Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
a,½I\rsuf&nf

THE TEARS OF JESUS

a'gufwmtmf&ft,fvf [kdifrma*stm&f\
1012? ckESpf?rwfv11&uf? avmhpftdef*s,fvdwfNrdKU? wJawmfESpfjcif;toif;awmf?
ocifbk&m;aeY? naeykdif;0wfjyKtpnf;ta0;üa[mMum;aoma'oemawmf?
By Dr. R. L. Hymers, Jr.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 11, 2012

]]xkdc&pfawmfonf vlZmwdtjzpfüaepOfumv?aojcif;rSu,fvTwfEkdif awmfrlaomolukd BuD;pGmaoma<u;aBumfjcif;? rsuf&nfusjcif;ESifhqk awmif;yXemjyKojzifh? aMumuf&GYH&mtrIü csrf;om&onfjzpfí}} (a[NAJ 5;7)/


uaeYn uREfkyf\a'oemawmfacgif;pOfonf ]]a,½I\rsuf&nf}} [líjzpfonf/ þusrf;ykd'fu þavmuü ]]ouf&Sdxif&Sm;pOf}} a,½Ibk&m;onf ]]0rf;enf;aMuuGJ vQuf}}qkawmif;yXemjyKcJhonf[k rdefYawmfrlygonf/ ya&mzufa[½Sm,rdefYawmfrl onfrSm? olonf ]]NidKjiifcH&ol? emMunf;jcif;a0'emESifhuRrf;0ifaomoljzpf\}}[lí (a[½Sm,53;3)ü rdefYawmfrlcJYygonf/ ¤if;usrf;ykd'fu? a,½Ionfþavmuü touf&SifpOftBudrfrsm;pGmikda<u;cJYonfukd az:jyay;ygonf/

-0rf;enf;aMuuGJvlom;jrwf
bk&m;om;awmfonf qif;oufvm?
tjypfysufpD;jcif;rS u,f,l
[mavvk,m? u,fwift½Sif
    (1838-1876 zdvpfyvpf oDuHk;aom ]][mavvk,m u,fwif½Sif}})

NidKjiifcH&ol? a,a½Ionf tBudrfaygif;rsm;pGm 0rf;enf;a<uuGJvQufidka<u;cJYyg onf/ or®musrf;pmawmfjrwfü oem;MuifempGmjzifh oHk;Budrfwkdifatmifidka<u;cJY onfukd rSwfwrf;wifxm;ygonf/

1/yxr? vmZ½k\ocsØKif;ü a,½Iikda<u;cJhjcif;/

a,½Ionf aoqHk;chJNyD;jzpfaomvmZ½kaexkdif&m aAoed&GmokdYoGm;a&mufchJyg onf/ vmZm½kukd ajrNr§yfoN*dvfNyD;onfrSm av;&ufyifMumcJYNyDjzpfonf/ aoqHk; oGm;NyDjzpfaom ol\nDronfa,½IukdoGm;NyD;c&D;OD;BudKcJYygonf/ ]]rm&drSpívkduf vmaom,k'vlwkdYonf ikda<u;Muonfukd a,½Ionfjrifawmfrlaomtcg? tvGef NidK;i,fjcif;? pdwfylyef;jcif;&Sdí? tavmif;ukdb,frSmxm;Muoenf;[k ar;awmfrl vQif? ocif<uíMunfhawmfrlyg[kavQmufMu\? a,a½Ionfrsuf&nfusawmfrl\? ,k'vlwkdYu? Munfhyg? vmZ½kukdtvGefcspfawmfrlygonfwum;[k qkdMu\}} (a,m[ef 11;33-36)/

a,½Ionf? vmZ½kukdaojcif;rSjyef&SifapEkdifonfukd odygvQufESifhrm&dwkdYESifh twlidka<u;cJYygonf/ a'gufwm*Reftm&f&kdufpfajymMum;chJonfrSm?

