Print Sermon

Każdego miesiąca teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 116.000 komputerów w 215 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com. Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 34 języki, docierając do tysięcy ludzi. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób co miesiąc możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie, w tym również wśród narodów muzułmańskich i hinduskich.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
BYŁO TO SŁOWO ZAKRYTE PRZED NIMI

THIS SAYING WAS HID FROM THEM
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny wieczór 22-go marca 2015 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 22, 2015

„Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi, i nie wiedzieli, co mówiono” (Ew. Łukasza 18:34).


To już trzeci raz w Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus mówi dwunastu uczniom, że musi umrzeć (Ew. Łukasza 9:22; 9:44). W Ew. Łukasza 18:31-33 Jezus pokazał to wyraźnie, mówiąc:

„Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, zelżą i oplwają, a ubiczowawszy, zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie” (Ew. Łukasza 18:31-33).

Czyż mógł wyrazić to jaśniej? Jednak „oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi, i nie wiedzieli, co mówiono” (Ew. Łukasza 18:34). W Ew. Marka 9:32 czytamy: „Oni jednak nie rozumieli tego słowa”. Dr A. T. Robertson tak skomentował fragment z Ew. Marka 9:32: „Trwali w niezrozumieniu. Byli agnostykami [niewierzącymi] w temacie śmierci i zmartwychwstania [Chrystusa]” (A. T. Robertson, Litt.D., Word Pictures in the New Testament, Broadman Press, 1930, tom I, str. 344; odnośnie Ew. Marka 9:32).

Apostoł Paweł krótko i jasno przedstawił Ewangelię Chrystusową:

„Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism” (1 List do Koryntian 15:3-4).

A jednak w tamtym czasie dwunastu uczniów nie rozumiało i nie wierzyło w Ewangelię.

„Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi, i nie wiedzieli, co mówiono” (Ew. Łukasza 18:34).

Jak powiedział dr A. T. Robertson: „Byli agnostykami [niewierzącymi] w temacie śmierci i zmartwychwstania [Chrystusa]” (jw.). Dwunastu uczniów nie wierzyło w Ewangelię! Komentując na temat Ew. Marka 9:30-32, dr J. Vernon McGee powiedział: „Nie był to pierwszy raz, gdy ogłaszał im swoją śmierć i zmartwychwstanie, jednak oni ciągle nie rozumieli” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, tom IV, str. 201; odnośnie Ew. Marka 9:30-32).

„Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi, i nie wiedzieli, co mówiono” (Ew. Łukasza 18: 34).

Trzy słowa w tym tekście pokazują ich niewiarę w Ewangelię.

I. Po pierwsze, nie zrozumieli Ewangelii.

„Oni nic z tego nie zrozumieli”. Greckie słowo tłumaczone jako „zrozumieli” oznacza „pojąć umysłem” (Strong). Chociaż Chrystus mówił w jasny i dosłowny sposób, uczniowie nie byli w stanie uchwycić znaczenia jego słów. W tekście czytamy: „oni nic z tego nie zrozumieli”. Matthew Poole powiedział: „Słowa były wystarczająco łatwe do zrozumienia” (A Commentary on the Whole Bible, The Banner of Truth Trust, wydanie z 1990 roku, tom 3, str. 258; odnośnie Ew. Łukasza 18:34), lecz oni nic z tego nie zrozumieli. Uczniowie nie rozumieli, że Chrystus „będzie wydany poganom”. Nie rozumieli, że „wyśmieją, zelżą i oplwają” Go. Nie rozumieli, że będzie „ubiczowany”, aż do krwi. Nie rozumieli, że zostanie zabity na krzyżu. Nie rozumieli, że powstanie z martwych „dnia trzeciego”. W Ewangelii Marka czytamy:

„Pouczał bowiem uczniów swoich i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go, ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tego słowa, a bali się go pytać” (Ew. Marka 9:31-32).

William MacDonald tak wyjaśnił to zachowanie, ukazujące ich ignorancję:

Ich umysły były tak wypełnione myślami o czasowym, ziemskim wybawicielu, który miał wybawić ich z rąk Rzymu i od razu ustanowić swoje królestwo, że odrzucili rozważanie jakiegokolwiek innego programu (William MacDonald, Believer’s Bible Commentary, Thomas Nelson Publishers, wydanie z 1989 roku, str. 1440; odnośnie Ew. Łukasza 18:34).

