Print Sermon

ဤတရားဒေသနာစာရွက်နှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်သည် လတိုင်းလတိုင်းတွင် ကွန်ပြူတာပေါင်း ၁၁၆၀၀၀ ဖြင့် နိူင်ငံပေါင်း ၂၁၅ ကျော်သို့ www.sermonsfortheworld.com တွင် ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အခြားရာပေါင်းများစွာသောသူတို့က ဗွီဒီယိုကို YouTube တွင် ကြည့်ကြသည်။ ဤတရားဒေသနာစာရွက်ကို လတိုင်း၊ လတိုင်း ဘာသာစကား ၃၄ ခုဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ကို ဝေငှပေးထားသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုးများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲဖြန့်နိူင်ရန်အတွက် ကြီးမားသည့်အလုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးရန် လစဉ်အလူတော်ငွေ ပါဝင်နိူင်ရန် ဤနေရာတွင် ကျေးဇူးပြုပြီး နှိပ်ပါ။

ဒေါက်တာ Hymers ထံသို့ စာရေးသားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် မည်သည့်တိုင်းပြည်၌ နေထိုင်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် အဖြေပေးနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ၏လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net. ဖြစ်ပါသည်။
ppfrSefaomEld;xrl[lonfµ

REAL REVIVAL!

a'gufwm tm&f? t,fvf? [dkifrm-a*st,fvfrS
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

2012? ZGefv24&uf? avmhpftdef*s,fvdwfNrdKY? wJawmfESpfjcif;toif;awmf?
ocif bk&m;aeY? eHeufykdif;0wfjyKtpnf;ta0;ü a[mMum;aoma'oemawmf?
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 24, 2012

]]a[mzl;aom tcsuf[lrlum;? aemifumvü vlrsKd;wumwkdYtay:okdY ig\0dnmOfukd igoGef;avmif;rnf}} (wref2;17)/

]]aemifumv}}[lí þusrf;pmawmfjrwfü az:jyxm;aomumvonf? yifaw*kawåyJGaeYrS c&pfawmfa,½I'kwd,tBudrf<uvmawmfrlrnhf aus;Zl;awmfMum; umvukd ac:qkdygonf/ wrefawmf2;17ü ]]vlrsKd;wumwkdYtay:okdY ig\0dnmOf awmfukd igoGef;avmif;rnf}} [lí bk&m;ocifaus;Zl;awmfumvtwGuf *wdawmf rdefYawmfrlcJhygonf/ 0rf;enf;p&mtvGefaumif;onfrSm ''of" ]]\}}[laom pum; vHk;ukd acwfopfor®musrf;pmwkdYü csefvSyfxm;cJhMuonf/ American Standard Version üom *&dbmompum; ''apo" ukd ''of," [lí King James usrf;twkdif;bm omjyefqkdonfukd awGY&onf/ old King James usrf;pmawmfjrwfu ykdíacwfopf bmomjyefqkd&mü tvif;ukday;pGrf;Ekdifonfµ ygarmu©a*smhcsfprDwef(1814-1889) ajymMum;cJhonfrSm ]]"r®opfusrf;pmawmfjrwft& ]]ig\0dnmOf}} (apo) ukd vlrsKd;w umwkdkYtay:okdY oGef;avmif;jcif;(ay;tyfcJhjcif;)[laom t"dyÜg,frSefukd ruG,fr aysmufapzkdYvkdygonf}} (George Smeaton, The Doctrine of the Holy Spirit, Banner of Truth, 1974 reprint, p.28).

a,mv2;28ü ''of" ]]\}}[laom pum;vHk;onf a[NAJbmompum;jzifh ya&mzwfjyKxm;jcif;r[kwfyg? *&dbmompum;tm;jzifh az:jyxm;jcif;jzpfí pOfqufí jzpfjcif;ukd wref2;17ü uREkfyfwkdYtm;jyoaejcif;jzpfonf/ 0dnmOfawmf \wefckd;awmfonf ]]ukefcef;jcif;r&Sd}} rpvQuf&Sdygonf/ aumif;uifbkHuomvQif wefckd; awmfoGef;avmif;jcif;jzpfonf/ wrefawmf4;31ukd zwfMunfhaomf? wrefawmfwdkYonf (wzefjyefí) 0dnmOfawmfjynfh0jcif;ukd cHpm;&Muonf/ ]]xkdol taygif;wkdYonf oefY&Sif;aom0dnmOfawmfESifhjynfhojzifh bk&m;ocif\EIwfuywf w&m;awmfukd &JU&ifhpGma[majymMu\}} [líaz:jyxm;ygonf/ ygaru©prDwef ajymMum;cJhonfrSm?