-tb,faMumifha,½Iidka<u;cJhygoenf;¿ rMumrSDrdepftwGif;vmZ½kukdjyef ½SifaprnfukdodygvQufrm&d? rmotaygif;tygwkdYESifhtwl ikda<u;cJhyg onf/ olonfESvHk;om;aMuuGJolwkdYESifhtwlikda<u;chJygonf/ lonf om;orD;aoqHk;oGm;aom dcifwkdif;wkdYESihftwlidka<u;chJonf/ olonf aoqHk;oGm;aom ZeD;\tavmif;em;ü &yfaeaomcifyGef;onfwkdYESifht wlikda<u;cJhygonf/ olonftaysmfyg;vkdufpm;í aiGjzef;wD;aomom; wkdYESifhxdef;&cwfaom orD;wkdYtzkdYikda<u;aeaom rdcif?zcifwkdYESifhtwl ikda<u;aeygonf/ ol\pD;usaomrsuf&nfonf uREkfyfESifhoifhtwGufpD; usjcif;jzpfonf/ 0rf;enf;aMuuGJaeESvHk;om;wkdif;wkdYtwGuf ol\ rsuf &nfpD;usaeonf? olonfuREkfyfwkdY\ tcuftcJtwm;tqD;ae&mü tpm;0ifcJhjcif;jzpf\/ aMuuGJ0rf;enf;jcif;txJokdY a,½Ionf0ifa&mufikd a<u;aeygonf/ (The Son of God, Sword of the Lord, 1976, p.233).

or®musrf;pmawmfjrwfu ]]0rf;ajrmufaomolwkdYESifhtwl 0rf;ajrmufjcif;ukd¤if;? ikd a<u;aomolwkdYESifhtwlikda<u;jcif;ukd¤if;? jyKMuavmh}} (a&mr12;15)/ a'gufwm &kdufajymMum;cJhonfrSm ]]uREkfyfwkdYtm;vkyfapaomtrIt&mxuf ao;i,faom a,½Ibk&m;\vkyfaqmifjcif;ukd uREkfyfwkdYpOf;pm;em;rvnf;Edkifyg}}[lí ajymMum;cJh onf/ uREkfyfwkdY0rf;enf;ikda<u;onfhtcgwkdif; a,½IonfuREkfyfwkdYESifhtwl ikda<u; jcif;onftrSefyifjzpf\/ a,½Ionftjypfom;wkdYtzkdY Budrfzefrsm;pGmikda<u;cJhonf/ or®musrf;pmawmfjrwfu a,½I\ ]]oem;jcif;*&kPmawmf}} tpOfaz:jyxm;yg onf/ a,½Ibk&m;\ pD;usaomrsuf&nfonf olYtwGif;ESvHk;om;xJu 0rf;enf; jcif;? oem;jcif;*&kPmawmfukd jyojcif;yifjzpfygonf/ (Rice, ibid).

uREkfyftouf15ESpft&G,fwGif uREkfyf\tbGm;aoqHk;oGm;cJhygonf/ uREfkyf\ tbGm;ukd rnfrQcspfodukdtwkdif;rodygµ tbGm;aoqHk;aomtcg uREkfyfonft bGm;\rD;zkdacsmifxJoGm;NyD; pyspf0kdifukd,lvkdufonf/ uREkfyfonfxkdpyspf0kdifukd56 ESpfwkdifxdef;odrf;xm;cJhygonf/ b,fae&mukdbJoGm;oGm; xkdypönf;ukd uREkfyf,l oGm;cJhonf/ tckqkdvQif uREkfyf\pmzwfpm;üwifxm;ygonf/ xkdypönf;ukdMunfh NyD;þw&m;a'oemawmfukd a&;om;cJhjcif;jzpfygonf/ uREkfyfawmf ]]tar}} ukduwd ay;cJhw,f? xkdpyspf0kdifukd uRefyftouf½Sifaeoa&GY uREkfyftm;owday;p&mtjzpf wpfoufxdef;odrf;ygrnf[k uwday;cJhygonf/ uREkfyfawmftbGm;ukdt&rf;cspfyg w,fµ