Byli zbyt uprzedzeni w swoich umysłach by uwierzyć w cierpiącego Mesjasza (Mesjasza Syna Józefa), gdyż Żydzi w tamtych czasach oczekiwali Mesjasza, który dosłownie miał wybawić ich z Rzymu (Mesjasza Syna Dawida). Nie zdawali sobie sprawy, że tych dwóch Mesjaszy to jedna osoba. Przeczytaj moje kazanie „The Fear of the Disciples” – naciśnij tutaj, aby je przeczytać. Ale istnieje jeszcze inny powód ich ignorancji w kwestii Ewangelii.

II. Po drugie, Ewangelia była zakryta przed nimi.

„Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi..” (Ew. Łukasza 18:34).

Greckie słowo tłumaczone jako „zakryte” oznacza „ukryty, schowany” (Strong). Dokładnie to samo słowo znajdujemy w Ew. Jana 8:59 „Jezus ukrył się”. Zatem w naszym tekście czytamy: „było to słowo ukryte przed nimi”. Wiązał się z tym element ponadnaturalny – Jezus ukrył się, gdy ludzie chcieli Go ukamieniować w świątyni (Ew. Jana 8:59). Również w naszym tekście był ponadnaturalny element: „było to słowo zakryte przed nimi”. W komentarzu Franka Gaebeleina tak jest napisane na temat Ew. Łukasza 18:34: „Ewangelia Łukasza ignorancję uczniów przypisuje wyraźnie ponadnaturalnemu powstrzymaniu ich przed zrozumieniem” (Frank E. Gaebelein, D.D., redaktor naczelny The Expositor’s Bible Commentary, Zondervan Publishing House, wydanie z 1984 roku, tom 8, str. 1005; odnośnie Ew. Łukasza 18:34). Myślę, że to właśnie o tym mowa jest w naszym tekście. To było ponadnaturalne powstrzymanie ich przed zrozumieniem. „Było to słowo [Ewangelia] zakryte przed nimi”.

Widzimy, że w tamtym czasie uczniowie nie byli wielkimi świętymi. Byli tylko ludźmi. Jako ludzie byli, podobnie jak reszta z nas, potomkami Adama. Byli ludźmi „umarłymi przez upadki i grzechy”. Przez siedem lat w podobnym stanie byłem i ja w kościele, zanim zostałem zbawiony (Efezjan 2:1, 5). Jako potomkowie Adama mieli cielesne umysły, które były „wrogie Bogu” (Rzymian 8:7). Jako potomkowie Adama byli ludźmi zmysłowymi, a „człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego” (1 List do Koryntian 2:14). Jako potomkowie Adama, „mowa o krzyżu [była] głupstwem dla [nich], którzy giną” (1 List do Koryntian 1:18). Tak jak Chrystus powiedział to Nikodema: „Musicie się na nowo narodzić” (Ew. Jana 3:7), tak też uczniowie musieli „narodzić się na nowo”. Nie mogli narodzić się na nowo pozostawiając swoją pracę i idąc za Chrystusem. Byłoby to zbawienie z uczynków! Tak właśnie rozumieją je rzymsko-katolicy! Jednak my wierzymy w zbawienie poprzez łaskę; a zatem nie mogliby zostać zbawieni poprzez naśladowanie Jezusa!

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (Efezjan 2:8-9).

Judasz był jednym z dwunastu uczniów. Czy narodził się na nowo? Chrystus powiedział, że był zgubiony, był „synem zatracenia” (Ew. Jana 17:12). Czy Tomasz narodził się na nowo? Po zmartwychwstaniu Tomasz stanowczo powiedział: „nie uwierzę” (Ew. Jana 20:25). Wiem, że Piotr otrzymał pewne oświecenie od Boga (Ew. Mateusza 16:17), jednak kilka minut później napomniał Jezusa za to, że mówił im, iż „musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych” (Ew. Mateusza 16:21-22). Jezus „rzekł Piotrowi: Idź precz ode mnie, szatanie! Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co Boskie, lecz o tym, co ludzkie” (Ew. Mateusza 16:23). W wyraźny sposób Piotr zaprzeczył Ewangelii i był pod wpływem szatana, odrzucając ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Chrystusa.

„Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo [Ewangelia] zakryte przed nimi...” (Ew. Łukasza 18:34).

Apostoł Paweł powiedział:

„A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których bóg świata tego [szatan] zaślepił umysły niewierzących...” (2 List do Koryntian 4:3-4).

Tak, było to „ponadnaturalne” zaślepienie, szatańskie zaślepienie uczniów, jak i również zaślepienie na Ewangelię pochodzące z ich natury Adama. Jezus powiedział: „jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios” (Ew. Mateusza 18:3). Do kogo skierował te słowa? Powiedział je do „uczniów” (Ew. Mateusza 18:1). Proszę powstańcie i przeczytajmy Ew. Mateusza 18:1-3:

„W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając: Kto też jest największy w Królestwie Niebios? A On, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios” (Ew. Mateusza 18:1-3).

Możecie usiąść. Uczniowie chcieli wiedzieć, który z nich będzie największy w Królestwie Bożym (Ew. Mateusza 18:1). A Jezus odpowiedział im: „jeśli się nie nawrócicie… nie wejdziecie do Królestwa Niebios” (Ew. Mateusza 18:3).

„Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo [Ewangelia] zakryte przed nimi...” (Ew. Łukasza 18:34).

III. Po trzecie, nie znali Ewangelii z własnego doświadczenia.

Nasz tekst kończy się słowami: „i nie wiedzieli, co mówiono” (Ew. Łukasza 18:34). Greckie słowo tłumaczone jako „wiedzieli” oznacza „być świadomym, być pewnym, wiedzieć z doświadczenia” (George Ricker Berry, A Greek-English Lexicon of New Testament Synonyms, w oparciu o numerację Stronga, numer 1097). Takie samo słowo użyte zostało w Liście do Filipian 3:10, „żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego”. Uczniowie nie znali Ewangelii z własnego doświadczenia. Słyszeli słowa, ale nie doświadczyli realności Ewangelii. A teraz powstańcie i przeczytajmy jeszcze raz głośno ten fragment z Ew. Łukasza 18:31-34:

„A wziąwszy z sobą dwunastu, rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, zelżą i oplwają, a ubiczowawszy, zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie. Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi, i nie wiedzieli, co mówiono” (Ew. Łukasza 18:31-34).

Proszę, usiądźcie.

Czy widzicie to teraz? „Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi, i nie wiedzieli [nie doświadczyli tego], co mówiono”.

Posłuchajcie świadectwa C. H. Spurgeona. Wychowywał się w domu zwiastującego Ewangelię pastora, który był jego ojcem. Lato spędzał w domu dziadka, który również był zwiastującymEewangelię kaznodzieją. Słyszał Ewangelię głoszoną każdej niedzieli, przez całe życie. A jednak był taki sam, jak uczniowie przed zmartwychwstaniem. Spurgeon powiedział:

Od młodości słyszałem plan zbawienia, dokonanego przez ofiarę Jezusa, ale wewnątrz mej duszy nie rozumiałem z tego nic więcej, niż pojmowałbym, gdybym urodził się [w pogańskim kraju]. Przyszło to na mnie jak nowe objawienie, tak świeże, jakbym nigdy nie czytał Pisma... [a potem] zrozumiałem i zobaczyłem wiarą, jak Syn Boży stał się człowiekiem i w swej błogosławionej osobie poniósł na ciele moje grzechy na drzewo [krzyża]... Czy kiedykolwiek to zobaczyłeś? (C. H. Spurgeon, How Can a Just God Justify Guilty Man?, Chapel Library, Pensacola, Floryda).

Spurgeon wiedział o Chrystusie. Słyszał plan zbawienia, ale „nic z tego nie zrozumiał i było to słowo [Ewangelia] zakryte przed nim, i nie wiedział [nie doświadczył tego], co mówiono”. Ewangelia dotarła do niego nagle, z taką siłą, że powiedział: „To przyszło na mnie jak nowe objawienie, tak świeże, jakbym nigdy nie czytał Pisma”.