0dnmOfawmfoGef;avmif;jcif;ESifhpyfvsOf;í oabmw&m;vGJrSm;p&m yifrvkdyg? tajccHusus? 0dnmOfawmfonf yifaw*kawåyGJaeYwGif qif; <uvmNyD;jzpfí? ,aeYtoif;awmfrsm;? bk&m;ocifxH xkd0dnmOfawmfukd (oGef;avmif;zkdY) awmif;cHzkdYrvkdawmhyg/ qefYusifbuftaejzifh tcsKdY aomtoif;awmfwkdYonf oef&Sif;aom0dnmOf awmfukdawmif;cHMuNyD; ¤if;0dnmOfawmf\ wefzkd;tm;jzifh tm;,lMujyefonf}} (ibid., p. 255).

0dnmOfawmfwefckd;ESifh jynhf0Muaom c&pf,mef,HkMunfolwkdYonf vkyfaqmifcsuf rwlnDuGJjym;vQufvkyfaqmifMuygonf/ tkdiftdef;tdyfcsfrla&U ajymMum;cJhonfrSm? ]]yifaw*kawåyGJaeYupí 0dnmOfawmf\vkyfaqmifcsufonf yHkpHESpfrsKd;tm;jzifh om refESifhtxl;ojzifh xif&Sm;onfukd awGY&ygonf}} (Iain H. Murray, Pentecost Today?, Banner of Truth, 1998, p.18).

omref0dnmOfawmf\ vkyfaqmifcsif[lonf tcsdefumvESifhtrQ topf aomtoufwmjyKjyifajymif;vJvm&ef jyKjyif;jcif;ukdawGY&onf/ okdYaomfvnf; ]]xkdYaMumifh xm0&bk&m;xHawmfrS csrf;at;aom tcsdefumv}}ukd ,aeYuREkfyfwkdYu ]]Ekd;Mum;jcif;}}[lí ac:qkdMuygonf/ Ekd;Mum;a&;twGuf qkawmif;aomtcgwGif? 0dnmOfawmf\ wefckd;awmftm;jzifh ajrmufrsm;pGmaom aysmufqHk;0dnmOfrsm; rdrdwkd \tjypftusKd;tjypfukd em;vnfNyD; a,½Ic&pfxHykdYaqmifay;ygonf/ þonf ]]oref}} bk&m;ocif\ 0dnmOfawmfvkyfawmifcsufjzpfNyD;? txl;0dnmOfawmf\ vkyfaqmifcsuf[lonf "r®oDcsif;a[mif;xJüuREkfyfwkdYawGY&ygonf/

]]aumif;BuD;rkd;&GmoGef;NzdK;vQuf}}
   arwåm? opömuwdwnf?
csrf;at;aom ESpfumvrsm;
   aumif;uifrS oGef;avmif;
aumif;BuD;rkd;? aumif;BuD;rkd; uREkfyfvkdtyf
   oem;jcif;*&kPm0ef;&H
aumif;BuD;awmif;cHtpOf

]]aumif;BuD;rkd;&Gm oGef;vQuf
   toufjyefvnf&Sifap\
awmawmifvQKdajrmifwGif?
   aumif;BuD;rkd;oGef;NzdK;
aumif;BuD;rkd;? aumif;BuD;rkd;uREkfyfvkdtyf
   oem;jcif;*&kPm0ef;&H
aumif;BuD;awmif;cHtpOf
   (]]aumif;BuD;rkd;oGef;NzdK;}} 1840-1901'gevf?
      'AvsL0kdufw,foD uHk;onf)/

rnfokdYyifqkdapumrl? qkawmif;jcif;wckwnf;jzifh 0dnmOfawmf\Ekd;Mum; jcif; ]]aumif;BuD;r*Fvm}}ukd uREkfyfwkdY&&SdcHpm;jcif;r[kwf[k uREkfyftckdiftrmajym vkdygonf/ a'gufwmat.'AvsLwkdZmajymMum;cJhonfrSm?