tbGm;aoqHk;aomnwGif uREkfyfawmftdyfraysmfyg? tbGm;\ukwifqDokdYoGm; a&mufNyD; uav;i,fyrmtbGm;\ &ifbufokdYacgif;ukdwkdYa0SYum? ouf½IoHukdem; axmifcJh\/ rMumrSDwGif uREkfyftdyfaysmfoGm;cJhygonf/ uREkfyfawmftbGm;ukd t&rf; cspfcJhygw,fµ

tbGm;\ocsØKif;tkwf*ltem;&yfí uREkfyfikda<u;cJhygonf/ uREfkyf&ifxJütbGm; ukdvGrf;jcif;ujyufjy,froGm;yg/ ocsØif;ukef;okdYay;ajy;vTm;cJh\/ ocsØKif;ukef;okdY rMumcPajy;vTm;oGm;a&mufcJhygonf/ ocsØKif;ukef;ajray: vSJavSmif;NyD;ikd;a<u;cJh onf/ xkdpOfwGif awmfxJü,mukyfxH bk&m;ocifxif&Sm;onftvm;? uREkfyfqDokdY vnf; bk&m;ocifqif;oufvmcJhygonf/ xkdpOfuREkfyfvnf; ]]pifppfxm0&bk&m; onf þt&yfü&Sdawmfrl\? &SdawmfrlaMumif;ukdigrod}} (urÇm 28;16)/

tkd? a,½Ivnf;vmZ½k\ ocsØKif;ukef;üidka<u;cJhygonf/ ,aeYnoiftzkdYvnf; ikda<u;aeonfµ a,½Ionfoif\ 0rfenf;jcif;ESifhaMumuf&GHUrIukdem;vnfygonfµ oifwkdYtm; El;nHhodrfarGYpGmjzifh zdwfac:vkdonfrSm- awmif;qkdvkdonfrSm-oifYukd xm0&arwåmawmfESifh cspfawmfrlaom ocifxHwkd;0ifcsOf;uyfygµ

-ukd,fawmfonf oifhtm;cspfaeonfukd
    Ekwftm;jzifhrGwfqkdí rrDSEkdifyg
ukd,fawmfoifhtm;cspfaeonfukd
    0dnmOftjypfrS oifhukdu,fwifNyD
(1895-1980? a'gufwm*Reftm&f&kdufpf
    oDuHk;aom]]ukd,fawmfoifhukdcspfaeonf}})/

]]a,½Ionf rsuf&nfusawmfrl\}} (a,m[ef11;35)/

a'guffwm[efe&D.trf.rkd&D ajymMum;cJhonfrSm?

or®musrf;pmawmfjrwfü a,½INyHK;&,fawmfrljcif;ukd az:jyrxm;ygbJ? rMumcPidka<u;jcif;ukdomaz:jyxm;ygonf?ba,½Ionf?rm&dESifhrmo wkdY\ylyefaomuukdrQa0cHpm;cJhygonf/ olonfvmZ½kukd cspfjrwfEkd;cJh onf/ ]]tvGefndK;i,fjcif;? pdwfylyefjcif;&Sdí}}[lí (a,m[ef 11;33)ü az:jyxm;ygonf/ tjypfw&m;aMumifhaojcif;w&m;onf trSefwu,f yiftkyfpkd;cJhygonf/ (Henry M. Morris, The Defender’s Study Bible, World Publishers, 1995 edition, p. 1154; note on John 11:35).

-ukd,fawmfonfoifhtm;cspfaeonfukd
    Ekwftm;jzifhrGwfqkdí rrDSEkdifyg
ukd,fawmfoifhtm;cspfaeonfukd
    0dnmOftjypfrS oifhukdu,fwifNyD

2/'kwd,? a,½kqvifNrdKYukdai;Munfh,if;ikda<u;cJh\/

a'gufwm.a*sAefEkefruDú;ajymMum;cJhonfrSm? ]]a,½Ionf a,½kqvifNrdKYMunfh ,if;Ekda<u;cJhonfqkd\/ a,½kqvifNrdKYukd MunfhNyD;ikda<u;onfhwNydKifeuf? uREkfyf wkdYESifhrdwfaqGwkdYaexkdifaomNrdKUrsm;twGufvnf; olonf Munfh,if;ikda<u;cJhrnf ukdtaotcsmajymEkdifygonf/}} (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume V, p.540, note on Hebrews 5:7).

