
   ig0g<um;&jzpfap
ig\0dnmOfNidrfoufjcif;
    0ifonfhwkdifatmifjzpfap
(1820-1915? zefeDa*sca&mpbD oDuHk;a&;om;aom ]]wkdifawmfem;}})/

r,HkMunfao;aomolwkdYukd uREkfyfajymvkdonfrSm rdwfaqGoifhtzkdYemusifpGm aoG;awmfpD;usvmonfhwkdif a*oa&SrefO,smOfawmfü jyifxefpGmcHpm;ay;oGm;onf ukdodygvQufESifh oifa&Smifz,foGm;rSmvm;¿ ocifonfoifhtjypftwGuf a0'em ukdcHpm;cJhygonfµ rnfuJhokdYocifh&JUarwåmukd qefYusifrnfenf;¿

]]jyif;pGmaoma0'emukd cHvQuftxl;ojzifh BudK;pm;í qkawmif;awmfrl\ acR;xGufawmfrlonfum; ajray:üusaomaoG;pufcJuJhokdYjzpfownf;}} (vkum22;44)/

-bk&m;om;awmfa0'emcHpm;&
    toufaoG;acR;jyif;xefcHpm;µ
&ufpufjcif;onf olYtay:ü
    tHhBozG,fa,½Iarwåmµ

a,½Ionf oifhtjypfukdolYtay:wifawmfrl\ a*oa&SrefO,smOfawmfokdYoGm; a&mufjcif;onf oifhukdcspftm;BuD;íjzpfonfµ

-tjypfonf bk&m;ukdjiif;y,f
    tjypfonf ynwfawmfukdjiif;y,frl\
tjypfonf taoG;awmfukdjiif;y,f
   tjypfonf jrwfvSemrukdjiif;y,f
-tjypfonf ork'´&muJhokdYeufvS
   u,frawmfrl auoa&Srefµ
tjypfonf ork'´&muJhokdYeufvS
    u,frawmfrl a*oa&Srefµ
(tjypfrsm;ukd onf;cH? 1712-1768 a,mquf[wfpfoDuHk;NyD;? tjypf
tjypfom;rsm;vmEkdifusL;? oHpOfjzifhoDqkdygonf/)

,aeYn oifolYukdvufcHrnfvm;¿? ocifhukdxm0&arwåmawmfESifhcspfae aomocifxH wkd;0ifcsOf;uyfrnfvm;¿ oifhtzdkYjyif;xefpGm a0'emcHpm;NyD;aom a,½Iocifukd,HkMunfvkdufygµ ,©Kyif,HkMunfvufcHygµ oifhtjypfajzvTwfrnf jzpfNyD; oifonfxm0&touf&&Sdrnfjzpfygonfµ

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

-a'oemawmfrwkdifcif? a'gufwm*&dweft,fvfcsefrS rmuk 14;32-41ukdzwfMum; \ay;ygonf/
-a'oemawmfrwkdifcif rpöwmbif*srifcifudwf *&dzufpfrS 1794-1849? 0DvsHbD? wufyef
            a&;om;oDuHk;aom ]]nOfheufoef;acgif;,H[laom "r®oDcsif;ukd oDqkday; ygonf/

tajcjyKusrf;rsm;

a*oa½SrefO,smOfawmfüc&pfawmf\ jyif;xefaoma0'em

CHRIST’S AGONY IN GETHSEMANE

a'gufwmtm&ftmvf[kdifrm a*stm&fa[mMum;onf/

]]jyif;pGmaoma0'emukdcHvQuf?txl;ojzifhBudK;pm;íqkawmif;awmfrl\/ acR;xGufawmfrlonfum;?ajray:üusaom aoG;pufcJuJokdYjzpfownf; (vkum22;44)/

(a[NAJ 5;7? 1aum 15;3? vkum 22;37? a[&Sm, 53;12?
a,&Sm, 50;6? qmvH 22;16? Zmc&d 12;10? vkum 22;44/

1/yxr? olY\jyif;pGmaom a0'emaz:jycJhonf/
rmuk14;32? 33-34? róJ 26;37-38

2/'kwd,? jyif;xefpGmcH&aom a0'em\taMumif;&if;?
róJ 4;3? a[&Sm, 53;6? 2aum 5;21? a[&Sm,53;10? 1ay 2;24?
1aum 1;18/