rnfonfhtwkdif;twmtxd qkawmif;jcif;tm; jzifh 0dnmOfEkd;Mum;zkdY BudK;pm;&mwGif qkawmif;jcif; \tusdK;oufa&mufrI&Sdonf? r&SdonfukdrSwfom; Munfhygvm;¿ uaeYacwfwGif qkawmif;jcif;t&Sdeft[kefjzifh wufvQuf &Sdonfjzpfí wkdif;EkdifiHtoD;oD;wkdYü aumif;BuD;rkd;&GmoGef;NzdK; aeonfukd awGY&onf/ xkduJhokdY tusKd;aus;Zl;rsm;u uREkfyfwkdY\ qkawmif;jcif;tajzr&&SdonfhtwGuf ykdítajz&Sm&efEId;aqmfay;onf/ (at.'AvsLwkdZm.'D.'D. ''Prayer No Substitute for Obedience," in of God and Men, Christian Publication, 1960, pp. 50,51).

0dnmOfEkd;Mum;a&;tzkdY qkawmif;jcif;ukd &yfwef;oGm;zkdYtBuHray;vkdyg? t[kwfwu,fyg?okdYaomf qkawmif;jcif;wckwnf;u Ekd;Mum;rIrjzpfapygµ uREkfyf\rsufpdjzifh rSwfavmufom;avmufaom 0dnmOfEkd;Mum;rIESpfckukd jrif a,mifrdao;\/ [kdt&ifu qkawmif;jcif;r&SdbJ? tjzpftysufESpfckpvHk; &kwfw &ufjzpfvmjcif;ukd awGYjrifcJhzl;ygonf/ avmhpftdef*s,fvdwfNrdKY? yxr?w&kwfESpf jcif;toif;awmf aEG&moDor®musrf;pmoifwef;ü vli,fwpkwkdyonf &kwfw&uf bk&m;ocifxHrdrdwkdYtjypft wGufikda<u;toem;cHawmif;avQufcJhMuonf/ fundamental Baptist toif;awmf? Ag*sD;eD;,m;üvn;f thhhhHtm;oifhpGm bk&m;ocif onf 0dnmOfawmfukd vlaygif;70avmufESifhoif;tkyfq&mtygt0if vltkyftay: okdY0dnmOfawmfukd oGef;avmif;ojzifh ikd,kdMuNyD; tjypfcGifhvGwfjcif;&&Sd&ef toem;cH awmif;avQmufcJhMuonf/ toufBuD;olwpfa,mufonf toHukefatmfikdNyD; ]]uREkfyftjypfom;ygµ aysmufqHk;vlom;ygµ}} [líatmfí ikda<u;cJhonf/ rsm;pGmaom vli,frsm;onf vloGm;oBuFefay:üvma&mufNyD; oDqkdcsD;rGrf;cJhMuonf/ oDcsif;oD qkdrcsD;rGrf;Ekdifonhfwkdifatmif ikd,kdNyD; tjypfcGifhvGwfzkdYawmif;avQmufcJhMuonf/ aemufoHk;vMumaomtcg vlaygif;500ausmf toufwmajymif;vJcJhMuonf/

tjcm;aomtoif;awmffü wufa&mufaepOfüvnf; 0dnmOfEId;xrIwckukd BuHKawGYcJh&ygonf/ usrf;pmoifwef;rwkdifrSD tywfaygif;rsm;pGm qkawmif;cJhMu onf/ vlwkdYESifhAdrmefawmfonfvnf; jynfhESufaeygonf/ okdYaomf xkdoifwef;ukd rMumrSDwGif &kwfodrf;vkduf&\/ taMum;rSm vl3OD;ESifhtjcm;aomvlpkwkdYonf 0dnmOfawmfwkd;xdojzifh rdrdwkdY\tjypftwGufikda<u;toem;cHawmif;avQmufjcif; ukd oif;tkyfq&mxdwfvefYaMumuf&THUaeíjzpfonf/ toif;awmfü pnf;urf;rJhA&rf; AwmjzpfaeNyD[lí aMumufvefYjcif;jzpfonf/ þtaMumif;t&mü vlom;wkdY\ *@tpdwftykdif;yg0ifaeonf[k uREkfyf,HkMunfygonf/ or®musrf;pmawmfjrwfü rdefYawmfrlonfrSm ]]0dnmOfawmf\t&Sdefukd rNidrf;apESifh}}(1ouf5;19)[lí rdefYawmf rlygonf/ oifonfvnf;ESpfvMum&Snf0dnmOfEdk;xrItwGuf qkawmif;aeaomf vnf; oifukd,fwkdif 0dnmOft&Sdeft[kefukd Nidrf;apygvQif? xkdokdYoifhtay:jzpfvm rnfr[kwfayµ/