]]a,½kqvifNrdKUteD;okdYa&mufí MunfhjrifvQifikda<u;awmfrlí? tcsif;NrdKY? oif\Nidrfoufjcif;ESifhpyfqkdifaomt&mwkdYukd oif\vufxuf,ckum vüyif oifonfod&vQifr*Fvm&Sd\?,©Krlum; xkdt&mwdkYukdoif\rsuf pda½SUrSmrxif&Sm;apjcif;iSg0Sufxm;vQuf&Sd\?taMumif;rlum;? Oifhukd Munfh½IjyKpkawmfrlaom aus;Zl;ukd oifonfrodrrSwfaomaMumihf?oif \&efolwkdYonf oifhywfvnfwGifwyfwnfí av;rsufESmü0kdif;&HvQuf csLyfxm;NyD;vQif oif\ukd,frSpí oif\om;orD;wkdYukd ajrESifhwnD wnf;nd§ojzifh oifüausmufwpfckay:rSwpfckrQxyfqifhí rusef&pfap jcif;iSg? jyKMuaomtcsdefumva&mufvdrfhrnf[k rdefYawmfrl\/ (vkum 19;41-44)/

at'D70wGif a&mrAkdvfcsKyfwdwkonf u½kPmawmfuif;rJYpGmjzifh om;orD;wkdYukd ajrESifhwnDwnf;nd§ojzifh ausmufwckay:wpfckxyfqifhí rusef&pfatmif zsufqD;jcif;ukd a,½Iodjrifawmfrlí ikda<u;cJhjcif;jzpfonf/ a,½kqvifNrdKU&Sd? oefY &Sif;vSyaom bk&m;ocif\Adrmefawmfonf vHk;0ysufpD;oGm;rnfukd a,½Iodjrif íikda<u;cJhjcif;jzpfonf/ bmqkdbmwpfckrQ usef<uif;rnfr[kwf? ausmufwpfckNyD; wpfck?NzdKcszsufqD;rnfjzpfonf/ uREkfyfvnf; xkdtkwfwHwkdif;em;&yfí vufESifhxd awGYcJh\? 0D;vfvdef;tkwfwHwkdif;em;rwfwyf&yfí uREkfyfvnf;a,½IikdouJhokdYikd a<u;cJhonf/ bk&m;ocif\ vl*sL;vlrsdK;wkdY&mpkESpftqufquf n§if;yef;n§if;qJ cJhjcif;rsm;ukdawG;&if; uREkfyfikda<u;cJhygonf/

tkd;? a,½Ionf urÇmhEkdifiHtoD;oD;&SdNrdKYü&Sdaom r,HkMunfaomoef;aygif; ajrmufrsm;pGmaom 0dnmOfrsm;tzkdYidka<u;aernfjzpfonfµ olonf? 0g&SifwefNrdKYESifh vef'efNrdKY? yJ&D;pfNrdKYESifhbmvifNrdKY? uvfuwåm;ESifhayusif;NrdKY? *vm;pukdYNrdKYESifhqD;pf ueDNrKdY?rufúpDukdNrdKYawmfESifhqkdif*kdAD,ef;wD;,ef;NrdKYESifh&efukefNrdKYawmf? *smumwmNrdKY ESifharmfpukdNrdKY-ESifhurÇmhEkdifiHtoD;oD;&SdNrdKYBuD;? NrdKYi,f&SdorQtzkdYikda<u;aernfµ bk&m;ocif\ a<uuGJ0rf;enf;aomESvHk;om;aMumifh uREkfyfwkYd\pdwfESvHk;om; vnf;aBuuGJ0rf;enf;wwfygapµ