Oto prawdziwe zwiastowanie, kiedy twoja dusza odczuwa ciężar grzechów, a ty sam zostajesz przyciągnięty do zmartwychwstałego Chrystusa. Ktoś zapytał się mnie kiedyś: „Gdzie Biblia naucza, że uczniowie nawrócili się, spotykając zmartwychwstałego Chrystusa?”. Odpowiedź jest prosta – pod koniec każdej z czterech ewangelii – w Ew. Mateusza 28, Marka 16, Łukasza 24 (zwłaszcza wyraźnie widać to w wersetach 36-45) i Ew. Jana 20:19-22. Najbardziej znany amerykański nauczyciel Słowa – dr J. Vernon McGee powiedział na temat Ew. Jana 20:22: „Osobiście wierzę, że w tym momencie nasz Pan ‘tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego’, a ci ludzie odrodzili się [narodzili się na nowo]. Wcześniej nie mieszkał w nich Duch Boży” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, tom IV, str. 498; odnośnie Ew. Jana 20:21). Doktora McGee można posłuchać w Internecie na stronie www.thruthebible.org.

Naszą modlitwą jest, aby Duch Święty przekonał cię o grzechu; by Boży Duch otworzył twoje serce i przyciągnął cię do Jezusa Chrystusa – zmartwychwstałego Syna Bożego, który oczyści cię swoją cenną krwią.

Każdy program doktora McGee kończył się hymnem „Jesus Paid It All” [Jezus zapłacił za wszystko]. To pieśń numer cztery na waszych kartkach. Proszę powstańcie i zaśpiewajmy ją.

Słyszę Zbawiciela głos –„Twe siły słabe,
Patrz i módl się. We mnie znajdziesz wszystko, czego potrzeba ci”.
Jezus zapłacił już, dzięki składam Mu
Grzechu purpurowy ślad On zmył, jestem biały jak śnieg.

Panie, Twoja moc i Ty jedynie,
Możesz uzdrowić trędowatego i skruszyć kamienne serce.
Jezus zapłacił już, dzięki składam Mu
Grzechu purpurowy ślad On zmył, jestem biały jak śnieg.

Nic we mnie dobrego, o Twą łaskę proszę –
We krwi Baranka z Golgoty obmyję me szaty.
Jezus zapłacił już, dzięki Mu składam
Grzechu purpurowy ślad On zmył, jestem biały jak śnieg.

A gdy przed Jego tronem stanę,
„Jezus umarł, by zbawić mą duszę” – me usta wypowiedzą.
Jezus zapłacił już, dzięki składam Mu
Grzechu purpurowy ślad On zmył, jestem biały jak śnieg.
   („Jesus Paid It All”, Elvina M. Hall, 1820-1889).

Doktorze Chan, proszę poprowadź nas w modlitwie. Amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com lub www.rlhsermons.com.
Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez Abla Prudhomme’a: Ew. Łukasza 18:31-34.
Pieśń śpiewana przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida:
„Open My Eyes” (Clara H. Scott, 1841-1897).


SKRÓT KAZANIA

BYŁO TO SŁOWO ZAKRYTE PRZED NIMI

THIS SAYING WAS HID FROM THEM

Dr. R. L. Hymers, Jr.

 

„And lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi, i nie wiedzieli, co mówiono” (Ew. Łukasza 18:34).

(Ew. Łukasza 18:31-33; Ew. Marka 9:32;
1 List do Koryntian 15:3-4)

I.   Po pierwsze, nie zrozumieli Ewangelii. Ew. Łukasza 18:34a;
Ew. Marka 9:31-32.

II.  Po drugie, Ewangelia była zakryta przed nimi. Ew. Łukasza 18:34b;
Ew. Jana 8:59; Efezjan 2:1, 5; Rzymian 8:7; 1 Koryntian 2:14;
1:18; Ew. Jana 3:7; Efezjan 2:8-9; Ew. Jana 17:12; 20:25;
Ew. Mateusza 16:17; 16:21-22, 23; 2 Koryntian 4:3-4;
Ew. Mateusza 18:1-3.

III. Po trzecie, nie znali Ewangelii z własnego doświadczenia.
Ew. Łukasza 18:34c; Filipian 3:10.