0dnmOfEId;xrItwGuf uREkfyfwkdYonf ueOD;yHkpHtjypftwGuf 0rf;enf; aMuuGJjcif;ESifhc&pfawmfbk&m;ocif\ csD;ajrmufjcif;taMumif; a[mMum;zkdYvkd ygonf/ xkduJhokdY a[mMum;jcif;r&Sd&jcif;\ taMum;um; ]]uREkfyfwkdYrnfokdYyif qkawmif;apumrltajzrawGY&ay}}[lí pdwfjyiSgef;jcif;aMumifhjzpfonf/ 'AvsL.yDeD aumfqefonf xkduJhokdYaom w&m;a[mq&mwOD;jzpfonf/ xkdq&monf ajrmuf tkdif,mvefEkdifiHrS vma&mufjcif;jzpfNyD; 0dnmOfawmfrD;Ekd;xrIukd rMumrMum awGYBuHK&oljzpfonf/ eDaumfqefajymMum;&mwGif ]]toif;awmfü 0dnmOfEkd;Mum; jcif;jzpfay:aomtcg vlwkdYonf &l;oGyfo,mif? jrL;xl;pGm0rf;ajrmufjcif;ukd cHpm; Muygonf/ uREkfyf\pdwfESvHk;om;xJ todEkd;aqmfjcif;r&SdvQif toif;awmfwGif vnf;at;pufoGm;rnf/ uREkfyf\pdwfESvHk;om;ü pkd;&THUjcif;r&SdbJ? tjypfom;wkdY vnf;xkdtwl aMumuf&TUHpdwf&Sdrnfr[kwfay? tkd;vlom;wkdYonf rnfonfhtcsdef wGifrqdkaoqHk; Ekdifaomfvnf;? bk&m;ocifonf vlukd0dnmOfawmftm;jzifh jynfhapvQuf? omvGefaomtoufukd ay;pGrf;Ekdifygonf}} (Sermons by W. P. Nicholson: Tornado of the Pulpit, biographical sketch by Ian R. K. Paisley, Martyrs Memorial Productions, 1982, p. 41).

'AvsL.yDeDaumfqefjyefvnf rdefYMum;onfrSm?

       avmw\ZeD;udkatmuf arYowd&Muyg? olonfc&pf ,mefrd om;pkrSc&pfawmfryg&Sdaom i&JokdYoGm;oljzpf\ ajzmifhrwfjcif; vuf&Hk;awmfrSysufpD;jcif;\ ayGYzufjcif;vufxJ ta&mufoGm;cJh onf/ oifvnf; c&pf,mefrdom;pkrS c&pfawmfrygaomi&JxJoGm; a&mufaumif;oGm;a&mufEkdifygonf/
      oifonfvnf; ,cktoif;awmfüyg0ifpOf ppfrSefaomtouf wmajymif;vJjcif;r&Sdaomf? oifonfi&Jom;ESpfBudrfjzpfaeayrnf/
      c&pfawmfyg0ifygwfoufjcif;r&Sdaom c&pf,meftoufwmü touf&Sifaoma,usFm;? rdef;rwkdYonf ,HkMunfjcif;wBudrfxufr uwnfaqmufygaomfvnf;(c&pfawmfrdefYawmfrl&mwGif)]]igwkdYocif ocif[lí ac:olwkdif;aumif;uifEkdifiHawmfr0if&}} [lí rdefYawmfrl NyD;jzpfonf/
      c&pfawmfyg0ifygwfoufrIr&Sdaom vlwOD;onf ,HkMunfjcif; wnfaqmufEkdifygonf? okdYaomf wu,fpdwfcsrIr&SdEkdifay/ aumif; uifbHkokdYr[kwf i&JoGm;&mvrf;wGif tv,fvrf;pOf[lír&Sdyg/
      oifhukdar;cGef;ar;yg&ap...oifonf c&pfawmfrygaomc&pf,mef jzpfaeygovm;¿emrnfcHc&pf,mefwpfa,mufjzpfaeygovm;¿oifonfbmoma&;ausmhuGif;xJ rdaeaomfvnf; c&pf,meftoufwm &ifhusufrI&SdEkdifay; c&pfawmfukdOD;aESmuftm;jzifh odEkdifygaomfvnf; uREkfyftm; ]]u,fwifaomaMumihfaus;Zl;wifygonf}}[lí oifajym
      Ekdifrnfr[kwfay? oifhukdoifESdrfhcsNyD;? bk&m;ocifukd&kdaopGm 0wfjyK ukd;uG,fyg? oifh*kPfarmufrmrIwkdYukd arYaysmufvkdufyg?toif;om; c&pf,meftjypfrSppfrSefaom c&pf,meftjzpfjyKjyifyg? oem;p&m tjypfom;yrm c&pfwmfxHcsOf;uyfyg/ (ibid, pp. 41-44).