a,½Ibk&m;\ pD;usaomrsuf&nfawmfrsm;u uREkfyfwkdYtm;{0Ha*vdowif; aumif;a0iSzkdY&ef wGef;tm;jzpfapygonf/ a,½Ibk&m;\pD;usaom rsuf&nfawmf rsm;uuREkfyfwkdYtm; bmompum;ajrmufrsm;pGmjzifh a'oemawmfukkdjyefqkdNyD;wwf Ekdifoavmuf {0Ha*vdowif;aumif;ukd 0uf'fqkduf'fwif&efwGef;tm;ay;aeyg onf/ uREkfyfwkdYonf ukdvkdeDe,fcsJzkdYr[kwfyg/ rdrdwkdY\ ,Ofaus;rIukdt,HkoGif; aejcif;vnf;r[kwfygµ r[kwfygbl;µ xkdwkdif;EkdifiHa'oü&Sd trIaqmifrsm;ESifhtwl? ESvHk; om;a<uuGJaom a,½I\aemufvkdufrsm;yDyD? ocif\arwåm*½kPmawmfukd a0iSmoufaocH&efomjzpfygonfµ tifwmeuf0d'fqkduf'fay:wifxm;aom þa' oemawmfukd zwfMum;aomoltm;vHk;wkdYtm; xkduJhokdYajymvkdygonf/

-ukd,fawmfonfoifhtm;cspfaeonfukd
    Ekwftm;jzifhrGwfqkdí rrDSEkdifyg
ukd,fawmfoifhtm;cspfaeonfukd
    0dnmOftjypfrS oifhukdu,fwifNyD

a,½I\rsuf&nfonf uREkfyfwkdYtm; avmhpftdef*s,fvdwfNrdKYay:ü {0Ha*vdw&m; a[mMum;&efwGef;tm;ay;aeygonf/ ocifrdefYawmfrlonfum;

]]ocifu? NrdKYjyifvrf;r?NcHem;okdYoGm;OD;avmh/ ightdrfukdNynfhapjcif;igS? tEkdifftxufac:oGif;avmh/ (vkum 14;23)/

3/wwd,? a*oa½SrefO,smOfü a,½Iikda<u;jcif;

þikda<u;jcif;onf wwd,ajrmufa,½Iikda<u;jcif;ukd rSwfwrf;wifxm;jcif;jzpf \/ nOhfeuftarSmufxJ a,½Irsuf&nfusvQuf ikda<u;cJh&ygwum;µ Ekwfuywf awmft½Sif a,½IrdefYawmfrlonfum;?

]]xkdc&pfawmfonf vlZmwdtjzpfüaepOfumv? aojcif;rSu,fwifvTwf Ekdifawmfrlaomoludk BuD;pGmaoma<u;aBumfjcif;? rsuf&nfusjcif;ESifhqk awmif;yXmemjyKojzifh? aMumuf&TUH&mtrIü csrf;om&onfjzpfí}} (a[NAJ 5;7)/

a,½Ionf vuf0g;um;wkdifay:taorcHrSDwn? a*oa½SrefO,sOfawmfü txD;usefqefpGm qkawmif;awmfrlcJh\/ a*oa½SreftarSmifxknü u,fwif½Sif onfndK;i,fpGmcrnf;awmfxHqkawmif;yXemjyKcJhonf/ qkawmif;awmfrlonfum;? ]]BuD;pGmaom<u;aMumfjcif;? rsuf&nfusjcif;ESifhqkawmif;yXemjyKojzifh aBumuf&THY &mtrIücsrf;om&onfjzpfí}} (a[NAJ 5;7)/ rnfonfht&mukdaBumuf&TYHcJhoenf¿ vuf0g;um;wkdifqDoGm;&OD;rnfjzpfí xkdaeYn? a*oa&SrefO,smOfü aornfukdpkd; &drfíjzpfrnf[kuREkfyf,HkMunfygonf/ a'gufwm*Reftm&f½kdufpfajymMum;cJhonfrSm? ]]xkdnüaojcif;cGufukda&GUEkdifvQifa&GUay;zkdY qkawmif;&mwGif? reufzefvuf0g;um; wkdifü touf½Sif&eftwGuf xkdokdYqkawmif;jcif;jzpf\}} (½kdufpftkdifbDtkdif'D?pm rsufESm441) emrnfausmf"r®aA'ynm&Sif? a'gufwma*stkdvpfrm? bmhpfa0vfajym Mum;cJhonfrSm ]](a,½I)a*oa&SrefO,sOfrS vGefajrmufNyD; tvkdawmftwkdif;vuf 0g;um;wkdifay:üNyD;pD;ap&ef xkdokdY qkawmif;cJhjcif;jzpfonf[kqkdygonf/ þ&Sif; vif;csufonfa[NAJ5;7\ qkdvkd&if;ESifhudkufnDrI&Sdygonf/ uREkfyftwGufvnf; xdk½Sif;vif;csufonf or®musrf;pmESifhukdufnDrI&Sdonff[k ,lqygonf/}} (J. Oliver Buswell, Ph.D., A Systematic Theology of the Christian Religion, Zondervan Publishing House, 1971, part III, p.62).