yifaw*kawåyGJaeYü &Sifayw&ka[mMum;cJhonfrSm ]]xkdaMumifh oifwkdYonf vuf0g;uyfwkdifrSm uGyfrsufaoma,½Iukd bk&m;ocifonf c&pfawmft&mü¤if;? tpkd;&aomt&Sift&mü¤if;? cefYxm;awmfrlonf}} (wref2;36)[lí &Sifayw&ka[m Mum;cJhonf/ [kwfayonf oifwkdYuGyfrsufolonf bk&m;jzpfonf/ oifhtjypf tm;vHk;uolYtm; um;wkdifay:taocHapjcif;jzpfonf/ oifonftjypfom;jzpfí i&JokdYoGm;a&mufrnfholjzpfonfµ oifhtjypfua,½Itm;um;wkdifay: taocHap onfµ okdYaomf oifrlum;owdjyKrdrnfr[kwfygµ oifhukdoift[kwfxifaysmf&Tif ayaetHk;rnfµ oifhukdoif ]]bmoma&;orm;}}jzpf\[kqkdrnf? okdYaomf ]]oem;p&m aumif;aomtjypfom;yrm c&pfawmfxHroGm;vkdjzpfaeonfµ/

]]xkdolwkdYonfMum;vQif pdwfESvHk;ylyefjcif;&Sdí nDtukdkwdkY?tb,fokdYjyK &rnfenf;¿ ayw&kuvnf; oifwkdY\tjypfukd vTwfapjcif;iSgaemif w&yg}} (wref2;37-38)/

aemifw&ygµ aemifw&ygµ taojzpfaeaom bmoma&;orm;rS vSnhfxGufvmyg onf/ igc&pfawmfjzpfaejcif;ukd &Sif;xkwfvkdufygµ oifonfvSnfhpm;jcif;cH&aom t,lvGJrsm;aomoljzpfonfµ eDaumqefajymMum;onfrSm ]]oifhukdoifc&pf,mef[l íajymaernf? tu,fí xkdokdYxifaernfqkdvQif rmefewftaygif;tygt0ifjzpfNyD; i&JokdYusa&mufayrnf}} bk&m;ocifESifhtwltouf&Sifvkdufyg? vlom;wkdY\ xif onfhtwkdif;rawG;vkdufygESifhµ EkdifiHawmfopfqDokdY vSrf;vkdufygµ a,½IrdefYawmfrl onfum;?]]tEkdiftxufjyKaomolwkdYonfvnf; vk,l0ifpm;&Mu\}} (róJ11;12) aumif;uifbHkokdY tEkdiftxufjyKívSrf;vkdufygµ a,½IocifqDvSrf;vkdufygµ bk&m; ausmif;toif;om;jzpfjcif;ukd arhazsmufvkdufygµ aemifw&vQufa&SUokdY ]]tEkdift xufjyKívSrf;yg}} oifxifonfhtwkdif; vSrf;avQmufjcif;rjyKygESifhµ aemifw&ygµ aemifw&ygµ a,½IocifxHikd,kdNyD; tjypfcGifhvTwfzkdYtoem;cHvkdufyg ]]'g0d'fom; awmfa,½IuREkfyftm;oem;awmfrlyg}}[lí [pfatmfvkdufyg (rmuk10;47)/ ocifxH atmf[pfikda<u;vdkufyg ]]a,½Iu,froem;awmfrlygµ a,½Iu,froem;awmfrlygµ a,½Iu,froem;awmfrlygµ a,½Iu,froem;awmfrlyg}} [líikda<u;vkdufyg/

-*&kPmawmfvTrf;NcHK
*&kPmawmfvTrf;NcHK
tjypfüaovQuf&Sd
a,½Ioem;awmfrlyg

aemifw&vQuf? a,½I\oem;jcif;*&kPmawmftxJü oifhukdoifhwkd;0ifvkdufygµ onfhtjyif tjcm;arQmfvifhp&mr&Sdawmhygµ oifem;vnfoabmaygufygovm;¿ oifhtzkdYarQmfvifhp&mtjcm;r&Sdygµµµ vHk;0r&Sdygµµµ

a'gufwmwkdpmajymMum;onfrSm? ]]urÇmESifht0Srf; c&pf,mefEkd;xrljzpfpOfyif ,aeYtar&duefEldifiHtwGif;pm&dwåysufjym;rI 0rf;enf;zG,fawGU&onf/ &mpkESpfwpf cktwGif;Ekd;xrI0rf;enf;zG,fawGU&onf/]]&mpkESpfwpfcktwGif;Ekd;xrIwkd;wufvmjcif; rawGY&awmhay}} (''No Revival Without Reformation,'' in Keys to the Deeper life, 1957, p.12).

tar&duefEkdifiHtoif;awmfrsm;ü&Sd vlwkdYtm; oiftBudKufrawGYEkdifµ vHk;0 BudKufrnfr[kwfµ ajrBuD;ay:t&kyfqkd;tusOf;wefaponfµ xkdolwkdY\ taojzpf aombmoma&;ukd rvkdvm;ygESifhµ tqufukdu,fwifaom toufocifu,f wif&Sifukdomvkdvm;ygµ oifonftjypfaq;aMumzkdY ppfrSefaomtaoG;awmfvkdtyf aeonf/ ppfrSefaomu,fwif&Sifvkdtyfygonf/ oifhü trSefwu,f&Sdaeaom tjypfukdaq;aMumzkdYvkdonf/ ppfrSefaombk&m;ocif\ trsufa'gorSoifhukd u,fwifzkdYjzpfonfµ atmf[pfikda<u;vkdufyg ]]a,½Iu,froem;awmfrlygµ}} [lí ikda<u;atmf[pfvkdufyg/ oifhpdwfESvHk;om;txJu? w&kwfEkdifiHü jzpfysufouJhokdY ikda<u;atmf[pfikda<u;jcif;jzifh urÇmay:acwfopf0dnmOfEkd;xrIorkdif; rSwfwkdifpkduf olEkdifayNyDµ xkdolwkdYonf 0rf;enf;rsuf&nfjzifh ]]a,½Iu,froem;awmfrlygµ a,½Iu,froem;awmfrlyg a,½Iu,froem;awmfrlygµ a,½Iu,froem;awmfrl ygµ a,½Iu,froem;awmfrlygµ}} a,½Ic&pfxHawmfyg;u Nidrfoufjcif;csrf;om *&k Pmawmf qif;oufvmonfwkdifatmif atmf[pfikda<u; vkdufygµ

þoDcsif;oHNydKifoHqkdpOf? taemufbuftcef;bufokdY oGm;Muyg? a'gufwm aumuefqkawmif;[pfvkdufyg ]]a,½Iu,froem;awmfrlyg? rdrd\0dnmOfa&;&mjy oemNidrf;at;oGm;onfhwkdifatmif ocifhqDidk,kdatm[pfawmif;avQmufvkdufygµ

-*&kPmawmfvTrf;NcHK
*&kPmawmfvTrf;NcHK
tjypfüaovQuf&Sd
a,½Ioem;awmfrlyg

a'oemed*Hk;
a'gufwmtdkifrm\ w&m;a'oemudk tifwufeufpmrsufESm tywfwdkif; zwf½IEdkif
onf/www.realconversion.com ESdyfyg ]]w&m;a'oempmrl}}

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

-a'oemawmfrwkdifcif a'gufwm*&dweft,fvfcsefrS &Sifrmuk 10;46-52ukd zwf Mum;ay;onf/
-a'oemawmfrwkdifcif rpöwmbif*srifcifudwf*&dzufpfrS 1825-1909ckESpf? tvf
      bwfrwfvif; oDuHk;a&;om;aom ]]Ekd;xaprlyg}} [laom "r®oDcsif;ukdoDqkday; onf/