a'gufwmbmhpa0vf? a'gufwm&kdufpfESifhoabmwlnDaom? a'gufwmruDú; ajymMum;&mwGif ]]rdwfaqGrsm;olonf a*oa&SrefO,smOfü toufrao&rnfukd Mum;od&cJhNyDjzpfonf}} (tkdifbDtkdif'D)/

]]xkdc&pfawmfonf vlZmwdtjypfüaepOfumv? aojcif;rSu,fvTwfEkdif awmfrlaomolukd BuD;pGmaoma<u;aMumfjcif;? rsuf&nfusjcif;ESifhqk awmif;yXejyKojzifh aMumuf&THY&mtrIü csrf;om&onfjzpfí}} (a[NAJ 5;7)/

avmuDom;taygif;wkdY\tjypfonf a*oa&SrefO,sOfü a,½Itay:ykHcs xm;NyD;jzpf\/

]]wynfhawmfwkdYESifhausmufcJwpfypfavmufcGgoGm;í? 'l;axmufvQif? t btvkdawmf&SdvQif þcGufukd tuREkfyfrSvJGawmfrlyg/ okdYaomfvnf; tuREkfyftvkd&Sdonftwkdif;rjzpfygapESifh ukd,fawmftvkdawmf&Sdonft wdkif;jzpfygapaomf[k qkawmif;awmfrl\/ xkdtcg aumif;uifwrefonf xif&Sm;vmíukd,fawmfukd tm;ay;&\/ jyif;pGmaoma0'emukdcHvQuf txl;ojzifhBudK;pm;í qkawmif;awmfrl\/ acR;xGufawmfrlonfum;? ajray:rSmusaomaoG;pufcJuJhokdYjzpfownf;/ (vkum 22;41-44)/

avmuDom;wkYd\ tjypftm;vHk;pHkukd bk&m;ocifonf a,½Itay:yHkcsawmfrlaom tcg? a,½Ionf jyif;xefpGmaoma0'emukd cHpm;awmfrlcJhonf/ ]]jyif;pGmaoma0' emukdcHvQuf? txl;ojzifh BudK;pm;íqkawmif;awmfrl\? acR;xGufawmfrlonf um;ajray:üusaom? aoG;pufcJuJhokdYjzpfownf}} (vkum22;44)? a'gufwmruúD; ajymMum;cJhonfrSm?]]tuREkfyfwkdYocifonf vuf0g;um;wkdifokdYa&mufcgeD;avav? aojcif;rSvTwfajrmufzkdY qkawmif;NyD;um;wkdifqDokdY ta&mufvSrf;cJhygonf}} uREkfyfwkdYodMuonfhtwkdif; ]]aMumuf&THY&mtrIücsrf;om&onfjzpfí}} (tkdifbDtkdif'D) a,½I\qkawmif;oHukd tzcrnf;awmfbk&m;ocifMum;awmfrlojzifh ]]BuD;pGmaom ikda<u;jcif;}} nOfheuftarSmifa*oa&Srefü ikda<u;cJhjcif;jzpf\/ bk&m;ocifonf aumif;uifwrefukd apvTwfNyD;vlom;wkdY\tjypftzkdYtctwGuf vuf0g;um;wkdif xufay;qyftaocHzkdY ulnDrp&efapvTwfcJhNyD;tm;ay;ESpfodrfhcJhygonf/ a,moyf [wfu? a,½Iauoa&SrefO,smOfü qkawmif;aejcif;ukd "r®oDcsif;oDuHk;a&;om;cJh ygonf/

-om;awmfbk&m;\ a0'em
    emusifpGmtaoG;acR;,kdpD;µ
wkrrSDEkdifaom aus;Zl;arwåm
    a,½Itb,frQ? BuD;jrwfarwåmµ
(1712-1768? a,moyf[wfoDuHk;aom ]]tb,frQBuD;jrwfarwåm}})

a,½Ioifhukd tb,frQavmufcspfonfukd awG;Munfhygavµ oifh0rf;enf;jcif;t wGufa,½I\rsuf&nfukd awGYjrifcHpm;Munfhygµ tNrdKYNrdKYte,fe,fwkdYtzkdY? a,½Iikd a<u;aeonfukd awGYjrifcHpm;Munfhygavµ oifhtjypftzdkY um;wdkifxufokdYt a&mufoGm;EkdifzkdY? bk&m;ocifxHtoem;cHcJhw,fµ ]]rsuf&nfusjcif;ESifh qkawmif; yXmejyKojzifh}} [kaz:jyxm;ygonf/ þtrIt&mrsm;u oifhukda&TYvsm;rI&Sdapyg ovm;¿ a,½I\rsuf&nfu oifhtm;a&TYvsm;rIr&SdapEkdifonfht&mum;? rnfonfh t&menf;¿tjypfrsm;uoifhtm;armufrmapNyD; a,½I\arwåmoifrcHpm;Ekdifjzpfae ygovm;¿ ]]vuf0g;um;wkdifawmfBunfhí tHhBozG,f&musL;}} a'gufwm0wf'f\ "r®oDcsif;ukd rSwfrdaeqJyifjzpfonf/

-bkef;BuD;bk&if toufpGefYaom
   vuf0g;um;wkdif uREkfyfjrifvQif
tusKd;pD;yGm; t½IH;ac:a0:
   rmetukefz,f&Sm;&mxif

-Munhfavmh vufajceHab;acgif;awmf
   'ku©arwåma&mvQuf,kdpD;
þokdYwcgawGUzl;oavm
   ql;OD;&pfawmf rwkEkdifNyD

-pMum0Vm vSLEkdifaomfum;
   'gerxkdufwefaetHhav
arwåmawmfjrwf atmufarhaomtcg
   touf0dnmOf qufuyfrSay
(1674-1784? £Zuf0wf0yfoDuHk;aom
     ]]vuf0g;um;wkdifawmfBunfhí tHhMozG,f &musL;}})

a,½Iocifukd oif,HkMunfvufcHzkdYoifhtm; uREkfyfawmif;qdkvkdygonfµ ocifxHwkd;0ifcsOfuyfygµ a&S;awmfü'l;axmufvkdufygµ toufwmwckvHk;quf uyftyfESHxm;vkdufygµ ]]arwåmawmfjrwfatmufarhaomtcg? touf0dnmOfquf uyfrSay}}[laoma'gufwm0yfwfESifhtwl "r®oHNydKifoDqkdvdkufyg/ bif*srifbwf'kef onfESpf jcif;w&m;a[mq&mwOD;jzpf\/ ]]tjypfom;wkdY\0rf;enf;jcif;ukd c&pf awmfatmifNyDavmh}} [laom"r®oDcsif;ukd ra&;om;cJhbl;qkdvQif uREkfyfwkdY?xkdq&m ukdodEkdifrnfr[kwfyg/

-tjypfom;wkdY\ 0rf;enf;jcif;ukd
   c&pfawmfatmifjrifyg\avm¿
0rf;enf;jcif;aomuyifv,f
   ajzrq,fEkdifaom 0rf;enf;rsuf&n

-om;awmfbk&m;\ pD;usrsuf&nf
   aumif;uifwrefthHzG,fawGYjrifNyDµ
oifhtzkdYpD;usocifrsuf&nf
   tkd igh0dnmOfthHzG,fcHpm;&ef

-uREkfyfwkdY\a0'em ociftpm;0if
   tjypfonf rsuf&nfjzpfcJhNyD
aumif;uif;bHkü rsuf&nfr&Sd
   ikda<u;jcif;tvQif;r&Sdxkdt&yfü
(1717-1795? bif*srifAuf'kef;oDuHk;aom ]]tjypfukdc&pfawmfatmif
    jrifrnfavmusL;}})

yHkrSefr[kwfaom bk&m;ocif\a&TYvsm;rI? Ekd;Mum;jcif;tjyKtrIESpfckukd uREkfyf awGUcJh&onf/ tcsdefumvjzpfpOfESpfckpvHk;ü vlom;wkdYonfrsuf&nfpD;usvQuf rdrdwkdY\tjypfrsm;ukd aemifwoHa0*&&SdvQuf&SdMu\/ ,aeYw½kwfEkdifiHukduREkfyf wkdYawGYjrifEkdifygonf/ rSefuefpGm 0dnmOfEkd;Mum;vQuf&Sdaeygonf/ ]]uREkfyfwkdY0rf; enf;jcif;a,½Iüwnf tjypfonfrsuf&nftpOf,kdpD;ap}} ,aeYn oifhtjypfukd odem;vnfNyD; aemifw&ygµ oifhtzkdYikda<u;aeaom u,fwif&SifxHoifwkd; 0ifcsOf; uyfygrnfvm;µ ocifonfoifhukd u,fwifygrnfµ ocifonfoifhukd u,fwif ygrnfµ ocifonfoifhukd ,cku,fwifygrnfµ

ocifonf a*oa&SrefO,smOfawmfxJokdY <ua&mufvmNyD;? oifhtzkdYikda<u;qk awmif;NyD;acR;pufrS aoG;pufcJpD;usonfhwkdif oifhukdcspfaoma,½Iukd oif,HkMunf tm;ukd;ygrnfvm;¿ tkd? ,ckyif,HkMunfhvkdufygµ a,½Ionf b,fawmhtcgrSr ajymif;vJaom a,½Iyifjzpfonfµ oifhtm;cspfaeonfukd odjrifpOf;pm;ygavµ oifh tm;ocifvuf½kef;awmfESifh oifhtm;cspfíapmifha&SmufvQuf oifhxHokdY<uvmae onfµ ,HkMunfvkdufprf;yg? oifh,HkMunfpOf;pm;&mwGif oifonfu,fwifjcif;&&Sd rnfjzpfygonfµ oifh\tjypfukdcGifhvTwfNyD; xm0&toufukd ay;oem;awmfrlyg rnfµ

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

-w&m;a'oemawmfrwkdifcif a'gufwmc&dweftm,f.csefrS &Sifvkum 22;39-45ukd zwfMum;ay;ygonf/
-w&m;a'oemawmfrwkdifcif rpöwmbif*srif cifudwf*&dzufhpfrS a'gufwm*Ref
tm&f&dkufpf 1895-1980ckESpf? oD;uHk;aom]]a,½Ioifhukdcspfaeonf}}
[laom"r®oD csif;oDqkday;ygonf/


tajcjyKusrf;rsm;

THE TEARS OF JESUS

a'gufwmtm&ft,f[kdifrm a*stm&fa[mMum;onf/

]]rxDrJhjrifjyKjcif;ukdcHí? vlwkdY\jiif;y,fjcif;cH&oljzpf\? NidKjiifcH&ol? emMuOf;jcif;a0'emESifhuRrf;0ifoljzpf\? olwyg;rsufESmvGJjcif;ukdcH& aomoluJhokdYjzpf\? rxDrJhjrifjyKjcif;ukdcHvQuf&Sdí igwkdYonfr&kdaoMu (a[NAJ 5;7)/

(a[&Sm, 53;3)/

1/yxr? vmZ&k\ocsØKif;ü a,½Iikda<u;jcif;? a,m[ef 11;33-36? a&mr 12;15? urÇm 28;16?

2/'kwd,? a,&kqvifNrdKYukd MunfhjrifvQufa,½Iikda<u;jcif;? vkum 19;41-44? 14;23?

3/wwd,? a*oa&SrefO,smOfü a,½Iikda<u;jcif;? a[NAJ 5;7? vkum 22;41-44